5
Nöbö ap röŋ i ban yuö pö yöra mɨdöŋa, Jisas rɨmɨn kömö nɨgöŋa
Juda ada ap dib nɨmɨb wop aku wopik, me rön, Jisas Jerusalem duöŋa. Taun dib Jerusalem, hön sipsip pön pikwo pik röi ödöi ubalɨj möla pedöx pedöxiö ban yuö dib i mɨda. Ban aku Arameik mönö nɨgön, Betesda, me röia. Ban rɨb rɨba ram bötö akuyöbö mömɨd sö mɨda. Makwam nöbö mö ap röŋ akuyöbö mɨg mɨŋa hö ram bötö piaku hölɨmön mɨdmɨdöia. Nöbö mö adaku, bli mämäga we wölöŋa, bli yödpɨlö gwogwo rɨmɨn yönmɨdölöi, bli mɨxɨñ ñɨŋa mɨ aŋadö lɨd pɨlöŋa. Makwam ban yuö aku memexönɨŋönö, rön, hön hölɨmön mɨdmɨdöia. Wop bli God ejol i hön ban yuö aku ruobmɨn, nöbö mö kai rɨmgör ban yuö höd pɨ dumɨd aku, nuŋ ap agap bɨlɨm rɨmɨd aku kömö nɨgmɨda. Makwam nöbö i ap rɨmɨn, öim öim wöröx mɨdmɨn, kɨma yöniö padokwo padök paŋyöbö i höuöiliö hö pɨn du adokwebö mac kwo (38) pɨnöŋa, ban yuö pö yöra pön du nɨgɨm mɨdöŋa. Jisas nöbö aku nugwön, mɨxɨl magi aliö mɨdmɨd aku nugwön, nugwo yadöŋa, “Naŋ kömö nɨgönɨŋö, rön, nugulö ä?” röŋa.
Jisas aliö rɨmɨn, nöbö ap röŋ aku yadöŋa, “Nöbö dib. Ban yuö aku memexaŋ nugugɨrön, nɨ pɨ ban yuö bö pɨ nɨgɨb nöbö i mɨdöl. Nɨ ban yuö bö höd dinö, rɨl aku, jɨ nöbö mö bli ñɨŋ rɨmgör höd duöiŋö,” röŋa.
Mat 9:6Aliö rɨmɨn, Jisas paiŋö nugwo yadöŋa, “Öbɨlön, köp naŋ aku röd pön duö,” röŋa. Jisas aliö rɨmɨn, mag akwör nugwo kömö nɨgmɨn nugugɨrön, öbɨlön köp nuŋ aku röd pön, pɨrag duöŋa.
Makwam Jisas nöbö aku nugwo rɨmɨn kömö nɨgöŋ wop aku, Juda ada God höjöpalɨb wop ñɨŋa makwam, 10  Nehe 13:19; Jer 17:21Juda nöbö dib bla, nöbö kömö nɨgöŋ aku nugwo yadmä, “Wop kɨ God höjöpalɨb wop an. Makwam nagö köp pɨd nagö aku pɨrag yönmɨdlö aku, lo mönö an aku wöhö rö,” rɨmä.
11 Aliö rɨmɨn, yadöŋa, “Nöbö nɨ rɨmɨn kömö nɨg aku yada, ‘Öbɨlön, köp pɨd naŋ aku röd pön duö,’ rɨmɨn nugwön pön yönmɨdlö,” röŋa. 12 Aliö rɨmɨn, yadmä, “Nöbö nagö yadɨm, köp pɨda röd pön yönmɨdlö nöbö aku nöbö kai?” rɨmä. 13 Makwam Jisas nuŋ nöbö mö mɨga mɨdim mibɨla tar duöŋ aku, kömö nɨgöŋ nöbö aku, “Nöbö nɨ rɨmɨn kömö nɨg nöbö mɨk,” me rön, yadɨbä maga nɨgölöŋ.
14 Mai Jisas nuŋ nöbö aku God höjöpalɨb rama ram möl yuadö nugwön yadöŋa, “Mɨ! Nagö kömö nɨga. Makwam, ap kib mag gwogwo rɨmɨdlö aku röböxö. Nöi mɨjön aku, nagö mɨ ap diba rɨb maga rö,” röŋa.
15 Makwam nöbö aku nuŋ höbkal duön, Juda nöbö dib akuyöbö ñɨgö yadöŋa, “Jisas nuŋwör nɨ rɨmɨn kömö nɨgö,” röŋa. 16 Jisas nuŋ God höjöpalɨb wop aku rɨmɨn nöbö mö kömö nɨgmɨd aku mɨ, Juda nöbö piaku ñɨŋ Jisas nugwo rɨb gwogwo yöx nugumä. 17 Makwam Jisas nuŋ ñɨgö yadöŋa, “Acö na öim mabö rɨ gör mɨd aku, nɨ algör paŋ mag akwör cɨnö,” röŋa. 18  Mat 26:4; Jon 7:1; 10:30Jisas aliö rɨmɨn, Juda nöbö dib bla, höd nugwo pɨl pal nɨgɨŋö, rön, rɨbyöx nugumä aku, wopik mɨ ususör rɨ nugumä. Ñɨŋ yadmä, “Nuŋ God höjöpalɨb wop an aku röd abön, ‘Nɨ God Ha nuŋ,’ me ra. Makwam, God nuŋ rɨg mɨd mag akuyöbö, nɨ kwo paŋ mag akwör rɨg mɨdlö, rö,” rɨmä.
Nuö rɨg yadmɨd akuyöbö nugwön, Ha nuŋwa mabö adö hörɨrör rɨmɨda
19  Jon 5:30Jisas piöŋö ñɨgö yadöŋa, “Ñɨgö mi yadmɨdla, Ha aku nuŋ hör ap i rɨb maga nɨgöl; Nuö cön ap piakwör nugwön cöna. Makwam, Nuö cön mag akuyöbö, Ha nuŋwa algör cöna. 20 Nuö Ha nuŋwa nugwo madmag nɨgön, ap nuŋ rɨmɨd rɨmɨd piaku magalɨg yabumɨda. Ap bli kwo aipam yabuaŋ, Ha nuŋwa ap keiryöbö piaku raŋ nugwön ñɨŋ magalɨg aiö cöña. 21 Makwam Nuö nöbö mö wöröxöi piaku rɨmɨn öbɨlöi aku, Ha nuŋwa algör ör, nöbö mö bli, ñɨgö rɨmön öbɨlɨŋ, me cön aku, raŋ öbiöña. 22  Jon 5:27; Apos 10:42Nöbö mö agap apɨm röi, rɨb kai kai yöx nugwöi aku, Nuö nugwön ñɨgö mönö diba yaden; Ha nuŋwa nugwo yadaŋ, nuŋ ñɨgö magalɨg mönö diba yajöna. 23  Pil 2:10-11; 1Jon 2:23Makwam, nöbö mö ñɨŋ Nuö ib nuŋwa yadɨŋ bɨl sö diön mag akuyöbö, Ha nuŋwa ib aku aipam algör ör yadɨŋ bɨl sö diöna. Makwam nöbö mö God Ha nuŋwa nugwön, ib nuŋwa yadɨŋ bɨl sö duen piaku, Nuö Ha nuŋwa yad aböŋ aku aipam algör ör iba yadɨŋ bɨl sö duen.
24  Jon 3:15-18“Ñɨgö mi yadmɨdla, nöbö mö yön mönö nɨ aku nugwön, Nöbö nɨ yad abmɨn höm aku nugwo nugw pöi piaku, mönö diba yadön ölɨŋ höb pɨb adaku nugweñ; ñɨŋ kömö öim mɨdɨb mag aku mödö pöia. Makwam, ñɨŋ wöröxɨb ila aku röböxön, kömö öim mɨdɨb adaku mödö mɨdöia. 25 Ñɨgö mɨ ödöriö yadmɨdla, wop mai öim pöx mɨdmɨdöi aku womiöx hömɨda – jɨ weik mödö hö mɨk – nöbö mö wöröxɨbi röxg mɨdöi piaku, God Ha nuŋwa mönö yadaŋ, mönö aku nugwön nugw pɨmɨjöñ piaku, kömö nɨgöña. 26 Acö ap bla magalɨg kömö mɨdɨb ila mɨd aku, nɨ Ha nuŋwa algör ör kömö mɨdɨb ila mɨdla. 27 Nɨ Nöbö Ha nuŋwa mɨdɨl makwam, Acö nɨ yadaŋ, nöbö mö akuyöbö ñɨgö mönö diba yadön döŋö mai nuöm nɨgna. 28 Mönö yadmɨdɨl aku nugwön aiö rɨmɨjeñ: mai nɨ yadmön, nöbö mö wöröxɨm hogw pɨlöi piaku, 29  Dan 12:2; Mat 16:27; Apos 24:15magalɨg mönö na nugwön, öbɨlön, nöbö mö mag wä rɨ ri aböi piaku, du nɨ pɨsaŋ kömö mɨjöña; jɨ nöbö mö mag gwogwo röi piaku, öbɨlön mönö diba nugwön paiŋö ölɨŋ höb diba pɨmɨjöña. 30  Jon 5:19; 6:38Makwam nɨ ap agap apɨm rɨmɨjɨn piaku, keir nugwön röin; Acö na rɨg yajön mag akwör cɨna. Makwam, nöbö mö mönö diba yadön döŋö nuöm nɨgɨn aku, Acö rɨg yajön akwör nugwön, ödöriö akwör nuöm nɨgna. Aku agapɨm: nɨ wä cön adaku mönö diba yadöin. Nöbö nɨ yad abmɨn höm Nöbö aku nugwo wä cön adakwör rɨbyöx nugwön, mönö diba yadön döŋö mai nuöm nɨgna.
Jisas nuŋ nöbö pödiöm mɨdöŋ aku yadöŋa
31 “Nɨ keir, ‘God nɨ agal abmɨn hölö,’ rɨlɨx aku, mönö aku ödöriö mɨdölö röyɨxa. 32 Makwam Nöbö i kwo aipam* “Nöbö i kwo aipam” röŋ aku, God nuŋ keir nɨ nöbö pödiöm mɨdɨl aku yada. Nɨ nugula mönö yad aku mör yada. 33 Ñɨŋ Juda ada nöbö ñɨŋ bli yad abɨŋ, ñɨŋ Jon nugwo duön, nɨ nöbö pödiöm mɨdlö, rön, yad nugwim aku, nuŋ paiŋö mönö ma akwör ñɨgö yadöŋ maku pal. 34 Jon mönö mögörɨb il kɨ nöbö i, nɨ nöbö pödiöm mɨdɨl aku yajön aku, nɨ ap dib yöi. Makwam ñɨŋ Jon mönö yadöŋ aku nugwön, mönö mɨ me rön nugw pön kömö diöñɨŋö, rön, Jon mönö nɨ aliö yadöŋ maku, me rön, yadmɨdla. 35 Jon mönö yadöŋ aku, nuŋ hötɨkö mila abmɨd mag akuyöbö mɨdmɨn, ñɨŋ mönö yadöŋ aku mil röxg nugwön, mag metyöbö ul mɨŋi wahax pɨmä.
36  Jon 3:2; 14:11“Jon ñɨgö yad ri aböŋa, jɨ hör mönö akwör yadöŋa. Nɨ mögörɨb il kɨ hön, Acö nɨ rane, röŋ aku, ap keiryöbö rɨmɨdɨl makwam, ñɨŋ Acö nuŋwör nɨ yad ab aku, me rön, mɨ wöxnö nugwöyɨxa. 37  Mat 3:17; Jon 5:32; 8:18Acö nɨ yad aböŋ aku, nuŋ keir, nɨ nöbö pödiöm mɨdɨl aku, ñɨgö mönö mi yadmɨda. Makwam ñɨŋ ajmöl nuŋ aku audiöx nugwölöi. Nuŋ nöbö pödiöm mɨd aku, me rön, nugwölöi. 38 Acö nɨ yad aböŋ aku, jɨ ñɨŋ mönö na nugw pölöi makwam, God Mönö maga madmag ñɨgö yuö kwo mɨdöl.
39-40  Luk 24:27“Ñɨŋ, öim mɨdɨb maga pɨnɨŋö, rön, God Mönö aku mämäga nɨg nugw ri aböi aku, jɨ mönö aku, nɨ me rön kai kɨtim aku nugwön, öim mɨdɨb maga pɨnɨŋö, rön, nɨ hölöi.
41 “Nöbö mö piaku ib na yadɨŋ bɨl sö duaŋ, me rön, yadmɨdöi. 42 Makwam ñɨŋ nöbö mö pödiö bɨlɨm mɨdöi aku mödö nugula. Ñɨŋ God nugwo madmag nɨgölöi aku nugwön yadmɨdla. 43 Acö nuŋ keir nɨ yad abmɨn höl aku, jɨ nɨ pölöi. Makwam nöbö hör i rɨb nuŋwa keir yöx nugwön hömɨdaŋ mönö, nugwo pöña. 44 Nöbö mö piaku bli ib ñɨŋa yadɨŋ bɨl sö dumɨjön aku, ñɨgö wä cöna. God paŋyöbö akwör mɨd aku anɨŋ nugwaŋ wä raŋ, me rön, rɨb aku yöx nugwölöi. Makwam, ñɨŋ pödpöd rön nɨ nugw pöñ?
45 “Acö mönö na pön, ñɨgö mönö diba yajönɨŋö, rön, rɨb aku yöx nugumɨjeñ, wöhö. Mosɨs anɨŋ rɨ nöiönɨŋö, röi aku, jɨ Acö nuŋ Mosɨs yadöŋ mönö aku pön ñɨgö mönö diba yajöna. 46  Apos 3:22Mosɨs nuŋ God Mönö kai kɨtön mönö bli nɨ nöbö pödiöm mɨdɨl aku kai kɨtöŋa. Makwam, Mosɨs mönö kai kɨtöŋ mönö aku nugw pöyɨx aku, mönö nɨ yadmɨdɨl aku kwo algör pöyɨxa. 47 Makwam Mosɨs kai kɨtöŋ mönö pölöi aku, ñɨŋ pödpöd rön mönö nɨ yadmɨdɨl aku pöñ?” röŋa.

5:8: Mat 9:6

5:10: Nehe 13:19; Jer 17:21

5:18: Mat 26:4; Jon 7:1; 10:30

5:19: Jon 5:30

5:22: Jon 5:27; Apos 10:42

5:23: Pil 2:10-11; 1Jon 2:23

5:24: Jon 3:15-18

5:29: Dan 12:2; Mat 16:27; Apos 24:15

5:30: Jon 5:19; 6:38

*5:32: “Nöbö i kwo aipam” röŋ aku, God nuŋ keir

5:36: Jon 3:2; 14:11

5:37: Mat 3:17; Jon 5:32; 8:18

5:39-40: Luk 24:27

5:46: Apos 3:22