10
Hön Sipsip urɨb Nöbö Wä aku
Jisas mönö i höd röxön yadöŋa, “Nɨ ñɨgö mɨ ödöriö yadmɨdla, hön sipsip mɨdöi kul yuadö aku duba, ubalɨj mɨrɨx möla mɨdaŋ nugugɨrön, hör um möla luad diöñ akuyöbö, ñɨŋ ap kib pɨb nöbö mö pal. Nöbö sipsip urɨb aku, hör um möla luad duen; ubalɨj mɨrɨx möl akwör duön, kul yuadö möl diöna.
“Makwam nöbö sipsip urɨb aku uröpɨnaŋ, nöbö ubalɨj ila nugwidɨx mɨjön aku nugwo nugw ri abön aku, uba röjöna. Makwam sipsip bla algör ör, nöbö aku ajmöl nugwo aku nugwöñ akuyöbö, sipsip nuŋ keir bla iba ur yad pön rɨŋö bö diöna. Sipsip nuŋ bla yad pön rɨŋö bö duön, nuŋ höd duaŋ nugugɨrön, ñɨŋ ajmöl nuŋwa nugwöñ aku, nugwo mai diöña. Makwam nöbö hör i yadaŋ, nugwo mai dueñ; ajmöl nuŋwa nugweñ aku, bör diöñɨŋö,” röŋa. Jisas nuŋ aliö mönö höd röxön yadöŋa, jɨ mönö rɨg yadmɨd adaku, me rön, röx nugwölim.
Jisas nuŋ Sipsip Urɨb Nöbö Wä aku
Jisas mönö röx nugwölim aku, nuŋ iswob yadöŋa, “Nɨ ñɨgö mɨ ödöriö yadmɨdla, nɨ keir sipsip bla höb ram möl ubalɨja mɨdla. Jer 23:1-2; Esik 34:2-3Makwam, ‘An hön sipsip urɨb nöbö,’ me rön, höd hem nöbö bla, ñɨŋ magalɨg ap kib pɨb nöbö mɨdmɨdöia. Sipsip bla mönö ñɨŋ aku nugumɨdölöi. Makwam nɨ keir sipsip bla höb ram möl ubalɨja mɨdla. Nöbö mö nɨ hön kul yuadö möla diöñ akuyöbö, kömö akwör mɨjöña. Ubalɨja pikwo pik rɨ gɨrön, ap panö panö nɨmöña. 10 Ap kib pɨb nöbö bla höi aku, ap kib pɨba, nöbäpö pɨl pal nɨgɨba, mag gwogwo rɨba, rɨb akwör höia. Makwam nɨ höl aku, ñɨgö rɨmön, ñɨŋ kömö öim mɨdɨb mag aku pön, kömö mɨd ri abön rɨb mag akwör rön mɨdɨŋ duaŋ, me rön, höla.
11  Sam 23:1; Rep 7:17“Nɨ Sipsip Urɨb Nöbö Wä. Sipsip Urɨb Nöbö Wä aku, hön sipsip blai ñöx nɨgön wöröxöna. 12  Apos 20:29Nöbö i nuŋ rɨg pɨba inag hön sipsip nugwidɨx mɨjön aku, hön sipsip uröi nöbö ödöriö yöi wöhö; sipsip bla sipsip nuŋ yöi makwam, wöñö höpebö bla hömɨjöñ aku nugwön bör diöna. Makwam mɨ, wöñö höpebö piaku sipsip bla ñɨgö rɨböxɨp du hör piaku piaku aböña. 13 Nöbö aku rɨg pɨba inag hön sipsip nugwidɨx mɨdön, sipsip bla ñɨgö rɨbyöx nugwen makwam, bör diöna.
14-15  Mat 11:27; 1Jon 3:16“Nɨ Sipsip Urɨb Nöbö Wä. Acö an nuarö nuö nuö nugw ri aböl aku, nɨ sipsip nɨ bla nugw ri abla; sipsip nɨ bla ñɨŋ nɨ nugw ri aböia. Makwam, nɨ ñɨgö ñöx nɨgön wöröxna. 16  Ais 56:8; Esik 34:23Sipsip kul kɨ yuadö mɨdöi piakwör yöi, sipsip bli kwo aipam mɨdöia. Sipsip piaku algör ör pɨna. Ñɨŋ algör ör mönö nɨ aku nugwöña. Sipsip yuadö möl paŋyöbö iör mögum rɨ mɨdön, ñɨŋ urɨb nöbö paŋyöbö iör mɨjöna.
17  Pil 2:8-9“Nɨ ñɨgö ñöx nɨgön wöröxön öbin aku mɨ, Acö nɨ madmag nɨga. 18 Nöbö mö bli rɨb ñɨŋa yöx nugwön nɨ rɨŋ wöröxöin; nɨ rɨb na keir yöx nugwön wöröxna. Nɨ keir wöröxnö, rön, wöröxna; nɨ keir öbinö, rön, öbina. Makwam, Acö na, nɨ nagö mag akuyöbö rane, rɨ mönö nuŋ aku pön, rɨg yad mag akwör cɨnö,” röŋa.
19 Jisas mönö aku yadmɨn, Juda ada iswob lɨbak adöi keir adöi keir nɨgön, 20 bli yadmä, “Nuŋ ragwo as öim nɨgɨm, mönö inakmönö hörmɨd aku, pödpöd rɨmɨn mönö nuŋ aku nugumɨdöi?” rɨmä.
21 Aliö rɨmɨdmɨn, bli paiŋö yadmä, “Nuŋ ragwo as öim nɨgöx aku, aliö yad ri abön rölöx. Makwam ragwo as öim nɨgöx aku, pödpödiö nöbö mö mämäg we wöl akuyöbö rɨmɨn iswob nugwöyɨx?” me rɨmä.
22 Makwam mai Juda nöbö mö, God höjöpalɨb ram lei wä mɨd aku wahax pɨb wop dib aku wopik, me rön, Jerusalem du mögum rɨmä. Wop dib aku ij rɨb wopa makwam, 23 Jisas nuŋ God höjöpalɨb rama rɨŋadö “Solomon Ram Bötö” röi piaku yönmɨdmɨn nugugɨrön, 24 Juda nöbö mö bla Jisas mɨdöŋ yöra hön yadmä, “Anɨŋ yadaŋ öim pöx mɨdöinɨŋ; nagö Krais mɨjɨnö aku, wöxnö yadaŋ nuguŋö,” rɨmä.
25 Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Nɨ ñɨgö mödö yad nöl aku, jɨ mönö nɨ aku mönö mɨ me rön nugw pölim. Acö na ölɨsö nuŋwa pön ap rölɨbä mag cɨmal piaku rɨl aku nugwön, mönö na aku mönö mɨ, me rön, nugw pöyɨxa. 26 Makwam sipsip na mɨdölöi aku mɨ, mönö na aku mönö mɨ, me rön, nugw pölöi. 27 Sipsip nɨ bla yadmɨdɨl mönö na aku nugwöia. Nɨ ñɨgö nugula nugwön ñɨŋ nɨ mai höia. 28  Jon 3:16; 6:39Nɨ mai höi bla, nɨ ñɨgö kömö öim mɨdɨb mag aku nöil makwam ñɨŋ wöröxeñ. Imag rol na mɨdöi aku, nöbö mö bli hön ñɨgö pön pɨxɨp dub maga nɨgöl. 29 Acö na ñɨgö pön nɨ nöl aku, nuŋ Nöbö ölɨsö keiryöbö mɨd pal. Imag rol nuŋwa mɨdöi aku, nöbö mö bli hön ñɨgö pön pɨxɨp dub maga nɨgöl. 30 Acö keir, nɨ keir, yöi; an nuarö paŋyöbö iör mɨdölɨŋö,” röŋa.
31 Jisas aliö rɨmɨdmɨn, Juda ada nugwo iswob rɨg röd palɨba rɨmɨdmä. 32 Almɨdmɨn, Jisas ñɨgö yadöŋa, “Acö nuŋ nɨ yadmɨn nugwön nɨ ñɨŋ ap wä hörɨrör mɨga akwör rɨma. Makwam ap wä rɨm piaku, mag kai rɨ gwogwam rɨmön nugwön, nɨ pɨl pal nɨgɨba rɨmɨdöiŋö?” röŋa.
33  Lep 24:16Jisas aliö rɨmɨn, yadmä, “Ap wä ada piaku nugwön, nagö pɨl pal nɨgɨba rɨmɨdölöl; nagö nöbö yöbö jɨ, nɨ God röxg mɨdlö, rön, God ib nuŋwa pɨmag pɨn dulö makwam, naŋ pɨl pal nɨgɨba rɨmɨdölɨŋö,” rɨmä.
34  Sam 82:6Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Lo ñɨŋa keir rɨb mɨŋi kai kɨtön yadmä, ‘God nuŋ yadöŋa, “Ñɨŋ keir god röxg mɨdöiŋö,” rö,’ rɨmä. 35 God Mönö aku mönö umi inakmönö hörenɨm; öim öim mör mɨjöna. God nuŋ nöbö mö hör piaku mönö yadɨl kɨ nölön, ‘Ñɨŋ god röxg mɨdöiŋö,’ röŋa. 36 Nɨ mögörɨb il kɨ höl aku, Acö nɨ mabö nuŋwa yad nɨgön yad abmɨn höla. Makwam nɨ God Ha nuŋwa mɨdlö, rɨmön, mönö aku nugwön, ñɨŋ pödpöd rɨmɨn, God ib nuŋwa yad mag pɨn nɨgmɨdö, rön, nɨ pɨl pal nɨgɨba rɨmɨdöi? 37 Nɨ God mabö nuŋwa rɨmɨjɨn aku, mönö na nugw pöña. Nöi mɨjön aku, wöhö. 38  Jon 14:10-11Makwam mönö na nugw pöinɨŋö, cöñ aku, nɨ ap rölɨbä akuyöbö rɨl bla nugwön, nugw pöña. Ñɨŋ alön nugw pöñ aku, nɨ Acö pɨsaŋ mɨdla, Acö nɨ pɨsaŋ mɨd aku nugwöñɨŋö,” röŋa.
39 Jisas nugwo iswob pɨ cɨcɨ nɨgnɨŋö, rɨmä aku, jɨ nuŋ tar duön duöŋa. 40  Jon 1:28Jisas aliö tar duön, höbkal röbö Jodan möxön pö kwo duön, Jon höd mɨdön nöbö mö röbö pal nölmɨd mögörɨb rɨgwoŋ piaku du mɨdöŋa. 41 Nöbö mö mɨga akwör mɨdöŋ aku hön yadmä, “Jon ap rölɨbä akuyöbö bli rɨmɨdöl, makwam nuŋ nöbö kɨ nugwo, me rön, mönö kai kai yadmɨd aku, magalɨg mönö mɨ akwör yadmɨdö,” rɨmä. 42 Aliö rön, nöbö mö möl aku mɨdim piaku mɨga akwör Jisas nugw pɨmä.

10:8: Jer 23:1-2; Esik 34:2-3

10:11: Sam 23:1; Rep 7:17

10:12: Apos 20:29

10:14-15: Mat 11:27; 1Jon 3:16

10:16: Ais 56:8; Esik 34:23

10:17: Pil 2:8-9

10:28: Jon 3:16; 6:39

10:33: Lep 24:16

10:34: Sam 82:6

10:38: Jon 14:10-11

10:40: Jon 1:28