13
Jisas nöbö nuŋ akuyöbö yamsö ñɨŋa röbö äbäd aböŋa
Wop dib Pasopa nɨmɨb wop aku aiaŋ, me rön, Jisas nugwöŋa, Nuö nugwo mögörɨb il kɨ yad nɨgöŋ wop aku padɨxöŋa nugwön nuŋ höbkal Nuö dub wop aku womiöx höŋa. Makwam, nöbö mö nuŋwa keir mögörɨb il kɨ madmag nɨgön mɨdön, mɨdɨp duön, nugwo pɨl pal nɨgɨm, nuŋ wöröxön höuöil Nuö nuŋwa mɨda duöŋa. Luk 22:3; Jon 13:27Kɨjaki nuŋ Saimon Iskariot ha nuŋwa Judas nugwo rɨba nölmɨn, Jisas nugwo pödpöd rön pön duön nöbö dib akuyöbö ñɨgö nöinö, rön, rɨb aku höd ör yöx nugw umad nɨgön, mai an Jisas nöbö nuŋ bla Jisas pɨsaŋ Pasopa ap nɨmɨba römɨdmɨŋa. Jon 3:35; 16:28Jisas nuŋ nugwa, God nuŋ ap bla magalɨg pɨ imag rol nuŋwa nɨgöŋa. Jisas nugwa, nuŋ Nuö God pɨsaŋ mɨdön mögörɨb il kɨ hön, mɨdön, mai wöröxön, höbkal Nuö mɨda duba rɨmɨdöŋa. Makwam, Jisas öbɨlön, wölɨj mɨxɨl dib nuŋ aku pɨ rödön, raul i höbiöda pal wödön, röbö bli pɨ ap yöj möl i hörön, anɨŋ nöbö nuŋ bla yamsö an aku röbö pɨlön äbäd ab gɨrön, raul pal wödöŋ aku pɨ möxisa örɨx ab gɨr mɨdöŋa.
Jisas aliö pön du pön du, Saimon Pita yödpɨlö nuŋwa röbö pɨlön äbäd abnö, rɨmɨn, Pita nugwo yadöŋa, “Nöbö Dib. Nagö keir yamsö na aku röbö äbäd abɨba rɨmɨdlanö?” röŋa.
Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Weik rɨmɨdɨl mag kɨ naŋ wopik nugwöia, jɨ mɨdön mai nugunaŋö,” röŋa.
Jisas aliö rɨmɨn, Pita yadöŋa, “Wopik mönö mai piaku, yödpɨlö na aku röbö äbäd aböinö, mɨ wöhö!” röŋa.
Aliö rɨmɨn, Jisas paiŋö yadöŋa, “Yamsö nagö röbö äbäd aböin aku, nöbö na mɨdöinaŋö,” röŋa.
Jisas aliö rɨmɨn, Saimon Pita yadöŋa, “Nöbö Dib! Aliö rɨlö aku, yamsö nɨ akwör röbö äbäd abmɨjɨnö; imag, yöcmac na aipam röbö äbäd abö!” röŋa.
10  Jon 6:64,70-71; 15:3Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Nöbö mö kai röbö mödö pal, nöbö aku mɨxɨñ nuŋwa magalɨg leia mɨda. Mɨxɨña alɨg äbäd aben; yamsö wab akwör röbö äbäd ri aböna. Ñɨŋ leia mɨdöia, jɨ ñɨŋ nöbö paŋyöbö iör leia mɨdölö,” röŋa. 11 Jisas aliö yadöŋ aku, nugwo höuöu rɨba rɨmɨdöŋ nöbö aku nugwo mödö nugwöŋ makwam, nuŋ yadöŋa, “Ñɨŋ nöbö paŋyöbö iör leia mɨdölö,” röŋa.
12 Makwam Jisas yamsö anɨŋa röbö äbäd ab pörön, wölɨj pɨ röd nɨgöŋ aku pɨ röbön, du kau nuŋwa römɨdön yadöŋa, “Ñɨgö yamsö röbö pɨlön äbäd abɨl mönö il aku nugwöiŋönö owa?” röŋa. 13 Jisas aliö rön yadöŋa, “Nɨ Mönö Yad Nölɨb Nöbö mönö Nöbö Dib, me röi aku, mi yadöia. Nɨ Mönö Yad Nölɨb Nöbö ñɨŋ aipam Nöbö Dib ñɨŋ aipam mɨdla. 14  Mat 20:28; Luk 22:27Makwam, nɨ Mönö Yad Nölɨb Nöbö ñɨŋa, Nöbö Dib ñɨŋa yamsö ñɨgö röbö pɨlön äbäd abɨl aku, ñɨŋ algör ör nuö nuö yamsö röbö pɨlön äbäd aböña. 15  Pil 2:5; Kol 3:13; 1Pit 2:21Nɨ ñɨgö ail mag aku nugwön, ñɨŋ piöŋö du nöbö mö bli paŋ mag akwör cɨnö, rön, ñɨgö ödöi wä kɨ yabula. 16  Mat 10:24Ñɨgö mɨ ödöriö yadmɨdla, mabö rɨ nölɨb nöbö aku nöbö dib, nugwo nugwidɨx nöbö aku nöbö ulmɨdö mɨdöl; paŋ mag akwör algör mönö pön dub nöbö aku nöbö dib, nugwo agal aböŋ nöbö aku nöbö ulmɨdö mɨdöl. 17 Mag wä yadmɨdmön nugwöi adakwör rɨŋ duaŋ, ñɨŋ wahax pöña.
18  Sam 41:9“ ‘Ñɨŋ paŋyöbö iör leia mɨdölö,’ rɨl aku, ñɨgö magalɨg me rön yadöi. Makwam nɨ ñɨgö nöbö na pɨl piaku nugw ri abla. Nöbö i nɨ höuöu rɨba cön nöbö aku, God Mönö aku kai kɨtön rɨg yadim mag akwör cöna. Mönö aku kai kɨtön yadmä, ‘Nöbö nɨ pɨsaŋ ap nɨgiö nɨgön nɨmmɨdmɨŋ nöbö aku, kwolmal röxg nɨgön nɨ rɨ gwogwam rö,’ rɨmä. 19  Jon 14:29; 16:4Ñɨgö höd, al aliö cönɨŋö, rön yadmɨdɨl mag akuyöbö, mai paŋ mag akwör rɨmɨjön aku, ‘Nɨ Rɨg Mɨdɨl Akwör Mɨdlö’ rɨl mönö aku mönö mɨ, me rön, nugw pöñɨŋö, rön, yadmɨdla.
20  Mat 10:40“Nɨ ñɨgö mɨ ödöriö yadmɨdla, nöbö mö nɨ yad abɨn piaku, nöbö mö bɨl kai ñɨgö pöñ akuyöbö, ñɨgör peñ; nɨ aipam pöña. Makwam nöbö mö bɨl kai nɨ pöñ akuyöbö, nör peñ; Nöbö nɨ yad abmɨn höm Nöbö aku aipam pöñɨŋö,” röŋa.
Jon Jisas nugwo yad nugwöŋa, “Yönɨm nagö mönömɨm cön?” röŋa
21 Jisas mönö aku yadmɨn, höbwab rɨb madmag nuŋwa pɨ ömörö rɨmɨn, yadöŋa, “Ñɨgö mɨ ödöriö yadmɨdla, ñɨŋ nöbö i nɨ mönömɨm cönɨŋö,” röŋa.
22 Jisas aliö rɨmɨn, an nöbö nuŋ bla, nöbö kai yadmɨdö, rön, rɨb mɨxɨla yöxön mämäga nuö nuö nugumɨŋa. 23 Jɨ Jisas nöbö nuŋ madmag ödöriö nɨgmɨd nöbö aku, Jisas mɨdöŋ il yöra römɨd gɨ mɨdöŋ makwam, 24 Saimon Pita nöbö aku nugwo mämäga ipax ipax gɨrön yadöŋa, “Yönɨm nugwo yadmɨd aku yad nugwö,” röŋa.
25 Aliö rɨmɨn, nuŋ Jisas mɨdöŋ il yöra kɨrɨrɨ rɨp duön yadöŋa, “Nöbö Dib. Nöbö aku nöbö kai yadlö?” röŋa.
26 Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Nɨ bred kɨ pɨ röbö bai bö pɨlön nugwo nöin nöbö aku maku,” me röŋa. Aliö rön, bred mag pɨ gɨ mɨd aku röbö acɨx bö pɨlön, pɨ Saimon Iskariot ha nuŋwa Judas nölöŋa. 27  Jon 13:2Judas bred mag aku pɨ mag akwör Seten nuŋ Judas yuö nuŋ kwo wölöŋa. Jisas Judas nugwo yadöŋa, “Pödpöd rɨba rɨmɨdlö aku, rɨmɨg rö!” röŋa. 28 Jɨ an Jisas nöbö nuŋ pia, pödpöd rɨmɨn Judas nugwo aliö rɨmɨdö, rön rɨbyöx nugwölmɨŋ. 29 Judas nuŋ rɨg yogw aku nugwidɨx mɨdmɨd aku, an Jisas nöbö nuŋ bli rɨbyöxmɨŋa, Jisas nuŋ Judas yadön, “Nagö duön Pasopa ap nɨmɨb bli wobanö,” rön, yad abmɨdö, rɨ rɨbyöx nugumɨŋa; an bli rɨbyöxmɨŋa, Jisas nuŋ Judas yadön, “Nagö duön nöbö mö rɨg mɨdöl akuyöbö ñɨgö rɨg bli nölanö,” rön, yad abmɨdö, rɨ rɨbyöx nugumɨŋa. 30 Makwam Judas bred mag aku pön öbɨlön rɨŋö bö röu duöŋa. Ruö mödö pɨxmag guröŋa.
Nöbö Diba lo yoŋyöbö nölöŋa
31  Jon 12:23Judas rɨŋö bö röu duöŋa nugwön Jisas yadöŋa, “Womiöx mɨda God nuŋ raŋ nöbö mö bla nugwöña, Nöbö Ha nuŋwa mil mag wä keiryöbö alɨg mɨda. Makwam Nöbö Ha nuŋwa mil mag wä keiryöbö alɨg mɨd aku nugwön, God mil wä nuŋwa aipam nugwöña. 32  Jon 17:5Makwam nöbö mö ñɨŋ Nöbö Ha nuŋwa nugw pɨmɨjöñ aku, God mil mag wä keiryöbö alɨg mɨd aku nugwöña. Makwam, rɨb pia God raŋ nöbö mö bla Nöbö Ha nuŋwa mil mag wä keiryöbö alɨg mɨd aku wöxnö nugwöña.
33  Jon 7:33-34“Ha madmag yöbö nɨ bɨlɨk! Nɨ ñɨgö pɨsaŋ uplöb mɨdöinöm. Nɨ din aku, nɨ du pikai, me rön, nɨ hölu yualöböña. Makwam Juda nöbö dib bla ñɨgö rɨg yadɨl mag akuyöbö, wopik ñɨgö kwo algör yadmɨdla: nɨ din yöraku, ñɨŋ dubä maga nɨgöl.
34  Jon 15:12,17; 1Jon 3:23; 2Jon 5“Makwam weik ñɨgö lo yoŋyöbö i yad nölmɨdla: nuö nuö madmag nɨgöña. Nɨ ñɨgö rɨg madmag nɨgɨl mag akuyöbö, ñɨŋ kwo algör nuö nuö madmag nɨgi. 35 Nuö nuö madmag nɨgmɨjöñ aku, nöbö mö bla magalɨg wöxnö nugwöña, ñɨŋ nöbö na mɨdöiŋö,” röŋa.
Jisas Pita nugwo yadöŋa, “ ‘Jisas nugwo nugumɨdöiö,’ cɨnaŋö,” röŋa
36 Aliö rɨmɨdmɨn, Saimon Pita yadöŋa, “Nöbö Dib. Pikai duba rɨmɨdlö?” röŋa.
Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Nɨ din piaku nagö weik mai ub maga nɨgöl; jɨ mai, nɨ mai dinaŋö,” röŋa.
37 Jisas aliö rɨmɨn, Pita yadöŋa, “Pödpöd raŋ weik nagö mai duöin? Nagö nugwidɨx mɨjɨna; nɨ pɨl pal nɨgöñ aku, mönö mɨdölö,” röŋa.
38 Aliö rɨmɨn, Jisas paiŋö yadöŋa, “Pɨsaŋ wöröxnö rɨlö mönö aku mönö mi yadlanö owa? Nagö mɨ ödöriö yadmɨdla, kulakula mai wö cöna; höd nagö wop mös paŋ yajɨnö, ‘Nɨ Jisas nugwo nugumɨdöiö,’ cɨnaŋö,” röŋa.

13:2: Luk 22:3; Jon 13:27

13:3: Jon 3:35; 16:28

13:10: Jon 6:64,70-71; 15:3

13:14: Mat 20:28; Luk 22:27

13:15: Pil 2:5; Kol 3:13; 1Pit 2:21

13:16: Mat 10:24

13:18: Sam 41:9

13:19: Jon 14:29; 16:4

13:20: Mat 10:40

13:27: Jon 13:2

13:31: Jon 12:23

13:32: Jon 17:5

13:33: Jon 7:33-34

13:34: Jon 15:12,17; 1Jon 3:23; 2Jon 5