17
Jisas Nuö nuŋwa höjöpalöŋa
Jisas mönö aku yad pörön, laxiö adöx yöd röul adö kau sö nugwön yadöŋa,
“Acö. Nɨ yadmö wop aku weik wöxnö nɨga. Makwam, naŋ ran, nöbö mö bla nugwöña, nɨ Ha naŋa mil mag wä keiryöbö alɨg mɨdla; makwam nɨ Ha naŋa rɨmön, ñɨŋ nugwöña, nagö Acö mil mag wä keiryöbö alɨg mɨdlö. Aku agapɨm: nɨ keir yadmö akuyöbö, nöbö mö piaku piaku magalɨg nugwidɨx mɨdön, nöbö mö nɨ yad nɨglö akuyöbö ñɨgö pön, kömö öim mɨdɨb mag aku ñɨgö nöina. 1Jon 5:20Nöbö mö ñɨŋ, nagö God mɨ paŋyöbö akwör mɨdlö aku nugwön, nɨ Jisas Krais yad ablö aku nugwöñ nöbö mö akuyöbö, öim öim kömö mɨjöña. Jon 4:34Nɨ mögörɨb il kɨ yadmö mabö aku, rɨp duön rɨ pörɨl makwam, nöbö mö mögörɨb il kɨ mɨdöi piaku ñɨŋ nugwöia, naŋ Nöbö mil mag wä keiryöbö alɨg mɨdlö. Jon 1:1Makwam Acö. Weik naŋ rɨmɨdaŋ, höd mögörɨb rɨ nɨgölmɨŋ wop aku, an nuarö mil mag wä keiryöbö alɨg mɨdmɨdmɨŋ mag akuyöbö, wopik iswob paŋ mag aliö akwör alɨg mɨjnɨŋa.
Jisas nöbö nuŋ piaku me rön Nuö nuŋwa höjöpalöŋa
“Nöbö mö mögörɨb il kɨ bla bli nɨ nölmö. Nöbö mö piaku, ñɨŋ nöbö mö nagö mɨdmɨdmä aku, jɨ nɨ nölmö. Nagö nöbö pödiöm mɨdlö aku ñɨgö yad nölma. Nɨ mönö wä naŋa ñɨgö yad nölmön, ñɨŋ nugw pön, rɨg yad mag akwör röia. Wopik ñɨŋ mödö nugwöia, nɨ ap agapɨm rɨl piaku, nɨ keir röi. Ñɨŋ nugwöia, agapɨm nɨ nöil aku, mɨ naŋör nɨ nöilö. Mönö kai kai nɨ yadmö aku, ñɨgö yad nölmön nugw pöia. Makwam, nɨ höd nagö pɨsaŋ mɨdmɨdöla, nagö nɨ yad abman mögörɨb il kɨ höm mönö aku, nugw pöia.
“Nɨ ñɨŋör höjöpalmɨdla. Nöbö mö mögörɨb il kɨ nagö nugumɨn ölɨsö wöl bla, nɨ ñɨŋ höjöpalmɨdöi. Nöbö mö nɨ nöilö piakwör, nöbö mö nagö mɨdöi aku, nɨ ñɨŋör höjöpalmɨdla. 10 Nöbö mö nɨ bla keir, nöbö mö nagö bla keir yöi. Nöbö mö an nuarö paŋör mɨdöia mɨ. Ñɨŋ röi mag aku nugwön, nöbö mö piaku bli nugwöia, nɨ nöbö mil wä keiryöbö alɨg mɨdla. 11 Makwam wopik nɨ mɨdlö yöra in aku, ñɨŋ keir alɨg mɨjöña. Acö Lei! Ib nagö ölɨsö mag keiryöbö alɨg mɨd ib aku, nɨ kwo algör paŋ ib akwör nöilö. Ib ölɨsö keiryöbö mag nagö aku pön, ñɨgö haŋad röbön, an nuarö nɨgiö nɨgön mɨdöl aku, ñɨŋ mag akuyöbö algör ör nɨgiö nɨgön mɨjöña. 12  Jon 6:39; 13:18Nɨ ñɨgö pɨsaŋ mɨdön, ib ölɨsö nagö nɨ nölmö aku pön, ñɨgö haŋad röbön nugwidɨx mɨd ri abön rɨla. Nöbö i yöm röl. God Mönö kai kɨtön, nöbö i aŋadö hö pɨn palön ölɨŋ höb diba pönɨŋö, rɨmä aku, nöbö akwör hölögɨpöŋa. Alöŋ aku, God Mönö höd rɨg kai kɨtim mag akwör röŋa.
13 “Makwam nagö mɨdlö yöra uba rɨmɨdɨl aku, weik metyöbö mag i mögörɨb il kɨ rɨg mɨdla nugwön ñɨŋ nugugu mɨdɨm nugugɨrön, nagö mönö kɨ yadmɨdla. Makwam, nɨ mɨ ödöriö wahax pɨmɨdɨl mag akuyöbö, ñɨŋ kwo algör ör wahax pɨŋ. 14 Mönö wä nagö aku ñɨgö yad nölmön nugw pöi aku, nöbö mö mögörɨb il kɨyöbö ñɨgö ölɨsö wölɨm nugwöia. Nöbö mö mögörɨb il kɨ rɨg rɨbyöx nugwöi mag akuyöbö, nɨ kwo algör aliö rɨbyöx nugwöi aku, ñɨŋ kwo algör, nöbö mö mögörɨb il kɨ rɨg rɨbyöx nugwöi mag akuyöbö, ñɨŋ kwo algör aliö rɨbyöx nugwölöi. Aku mɨ, nöbö mö mögörɨb il kɨ ñɨgö ölɨsö wölɨm rɨb gwogwo yöx nugwöia. 15  Mat 6:13; 2Tes 3:3Makwam ñɨŋ mögörɨb il kɨyöbö pön nagö mɨdlö yöra pön duö, rön, yadmɨdöi; nagö ñɨŋ nugwidɨx mɨdaŋ mögörɨb il kɨ mɨdɨŋ, Nöbö Gwogwo ñɨŋ rɨ gwogwam rölaŋ, me rön, yadmɨdla. 16 Nöbö mö mögörɨb il kɨ rɨg rɨbyöx nugwöi mag akuyöbö, nɨ kwo algör aliö rɨbyöx nugwöi aku, ñɨŋ kwo algör, nöbö mö mögörɨb il kɨ rɨg rɨbyöx nugwöi mag akuyöbö, ñɨŋ kwo algör aliö rɨbyöx nugwölöi. 17 Mönö nagö aku, mönö ma aku, ñɨgö yad nölaŋ, ñɨŋ leia mɨjöña. 18  Jon 20:21Nagö nɨ nöbö mö mögörɨb il kɨ mɨdöi mibɨl kɨyöbö abmö aku, nɨ ñɨgö kwo algör ör nöbö mö mögörɨb il kɨ mɨdöi mibɨl piaku abla. 19 Mabö bɨl kai nɨ nöilö aku, nɨ rɨ pöcɨna. Nɨ almɨdla aku, nöbö nɨ bla ñɨŋ nɨ nugwön, an kwo algör God mabö rɨ nölɨb nöbö nuŋwa akwör mɨdɨŋö, rön, mabö ñɨgö kai nöinö aku, ñɨŋ kwo paŋ algör ör rɨ pörɨŋ, me rön, rɨmɨdla.
Jisas nöbö mö nuŋ bla magalɨg, me rön, Nuö nuŋwa höjöpalöŋa
20 “Nɨ nagö höjöpalmɨdɨl kɨ, wopik yadɨl nöbö pik ñɨgör höjöpalmɨdöi; ñɨŋ mönö yad nölɨŋ, nöbö mö bla mönö ñɨŋa nugw pön, nɨ nugw pöñ nöbö mö akuyöbö aipam höjöpalmɨdla. 21 Acö, nagö yuö nɨ kwo mɨdman, nɨ yuö nagö kwo mɨdla. An nuarö nɨgiö nɨgön mɨdöl mag akuyöbö, ñɨŋ magalɨg algör paŋ mag akwör rön an nuarö pɨsaŋ nɨgiö nɨgön mɨdɨŋ. Aiöñ aku, nagör nɨ yad abman höm aku, nöbö mö mögörɨb il kɨ mɨdöi piaku nugw pɨŋ. 22  Apos 4:32An nuö nɨc nɨgiö nɨgön mɨdöl aku, ñɨŋ kwo algör nɨgiö nɨgön mɨdɨŋ, me rön, nagö mil mag wä keiryöbö nɨ nölmö aku, nɨ piöŋö ñɨŋ aipam algör nöila. 23 Nagö yuö nɨ kwo mɨdman, nɨ yuö ñɨŋ kwo mɨdmön mönö, ñɨŋ nɨgiö nɨgön paŋör mɨjöña. Almɨdɨŋ mönö, nöbö mö mögörɨb il kɨyöbö nugwöña, nagör nɨ abman höma, nugwön nagö nɨ madmag nɨglö aku, ñɨgö algör ör madmag nɨglö.
24 “Acö! Nɨ wä rö aku, nöbö mö nɨ nöilö piaku du nɨ mɨjɨn yöra pɨsaŋ mɨdön, mögörɨb rɨ nɨgölmɨŋ wop aku, naŋ nɨ madmag nɨgön mil mag wä keiryöbö nɨ nölmö aku nugwöña.
25 “Acö! Nagö Nöbö kömö wä! Nöbö mö mögörɨb il kɨyöbö naŋ nugwölöi. Nör naŋ nugula. Nöbö mö nɨ kɨyöbö, naŋör nɨ abman höm aku nugwöia. 26 Nagö nöbö pödiöm mɨdlö aku, nɨ ñɨgö yad nöila. Mai kwo algör, nagö nöbö pödiöm mɨdlö aku, nɨ ñɨgö yad nöl ri abna. Alön, nɨ keir yuö ñɨgö kwo mɨdmön, nagö nɨ madmag nɨglö aku nugw ri abön, ñɨŋ kwo algör nuö nuö madmag nɨgɨŋ,” me röŋa.

17:3: 1Jon 5:20

17:4: Jon 4:34

17:5: Jon 1:1

17:12: Jon 6:39; 13:18

17:15: Mat 6:13; 2Tes 3:3

17:18: Jon 20:21

17:22: Apos 4:32