15
Jisas nuŋ keir nag wain, nöbö mö nuŋ bla nag löx löx
Jisas mönö yadön yadöŋa, “Nɨ keir nag wain aku; Acö na möriwö rɨb mɨnöbö aku. Mat 3:10Löx pɨlö nɨ i mag yaxen aku, Acö nuŋ löx pɨlö aku römal aböna. Makwam löx pɨlö yaxön aku, mai mag mɨga akwör yaxönɨŋö, rön, nuŋ römaxdör ri aböna.
“Nɨ ñɨgö mönö wä yad nölmön nugwöi aku, ñɨŋ mödö lei wä röxg mɨdöia. Ñɨŋ yuö nɨ kwo mɨdɨŋ; nɨ yuö ñɨŋ kwo mɨjɨna. Löx pɨlö bla, ila alɨg nɨgiö nɨgön mɨjön akwör, maga yaxöna; hör ör mɨdön maga yaxen. Mag akuyöbö akwör, ñɨŋ nɨ nɨgiö nɨgön mɨdeñ aku, mag bli yaxen.
“Nɨ keir nag wain aku, ñɨŋ pɨñ löx bla. Nöbö mö bɨl kai nɨ pɨsaŋ nɨgiö nɨgön mɨjöñ bla, mag mɨga akwör yaxöña; jɨ ñɨŋ ñɨŋ keir mɨjöñ aku, ap i reñɨm. Mat 7:19; 13:42Makwam, nöbö mö bɨl kaim yuö nɨ kwo mɨden aku, nag löx römaxdörɨŋ il bö pɨnön wöröxön mag akuyöbö rɨg mɨjöna; nag löx piaku pɨrag du urɨŋ yöñöna. Makwam ñɨŋ yuö nɨ kwo mɨdön, mönö mag na yuö ñɨŋ kwo nugw pɨ gɨr mɨjöñ aku, ap agap apɨm yad nugwöñ aku, Acö rɨg yajöñ mag akwör cöna. Mat 5:16Ñɨŋ ap maga magöri maga rɨ yaxön aku, nöbö mö na mɨ ödöriö mɨjöña. Makwam, nöbö mö bla ñɨŋ nugwön, Acö na Nöbö mil mag wä keiryöbö alɨg mɨd aku nugwöña.
“Acö nɨ mɨ ödöriö madmag nɨg aku, nɨ kwo algör ör ñɨgö mɨ ödöriö madmag nɨgla. Makwam, ñɨŋ nɨ cɨrɨp gɨ mɨdɨŋ, nɨ ñɨgö madmag nɨg gɨr mɨjɨna. 10  Jon 14:15; 1Jon 2:5Nɨ Acö mönö nuŋ aku mai rɨmön, nɨ madmag nɨg gɨr mɨda. Makwam mag akuyöbö akwör, ñɨŋ mönö na aku mai rɨmɨjöñ aku, nɨ ñɨgö madmag nɨg gɨr mɨjɨna.
11 “Mönö ñɨgö yadmɨdɨl kɨ, nɨ pödpöd rɨmɨn yadmɨdɨl? Nɨ mɨ ödöriö wahax pɨl mag akuyöbö, ñɨŋ kwo algör ör wahax mɨ ödöriö wahax pɨnö, rön, mönö kɨ yadmɨdla. 12  Jon 13:34Nɨ ñɨgö mönö ölɨsö i yadmɨdla: nɨ ñɨgö mɨ ödöriö madmag nɨgɨl mag akuyöbö, ñɨŋ kwo algör nuö nuö mɨ ödöriö madmag nɨgɨnö. 13  Jon 10:11; 1Jon 3:16Nöbö i nuŋ nöbö nugub nuŋ bla rɨbyöx nugwön, ñɨgö ñöx nɨgön wöröxön aku, nöbö aku nuŋ nöbö nugub nuŋwa mɨ ödöriö madmag nɨgön aku mɨ, mag akuyöbö cöna. 14  Mat 12:50Nɨ yajɨn mag akuyöbö cöñ aku, ñɨŋ nöbö nugub na mɨjöña. 15 Makwam wopik nɨ ñɨgö mabö rɨ nölɨb nöbö nɨ bla yadmɨdöi; ñɨgö nöbö nugub nɨ bla yadmɨdla. Mabö rɨ nölɨb nöbö bla, nugwidɨx mɨdɨb nöbö ñɨŋa, ap ñɨŋ piaku nugwölöi. Makwam nɨ Acö mönö kai kai nɨ yad nöl aku, ñɨgö wöxnö yad nöil aku, ñɨgö nöbö nugub na yadmɨdla. 16 Ñɨŋ nɨ pɨnɨŋö rön pölim; nɨ ñɨgö pɨnö rön pɨma. Ñɨŋ duön, ap mag mɨga akwör, ap mag öim öim mɨjön aku yaxönɨŋö, rön, ñɨgö mabö aku yad nɨgla. Ñɨŋ akuyöbö almɨjöñ aku, ib na urön Acö nugwo yad nugwöñ aku, rɨg yad nugwöñ mag akwör cöna.
17  Jon 13:34“Nɨ ñɨgö mönö ölɨsö yadön yadmɨdla, nuö nuö madmag nɨgɨnö,” röŋa.
Nöbö mö mögörɨb il kɨyöbö, ñɨŋ Jisas nöbö mö nuŋ akuyöbö ñɨgö rɨb gwogwo yöx nugwöia
18 Jisas nöbö nuŋ akuyöbö ñɨgö mönö bli kwo yadön yadöŋa, “Nöbö mö mögörɨb il kɨ ñɨgö rɨb gwogwo yöx nugwöñ aku, rɨb dib aku yöx nugumɨjeñ; Jisas nugwo höd ölɨsö wölɨm rɨg rɨm mag akuyöbö anɨŋ piöŋö rɨmɨdöiŋö, rön, rɨb aku yöx nugwöña. 19  Jon 17:14Ñɨŋ nöbö mö mögörɨb il kɨ nɨ nugw pölöi akuyöbö mɨdöyɨx aku, ñɨgö, nöbö mö an, me rön, pɨ madmag nɨgöyɨxa. Nɨ ñɨgö pölɨm wop aku, mögörɨb il kɨ rɨg rɨbyöx nugwöi akuyöbö rɨbyöx nugumɨdim aku, jɨ ñɨgö pɨnö rön pɨmön, nöbö mö na mɨdöia. Makwam mɨ, nöbö mö mögörɨb il kɨ ñɨgö rɨb gwogwo yöx nugwöia. 20  Jon 13:16Makwam höd ñɨgö mönö yadɨm aku uplöbmɨjeñ: ‘Mabö rɨ nölɨb nöbö aku nöbö dib, nugwo nugwidɨx mɨd nöbö aku nöbö ulmɨdö mɨdöl.’ Makwam, nöbö mö bli nɨ rɨ gwogwam röi aku, ñɨgö kwo algör ör rɨ gwogwam cöña; nöbö mö bli mönö na nugw pön mai duöi aku, mönö ñɨŋ yad nöiöñ aku algör ör nugw pön mai diöña. 21 Ñɨŋ Nöbö nɨ agal abmɨn höm Nöbö aku nugwo nugwölöi makwam, ñɨŋ nöbö na mɨdöi aku nugwön, ñɨgö rɨ gwogwam cöña.
22 “Nɨ hön ñɨgö mönö wä yadöyöx aku, ap kib mag gwogwo rön mönö diba yöxölöyɨx. Makwam nɨ hön ñɨgö yad nöl ri abɨm aku, ödöi ñɨŋ dub i mɨdöl; ñɨŋ ap kib mag gwogwo röi aku mödö nugwöia, jɨ wopik ñɨŋ algör ör ap kib mag gwogwo nugwogwo rɨmɨdöia. 23  Luk 10:16Makwam nɨ ölɨsö wölɨm nugwöi aku, nör yöi, Acö nugwo aipam rɨb gwogwo yöx nugwöia. 24 Nɨ ñɨgö pɨsaŋ mɨdön, ap rölɨbä akuyöbö röyöx aku, ap kib mag gwogwo rön mönö diba yöxölöyɨx. Makwam nɨ hön ap rölɨbä akuyöbö rɨmön, nɨ rɨb gwogwo yöx nugwöi aku, Acö na aipam nugwo rɨb gwogwo yöx nugwöi makwam, mönö diba yöxöña.
25  Sam 35:19; 69:4“Alöi aku, Depid nuŋ God Mönö aku Juda ada lo an me röi mönö bli kai kɨtön rɨg yadöŋ mag akwör röia. Nuŋ mönö aku kai kɨtön yadöŋa, ‘Mönö il i mɨdölöm wöhö, nɨ hör rɨb gwogwo yöx nugwöiŋö,’ röŋa.
26  Jon 14:26“Makwam nɨ du Acö nugwo yadmön, nuŋ Höñ Yöra Mɨdɨb Nöbö aku nugwo yad abaŋ, nuŋ hön ñɨgö nugwidɨx mɨjöna. Mönö mör yad nölmɨd Inöm aku, nɨ nöbö pödiöm mɨdɨl aku, ñɨgö rɨbyöx nölaŋ, nugwöña. 27 Ñɨŋ nɨ pɨsaŋ öim yönmɨdim makwam, ñɨŋ kwo aipam du yönön nöbö mö akuyöbö ñɨgö nɨ nöbö pödiöm mɨdɨl mönö aku yad nölɨŋ duaŋ,” me röŋa.

15:2: Mat 3:10

15:6: Mat 7:19; 13:42

15:8: Mat 5:16

15:10: Jon 14:15; 1Jon 2:5

15:12: Jon 13:34

15:13: Jon 10:11; 1Jon 3:16

15:14: Mat 12:50

15:17: Jon 13:34

15:19: Jon 17:14

15:20: Jon 13:16

15:23: Luk 10:16

15:25: Sam 35:19; 69:4

15:26: Jon 14:26