6
Nasaret nöbö mö Jisas nugw pölim
(Mat 13:53-58; Luk 4:16-30)
Jisas nöbö nuŋ bla yölɨŋön mögörɨb aku röböxön, taun nuŋwa keir Nasaret duöŋa. 2-3  Jon 7:15Du mɨdön, Juda God höjöpalɨb wop aku, mögum rɨb ram aku duön, nöbö mö mɨga akwör hö mɨdim akuyöbö ñɨgö mönö yad nölmɨn nugugɨrön, aiö rön yadmä, “Nöbö kɨ kapeda mögörɨb kɨyöbö nöbö, Maria ha nuŋwa i. Pɨgnɨŋ nöbö Jems, Josep, Judas, Saimon maku. Nölöunɨŋ nöbö nuŋ bla pɨsaŋ mɨdöl kɨ. Jɨ mönö wä aku pikai yöbö nugwön yad? Ap rölɨbä akuyöbö agö magɨm rön rɨ?” rɨmä. Aliö rön, nugwo rɨb gwogwo yöxön höglöm nölön pölim.
Jon 4:44Makwam Jisas ñɨgö yadöŋa, “Nöbö God mönö yadɨb bla, mögörɨb möl bli rɨp yönɨŋ, nöbö dib an, me rön, pɨmɨjöñ aku, jɨ mögörɨb ñɨŋ keir piaku rɨp yönmɨdɨŋ, nöbö mö ñɨŋ keir bla mönö ñɨŋ aku nugweñɨŋö,” röŋa. Nugwo nugw pölim makwam, ap rölɨbä akuyöbö bli rön alɨb maga nɨgölöŋ; nöbö mö ap röŋ piaku mösör pɨ nugumɨn, kömö nɨgöŋa. Nasaret nöbö mö nugwo nugw pölim aku nugwön Jisas aiö röŋa.
Jisas nöbö nuŋwa akuyöbö möl sö, mabö na rɨŋ, me rön, yad aböŋa
(Mat 10:5-15; Luk 9:1-6)
Jisas nuŋ piöŋö ram yöj lɨglɨg agrö mögörɨb piaku rɨp yön gɨrön, nöbö mö akuyöbö ñɨgö God Mönö maga yad nölöŋa. Wop i nöbö nuŋwa akuyöbö möl sö piaku wö rɨm hömɨdmɨn yadöŋa, “Nöbö mös keir, nöbö mös keir mögörɨb piaku hörɨrör duön, mönö wä na aku yad nöiöña. Nɨ ñɨgö yad abmɨdɨl akuyöbö, mönö yad nöl yön gɨrön, ragwo ha bla yad abnöb, yad aböñɨŋö,” röŋa. Luk 10:4-11Mönö i piöŋö yadöŋa, “Dinöb cöñ aku, ap mag nɨmɨb, yogw, rɨg pɨrag dumɨjeñ; sauö rɨb akwör pɨrag diöña. Yam uñ röbön kwönö ap uñ mɨxɨl paŋyöbö iör röb diöña; ap uñ bli kwo alɨg pɨrag dueñɨm. 10 Ram i duŋ ñɨgö yad pöña, rama akwör mɨdön, mabö rɨ pörön, taun aku röböx dinöb cöñ wop akwör diöña. 11  Apos 13:51Makwam mögörɨb i uröpɨnɨŋ ñɨgö yad pön, mönö ñɨgö aku nugweñ, mögörɨb aku röböx dinöb, nugwɨŋ, me rön, yamsö hauya palɨŋ pɨnaŋ dinö,” röŋa. 12 Jisas aliö rɨmɨn, nöbö nuŋwa akuyöbö möl sö bla, ñɨŋ mögörɨb piaku piaku duön, nöbö mö akuyöbö ñɨgö mönö yad nöl gɨr yadmä, “Ap kib mag gwogwo röi aku, pödpöd rɨmɨn aliö alölɨŋö, rön, röböxnö,” rɨmä. 13  Jems 5:14Aliö rön, ragwo ha nöbö mö yuö wöl mɨdöŋ piaku mɨga yadɨm röu dum, nöbö mö ap röŋ bla mɨga wel röbö nɨg nölmɨn, kömö nɨgöŋa.
Herod yadmɨn, Röbö Pal Nölɨb Nöbö Jon göliöda römaxdörmä
(Mat 14:1-12; Luk 3:19-20; 9:7-9)
14  Mat 16:14; Mak 8:28; Luk 9:19-20Makwam Jisas röŋ akuyöbö mönö aku, mögörɨb rɨgwoŋ rɨgwoŋ akuyöbö dumɨn, kiŋ Herod algör nugwöŋa. Nöbö mö piaku, mönö aku yad nugup duön, bli yadmä, “Röbö pal nölɨb nöbö Jon wöröxɨm hogw pɨlim aku, höuöil öbɨl hön ap rölɨbä akuyöbö rɨmɨdö,” rɨmä. 15 Bli yadmä, “Nöbö aku nöbö nagö Ilaija,” me rɨmä. Jɨ nöbö bli yadmä, “God mönö yadɨb nöbö maduar ör mɨdmɨdöi akuyöbö nöbö i hön mɨdö,” rɨmä. 16 Jɨ kiŋ Herod nuŋ nugwön yadöŋa, “Aku röbö pal nölɨb nöbö Jon höd göliöda römaxdörɨm akwör öbɨl hön mag akuyöbö rɨmɨdö,” röŋa.
17-19  Lep 18:16Aku agapɨm: höd Herod, pɨgnɨŋ Pilip mönɨŋ Herodias röd pöŋa. Pɨmɨn, Jon “Ailö aku, mag waiö i röiö. Nobɨlnɨŋ nobɨlnɨŋ nuŋwa penɨŋö,” röŋa. Makwam Jon aliö rɨmɨn, Herodias Jon nugwo nugumɨn ölɨsö wölmɨn yadɨm, Herod nöbö nuŋ bla bli yad abmɨn duön Jon nugwo nag nɨgmä. Mö Herodias, nuŋ nɨ pödpöd rön Jon nugwo pɨl pal nɨgɨnö, rön, rɨb akwör yöx nugumɨda aku, 20 jɨ Jon mag gwogwo i rɨmɨdölöm. Nuŋ mönö kai kai yadöŋ aku, Herod nugwön mönö wä paxdöriö akwör yadö, rön, wahax pön, Jon nuŋ nöbö wä lei mɨdö, me rön, ipöxön mönö, Herodias nugwo rɨ gwogwam cönɨŋö, rön, Jon nugwidɨx ri abmɨda. 21 Mö Herodias, Jon nugwo pɨl pal nɨgɨnö, rön, nugugu mɨd mɨd aku wop i, Herod nuöma nugwo yöx pön höŋ hörögö röbön wop akwör, ap diba nɨmɨba, gapman nöbö dib bla nɨgön, ami nöbö dib bla nɨgön, mögörɨb Galili nöbö dib akuyöbö mönö wob abɨm, ap diba nɨmɨba hömä. 22 Hön ap nɨmmɨdmɨn nugugɨrön, Herodias halöu nuŋwa yuadö möl aku hön höx wödmɨn, Herod aipam, nöbö dib hön ap nɨmmɨdim bla aipam nugumɨn, ñɨgö wä rɨmɨn, kiŋ Herod halöu aku nugwo yadöŋa, “Ailö aku, ap agapɨm yad nugumɨjɨnö aku nagö nöinö,” röŋa. 23 Makwam mönö ölɨsö mönö ma yadön yadöŋa, “Nɨ nagö mönö mɨ ödöriö yadmɨdla, naŋ agapɨm yad nugumɨjɨnö aku nagö nöina. Mögörɨb dib nugwidɨx mɨdɨl kɨ yad nugwaŋ, nagö rɨba yadmön nugwidɨx mɨjnaŋö,” röŋa. 24 Aliö rɨmɨn, halöua nuŋ duön nuöm Herodias nugwo, ap kai yad nugunö, rön nugumɨn, nuöma paiŋö yadöŋa, “Röbö pal nölɨb nöbö Jon yöcmac maga yadanö,” röŋa. 25 Nuöma aliö rɨmɨn, rɨba halöu nuŋwa rɨmgör kiŋ Herod mɨdöŋ yöra duön yadöŋa, “Wopik wop mɨdö gör, röbö pal nölɨb nöbö Jon yöcmac mag nuŋwa pön kwosö möla nɨgön rag hö nölö,” röŋa.
26 Aliö rɨmɨn, kiŋ Herod Jon nugwo rɨbyöx nugumɨn, mɨ ödöriö lɨb pɨlöŋa. Makwam nuŋ nöbö dib bla nugugu mɨdɨm nugugɨrön, mönö ölɨsö mönö ma halöu aku nugwo yadöŋ aku rɨbyöx nugwön, 27 mag akwör ami nöbö nuŋ i, “Du Jon yöcmac maga rag hane,” rön yad abmɨn, du Jon göliöda römaxdörön, 28 yöcmac maga pɨ kwosö möl i nɨgön, rag hö halöu aku nugwo nölɨm, nuŋ piöŋö rag du nuöma nölöŋa. 29 Makwam Jon nöbö nuŋ bla, Jon nugwo göliöda römaxdörim mönö nugwön, ñɨŋ du nöbäpö rag duön, rɨg möla hogw pɨlmä.
Jisas nöbö mö mɨga ap mag rɨmɨn nɨmɨmä
(Mat 14:13-21; Luk 9:10-17; Jon 6:1-13)
30  Luk 10:17Jisas mönö wä pön dub nöbö bla, ñɨŋ piaku piaku mabö rɨp yön pörön, höuöil hön, nöbö mö akuyöbö ñɨgö mönö bɨl kai yad nölön, ap bɨl kai rim akuyöbö, magalɨg Jisas nugwo yad nölmä. 31 Nöbö mö mɨga uhömɨdmä makwam, Jisas nöbö nuŋ bla pɨsaŋ ap nɨmɨb maga nɨgölɨm, nuŋ ñɨgö yadöŋa, “An, nöbö mö mɨdölöi mibɨl yör i duön, hör mɨdɨŋ, ñɨŋ mag mɨŋi aŋöi nɨgöñɨŋö,” röŋa. 32 Aliö rön, nöbö nuŋ bla pɨsaŋ röbö alebö pön, mögörɨb nöbö mö mɨdmɨdölöi yöra dumä. 33 Makwam ñɨŋ röbö alebö pön dum nugugɨrön, nöbö mö mɨga akwör, Jisas nöbö nuŋ bla pɨsaŋ piaku dumɨdöiŋö, rön, taun piaku piaku rɨmgör ipalɨp duön, röbö pö pö ödöi mɨxɨl aku höd duön, Jisas nöbö nuŋ bla pɨsaŋ duba rɨmɨdim piaku, höd du mɨdmä. 34  Naba 27:17; Mat 9:36Jisas nöbö nuŋ bla pɨsaŋ röbö pö yöra uröpɨnön gö nɨgön, röbö alebö röböxön, nöbö mö mɨga mɨdim akuyöbö nugwön rɨb nuŋwa keir rɨbyöx nugwön nugwöŋa, ñɨŋ hön sipsip nöbö nugwidɨx mɨdɨb i mɨdöl mag aliö akuyöbö mɨdmä. Aku nugumɨn, nuŋ lɨb pɨlmɨn, ila nɨgön ñɨgö mönö bli uplöb yad nöl mɨdöŋa. 35  Mak 8:1-9Naiö mödö rödɨp duöŋa nugwön nöbö nuŋ bla hön nugwo yadmä, “Naiö mödö rödɨpa. Ki mögörɨb ör yörɨk mɨdöla. 36 Makwam, nöbö mö kɨyöbö yad abaŋ, ñɨŋ du ram yöj lɨglɨg agrö mögörɨb hör il me bɨlɨk duön, ap mag ñɨŋ bli wob nɨmɨŋ,” me rɨmä.
37 Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Ñɨŋ keir ñɨgö ap mag bli nöine,” röŋa. Aliö rɨmɨn, yadmä, “Aliö yadlö aku, nöbö röun akuyöbö amñaxɨb sö mabö rön rɨg pöi akuyöbö pön ap mag wob rag hön, ñɨgö nölɨb mönö?” rɨmä. 38 Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Bred mag ñɨŋa pödiö mɨd? Du nugwi!” röŋa. Aliö rɨmɨn, du nugwön yadmä, “An bred mag akuyöbö mömɨd sö, dölöm mös alɨg mɨdö,” rɨmä. 39 Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Nöbö mö kɨyöbö yadɨŋ, asɨx pɨd nuöma hörɨrör nɨgön, ap panö rol kɨyöbö römɨd gɨ mɨdɨŋ,” me röŋa. 40 Jisas aliö rɨmɨn, nöbö nuŋ piaku nöbö mö akuyöbö ñɨgö yadmɨn, bli nöbö mö padokwo padök mös höuöiliö igwö sö (50) rogwa hörɨrör paŋör rɨb gɨ mɨdön, bli nöbö mö padokwo padök mös mös höuöiliö hö wölu amñaxɨb sö (100) rogwa hörɨrör paŋör rɨb gɨ mɨdmä. 41 Makwam Jisas nuŋ bred mag akuyöbö mömɨd sö aipam, dölöm hogwa aipam pön, adöx yöd röul adö kau sö laxiö nugwön, God nugwo, ri ablaŋe rön, bred aku pɨ gɨlɨxön, nöbö nuŋ bla ñɨgö nölmɨn, ñɨŋ piöŋö nöbö mö akuyöbö nuöm nɨg nölmä. Dölöm hogwa aku, algör ör nöbö nuŋ bla nölmɨn, nöbö mö akuyöbö ñɨgö nuöm nɨg nölmä. 42 Nölmɨn, nɨmmɨdɨm nɨmmɨdɨm, ñɨgö wöta bɨröŋa. 43 Bred dölöm rɨb rɨba röböxmä akuyöbö, Jisas nöbö nuŋ bla yogw pön piöxmɨn piöxmɨn, yogw akuyöbö möl sö aja wölöŋa. 44 Ap nɨmim wop aku, nöbö piakwör paip tausan duöŋa.
Jisas röbö panö rola röbɨp duöŋa
45 Makwam mag akwör Jisas nöbö nuŋ bla ñɨgö yadmɨn, röbö alebö pön Betsaida taun pö kwo dumɨn nugugɨrön, Jisas yöraku mɨdön nöbö mö pia yad abmɨn dumä. 46  Luk 5:16Yad abön, önöŋ ajmag i pisö pɨd sö wöluön, God höjöpal gɨr mɨdöŋa.
47-48 Pɨxmag gurɨba röŋ mag aku, Jisas nuŋwör mɨdön nugumɨn, nöbö nuŋ bla ñɨŋ röbö alebö pön, röbö yuö mibɨl yörkwo dumɨdmɨn nugugɨrön, hödala dumɨdim adaku pik röxiö höm, mɨŋi rɨ öliöxön röbö panö rola ipöx gɨr rɨp dumɨdmä. Ruö yöudöŋ löuöŋ mag aku, Jisas röbö panö rola nöbö nuŋ bla mɨdim yöra duön, ñɨgö röb höx rɨ nɨgön, duba rɨm nugugɨrön, 49-50  Luk 24:37nugwo röbö panö rola dumɨdöŋ aku nugwön, aku nöbäpö höjöl, me rön, ölölö rɨmɨn ipöxön aiö rön göul göul nölmä. Almɨn Jisas ñɨgö yadöŋa, “Rɨb diba yöxmɨjeñ! Nɨ nör hömɨdla! Ipöxmɨjeñɨŋö!” röŋa. 51  Mak 4:39Aliö rön, röbö alebö möla dumɨn, hödal hömɨdöŋ aku hölögɨpöŋa. Almɨn, Jisas nuŋ pödpödiö aliö alö, rön, rɨb mɨga yöxmä. 52 Nuŋ bred pön nöbö mö mɨga nuöm nɨg nölöŋa nugwim aku, jɨ wop aku ñɨŋ Jisas nugw pɨ cɨcɨ nɨgölim. 53 Makwam röbö mibɨla dumɨd dumɨd mögörɨb Genesaret uröpɨnön, röbö alebö aku nag wabɨl nɨgmä. 54 Röbö alebö yöraku röböx dum nugugɨrön, nöbö mö piaku Jisas hö, rɨmä nugwön, 55 rɨmgör mögörɨb piaku piaku hörɨrör duön, nöbö mö ap röŋ akuyöbö pön, Jisas du mɨdöŋ yöra pön hömɨdmä. 56 Wop adaku, Jisas ram yöj lɨglɨg agrö piaku mönö taun piaku mönö mögörɨb hör piaku uröpɨnmɨn, nöbö mö ap röŋ akuyöbö ñɨgö pön hö sɨmaim mibɨl yöra nɨgön, Jisas nugwo yad gögö rön yadmä, “Nagö mɨdaŋ, nöbö mö ap rɨ bla, wölɨj nagö pɨ nugwɨŋ, ñɨgö kömö nɨgaŋ,” me rɨmä. Jisas yöwö röŋa nugwön nöbö mö nugwo pɨ nugwim akuyöbö ñɨgö magalɨg wä röŋa.

6:2-3: Jon 7:15

6:4: Jon 4:44

6:8: Luk 10:4-11

6:11: Apos 13:51

6:13: Jems 5:14

6:14: Mat 16:14; Mak 8:28; Luk 9:19-20

6:17-19: Lep 18:16

6:30: Luk 10:17

6:34: Naba 27:17; Mat 9:36

6:35: Mak 8:1-9

6:46: Luk 5:16

6:49-50: Luk 24:37

6:51: Mak 4:39