5
Ragwo ha nöbö i yuö wöl mɨdöŋ aku, Jisas yad abɨm röu duöŋa
(Mat 8:28-34; Luk 8:26-39)
Jisas nöbö nuŋ bla pɨsaŋ röbö alebö pön, Ban Yuö Galili möxön, mögörɨb Gerasa nöbö mö mɨdim pö ir kwo uröpɨnön, röbö alebö aku röböxön, mämäliö pɨñɨrmɨn nugugɨrön, mag akwör, ragwo ha yuö wöl mɨdöŋ nöbö i, nöbäpö hogw möl piakuyöbö hön, Jisas mɨdöŋ aku höŋa. 3-4 Nöbö aku nöbäpö hogw pɨlim rɨg möl piaku hölɨmön yönmɨda. Nugwo öim sen pön, iŋ wajmag nuŋ bla nɨg gö nɨgmɨdöi aku, jɨ sen bla rɨmɨn, ödörmɨn, dumɨda. Nuŋ mɨ usus rɨmɨd makwam, nugwo rɨm rɨbyöx nugub maga mɨdölöŋ. Mil, pɨxmag yuö, nöbäpö hogw pɨlmɨdöi rɨg möl piaku aipam, önöŋ ajmag piaku aipam, göul nöl gɨrön, rɨg pön, mɨxɨñ nuŋwa keir wölɨxdörmɨda. Makwam wop aku, nuŋ Jisas nugwo irmär nugwön, ipalɨp duön, Jisas mɨdöŋ yöra höxmax yumɨn, 7-8  Mak 1:24Jisas ragwo ha nöbö aku yuö wöl mɨdöŋ aku nugwo yadöŋa, “Nagö ragwo ha, nöbö gɨ röböxön röu duö!” röŋa.
Jisas aliö rɨmɨn, yadöŋa, “Jisas, God ölɨsö mag keiryöbö alɨg mɨda Ha nuŋwa. Nɨ pödpöd rɨba hölö? Mönö mi yadö, ‘God nugugu mɨd aku, nɨ nagö ölɨŋ höba pɨn nölöinö,’ rane!” röŋa.
Aliö rɨmɨn, Jisas nöbö aku nugwo yadöŋa, “Ib nagö mɨkai?” röŋa.
Aliö rɨmɨn, yadöŋa, “Nɨ ragwo ha mɨga akwör yuö wöl aku, ib na ‘Magöri,’ ” me röŋa. 10 Nuŋ Jisas nugwo, ragwo ha bla mögörɨb hör pad piaku yad abmɨjnaŋö, rön, yad nugu gör mɨdöŋa.
11 Wop akwör, hön mɨga ödöriö amñö nɨmmɨdim sɨnaŋ höñ piaku. 12 Makwam, ragwo ha bla Jisas nugwo yad gögö rön yadmä, “Anɨŋ yadaŋ, duön hön pisö yuö wöluŋö,” rɨmä.
13 Aliö rɨmɨn, Jisas yöwö rɨmɨn, ragwo ha bla nöbö aku nugwo röböxön, duön hön piaku yuö wölmɨn, magalɨg tu tausan akuyöbö bɨrɨg bör rɨg aj bö duön, rɨp du röbö palön, magalɨg röbö nɨmön wöröx pörmä.
14 Makwam nöbö hön urmɨdöi piaku, alöŋ aku nugwön, rɨmgör du taun aku aipam, mögörɨb piaku aipam, mönö aku yad nölmɨn nugugɨrön, nöbö mö akuyöbö du nuguŋö, rön, Jisas mɨdöŋ yöra hömä. 15 Hön nugumɨn, nöbö höd ragwo ha mɨga akwör öim nɨgöŋ aku, wölɨj yömön, mɨd ri abön, römɨd gɨ mɨdöŋa. Nugumɨn, ölölö rɨmɨn ipöxmä.
16 Nöbö mö höd mɨdim piaku, nöbö mö mai höm akuyöbö ñɨgö, nöbö ragwo ha yuö wöl mɨdöŋ nöbö aku nugwo Jisas agapɨm rɨg röŋ akuyöbö yad nölmä. Makwam hön piaku rɨg röŋ aku aipam yad nölmä. 17 Makwam nöbö mö piaku, mönö yadim aku nugwön, Jisas nugwo yad gögö rön yadmä, “Mögörɨb an gɨ röböx duö!” rɨmä. 18 Aliö rɨmɨdmɨn, Jisas röbö alebö pön duba rɨmɨn, nöbö ragwo ha öim nɨgɨm Jisas rɨm wä röŋ nöbö aku nugwo yad gögö rön yadöŋa, “Nɨ pɨsaŋ dinɨŋönö wöhö?” röŋa. 19 Aliö rɨmɨn, Jisas nöbö aku nugwo wöhö rön yadöŋa, “Ram nagö duön, nöbö mö nagö bla ñɨgö, Nöbö Diba nagö mɨ göj uliöxön, agap apɨm rɨg rɨ mönö aku magalɨg yad nölö,” röŋa. 20 Jisas aliö rɨmɨn, nöbö aku mögörɨb Dekapolis mibɨl yöra, taun yuadö aku rɨp yön gɨrön, Jisas nugwo rɨg röŋ akuyöbö, nöbö mö piaku ñɨgö magalɨg yad nölmɨn, ñɨŋ magalɨg aiö waiö rɨmä.
Jisas rɨmɨn, mö i wä röŋa, wöröxöŋ halöu i öbɨlöŋa
(Mat 9:18-26; Luk 8:40-56)
21 Jisas piöŋö röbö alebö pön, iswob höbkal du Ban Yuö Galili ir kwo pö yöra mɨdmɨn nugugɨrön, nöbö mö mɨga hön nuŋ mɨdöŋ yöra hö rɨbmä.
22 Nöbö i ib nuŋwa Jairas. Nuŋ Juda mögum rɨb ram i nugwidɨx mɨdmɨda. Jairas Jisas nugwo nugwön, hö mɨdöŋ yöra höxmax yuön, 23 nugwo yad gögö rön yadöŋa, “Halöu ulmɨdö madmag yöbö na aku wöröxɨba rɨmɨda. Nagö han nɨ pɨsaŋ du nugwo pɨ nugwaŋ, öbɨl kömö duaŋ,” me röŋa. 24 Aliö rɨmɨn, Jisas Jairas pɨsaŋ dum nugugɨrön, nöbö mö magöri maga rɨp duön, Jisas nugwo mibɨl mibɨl nɨgön pön dumɨdmä.
25 Makwam mö i, nuŋ mö ödöi dumɨdɨm kɨm akuyöbö möl sö yönöŋa. 26 Mö aku uj wobɨb nöbö bla ñɨgö, nɨ rɨŋ wä raŋ, me rön, rɨg nuŋ bla magalɨg mödö nölöŋ aku, jɨ nugwo rɨm wä rɨb maga rölöŋ, mɨ uplöb du dib röxöŋa. 27-28 Makwam nuŋ Jisas rɨg rɨmɨd mönö maga yadmɨn nugwöŋ aku, du wölɨj wab nugwo aku pɨ nugumön wä raŋ, me rön, nöbö mö mɨga mɨdim mibɨl aku höglöm ada hön, Jisas wölɨja pɨ nugumɨn, 29 wop akwör haña pɨnmɨdöŋ aku gö nɨgmɨn, yuö nuŋ bö nugumɨn, nugwo röŋ mag aku wä röŋa. 30  Luk 6:19Makwam Jisas keir rɨmgör nugumɨn, ölɨsö nuŋwa bli duöŋa nugwön, höuöiliö, nöbö mö mɨga mɨdim piaku ñɨgö yadöŋa, “Wölɨj na aku yönɨm pɨ nugw?” röŋa. 31 Jisas aliö rɨmɨn, nöbö nuŋ bla yadmä, “Nöbö mö mɨga akwör nagö wabnaŋnaŋ röi aku, pödpöd rɨmɨn nɨ nöbö kai pɨ nugwö, rön, yadmɨdlö?” rɨmä. 32 Jɨ Jisas mönö ñɨŋ yadim aku nugwölöŋ, nɨ nöbö kai pɨ nugwö, rön, hölu nugu gɨrön mɨdöŋa. 33 Makwam mö aku, nugwo agap apɨm röŋ aku nugwön, ipöxiö gɨl gɨl rɨ gɨr hön, Jisas mɨdöŋ yödpɨlö il yöra höxmax yuön, nugwo wä röŋ mönö aku magalɨg wöxnö yad nölöŋa.
34  Mak 10:52; Luk 7:50; 17:19Jisas paiŋö nugwo yadöŋa, “Halöu na. Jisas nɨ raŋ kömö nɨgaŋ, me rön, rɨg nugw pɨlö aliar, nagö rɨmön wä rɨ maku pal. Ap naŋ ra aku wä rɨ makwam, nagö duön mɨd ri abane,” röŋa.
35 Jisas mönö aku yadmɨn nugugɨrön, Jairas nuŋ ram nuŋwa nöbö nuŋ bli yad abɨm hön yadmä, “Halöu nagö aku mödö wöröxa; yad nölɨb nöbö kɨ yadaŋ, yödpɨlö ölɨŋa wöröxɨp henmöm, höuöil duaŋ,” me rɨmä. 36 Aliö rɨmä aku, jɨ Jisas mönö ñɨgö aku yöxölöŋ, Jairas nugwo yadöŋa, “Ipöxmɨjɨnö; rɨb ölɨsö yöx nugwanö,” röŋa. 37 Jisas aliö rön, nöbö mö akuyöbö pɨsaŋ duöinɨŋö, rön, ñɨgö piaku yad nɨgön, Pita, Jems, Jems pɨgnɨŋ Jon, ñɨŋ yam adakwör yölɨŋön duöŋa. 38 Ñɨŋ Jairas rama uröpɨnön Jisas nugumɨn, nöbö mö mönö ib mögö möul rön, mɨ göj im gɨr mɨdmä. 39 Ram möl yuadö duön yadöŋa, “Pödpöd rɨmɨn mönö ua nɨgön immɨdöi? Halöu aku wöröxöl; hör inɨmö hölɨmmɨdö,” röŋa. 40 Aliö rɨmɨn, nugwo yad imöum, ñɨgö yad rɨŋö bö abön, halöu nuö nuöm mönöbö rama pön, nöbö nuŋ pɨd aku pön, yölɨŋön halöu aku wöröx gɨ mɨdöŋ ram möl yuadö duöŋa. 41  Luk 7:14Duön, halöu aku iŋpɨlö nugwo pön, Arameik mönö nɨgön yadöŋa, “Talita kom!” röŋa. Aliö röŋ mönö il aku, “Halöu ulmɨdö! Nagö yadmɨdla, öbɨlö!” 42 Jisas halöu aku nugwo aliö rɨmɨn, wop akwör öbɨlön yönmɨdmɨn nugugɨrön, nöbö mö akuyöbö aiö waiö rɨmä. Halöu aku kɨm nuŋwa akuyöbö möl sö yönöŋa. 43 Nöbö mö mɨdim bla aiö rɨm nugugɨrön, Jisas mönö ölɨsö yadön yadöŋa, “Ail mag aku nöbö mö akuyöbö ñɨgö wöxnö yad nölmɨjeñɨŋö,” röŋa. Aliö yad gɨr ñɨgö yadöŋa, “Halöu aku nugwo ap maga bli nölɨŋ nɨmaŋ,” me röŋa.

5:7-8: Mak 1:24

5:30: Luk 6:19

5:34: Mak 10:52; Luk 7:50; 17:19

5:41: Luk 7:14