17
Ap kib mag gwogwo rɨb mag aku
(Mat 18:6-7; Mak 9:42)
Jisas nöbö nuŋ akuyöbö ñɨgö yadöŋa, “Nöbö i mönö mö i mag gwogwo rol aku rön, nöbö mö bli rɨba nölaŋ, ñɨŋ aipam mag gwogwo akwör rön pɨn bɨcöña. Mag adaku höd rɨmɨdmä, weik rɨmɨdöia, mai algör ör rɨmɨjöña. Makwam nöbö mö ñɨŋ rɨb gwogwo nöiöñ bla, ñɨŋ mɨ ölɨŋ höb ödöriö pɨmɨjöña. Makwam nöbö i mönö mö i, halöu ha bla ha paŋyöbö i aliö rɨba cön aku, nugwo rɨg diba wit palɨb rɨg i, göliöda alɨg nag nɨg gö nɨgön, pön du ban yuö diba aböyɨx aku waiö. Aku agapɨm: nuŋ kömö mɨdön, halöu ha paŋyöbö i raŋ pɨn bɨcön aku, mɨ ölɨŋ höb gwogwo pöna. Mat 18:15Makwam, ñɨŋ keir rɨbyöx nugw ri aböña.
“Pɨgnaŋ nölöunaŋ nagö i ap kib mag gwogwo rɨmɨjön aku, nugwo yadyöxön yadɨŋ, pödpöd rɨmɨn akuyöbö rɨlö, rön, rɨbyöx nugumɨjön aku, rɨ gwogwam röŋ aku nugwön röböxöña. Ap ñɨgö akuyöbö bli rɨ gwogwam rön, mai hön, pödpöd rɨmɨn akuyöbö rɨlö, rön, yadmɨjön aku, ap gwogwo röŋ aku nugwön röböxöña. Makwam wop paŋyöbö i alön raŋ raŋ akuyöbö mɨj sö aku cön aku, algör ör nugwön röböxöñɨŋö,” röŋa.
Nugw pɨb mag aku
Jisas aliö rɨmɨdmɨn, mönö nuŋwa pön dub nöbö bla yadmä, “Nagö anɨŋ raŋ, nugw pɨb mag ana dib röxaŋ,” me rɨmä.
Mat 17:20; 21:21Aliö rɨmɨn, Jisas ñɨgö yadöŋa, “Nugw pɨb mag dib yöi, nugw pɨb mag ñɨŋa bɨ masted mag ulmɨdö mɨda röxg mɨjön aku, ñɨŋ bɨ kɨ, ila alɨg mölöd du ban yuö mibɨl kwo wöl gɨ mɨdö, rön yadɨŋ, rɨg yajöñ mag akwör cöna.
Mabö rɨ nölɨb nöbö i mabö nuŋwa
“Ñɨŋ rɨb pödiö yöx nugwöi? Mabö rɨ nölɨb nöbö i mögörɨb pɨn wöd pörön mönö hön sipsip ur pörön, höbkal rama höm, nöbö nuö nuŋwa nugwo mönö pöd yajön? ‘Nagö kiö pɨl aku, nagö yörɨk römɨdön ap mag nɨmö,’ cönɨŋönö? Wöhö. Aliö yaden. Nuŋ yajöna, ‘Wölɨja paŋ wölaŋ, amanö aku pɨx nɨgön, röbö ap nɨ bla rag hö nölaŋ nɨmɨmön, mai röbö ap nagö bla nɨmö,’ cöna. Ñɨŋ rɨb pödiö yöx nugwöi? Mabö rɨ nölɨb nöbö aku, nöbö diba yajön mag akuyöbö rɨmɨjön aku, nöbö diba mönö wä bli nugwo yajönɨŋönö owa? Wöhö. Mabö rɨ nölɨb nöbö nuŋwa mɨd aku mɨ, rɨg yajön mag akwör cöna. 10 Ñɨŋ kwo algör. God ñɨgö mabö yad nɨgön akuyöbö rɨ pörön yajöña, ‘An mabö rɨ nölɨb nöbö mö wä yöi. Ap adö i keir rölöl; mabö an rɨb akwör rölɨŋö,’ cöñɨŋö,” röŋa.
Ragpɨd sö nöbö ucrapö röŋ aku, Jisas rɨmɨn, kömö nɨgöŋa
11 Jisas Jerusalem dinö, rön, mögörɨb Sameria kɨ, mögörɨb Galili kwo, mibɨl yöra pikwo dumɨd dumɨd, 12 ram yöj lɨglɨg agrö i yönmɨdɨm nugugɨrön, ucrapö röŋ nöbö akuyöbö ragpɨd sö, nugwo möigw palön, hör hör yörkwo mɨdön, 13  Lep 13:45-46aj halön yadmä, “Jisas, Nöbö Dib, anɨŋ ögwö yöxö,” rɨmä.
14  Lep 14:2-3; Mat 8:3-4Aliö rɨmɨdmɨn, Jisas ñɨgö yadöŋa, “Ñɨŋ duön, God ap höjöpal ur nölɨb nöbö bla ñɨgö uñ ñɨŋ bla yabunö,” röŋa. Aliö rɨmɨn, ñɨŋ duön, ödöi mibɨl yöra dumɨdmɨn nugugɨrön, ñɨgö kömö nɨgöŋa. 15 Makwam ñɨgö aliö kömö nɨgmɨn, nöbö Sameria yöbö i, nugwo kömö nɨgöŋ aku nugwön, mönö diba yad gɨrön, God iba yadɨm bɨl sö dumɨn nugugɨrön, 16 höbkal hön, Jisas mɨdöŋ yödpɨlö il yöra pɨn bɨrön, haŋaj adö pibö rɨ mögö bö cɨrön, Jisas nugwo ri ablaŋe röŋa. 17 Nuŋ alön rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Nɨ rɨbyöx nugula, nöbö akuyöbö ragpɨd sö kömö nɨgödö, rɨl aku, jɨ nöbö akuyöbö mac sö bla mɨkai? 18 Nöbö bli pödpöd rɨmɨn hölöi? Nöbö pad piakuyöbö, Juda nöbö yöi akwör hön God nugwo wä rɨ ä?” röŋa. 19 Jisas aliö rön nöbö aku nugwo yadöŋa, “Jisas nɨ raŋ kömö nɨgönɨŋö, rön nugw pɨlö aku, nagö kömö nɨga, duö,” röŋa.
God nöbö mö pön nugwidɨx mɨjöna
(Mat 24:23-28)
20 Makwam wop i Perisi nöbö bla Jisas nugwo yad nugwön, “God nöbö mö pön nugwidɨx mɨdɨb wop aku wop kai wöxnö nɨgön?” rɨmä. Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “God nöbö mö pön nugwidɨx mɨjönɨŋö, röi aku, kiŋ bla bli, nöbö mö nugwidɨx mɨdɨm mɨdɨm, nugw ri abön rɨm rɨm, mai kiŋ ñɨŋa höm, nöbö mö nugwo mämäga nugwön, wopik hö, cöñ mag akuyöbö ren. 21 ‘Mɨd yörɨk,’ mönö ‘Mɨd yör kwom,’ rön yadeñɨm. Aku agapɨm: nuŋ tar hön, mibɨl ñɨgö yörɨk mödö mɨdö,” röŋa.
22 Jisas aliö rön, nöbö nuŋ bla ñɨgö yadöŋa, “Mai piaku, Nöbö Ha nuŋwa haŋ nugwo nuguŋö, rön, madmag ñɨgö wax nöl gör mɨjöna, jɨ nugwo nugweñ. 23  Mak 13:21; Luk 21:8Nöbö mö bli ñɨgö yajöña, ‘Mɨd yörɨk,’ mönö ‘Mɨd yör kwom,’ me cöñ aku, jɨ mönö aku mi yadöiŋö, rön, ipalɨp duŋ, ñɨŋ pɨsaŋ dumɨjeñ. 24 Aku agapɨm: Nöbö Ha nuŋwa hön wop aku, añɨgölö ñɨrɨm, mila alɨp dum nugwöi mag akuyöbö alɨp höna. 25 Makwam ñɨŋ nöbö mö weik mɨdöi kɨyöbö, Nöbö Ha nuŋwa nugwo ipɨtaŋ nugwön nugwo peñ; nugwo ömörö diba nöiöña. 26 Nöbö Ha nuŋwa hön wop aku, maduar ör Noa mɨdöŋ wop aku rɨg röŋ mag akuyöbö cöna. 27 Noa mɨdöŋ wop aku, nöbö mö bla ap mag nɨm gɨrön, röbö nɨm gɨrön, mö nuö nuö nöl pɨ gɨrön, rɨ mɨdɨm nugugɨrön, Noa nuarö nuömarö bɨyöj möla dum nugugɨrön, ruö ib diba rɨlö, rɨ yöxmɨn, bana wölön nöbö mö akuyöbö ñɨgö magalɨg pɨ yuö abmɨn wöröx pörmä. 28  Jen 18:20; 19:25Makwam nöbö Lot mɨdöŋ wop aku, Sodom nöbö mö bla algör ör ap nɨm gɨrön, röbö nɨm gɨrön, ap piaku sɨm rɨ gɨrön, ap möriwö rɨb piaku rɨ gɨrön, ram ur gɨrön, rɨ mɨdɨm nugugɨrön, 29 Lot mögörɨb aku röböxön, mögörɨb hör möl i dum nugugɨrön, wop akwör, rɨn pin diba adöx kau sebö pɨnön, Sodom nöbö mö ñɨgö magalɨg yön bɨc um duöŋa. 30 Nöbö Ha nuŋwa hön wop aku, mag aliö akwör cöna.
31  Mat 24:17-18“Wop aku, nöbö mö ram cölöbö sö mɨjöñ aku, ap ñɨŋ bla ram möl bö mɨd aku pɨba ram möl bö dueñ. Nöbö mö möriwö rɨb bla yönmɨjöñ piaku, ap bli pɨba höbkal rama dueñ. 32  Jen 19:17,26Lot mönɨŋ nugwo röŋ adakwör rɨbyöx nugwön, nugw ri aböña. 33  Luk 9:24Nöbö mö bɨl kai, nɨ keir nugw ri abön kömö mɨjɨnö, rön rɨbyöx nugwön aku, wöröxöna; jɨ nöbö mö bɨl kai, Krais mönö wä yad akuyöbö mabö nuŋwa rɨp dumɨdön wöröxnö, rön rɨbyöx nugwön aku, kömö mɨjöna. 34 Ñɨgö yadmɨdla, wop aku pɨxmag yuö bö nöbö mös äbäñ döul paŋyöbö i hölɨm gɨ mɨjöñ aku, i pön, i röböxna. 35 Mö mös wit maga pal pat piöpi rɨmɨjöñ aku, i pön, i röböxna. 36 Nöbö mös möriwö rɨb piaku mabö rɨ mɨjöñ aku, i pön, i röböxnö,” röŋa.
37 Jisas aliö rɨmɨn, ñɨŋ yadmä, “Nöbö Dib, mönö yadmɨdlö aku, mögörɨb kai aliö cön?” rɨmä.
Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Urap döuyö i wöröx gɨ mɨjön yöraku, yöur gwolgwäbö nugwön hö sɨsɨb nɨgmɨjöñɨŋö,” röŋa.

17:3: Mat 18:15

17:6: Mat 17:20; 21:21

17:13: Lep 13:45-46

17:14: Lep 14:2-3; Mat 8:3-4

17:23: Mak 13:21; Luk 21:8

17:28: Jen 18:20; 19:25

17:31: Mat 24:17-18

17:32: Jen 19:17,26

17:33: Luk 9:24