16
Nöbö mabö yöj nöbö aku, Jisas mönö höd röxön yadöŋa
Jisas nöbö nuŋ akuyöbö ñɨgö yadöŋa, “Nöbö dib ap mɨga mɨjön i, nöbö ap nuŋ piaku nugwidɨx mɨdɨb nöbö i yad nɨgaŋ, ap nuŋ bla nugwidɨx mɨjöna. Makwam nöbö dib aku, mönö i nugwöna, nöbö ap nuŋ nugwidɨx mɨjön aku, ap nuŋ bla amnör cöna. Nöbö diba mönö aku nugwön, nugwo wö raŋ hömɨdaŋ yajöna, ‘Ap nɨ bla nugwidɨx mɨd ri aböiö aku, nɨ yad nölmɨn nugula. Makwam, nagö duön, ap nɨ pödiöm mɨd akuyöbö magalɨg iŋ wöd nugw ri abön, nöbö mö piaku ñɨgö ap rɨb na pödiöm mɨd akuyöbö magalɨg iŋ wöd nugw ri abön, hö nɨ yad nölön, mabö na rɨmɨdlö aku mai röinaŋö,’ cöna. Aliö rɨmɨdaŋ, nöbö ap nuŋ bla nugwidɨx mɨjön nöbö aku, rɨb nuŋ akwör yöx nugwön yajöna, ‘Nöbö diba nɨ yad abɨba rɨmɨd aku, jɨ nɨ pödpöd cɨn? Nɨ nöbö gö mɨdöi aku, mögö pɨn wödɨb maga nɨgöl. Nöbö mö bli ap ñɨŋ aku sö rɨ wököi nɨmmɨjɨn aku, nɨ möigw yöxnö,’ cöna. Makwam mai rɨbyöx nugw ri abön yajöna, ‘Nɨ agapɨm cɨn aku wopik nugula. Adaku rɨmön, mai nöbö dib na nɨ yad abön wop aku, nöbö mö bli nɨ pɨŋ, ram ñɨŋa hölɨmön mɨjɨnö,’ cöna. Aliö rön, nöbö mö bli ñɨgö nöbö dib nuŋwa ap rɨb mɨjön akuyöbö wö cöna. Wö raŋ, nöbö höd hön aku nugwo yajöna, ‘Nagö nöbö dib na ap rɨb pödiöm mɨd?’ cöna. Aliö raŋ, yajöna, ‘Wel nɨmɨb ap yöja akuyöbö padokwo padök mös mös höuöiliö hö wölu amñaxɨb sö (100),’ me cöna. Aliö raŋ, yajöna, ‘Köp meg pɨ, rɨmgör römɨdön ap yöj akuyöbö padokwo padök mös höuöiliö igwö sö (50) kai kɨtö,’ cöna. Aliö raŋ, rɨg yajön mag akwör cöna. Mai, nöbö i hömɨdaŋ, yajöna, ‘Nagö nöbö dib na ap rɨb pödiöm mɨd?’ cöna. Aliö raŋ, yajöna, ‘Wit yogw akuyöbö padokwo padök mös mös höuöiliö hö wölu amñaxɨb sö (100),’ me cöna. Aliö raŋ, yajöna, ‘Köp meg pɨ, rɨmgör römɨdön yogw akuyöbö padokwo padök mös paŋ höuöiliö hö wölu agɨp sö (80) kai kɨtö,’ cöna. Aliö raŋ, rɨg yajön mag akwör cöna. Aliö akuyöbö almɨdaŋ, mai nöbö dib nuŋ aku nugwön yajöna, ‘Nöbö ap na nugwidɨx mɨdɨb nöbö aku, rɨbyöx nugw ri abön, pödpöd rön mɨd ri abnö, ra aku, nuŋ rɨ ri abön rö,’ cöna. Makwam nugwi. Nöbö mö mögörɨb rol il kɨ rɨbyöx nugwöi bla yadöia, ‘Weik agö magɨm rön mai römɨd gɨ mɨdɨb an aku mɨd ri abnɨŋ owa?’ rön, rɨb aku yöx nugu gɨrön rɨm dumɨda. Makwam mil mag wä nugwöi nöbö mö bla, mag aliö akuyöbö mag akwör rɨm duöx aku waiö.
“Rɨg ap mögörɨb il kɨ mɨd bla, nöbö mö piaku bli nölɨŋ mönö, mai ap piaku aŋadö pöcön wop aku, God mögörɨb öim mɨdɨb nuŋ yör sö ñɨgö yad wahax pöna. 10  Luk 19:17-26Rɨg ap ulul bli, nöbö mö i imag rola nɨg gɨŋ, nugwidɨx mɨd ri abön aku, ap dib bla nölɨŋ, paŋ mag akwör cöna. Makwam rɨg ap ulul bli, nöbö mö i imag rola nɨg gɨŋ, nugwidɨx mɨd ri aben aku, ap dib bla nölɨŋ, paŋ mag akwör cöna. 11 Makwam ñɨŋ rɨg ap mögörɨb rol il kɨ mɨd aku pön, inakmönö hörön, nugwidɨx mɨd ri abeñ aku, agö nöböm ñɨgö ap wä ödöriö bɨl sebö nöiön? 12 Nöbö i rɨg ap nuŋwa pɨ imag rol ñɨgö nɨgön aku, ñɨŋ inakmönö hörön, nugwidɨx mɨd ri abeñ aku, agö nöböm rɨg ap ñɨgö keir nöiön? 13  Mat 6:24Nöbö paŋyöbö i, nöbö dib mös mabö rɨb maga nɨgöl. Nöbö rama mösör mabö cön aku, jɨ nuŋ nöbö dib i madmag nɨgön, nöbö dib i madmag nɨgen. Owa nöbö dib i madmag nɨgön, nöbö dib i madmag nɨgen. Aiön mag akuyöbö, ñɨŋ rɨg ap bla ap wä ödöriö, me rön, nugumɨjöñ aku, God mabö rɨmɨdöi adaku röböxbä maga rö,” röŋa.
14 Perisi nöbö bla, rɨb dib ñɨŋa paŋ rɨg akwör rɨbyöx nugumɨdöi makwam, Jisas mönö yadöŋ aku nugwön imöuön yad höimöumä. 15  Mat 23:28; Luk 18:9-14Yad höimöumɨdmɨn, Jisas ñɨgö yadöŋa, “Ñɨŋ nöbö mö mämäg il rol aku, an nöbö mö wä mɨdöla, röi aku, jɨ God höbwab rɨb madmag yuö ñɨgö kwo nugwa. Ap nöbö mö nugumɨn wä rɨ bla, God nugumɨn ap gwogwo röxa.
16  Mat 11:12-13“Röbö pal nölɨb nöbö Jon hölöŋ wop aku, lo mönö kai kɨtim aku aipam, God mönö yadɨb nöbö mönö kai kɨtim aku aipam yadmɨn, nöbö mö nugwön, mag aku rɨm dumɨda. Makwam Jon höŋ wop aku ila nɨgön, God nöbö mö pön nugwidɨx mɨdɨb mönö wä aku yadmɨn, nöbö mö nugwön ñɨŋ magalɨg paŋ adakwör duŋö, rön, usus rön rɨm dumɨda. 17  Mat 5:18Adöx sö mögörɨb mɨgrö kɨ pɨsaŋ hölögɨpɨbä maga ra, jɨ lo mönö aku rɨb ul mɨŋi hölögɨpen.
18 “Makwam, nöbö i mö pön röböxön, du mö hör i pön aku, mö kib pöna. Makwam nöbö i öbɨlön, nöbö pön röböxön mö aku pön aku, nuŋ algör ör mö kib pöna.
Rɨg ap mɨga mɨdöŋ nöbö i, Lasaras yöŋö
19 “Nöbö i rɨg ap nuŋwa mɨga mɨdmɨda. Nuŋ wölɨj wä wä akwör yömön, ap mag wä wä akwör nɨmmɨda. 20 Makwam ram nuŋwa ubalɨj il yöra, nöbö uj kap ap mɨdmɨdöl nöbö i pön hö nɨgɨm mɨdmɨda. Ib nuŋwa Lasaras. 21 Rɨb nuŋwa yöx nugwön, ‘Nöbö ap mɨga mɨd kɨ ap nɨmaŋ, ap rɨb rɨb bla äbäñ mo kɨyöbö pɨñön aku, nɨ nɨmɨmön kiö pɨlenɨŋö,’ rön, nugumɨdöŋa. Makwam wöñö bla hön, uj nuŋ bla pai nɨmmɨdmä. 22 Mai nöbö ij aku wöröxöŋa. Nuŋ wöröxɨm, ejol bla hön nugwo pön du mögörɨb adöx yöd röul adö kau sö duön, Ebraham nuŋ adö nɨgmɨn ap diba nɨmöŋa. Makwam ap kap nöbö rɨb aku aipam wöröxɨm hogw pɨlmä. 23 Nöbö rɨb aku wöröxön, du rɨn hör yönmɨd möl bö du mɨdɨm, nugwo ölɨŋ gwogwo pɨlmɨn nugugɨrön mɨdmɨdöŋa. Makwam mɨdön laxiö pisö nugwöŋa, Ebraham Lasaras pɨsaŋ hör hör yör sö mɨdmä. 24 Nugwön, wö rön yadön yadöŋa, ‘Acö Ebraham, nɨ ögwö yöxön, Lasaras nugwo yadaŋ, imag igwö nuŋwa röbö pɨlön, hö albeñ nɨ aku pɨ nugwaŋ, nɨ höx raŋ. Bɨ yuö kɨ nɨ yönmɨn, nɨ mɨ ölɨŋ höb diba pɨmɨdlö,’ röŋa. 25 Aliö rɨmɨn, Ebraham yadöŋa, ‘Ha na nugwö! Mögörɨb il bö mɨdmɨdlö wop aku, nagö ap wä wä nagö pɨmɨdlö, jɨ Lasaras ap gwogwo gwogwo akwör pɨmɨda. Makwam weik mögörɨb kɨ, nuŋ wä mɨdmɨn nugugɨrön, nagör ölɨŋ höb diba pɨlmɨda. 26 God nuŋ möl diba ödöriö mibɨl kɨ rɨ nɨgöŋ makwam, an nöbö mö pö adök rala rön pö ub maga nɨgöl; jɨ ñɨŋ pö adaku rala rön adök höb maga nɨgölö,’ röŋa. 27 Aliö rɨmɨn, nöbö aku yadöŋa, ‘Aliö yadlö aku, Lasaras nugwo yadaŋ, nuŋ acö na rama duön, 28 haul nöbö na akuyöbö mömɨd sö piaku ñɨgö mönö ölɨsö yadaŋ, mögörɨb ölɨŋ höb keiryöbö gwogwo öim pɨl yörɨk hölɨŋ,’ me röŋa. 29 Aliö rɨmɨn, Ebraham yadöŋa, ‘Mosɨs aipam, God mönö yadɨb nöbö bla aipam, mönö kai kɨtim aku nugwɨŋ,’ me röŋa. 30 Aliö rɨmɨn, yadöŋa, ‘Acö, akuyöbö aleñ; jɨ nöbö mö i wöröxön öbɨlön, du yadmɨdaŋ aku, mi yadö, rön, ap kib mag gwogwo röi aku, pödpöd rɨmɨn aliö alölɨŋö, rön, röböxöñɨŋö,’ röŋa. 31 Aliö rɨmɨn, Ebraham yadöŋa, ‘Ñɨŋ Mosɨs aipam, God mönö yadɨb nöbö bla aipam, mönö kai kɨtim mönö aku nugwölöi aku, nöbö i wöröxön öbiön aku, ñɨŋ algör ör nugweñɨŋö,’ rö,” röŋa.

16:10: Luk 19:17-26

16:13: Mat 6:24

16:15: Mat 23:28; Luk 18:9-14

16:16: Mat 11:12-13

16:17: Mat 5:18