5
Nöbö mö ap mɨga mɨd piaku
Ñɨŋ nöbö mö rɨb ödöriö piaku, mönö yadɨba rɨmɨdɨl kɨ nugwi! Ömörö diba pɨba rɨmɨdöi aku, lɨb pɨlaŋ im gör mɨjöña. Mat 6:19Köme ulnöu löpöi gol rɨg ap wä ñɨŋa mɨga mɨdmɨd akuyöbö mödö pöpɨl u lɨdu lɨl rɨ pɨna. Wölɨj ap wä ñɨŋa mɨga mɨdmɨd piaku, mej ulul nɨmɨm nɨmɨm möl möl röda. Gol silpa ñɨŋa lɨdu lɨl rɨ pɨn aku nugwön, ñɨŋ ap kib mag gwogwo rɨmɨdöi aku nugw ri aböña. Ñɨŋ köme ulnöu löpöi gol rɨg ap piaku mɨga akwör pɨ umadöi ap aku, mai wop aku mɨxɨñ ñɨŋa rɨna yönmɨjöna. Diut 24:14-15Nugwi! Nöbö mö mabö rɨb ñɨŋa rɨmɨdöi piaku, ñɨgö pe nölölɨm, ñɨŋ amɨn rɨmɨd öliöxön immɨdöi aku, Nöbö Dib ölɨsö keiryöbö aku nugwa. Luk 16:25Ñɨŋ mögörɨb döul il kɨ mɨdön, mörö mabö rɨmɨdölöi; hör mɨdön, hör mɨ wahax pɨ gɨrön yönmɨdöia. Makwam, hön bla ur ri abön, päja nɨgɨm pal nɨmmɨdöi mag aliö akuyöbö mɨdöi aku, mag mɨxɨl mɨŋi mɨdeñɨm. Nöbö mö wä bla ñɨgö ap gwogwo i rölöi akuyöbö, ñɨgö inakmönö hörön pɨl pal nɨgöia.
Ömörö hömɨdaŋ, ipɨtaipɨtö rön röböxöinɨŋ; Nöbö Diba hömɨdö, rön, nugwo pöx mɨjnɨŋa
Diut 11:14; Jer 5:24Makwam, haul nöbö mölöu nöbö. Ömörö hömɨdaŋ, ipɨtaipɨtö rön röböxöinɨŋ; Nöbö Diba hömɨdö, rön, nugwo pöx mɨjnɨŋa. Nöbö mö ap möriwö rɨ yu nɨgön, pöx mɨdɨm nugugɨrön, ruö pɨlmɨn, wölön mag wä yöna. Ñɨŋ algör ör Nöbö Diba pöx mɨjöña. Rom 13:11-12; 1Pit 4:7Nöbö Diba hön wop aku hör womiöx mɨdö, rön, rɨbyöx gɨba alɨg pöx mɨjöña.
Makwam haul nöbö mölöu nöbö. Haul nöbö mölöu nöbö bli ñɨgö yad mönö nɨgmɨjeñ. Ñɨŋ haul nöbö mölöu nöbö yad mönö nɨgmɨjöñ aku, Nöbö Diba ñɨgö paiŋö mönö diba yajöna. Mönö diba yadɨb Nöbö aku igöp yöraku mɨda; metyöbö mag mɨŋi höna. 10 Haul nöbö mölöu nöbö. God mönö yadɨb nöbö maduar ör mɨdmɨdöi piaku, Nöbö Diba mönö nuŋwa yadɨm, ñɨgö rɨ gwogwam rɨm nugugɨrön, ömörö aku pön öliöx mɨdmɨdöi aku, jɨ ñɨŋ ipɨtaipɨtö rön röböxölim. Ñɨŋ tar mɨd ri ab gɨ mɨdmä. Ñɨŋ kwo algör paŋ mag akwör cöña. 11  Eks 34:6; Job 1:21-22; 2:10; Sam 103:8Ñɨŋ nugwöia, nöbö mö rɨ ri abön, ipɨtaipɨtö rön röböxölim piaku, ñɨŋ wopik wahax pɨ gɨrön mɨd ri ab gɨ mɨdöiŋö, rɨmɨdöla. Nöbö nagö Job maduar ör mɨdmɨd, haiwo aku nugwöia. Nuŋ ömörö diba pön öliöx mɨdöŋa, jɨ nuŋ Nöbö Diba rɨbyöx nugu gör mɨdɨm, Nöbö Diba nuŋ Job pɨ ri ab gɨ mɨdɨm, mai mɨd ri aböŋa. Aku agapɨm: Nöbö Diba nuŋ öim öim nöbö mö ögwö ödöriö yöxön, pɨ ösös rɨ ri abmɨda.
12  Mat 5:34-37Makwam haul nöbö mölöu nöbö. Ap dib ödöriö aku, God ib nuŋ aku hör urmɨjeñ. “God nugugu mɨd aku, mi yadmɨdölɨŋö,” rön, yadmɨjeñ. “Adöx yöd röul adö kau sö mɨd aku, mi yadmɨdölɨŋö,” rön, yadmɨjeñ. “Mögörɨb il kɨ mɨd aku, mi yadmɨdölɨŋö,” rön, yadmɨjeñ. “Ap piaku ap bli mɨd aku, mi yadmɨdölɨŋö,” rön, yadmɨjeñ. Yöwö cöñ aku, “Yöwö” akwör cöña. Ehöu cöñ aku, “Ehöu” akwör cöña. Nöi mɨjön aku, mönö diba yöxöña.
Höjöpaiöña
13 Ñɨŋ nöbö mö bli ömörö pöñ aku, Nöbö Diba nugwo höjöpaiöña. Ñɨŋ nöbö mö bli wahax pɨmɨjöñ aku, wopal bli yadön Nöbö Diba ib nuŋwa yadɨŋ bɨl sö duaŋ. 14  Mak 6:13Ñɨŋ nöbö mö bli ap raŋ wöröxmɨjöñ aku, Krais nöbö mö nuŋwa nugwidɨx mɨdöi nöbö piaku yadɨŋ hön, höjöpalön Nöbö Diba ib urön wel röbö bli nɨg nölɨŋ. 15  Mat 17:18-20Nöbö Diba nugw pön höjöpalmɨjöñ aku, nuŋ raŋ, ap cön aku kömö nɨgöna; ap kib mag gwogwo röi aku, Nöbö Diba nugwön röböxöna.
16 Makwam, ap kib mag gwogwo rɨmɨdöi aku, nuö nuö yad wöxnö nɨgön, naŋ keir aipam, haul nöbö mölöu nöbö bla aipam, Nöbö Diba höjöpalɨŋ, nuŋ raŋ ñɨgö kömö nɨgöna. Nöbö mö Nöbö Diba rɨg yadmɨd mag akwör rɨmɨdöi piaku, nugwo höjöpalɨŋ, Nöbö Diba nuŋ ölɨsö nuŋwa raŋ, mɨ mag keiryöbö cöna. 17  1Kiŋ 17:1; 18:1God mönö yadɨb nöbö Ilaija, nöbö hör an röxgɨb aku, jɨ ruö pɨlölaŋ, me rön, God höjöpalön ususör rön yad nugumɨn, kɨm mös paŋ röun akuyöbö iŋösu sö ruö pɨlölöŋ. 18  1Kiŋ 18:42-45Mai piöŋö nuŋ iswob God höjöpalön yad nugumɨn, adöx yöd röul adö kau sebö ruö pɨlmɨn, mögörɨb il kɨ ap möriwö piaku wölön, ap mag yaxöŋa.
19-20  Prop 10:12; Gal 6:1; 1Pit 4:8Haul nöbö mölöu nöbö. Nöbö mö ñɨŋa bli Krais mönö ödöriö aku röböxɨŋ, ñɨgö yad nöl ri abɨŋ, höuöil Krais nugw pöñ aku waiö. Akuyöbö aiöñ aku, ap kib mag gwogwo agap apɨm röi piaku, God nugwön röböxaŋ, mai wöröxön aŋadö wöröxeñ.

5:2: Mat 6:19

5:4: Diut 24:14-15

5:5: Luk 16:25

5:7: Diut 11:14; Jer 5:24

5:8: Rom 13:11-12; 1Pit 4:7

5:11: Eks 34:6; Job 1:21-22; 2:10; Sam 103:8

5:12: Mat 5:34-37

5:14: Mak 6:13

5:15: Mat 17:18-20

5:17: 1Kiŋ 17:1; 18:1

5:18: 1Kiŋ 18:42-45

5:19-20: Prop 10:12; Gal 6:1; 1Pit 4:8