Pita köp agñɨŋa kai kɨtöŋa
1
Nɨ Pita, Jisas Krais mönö wä pön dub nöbö i. Nɨ ñɨgö nöbö mö God maduar ör nöbö mö nuŋwa keir yad nɨgöŋa akuyöbö köp kɨ kai kɨtmɨdla.
Ñɨŋ bli Podas mɨdöia, bli Galesia mɨdöia, bli Kapadosia mɨdöia, bli Esia mɨdöia, bli Bitinia mɨdöia. Ñɨŋ nöbö mö mögörɨb pad piakuyöbö mɨdöia. Mönö pik kai kɨt abmön, mögörɨb hörɨrör mɨdöi piaku waŋ nugwöña.
Rom 8:29; 2Tes 2:13Acö God maduar ör ñɨgö rɨbyöx nugwön, nöbö mö na mɨjöñɨŋö, röŋa. Makwam, God Inöma nuŋ rɨmɨn, ñɨŋ nöbö mö nuŋwa mɨdön, Jisas Krais rɨg yadmɨd mag akuyöbö cöña nugwön hañ nuŋwa ap kib mag gwogwo rɨmɨdöi pɨx aku örɨx aböna.
Makwam, God nuŋ ñɨgö ögwö yöxön, pɨ ösös rɨ ri abön, nugwidɨx mɨdaŋ, ñɨŋ öim öim tar mɨd ri aböña.
Mɨd ri abɨb mag an aku mɨd God mögörɨb adöx yöd röul adö kau sö yöraku
Nöbö Dib ana Jisas Krais God nuŋwa nugwo ri ablaŋe cɨnɨŋa! Jisas Krais Nuö nuŋwa nugwo ri ablaŋe cɨnɨŋa! Nuŋwör an mɨ ödöriö ögwö yöxön, Ha nuŋwa Jisas Krais nugwo agal abmɨn hön wöröxön, höbkal öbɨlöŋ aku mɨ, an halöu ha nuŋwa ödöriö mɨdön, nuŋ pɨsaŋ öim öim kömö mɨjnɨŋö, rön, rɨbyöx gɨba alɨg mɨdöla. Kol 1:12God halöu ha nuŋwa mɨdöla aku mɨ, nuŋ anɨŋ mögörɨb wä nuŋwa adöx yöd röul adö kau sö pɨ ri aböna. Mögörɨb döul il kɨ ap bla pöpɨl u lɨdu lɨl rɨ pɨñöna, jɨ God mögörɨb adöx yöd röul adö kau sö akuyöbö alen. God ap wä akuyöbö ñɨgö yad nɨgöŋa nugwön öim öim mɨd ri aböna. Anɨŋ rɨg yadmɨd mag akuyöbö, an duön nuŋ pɨsaŋ öim öim mɨd ri ab gɨ mɨjnɨŋa.
Jon 10:28; 17:11God nuŋ nöbö ölɨsö. Ñɨŋ God nugw pön cɨrɨp ri abɨŋ, nuŋ ñɨgö nugwidɨx mɨd ri abön, mɨdɨp duön, mai wop aku ñɨgö pön mögörɨb wä nuŋ aku pön wöliöna. Jems 1:2; 1Pit 5:10Makwam, wahax pɨ gɨrön rɨ mɨjöña.
Jɨ weik mag ulul mɨŋi ñɨgö, nöbö mö Krais adö mɨdöiŋö, rön, mɨ rɨ gwogwam rɨŋ öliöx mɨdɨbä maga ra. Prop 17:3; Sek 13:9; Mal 3:3; Jems 1:3Nöbö mö rɨg gol woböi bla urmɨn yönmɨn, magalɨg gol akwör mɨdönö ap bɨcep cepa alɨg mɨdö, rön, nugwöia. Gol hör ap aku, jɨ mag akuyöbö alöia. Ñɨŋ God nugw pöiŋönö nugw pölöi aku ap dib ödöriö. Ömörö pön öliöx mɨjöñ aku, ñɨŋ God nugw pöiŋönö nugw pölöiŋö, rön, nugwöna. Ömörö pön, God nugw pɨ gör mɨjöñ aku, Jisas Krais höbkal hön wop aku, God nuŋ ñɨgö, rɨ ri aböiŋö, rön, ñɨgö yad wahax pön, mögörɨb wä nuŋwa pön wöliöna.
8-9  Jon 20:29; 2Kor 5:7Ñɨŋ höd Jisas Krais nugwo mämäga nugwölim aku, jɨ nugwo madmag nɨgmɨdöia. Ñɨŋ wopik algör ör nugwo mämäga nugwölöi aku, jɨ nugwo nugw pön, mɨ ödöriö wahax pɨmɨdöia. Ñɨŋ Jisas Krais nugw pɨm, God nuŋ, ñɨŋ öim öim kömö mɨjöñɨŋö, rön, ñɨgö nugwidɨx mɨda. Makwam, ñɨŋ mɨ ödöriö wahax pɨ gɨr mɨdöia.
10-11  Sam 22; Ais 53; Mat 13:16-17; Luk 24:26-27Maduar ör Krais Inöm nuŋwa God mönö yadɨb nöbö piaku yuö ñɨŋ kwo mɨdön rɨba nölmɨn, ñɨŋ Krais ölɨŋ höb pödiö pödiö pön, mai ap wä yöbö agap ap bɨlɨm cön mönö aku yadön kai kɨtmä. Krais ölɨŋ höb pön wöröxaŋ, God ñɨgö uliöxön pɨ ösös rɨ ri abaŋ, mɨd ri aböñɨŋö, rön, yadim mönö aku, ñɨŋ keir nugw ri abölim. Anɨŋ wopik mɨdöla yadönö nöbö mö maiyöbö bla yadö, rön, ususör rön hölu nugu gör mɨdmɨdmä.
12 Ñɨŋ aliö ususör rön hölu nugumɨn, Krais Inöm nuŋwa ñɨgö rɨba nölmɨn, ñɨŋ nugumä, God ñɨŋ keir, me rön, yadölöŋ; ñɨgö weik mɨdöi wop kɨ ör, me rön, yadöŋa. Makwam an nugwöla, Krais Inöm nuŋwa rɨba nölmɨn, God mönö yadɨb nöbö bla mönö yadmɨdmä mönö aku, ñɨgö nöbö mö weik mɨdöi wop kɨ ör, me rön, yadmä. Mönö wä yadmɨdmä aku mɨ, God nuŋ Inöm Leia adöx yöd röul adö kau sebö yad abmɨn hön, nöbö mö bli ñɨgö rɨbyöx nölmɨn, ñɨŋ piöŋö ñɨgö Jisas Krais mönö mag wä aku yadmɨn nugwöia. God rɨmɨn ñɨŋ wopik ap wä wä agap apɨm nugwöi aku, ejol bla, an aipam nugunɨŋö, rɨ rɨbyöx nugwöi aku, jɨ nugwölöi.
Ñɨŋ nöbö mö lei gudogudö mɨjöña
13 Makwam, ñɨŋ rɨb hör adö bli yöx nugumɨjeñ; rɨb mag ñɨŋa mɨxɨña rɨbyöx nölmɨd mag akuyöbö rɨmɨjeñ; Jisas Krais höbkal hön an pɨ ri abön ap wä nöiönɨŋö, rön, rɨb akwör yöx nugwön, wä raŋ nugugɨrön, rɨbyöx gɨba alɨg mɨjöña.
14  Rom 12:2; Epes 2:3; 4:17-18Ñɨŋ höd Jisas Krais mönö wä aku nugwölön, rɨb gwogwo ñɨŋa keir yöxön rɨmɨdim mag akuyöbö rɨmɨjeñ; ñɨŋ God halöu ha nuŋwa mɨdöi aku mɨ, mönö nuŋwa rɨg yadmɨd mag akwör cöña. 15 Ñɨŋ agap apɨm rɨba cöñ aku, God ñɨgö yad wö röŋ Nöbö aku nuŋ keir lei gudogudö mɨd mag akuyöbö, ñɨŋ kwo algör ör lei gudogudö akwör mɨjöña. 16  Lep 11:44-45; Mat 5:48God nuŋ keir yadöŋ mönö aku God Mönö um mɨŋi kai kɨtön yadmä, “Nɨ ap kib mag gwogwo rɨb mag aku hölul rön leia mɨdɨl aku mɨ, ñɨŋ kwo algör ör ap kib mag gwogwo rɨb mag aku hölul rön leia mɨjöñɨŋö,” rɨmä.
God ap wä abön, an wobön höbkal pöŋa
17  Rom 2:11; Rep 2:23God nuŋ nöbö mö akuyöbö ñɨgö nuöm nɨgön, amnɨmab röl; rɨg rɨmɨdöi rɨmɨdöi mag akwör nugwön nuöm nɨgmɨda. God aliö almɨd aku, Acö an, me rɨmɨdöi aku, ram nuŋwa adöx yöd röul adö kau sö duölöi wop kɨ, nuŋ Nöbö dib ödöriö, me rön, rɨg yad mag akwör cöña. 18-19  Apos 20:28; Hib 9:12-14Ñɨŋ nöso auso nöbö rɨg rɨmɨdim mag aku rɨp duön kömö dinɨŋa, rön, rɨ wöhö nugumɨn, God ñɨgö kömö pöŋa. Jɨ nuŋ ñɨgö kömö pöŋ aku, gol silpa köme ulnöu ap lɨdu lɨl rɨ pɨn hör ap akuyöbö i ñɨgö wobön pölöŋ. Sipsip ha pɨx pɨlöl, adlöi mɨdöla pön du pal God höjöpal ur nölmɨdöi mag akuyöbö, Krais pön du pɨl pal nɨgɨm hañ nuŋwa gol silpa köme ulnöu wobölɨb hañ aku pɨnmɨn wöröxöŋ aku mɨ, God ñɨgö wobön höbkal pöŋa. 20  Epes 1:4; 2Tim 1:9-10God mögörɨb il kɨ rɨ nɨgölöŋ wop aku, Krais nuŋ mag akuyöbö cönɨŋö, rön, yad nɨgöŋ aku, jɨ wopik wop maiyöbö mɨdö kɨ, ñɨgö rɨ ri abɨba wöxnö höŋa. 21  Jon 14:6; Rom 5:1-2God rɨmɨn, Krais öbɨlmɨn, God nugwo pɨ mɨ bɨl pisö nɨgöŋa. Makwam, ñɨŋ God nugw pön, cɨrɨp ri abön, anɨŋ röböxenɨŋö, rön, rɨbyöx gɨba alɨg mɨdöia.
Haul nöbö mölöu nöbö piaku ñɨgö madmag nɨgöña
22  Jon 13:34; Rom 12:10Ñɨŋ God Mönö mɨ ödöriö aku nugwön, rɨg yadmɨd mag akuyöbö rɨm, ñɨgö ap kib mag gwogwo pɨx aku mɨdöl. Akuyöbö alön, ñɨŋ haul nöbö mölöu nöbö God adö mɨdöi akuyöbö madmag ödöriö nɨgmɨdöia. Makwam, ñɨŋ ususör rön nuö nuö mɨ ödöriö madmag nɨg gɨr mɨjöña. 23 God Mönö mag akwör rɨmɨn, ñɨŋ iswob halöu ha kiai hañkap nöbö röxöia. Jɨ kömö mag yoŋyöbö pöi aku, nuö nuöm halöu ha yöx pön hömɨdöi mag akuyöbö yöi; nuö nuöm halöu ha yöx pön höm wöröxöia. Jɨ God Mönö aku, mönö öim öim mɨdɨb mönö kömö mag akwör raŋ, God halöu ha nuŋwa mɨdön öim öim mɨjöña. 24  Ais 40:6-8God Mönö aku kai kɨtön yadmä,
“Nöbö mö bla magalɨg ap panö röxg mɨdöia;
ib diba pɨmɨdöi aku bɨ pɨpɨl röxg mɨda.
Ap piaku rɨmgör wödö wöla.
25 Jɨ God Mönö mag aku öim öim mɨjönɨŋö,” rɨmä.
God Mönö mag aku, ñɨgö yad nölmɨn nugwöi mönö wä mag akwör.

1:2: Rom 8:29; 2Tes 2:13

1:4: Kol 1:12

1:5: Jon 10:28; 17:11

1:6: Jems 1:2; 1Pit 5:10

1:7: Prop 17:3; Sek 13:9; Mal 3:3; Jems 1:3

1:8-9: Jon 20:29; 2Kor 5:7

1:10-11: Sam 22; Ais 53; Mat 13:16-17; Luk 24:26-27

1:14: Rom 12:2; Epes 2:3; 4:17-18

1:16: Lep 11:44-45; Mat 5:48

1:17: Rom 2:11; Rep 2:23

1:18-19: Apos 20:28; Hib 9:12-14

1:20: Epes 1:4; 2Tim 1:9-10

1:21: Jon 14:6; Rom 5:1-2

1:22: Jon 13:34; Rom 12:10

1:24: Ais 40:6-8