2
Nöbö Diba nuŋ Rɨg Kömö röxgöb öim mɨjöna
Epes 4:22; Jems 1:21Makwam, ñɨŋ mag gwogwo rɨmɨdöi adaku magalɨg mödoŋwadö röböxön, mönö inakmönö hörmɨdöi adaku mödoŋwadö röböxön, inakmönö hörön an nöbö mö waiö mɨdölɨŋö rɨmɨdöi adaku mödoŋwadö röböxön, ap wä ñɨŋ piaku an pölɨxa, rɨ rɨbyöx nugumɨdöi adaku mödoŋwadö röböxön, nöbö mö bli yad höimöumɨdöi adaku mödoŋwadö röböxöña.
2-3  Sam 34:8Halöu ha kiai yöudöŋdöŋ yöx pön höi bla kau nɨmnɨŋö, rön, rɨb paŋyöbö akwör yöx nugwöia. Mag aliö akuyöbö, ñɨŋ Nöbö Dib nöbö wä ödöriö ñɨgö pɨ ri abmɨd aku mödö nugwöia aku mɨ, mönö wä nuŋwa kau röxg nɨmnɨŋö, rön, rɨba paŋyöbö akwör yöx nugwöña. Kau aku nɨmöñ aku, ñɨŋ dib röxön, kömö mɨdɨb mag aku ila nugw ri aböña.
Jisas Krais nuŋ rɨg i röxgɨb. Nuŋ rɨg hör i wöhö; nuŋ Rɨg Kömö. Rɨg Kömö aku nöbö mö bli höj nugwön röböxöia, jɨ God nuŋ pön, rɨg aku rɨg waiö ödöriö mö, röŋa. Ñɨŋ Rɨg Kömö aku hön, Epes 2:21-22; Rep 1:6ñɨŋ keir rɨg kömö akuyöbö nɨgmɨn, God nuŋ rɨg piaku pön ram nuŋwa urmɨda. Ram aku, Jisas Krais nuŋ ram yöj nöbö mɨda nugwön ñɨŋ God höjöpal ur nölɨb nöbö mö leia mɨdön, ap agap apɨm God nugwo wä ra ap aku höjöpal ur nölmɨdöia. God nugwo höjöpal ur nölɨb ap aku hön ap bla wöhö; inöma rɨmɨd ap bla höjöpal ur nölmɨdöia.
Ais 28:16; Epes 2:20God Mönö aku kai kɨtön yadmä,
“Nugwi! Nɨ rɨg i taun dib Saion nɨgmön,
rɨg aku Saion ram padö röxg mɨjöna.
Nɨ keir rɨg wä keiryöbö aku pɨ nɨgla.
Nöbö mö bɨl kai ñɨŋ nugwo nugw pön cɨrɨpöñ piaku,
mai, an pödpöd rɨmɨn nugwo nugw pölɨŋö, rön, yadeñɨm mɨ wöhö,” rɨmä.
Sam 118:22Nöbö mö nugwo nugw pöi bla, rɨg aku rɨg wä keiryöbö röxg nɨgmɨda; jɨ nöbö mö nugwo nugw pölöi bla, God Mönö aku kai kɨtön yadmä,
“Rɨga höj nugwön röböxim rɨg akwör
weik ram padö ölɨsö ödöriö mibɨl yöbö kwo mɨdö,” rɨmä.
Ais 8:14Mönö i yadmä,
“Rɨg akwör, nöbö mö duŋ yamsö pɨñöna;
rɨg akwör, nöbö mö hön, pɨn bɨcöñɨŋö,” rɨmä.
Krais mönö wä aku nugw pölim aku mɨ, ñɨŋ pɨn bɨrmä. Ñɨŋ pɨn bɨrmä aku, God höd rɨg yad nɨgöŋ mag akwör rɨmä.
Diut 7:6; 14:2; Ais 9:2; Apos 26:18; Epes 5:8Jɨ God nuŋ keir ñɨgö pön, yam nuŋwa keir yad nɨgöŋa. Ñɨŋ Kiŋa ap höjöpal ur nölɨb nöbö mö nuŋwa mɨdöia. Ñɨŋ nöbö mö lei nuŋwa mɨdöia. Ñɨŋ God yam nuŋwa keir mɨdöia. Makwam, ñɨŋ nöbö mö piaku piaku, God nuŋ ap wä keiryöbö rɨmɨd aku yad wöxnö nɨgön, höd pɨxmag yuö piaku mɨdön öliöxɨp yönmɨdim aku, jɨ God nuŋ rɨmɨn, wopik mil wä nuŋwa nugwön yön ri abmɨdöi, mönö aku wöxnö yajöña. Ñɨŋ aliö yadön, ib nuŋwa yadɨŋ möx diöna.
10  Hos 2:23Höd God nöbö mö nuŋwa mɨdmɨdölöi, jɨ wopik nöbö mö nuŋwa keir mɨdöia. Höd God ñɨgö uliöxön pɨmɨdöl, jɨ wopik ñɨgö uliöxön pa.
God nöbö mö nuŋwa mɨdöi aku, mɨd ri aböña
11  Gal 5:17,24Makwam, nöbö mö nugub wä nɨ bla. Mögörɨb il kɨ mögörɨb ñɨŋ ödöriö yöi, hör hön mɨdöia. Makwam, ap kib mag gwogwo mögörɨb il kɨ mɨxɨña rɨbyöx ap bla, madmag nɨgön rɨŋ duenɨm. Ap piaku rɨbyöx nugwön rɨŋ duaŋ, inöm ñɨŋa pɨsaŋ nuö nuö raŋ, pɨn bɨrɨb maga ra.
12  Mat 5:16Ñɨŋ nöbö mö God adö mɨdölöi piaku pɨsaŋ mɨdöi aku, mag wä akwör rɨ ri ab gɨ mɨjöña. Aliö alɨŋ, wop bli, ñɨgö, rɨ gwogwam röiŋö, rön, yad höimöuöña, jɨ ñɨŋ rɨ ri ab gɨ mɨdöi aku nugwön, mai Jisas Krais hön wop aku, mag wä rɨ ri ab gɨ mɨdöi aku yad wöxnö nɨgɨŋ, God ib nuŋwa wöliöna.
13-14  Tait 3:1Nöbö Diba nöbö mö nuŋwa mɨdöi aku mɨ, nöbö dib ñɨgö mögörɨb il kɨ nugwidɨx mɨdöi bla rɨg yajöñ mag akwör cöña. Kiŋ nöbö dib ödöriö mɨd aku mɨ, mönö nuŋwa yöxön, nöbö nuŋwa yad abmɨn hön ñɨgö nugwidɨx mɨdöi bla mönö ñɨŋa magalɨg yöxön diöña. Nöbö dib piaku, nöbö mö rɨ ri ab gɨ mɨjöñ akuyöbö ñɨgö pɨ ri ab gɨ mɨjöña; jɨ nöbö mö rɨ gwogwam rɨmɨjöñ akuyöbö ñɨgö mönö diba yadön, ölɨŋ höb paiŋö pɨ nöiöña. Aku agapɨm: God nöbö piaku mabö aku rɨŋ, me rön, yad nɨgöŋa. 15  1Pit 3:16Makwam God nugwo wä cön aku, ñɨŋ rɨ ri ab gɨr mɨdɨŋ, nöbö mö rɨba mɨdöl bla ñɨgö inakmönö hörön yad höimöub maga nɨgen. 16 Nöbö mö bli, ñɨŋ keir nugumɨdöi mag akuyöbö cɨne, rɨmɨdöia. Aku wä jɨ rɨb aku yöx nugwön, ap kib mag gwogwo i rɨmɨjeñ. God mabö rɨ nölɨb nöbö mö nuŋwa mɨdöi aku mɨ, agap apɨm rɨba cöñ aku, nuŋ rɨg yadmɨd mag akuyöbö akwör cɨnɨŋö, rön, cöña.
17  Rom 12:10Nöbö mö rɨb bla aipam, nöbö mö hör bla aipam, mönö ñɨŋa yöxöña. Haul nöbö mölöu nöbö Krais adö mɨdöi akuyöbö ñɨgö madmag nɨgöña. God nuŋ Nöbö ölö, me rön, ipöxöña. Kiŋ ñɨŋa nöbö dib, me rön, mönö nuŋwa yöxöña.
Krais mai duön, ömörö hömɨdaŋ, ipöxöinɨŋ
18  Epes 6:5Ñɨŋ Krais nöbö mö nuŋwa mɨdön, nöbö bli ñɨgö nag mabö röxg rɨmɨdöi aku, nöbö dib ñɨŋ akuyöbö pɨ ri abön, rɨg yajöñ mag akuyöbö akwör cöña. Ñɨgö mag wä rɨ ri abön tar mɨd ri ab gɨ mɨdmɨdöi nöbö bla akwör yöi, mɨ ölɨsö rödmɨdöi nöbö bla algör ör, pɨ ri abön, rɨg yajöñ mag akuyöbö akwör cöña. 19 Ñɨgö rɨ gwogwam rɨmɨdɨŋ, ñɨŋ God nugwo rɨbyöx nugwön ñɨgö paiŋö rɨb gwogwo yöx nugweñ aku, God nuŋwaŋ wä cöna. 20  1Pit 3:14,17Ñɨŋ rɨ gwogwam rɨŋ, ñɨgö palmɨdɨŋ, ñɨgö paiŋö rɨb gwogwo yöx nugweñ aku yadöin; akuyöbö aiöñ aku, God ñɨgö pɨ ri aben. Jɨ ñɨŋ mɨd ri ab gɨ mɨdɨŋ, ñɨgö rɨ gwogwam rɨmɨdɨŋ, ñɨgö paiŋö rɨb gwogwo yöx nugweñ aku yadmɨdla; akuyöbö aiöñ aku mɨ, God ñɨgö pɨ ri aböna. 21  Mat 16:24; Jon 13:15Ñɨŋ ömörö pön tar ör mɨjne, rön, God ñɨgö pöŋa. Krais an ñöx nɨgön ölɨŋ höb pöŋ rɨb akwör yöxöña. Ñɨŋ ömörö pön rɨb diba yöxmɨjeñ. Krais nuŋ röŋ mag akwör rɨŋ diöna.
22  Ais 53:9“Nuŋ ap kib mag gwogwo i rölöŋ;
mönö inakmönö i hörölöŋ.”
23  Ais 53:7; 1Pit 3:9Krais nugwo yad höimöum, nuŋ paiŋö ñɨgö yad höimöuölöŋ. Nugwo rɨ gwogwam rɨmɨdɨm, nuŋ ölɨŋ höb pön, ñɨgö ipöxbä mönö bli yadölöŋ. Jɨ Nuö nuŋwa mönö diba paxdöriar yadmɨd Nöbö aku, nɨ nugwidɨx mɨjönɨŋö, rön, rɨb akwör yöx nugugu mɨdöŋa. 24  Ais 53:5-6; Rom 6:11Krais nugwo bɨ um sö pɨl pal nɨgmɨn, nuŋ ap kib mag gwogwo rɨmɨdöl bla mɨxɨñ nuŋwa keir pön wöröxöŋa. “Nɨ ap kib mag gwogwo ñɨgö pön wöröxmön, ap kib mag gwogwo rɨb rɨb mag ñɨŋ aku wöröxön, ñɨŋ kömö duön, rɨ ri ab gɨr mɨdɨŋ,” me rön, ap kib mag gwogwo an bla mɨxɨñ nuŋwa keir pön wöröxöŋa. Krais nuŋ uj adlöi diba nɨgöŋ aku döŋö ñɨgö röŋ ap aku kömö nɨgöŋa. 25  Esik 34:5-6; Mat 9:36; Jon 10:14; Hib 13:20-21Ñɨŋ hön sipsip u bla rɨgaja dumɨdöi mag aliö akuyöbö alɨg mɨdmä, jɨ weik Nöbö Hön Sipsip Urɨb, Nöbö inöm ñɨŋa nugwidɨx mɨd ri abmɨd Nöbö aku mɨdɨba höuöil höia.

2:1: Epes 4:22; Jems 1:21

2:2-3: Sam 34:8

2:5: Epes 2:21-22; Rep 1:6

2:6: Ais 28:16; Epes 2:20

2:7: Sam 118:22

2:8: Ais 8:14

2:9: Diut 7:6; 14:2; Ais 9:2; Apos 26:18; Epes 5:8

2:10: Hos 2:23

2:11: Gal 5:17,24

2:12: Mat 5:16

2:13-14: Tait 3:1

2:15: 1Pit 3:16

2:17: Rom 12:10

2:18: Epes 6:5

2:20: 1Pit 3:14,17

2:21: Mat 16:24; Jon 13:15

2:22: Ais 53:9

2:23: Ais 53:7; 1Pit 3:9

2:24: Ais 53:5-6; Rom 6:11

2:25: Esik 34:5-6; Mat 9:36; Jon 10:14; Hib 13:20-21