Jems köp kai kɨtöŋa
1
Mat 13:55; Apos 15:13; Gal 1:19; 1Pit 1:1Nɨ Jems. God, Nöbö Dib Jisas Krais, nuarö hogwa mabö ñɨŋa rɨ nölmɨdla. Ñɨgö nöbö mö Jisas Krais mönö wä nuŋ aku nugw pön, röd du mögörɨb hör piaku piaku mɨdöi akuyöbö, köp kɨ kai kɨtön, “Ñɨŋ mɨdöiŋ ä?” rɨmɨdla.
Ömörö pödpödiö hön aku, ñɨŋ rɨb mɨga yöxmɨjeñ
Rom 5:3-5Haul nöbö mölöu nöbö. Ömörö pödpödiö hön aku, rɨb mɨga yöxmɨjeñ; wahax pɨ gör mɨjöña. 1Pit 1:7Ömörö haŋ öliöxmɨjöñ aku, ñɨŋ Jisas Krais nugwo cɨrɨp ri aböña. Ñɨŋ nugwöia, ñɨŋ aliö almɨjöñ aku, mai ömörö pödpödiö ñɨgö hön aku, ñɨŋ ipöxmɨjeñ, Jisas Krais nugw pɨ gö nɨgön, nugwo cɨrɨp ri aböña. Ñɨŋ amɨn mɨd öliöx gɨr mɨdön, Jisas Krais nugwo cɨrɨp gö nɨg gɨr mɨdön, rɨp duön mɨ, ñɨŋ nöbö mö ölɨsö, nöbö mö wä, nöbö mö hölul mɨdöla, mɨjöña. Prop 2:3-6Ñɨŋ nöbö mö bli, an pödpödiö rɨŋ wä diönɨŋö, cöñ aku, God nöbö anɨŋ pɨ ri abmɨd Nöbö aku nugwo yad nugwɨŋ, nuŋ ñɨgö rɨb wä ödöriö aku nöiöna. God nugwo yad nugumɨjöñ aku, nɨ pödpöd rɨmɨn aliö yad nugumɨdöiŋö, rön, yaden. Jɨ God nugwo yad nugunöb, rɨb paŋyöbö iör yöxön yad nugwöña. Anɨŋ nugwönɨŋönö nugwenɨŋö, rön, rɨb mös yöxön yad nugumɨjeñ. Ñɨŋ rɨb mös yöxön yad nugwöñ aku, hödala hön, ban yuö diba wödön pɨ pikwo pik rɨ mag akuyöbö aku cöña. 7-8 Nöbö mö piaku röxg, rɨb bli bli yöxɨm dumɨd aku mɨ, Nöbö Diba nugwo yad nugwöñ aku, ap i ñɨgö nölen.
Nöbö mö ap mɨdöl akuyöbö; nöbö mö ap mɨga mɨd akuyöbö
Haul nöbö mölöu nöbö lɨblɨb mɨdö bla, God mämäg il rol nuŋwa an iba mɨda, an halöu ha nuŋwa mɨdölɨŋö, rön, wahax pöña; 10  Ais 40:6-7jɨ nöbö mö ap mɨga mɨd bla, ap ñɨŋ bla wahax pöña, jɨ God mämäg il nuŋwa, ñɨŋ nöbö ap mɨdölɨbi röxg mɨjöña. Aku agapɨm: ap wä ñɨŋ aku bɨ pɨpɨl röxgöb rɨmgör yöm cöna. 11 Naiö ölɨsö bɨ pɨpɨl wä wä akuyöbö nɨgmɨn, wödö wölɨm pɨna. Nöbö mö ap mɨga mɨd akuyöbö, mabö ñɨŋa rɨp duön duŋ nugugɨrön, ñɨgö mag aliö akuyöbö cöna. Ñɨŋ mag aliö akuyöbö algör yöm cöña.
Nöbö mö ömörö höm, God nugwo röböxölöi
12 Nöbö mö ömörö höm, God nugwo röböxölön, cɨrɨp gö nɨg gör mɨjöñ piaku, usaŋ öim mɨdɨb mea aku pɨnɨŋö, rön, wahax pöña. Nöbö mö ñɨŋ God madmag nɨgmɨdöi piaku, God ñɨgö usaŋ öim mɨdɨb mea aku röb nöiöna. God nuŋ mönö ölɨsö ma yadön aliö yad nɨgöŋa.
13 Nöbö mö, mag gwogwo rɨŋö, rɨ rɨbyöx nugwöñ aku, God nuŋ rɨba nölmɨn rɨb aliö yöxlö, rön, yadölɨŋ. God nuŋ keir, ap kib mag gwogwo cɨnö, rɨ rɨbyöx nugwen. God nuŋ nöbö mö bli ñɨgö rɨb aliö akuyöbö nölen. 14 Rɨb gwogwo ñɨŋa keir yöx nugumɨdöi adaku, ñɨgö pön pɨxɨp dumɨn, ap kib mag gwogwo cɨnɨŋö, rɨ rɨbyöx nugumɨdöia. 15 Rɨb aliö yöx nugwöñ aku, ap iñ röxg yuaŋ wölön jöjö du gö nɨgön mag aliö akuyöbö, ap kib mag gwogwo cöña. Makwam ap kib mag gwogwo cöñ aku, aŋadö gö nɨgön mɨdaŋ, wöröxöña.
16 Makwam, haul nöbö mölöu nöbö wä nɨ bla. Mönö inakmönö hörön yadmɨjöñ mönö akuyöbö nugumɨjeñ. 17 An ap wä agap apɨm ödöriar pöl piaku, hör piaku höm pölöl. Acö nuŋ naiö, röun, gupö mila abmɨd piaku rɨ nɨgöŋ Nöbö akwör, anɨŋ bɨl pi sebö nöla. Nuŋ mag i rɨp duön, ap inöm röxg pɨ höuöilön, mag i keir ren. 18  Jon 1:13Acö rɨb nuŋwa keir yöxön rɨmɨn, an mönö mɨ nuŋ aku nugw pön, kömö yoŋyöbö maga pön, halöu ha nuŋwa keir wöxnö nɨgön, möriwö ap mag hödyöbö wahax pɨ gɨrön pɨliöxmɨdöi mag akuyöbö mɨdöla.
God Mönö aku nugw ri abön, rɨg yadmɨd mag akwör cöña
19 Haul nöbö mölöu nöbö wä nɨ piaku mönö yadɨba rɨmɨdɨl kɨ nugwi! Nöbö mö akuyöbö ñɨgö mönö yadmɨjöñ aku, rɨmgör nugwɨŋ. Jɨ ñɨgö mönö yadmɨjöñ aku, paiŋö rɨmgör mönö i yadmɨjeñ; nöbö mö akuyöbö rɨmgör ölɨsö wölaŋ ñɨgö rɨb gwogwo yöxmɨjeñ. 20  Ekl 7:9Nöbö mö ölɨsö wölaŋ rɨb gwogwo yöx nugwöñ aku, God ñɨŋ rɨ ri abön mɨd ri abɨŋ, me rön, yadöŋ mönö aku mai duön reñ. 21  Kol 3:8; 1Pit 2:1Makwam, rɨb gwogwo yöxön, ap kib mag gwogwo rɨmɨdöi aku, pödpöd rɨmɨn aliö alölɨŋö, rön, mag pɨx aku aŋadö röböxön, God madmag yuörɨb ñɨŋ kwo yu mönö aku, pɨ ri aböña. Mönö aku ñɨgö kömö pöna.
22  Mat 7:26; Rom 2:13God Mönö aku rɨmɨj möl akwör audiöx nugwön, mödö nugwölɨŋö, rön, yadmɨjeñ. Aliö almɨjöñ aku, ñɨŋ ñɨŋ keir inakmönö höcöña. God Mönö nugwön, rɨg yadmɨd mag akwör cöña. 23 Nöbö mö God Mönö nugwön, rɨg yadmɨd mag akuyöbö rɨmɨdölöi bla, nɨgcölöbö haŋaj mämäg yuö nɨg nugwöi mag akuyöbö rɨmɨdöia. 24 Nɨgcölöbö nɨg nugwön, haŋaj mämäg yuö ñɨŋa pödpödiö mɨdö, rön, nugw ri aböi aku, jɨ röböx duön, rɨmgör ör uplöbön, pödpödiö mɨdö, rön, nugwölöi. 25  Rom 8:2; Jems 2:12Jɨ God Mönö wä, nöbö mö kömö pɨmɨd mönö wä aku nugw ri abön, mönö il aku nugw ri ab gɨrön, mönö wä aku uplöbeñ nöbö mö bla, God ñɨgö nugwidɨx mɨdaŋ, ñɨŋ agap apɨm rɨmɨjöñ aku du wä cöna. Nöbö mö piaku ñɨŋ God Mönö wä aku nugw ri abön, rɨg yadmɨd mag akuyöbö akwör rɨmɨdöia.
26  Sam 141:3Jɨ nöbö mö, God mabö nuŋwa rɨ ri abnɨŋö, rön, albeñ ñɨŋa keir nugw ri abeñ piaku, ñɨŋ gwogwam rön, ñɨŋ ñɨŋ keir inakmönö hörmɨdöia. Ñɨŋ mabö pödiöm rɨmɨjöñ aku, magalɨg hör ap i röxöna. 27 Halöu ha, nuö nuöm wöröxɨm urɨb ha öliöxmɨdöi piaku aipam, mö wösrö lɨblɨb mɨdö bla aipam, ñɨgö pɨ ösös rɨ ri aböña. Nöbö mö mögörɨb il kɨ rɨb gwogwo yöx nugumɨdöi akuyöbö pɨsaŋ mögum rɨŋ, hölul ñɨŋ aku ñɨgö pölaŋ. Ñɨŋ aliö almɨjöñ aku, God nuŋ nugwaŋ, ñɨŋ nöbö mö hölul mɨdöl na mabö rɨ ri aböiŋö, cöna.

1:1: Mat 13:55; Apos 15:13; Gal 1:19; 1Pit 1:1

1:2: Rom 5:3-5

1:3: 1Pit 1:7

1:5: Prop 2:3-6

1:10: Ais 40:6-7

1:18: Jon 1:13

1:20: Ekl 7:9

1:21: Kol 3:8; 1Pit 2:1

1:22: Mat 7:26; Rom 2:13

1:25: Rom 8:2; Jems 2:12

1:26: Sam 141:3