2
Nöbö aku nöbö dib, nöbö aku nöbö mölyöbö, me rön, yadmɨjeñ
Apos 10:34; Jems 2:9Haul nöbö mölöu nöbö. Ñɨŋ Nöbö Dib ana Jisas Krais, Nöbö mɨ wä keiryöbö aku nugwo nugw pöi aku mɨ, nöbö mö piaku nugwön, nuöma hörɨrör nɨgön, nöbö aku nöbö dib, nöbö aku nöbö mölyöbö piaku, me rön, yadmɨjeñ. 2-4 Ñɨŋ God höjöpainöb hö mögum cöña. Makwam ap mɨga mɨd nöbö i, wölɨj wä wä röbön, riŋ gol imag nuŋwa nɨgön hömɨjön aku, ñɨŋ nöbö aku nugwön yajöña, “Nagö du hogw rol wä wä piaku römɨdö,” cöña. Jɨ nöbö lɨblɨb rɨbä akuyöbö i, wölɨj gwogwo röbön hömɨjön aku, ñɨŋ nöbö aku nugwön yajöña, “Nagö rɨb piaku öbɨl gɨ mɨdö,” cöñ aku mönö “Nagö mögö rö yödpɨlö il nɨ yörɨk römɨd gɨ mɨdö,” cöña. Makwam ñɨŋ aliö almɨjöñ aku wä ren. Ñɨŋ keir rɨb gwogwo yöxön, aku nuŋ nöbö dib, aku nuŋ nöbö mölyöbö piaku, me rön, aiöña.
1Kor 1:26-28Makwam haul nöbö mölöu nöbö wä nɨ bla nugwi! Nöbö mö mögörɨb il kɨ, nöbö mö lɨblɨb mɨdö bla nugwön, nöbö mö yöraku ñɨŋ nöbö mö mölyöbö piaku, me rɨmɨdöia. Jɨ God nuŋ nöbö mö lɨblɨb mɨdö bla ñɨgö aliö alöl. God nuŋ ñɨŋ pɨ ösös rɨ ri abön, rɨb wä nölaŋ, ñɨŋ God nugw pön cɨrɨp ri abön, inöm ñɨŋa yuö kwo nöbö mö rɨb nuŋ ödöriö piaku mɨdɨŋ nugugɨrön, nuŋ öim öim Kiŋ ñɨŋa mɨjöna. Nuŋ mönö ölɨsö ma yadön, nöbö mö nɨ mɨ madmag nɨgmɨdöi piaku nɨ ñɨgö akuyöbö ainö, röŋa. 6-7 Jɨ ñɨŋ nöbö mö lɨblɨb mɨdö bla yadön, “Nagö rɨb piaku öbɨl gɨ mɨdö,” cöñ aku mönö “Nagö mögö rö yödpɨlö il nɨ yörɨk römɨd gɨ mɨdö,” cöñ aku, nuŋ möigw haŋ nugugɨrön römɨjöna. Jɨ nöbö mö ap mɨga mɨd piakwör, Nöbö Dib wä ñɨgö pɨ Nöbö aku nugwo yad höimöuön, ñɨgö yad mag pɨ nɨgön, pön du mönö diba yadöia.
Mat 19:19; Gal 5:14God Mönö aku kai kɨtön yadmä, “Naŋ naŋ keir rɨg madmag nɨgmɨdlö mag akuyöbö, nöbö mö hör akwebö ñɨgö kwo paŋ aliar madmag nɨgö,” rɨmä. God lo mönö dib ödöriö rɨg yadöŋ mag akuyöbö rɨmɨjöñ aku, ñɨŋ rɨ ri aböña. Diut 1:17Jɨ wölɨj ap bla röbmɨdöi aliar nugwön, nöbö mö nuöm nɨgöñ aku, God lo mönö aku röd abön, ap kib mag gwogwo cöña.
10  Lep 19:37; Naba 20:7-12,24; Mat 5:19Aku agapɨm: God lo mönö nuŋ piaku magalɨg nugup duön, jɨ lo mönö paŋyöbö iör röd aböñ aku, God lo mönö magalɨg röd abɨbä maga nɨgöna. 11  Eks 20:13-14; Rom 13:9God nuŋ lo mönö yadön, “Nöbö kib mö kib rɨmɨjeñɨŋö,” rön, “Nöbäpö pɨl pal nɨgmɨjeñɨŋö,” rön, yadöŋa. Makwam, ñɨŋ nöbö kib mö kib rɨmɨjeñ, jɨ nöbäpö pɨl pal nɨgöñ aku, ñɨŋ God lo mönö aku röd aböña.
12  Gal 6:2; Jems 1:25; 1Pit 2:16Makwam, mönö yadɨba aimönö agö magɨm rɨba, rɨb mag i yöx nugwön yajöña, “God Mönö nöbö mö kömö pɨmɨd mönö wä akwör nugwön, God nuŋ anɨŋ mönö diba yajönɨŋö,” rön, rɨb aku yöx nugwöña. 13  Mat 5:7; 18:32-35Nöbö mö ñɨŋ nöbö mö bli ögwö yöxeñ aku, God ñɨgö mönö diba yadön, ñɨgö algör ör ögwö yöxen. Jɨ nöbö mö, nöbö mö piaku ögwö yöxöñ aku, God ñɨgö algör ör ögwö yöxön, mönö diba yaden.
Mönö akwör yadmɨjeñ; God Mönö rɨg yadmɨd mag akwör cöña
14 Haul nöbö mölöu nöbö. Nöbö mö bli, God nugw pölɨŋö, rɨmɨdöi aku, jɨ God Mönö rɨg yadmɨd mag akwör rɨmɨdölöi. Hör mönö akwör yadön, God Mönö rɨg yadmɨd mag akwör reñ aku, God ñɨgö kömö pen.
15-16  1Jon 3:17Makwam, haul nöbö mölöu nöbö bli wölɨj mɨden, ap mag mɨden aku nugwön, ñɨŋ wölɨj ap mag bli pön du nöleñ wöhö, hör, “Duön mɨd ri abnö,” cöñ aku, mag wä i reñ. 17 Makwam, ñɨŋ God nugw pöña, jɨ God Mönö rɨg yadmɨd mag akwör reñ aku, nugw pɨb mag ñɨŋ aku hör ap i röxgöna.
18  Gal 5:6Jɨ ñɨŋ bli yajöña, “Nöbö mö bli God nugw pön mɨdöia; jɨ nöbö mö bli God Mönö rɨg yadmɨd mag akwör rön, nöbö mö piaku rɨ ösös rɨ ri abmɨdöia. Makwam, mönö mɨdöl,” cöña. Jɨ mönö yajöñ aku, ñɨgö paiŋö yajɨna, “Ñɨŋ God nugwo mör nugw pɨmɨjöñ aku, ñɨŋ pödpöd raŋ nöbö mö piaku pɨ ösös rɨ ri abeñ? Nɨ God nugw pɨla aku mɨ, God Mönö rɨg yadmɨd akuyöbö nugw ri abön, nöbö mö piaku pɨ ösös rɨ ri ab nöilö,” cɨna. 19 Ñɨŋ God paŋyöbö akwör mɨdö, rön, rɨbyöx nugwöi aku ri aböia. Jɨ kɨjaki piaku algör ör paŋ rɨb akwör yöx nugwön, ipöxön gɨl gɨl rɨmɨdöia. 20 Ñɨŋ nöbö mö u! “God nugw pölɨŋö,” rɨmɨdöi aku, jɨ God Mönö rɨg yadmɨd mag akwör rɨmɨdölöi. Aliö alöi aku, God nugw pölɨŋö, rɨmɨdöi aku hör ap i röxa. Mönö yadmɨdɨl kɨ mödö nugwöiŋönö nɨ mönö bli kwo yajnam nugwöñ?
21  Jen 22:9-12Ñɨŋ nugwöia, nöso an Ebraham ha nuŋwa Aisak pal God höjöpal ur nölɨba rɨmɨdmɨn, God nugwön, Ebraham nuŋ nöbö waiö, me röŋa. 22  Hib 11:17-18Makwam, Ebraham nuŋ God nugw pöŋ aku mɨ, God nuŋ nugwo nöbö waiö, me rön, yadölöŋ; Ebraham nuŋ God nugw pöŋ aku aipam, God yadöŋ mag akwör röŋ aku aipam, God nuŋ ap hogw aku nugwön yadöŋa, Ebraham nuŋ nöbö waiö, me röŋa. 23  Jen 15:6; 2Kro 20:7; Ais 41:8Il aku mɨ, God Mönö rɨb mɨŋi kai kɨtön yadmä: “Ebraham nuŋ God mönö nuŋwa nugw pöŋ aku mɨ, God nuŋ Ebraham nöbö waiö, me röŋa.” Ebraham alöŋ aku mɨ, God nuŋ Ebraham nugwo, nöbö nugub nɨ, me röŋa. 24 Makwam, ñɨŋ yadmɨdɨl mönö kɨ nugwön nugw ri aböña, ñɨŋ God nugw pöñ akwör, God nuŋ ñɨgö, nöbö mö waiö, me ren. Ñɨŋ God nugw pöñ aku aipam, God Mönö rɨg yadmɨd mag akwör rɨmɨjöñ aku aipam, God nuŋ nugwön ñɨgö, nöbö mö waiö, me cöna.
25  Jos 2:1-21; Hib 11:31Mag aliö akuyöbö mö Rehap röŋa. Nuŋ nöbö kib mag yönɨb mö mɨdmɨd aku, jɨ nöbö Isrel mös mögörɨb nuŋ aku tar kwocɨca nuguba hömɨdɨm, Rehap ñɨgö nöbö hogwa pɨ ram nuŋwa umad nɨgön, mai ödöi keiryöbö i yad abmɨn, ñɨŋ bör ram ñɨŋa dumä. Rehap alöŋ aku nugwön, God nuŋ Rehap mö kömö wä, me röŋa. 26 Nöbö mö mɨxɨñ ör mɨdön, inöma alɨg mɨdölöi aku, ñɨŋ kömö mɨdɨb mag aku mɨdöl. Mag aliö akuyöbö, nöbö mö God nugw pölɨŋö, rɨmɨdöi aku, jɨ God Mönö yadmɨd mag akuyöbö rɨmɨdölöi piaku, ñɨŋ algör ör kömö mɨdɨb mag aku mɨdöl.

2:1: Apos 10:34; Jems 2:9

2:5: 1Kor 1:26-28

2:8: Mat 19:19; Gal 5:14

2:9: Diut 1:17

2:10: Lep 19:37; Naba 20:7-12,24; Mat 5:19

2:11: Eks 20:13-14; Rom 13:9

2:12: Gal 6:2; Jems 1:25; 1Pit 2:16

2:13: Mat 5:7; 18:32-35

2:15-16: 1Jon 3:17

2:18: Gal 5:6

2:21: Jen 22:9-12

2:22: Hib 11:17-18

2:23: Jen 15:6; 2Kro 20:7; Ais 41:8

2:25: Jos 2:1-21; Hib 11:31