13
Haul nöbö mölöu nöbö bla ñɨgö madmag nɨgnɨm
Krais nugw pöi nöbö mö bla haul nöbö mölöu nöbö ñɨŋ keir röxg nuö nuö madmag nɨg gɨr mɨjöña. Jen 18:1‑8; 19:1-3; Rom 12:13Pad piakuyöbö nöbö mö hömɨdɨŋ, ñɨŋ pön pɨ ösös rɨ ri aböña. Nöbö mö bli, pad piakuyöbö nöbö mö hömɨn, nöbö mö hör piakuyöbö hömɨdöiŋö, rön, yad wahax pɨmä aku, nöbö mö yöi, ñɨŋ ejol bli yad wahax pɨmä. Krais nöbö mö bli nag mɨdɨŋ, an pɨsaŋ naga mɨdölɨŋö, rɨ rɨbyöx nugwön, ñɨgö pɨ ösös rɨ ri aböña. Krais nöbö mö bli öliöx mɨdɨŋ, an pɨsaŋ öliöx mɨdölɨŋö, rɨ rɨbyöx nugwön ñɨgö pɨ ösös rɨ ri aböña.
Epes 5:5Mönöbö hogwa pön rɨ ri aböña. Ñɨgö mönöbö hogwa rɨ gwogwam rölɨŋ. Mönöbö hogwa pön, mai mö kib nöbö kib cöñ akuyöbö aipam, ha nöbö mö nöbö kib mö kib cöñ akuyöbö aipam, God ñɨgö mönö mɨ diba yajöna.
Diut 31:6,8; Jos 1:5Ap an pöl bla ulmɨdö nɨgö, rön, köme ulnöu löpöi gol rɨg ap piaku rɨb dib aku yöx nugumɨjeñ. Ap ulmɨdö an mɨd aku wä mɨdö, rön, rɨb aku yöx nugwöña. God yadöŋa,
“Ñɨgö röböxöin;
ñɨŋ pɨsaŋ öim öim mɨjɨnö,” röŋa.
Sam 118:6Makwam, an rɨbyöx gɨba alɨg mɨdön yajnɨŋa,
“Nöbö Diba nɨ nugwidɨx mɨd aku nugwön ipöxöin.
Nöbö mö bli nɨ rɨ gwogwam rɨb maga nɨgölö,” cɨnɨŋa.
1Kor 4:16Nöbö diba ñɨgö God Mönö wä yadmɨn nugumä nöbö blaku rɨbyöx nugu gör mɨjöña. Ñɨŋ God nugw pön, mönö nuŋwa rɨg yad mag akuyöbö rɨm dumɨn wöröxim aku rɨbyöx nugu gör mɨdön, mag aliö akuyöbö algör ör rɨ gɨr mɨjöña. Jisas Krais höd rɨg mɨdöŋ mag akuyöbö, wopik paŋ mag akwör rɨg mɨda; jɨ wopik rɨg mɨd mag akuyöbö, mai öim öim aliö akwör mɨjöna. Rom 14:17Nöbö mö bli ñɨgö mönö inakmönö hörön hörɨrör yadmɨjöñ aku yöxmɨjeñ. God ñɨgö uliöxön pɨ ösös rɨ ri abön, nugwidɨx mɨd ri abmɨd Nöbö akwör rɨbyöx nugwön, madmag yuörɨb ñɨŋ kwo ölɨsö pön, rɨbyöx gɨba alɨg mɨjöña. Makwam ap nɨmɨb lo piaku rɨb i yöxmɨjeñ. Nöbö mö ap nɨmɨb lo piaku mai duön mɨd ri abeñ. 10 God ap höjöpal ur nölɨb nöbö bla, God höjöpalɨb ram aku mɨdön, ap palön rɨgpɨd rola God höjöpal ur nölmɨdöi nöbö akuyöbö, ap rɨgpɨd ana rola mɨd aku nɨmɨb maga nɨgöl. 11  Lep 16:27God ap höjöpal ur nölɨb nöbö bla, hön kau hön meme palön hañ aku rag hö God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib ödöriö aku nugwo nölmɨn, nuŋ piöŋö nöbö mö ap kib mag gwogwo röiŋö, rön, God nugwo höjöpal ur nölɨba, rag hö Ram Möl Yuadö Möl Lei Keiryöbö Ödöriö aku hörmɨda. Jɨ hön ma aku rag hön, mɨdöi rɨŋadö yöraku urmɨn aŋadö yönu bɨca pɨnmɨda.
12  Jon 19:17Mag aliö akuyöbö, Jisas nöbö mö ap kib mag gwogwo rɨmɨdöi pɨx aku hañ na keir örɨx abnö, rön, taun dib Jerusalem ubalɨj il rɨŋadö yöraku duön, ölɨŋ höb diba pön, haña pɨnmɨn wöröxöŋa. 13  Hib 12:2Makwam, an Jisas mai duön, nöbö mö hör akuyöbö rɨm dumɨd mag akuyöbö röböxön, Jisas nuŋ mɨd rɨŋadö yöraku duŋ, nugwo yad höimöum mag akuyöbö anɨŋ algör ör yad höimöuöña. 14  Hib 11:10,16; 12:22Aku agapɨm: mögörɨb döul il kɨ öim öim mɨdɨb kau i mɨdöl aku, jɨ mai mögörɨb adöx yöd röul adö kau sö yöraku wöluön öim öim mɨjnɨŋö, rön, pöx mɨdöla.
15  Sam 50:14,23Makwam, an öim öim nöbö mö mɨdöi yöra, Jisas Nöbö Dib ana mɨdö, wöxnö yadön, ib nuŋwa yadɨŋ adöx sö duaŋ. An aliö alɨŋ, God mämäg il rol nuŋwa höjöpal ur nölɨb ap wä i röxgöna. 16  Pil 4:18An nöbö mö piaku pɨ ösös rɨ ri abön, ap ana bli nuöm nɨgön ñɨgö nöinɨŋa. An aliö alɨŋ, God mämäg il rol nuŋwa höjöpal ur nölɨb ap wä i röxgaŋ, wahax pöna.
17  1Tes 5:12Ñɨgö nugwidɨx mɨdöi nöbö piaku, mönö ñɨŋa yöxön, rɨg yajöñ mag akwör cöña. God mabö rɨmɨdöl aku God nugwaŋ wä cönɨŋö, rön, rɨb aku yöx nugu gɨrön ñɨgö öim öim pɨ ösös rɨ ri abön nugwidɨx mɨd ri abmɨdöia. Makwam, ñɨŋ ñɨgö ap agapɨm cɨne cöñ aku, wä raŋ nugugɨrön algör cöña. Aku agapɨm: nöbö ñɨgö nugwidɨx mɨdöi bla rɨg yajöñ akuyöbö yöxeñ aku, ñɨŋ mabö ñɨŋa cöña, jɨ wä raŋ nugugɨrön reñ. Ñɨŋ aliö alɨŋ, ñɨgö nugwidɨx mɨd ri abɨb maga nɨgen.
Ñɨŋ God höjöpalɨŋ, nuŋ anɨŋ nugwidɨx mɨjöna
18  Apos 24:16; 2Kor 1:12Ñɨŋ God höjöpalɨŋ, nuŋ anɨŋ nugwidɨx mɨdaŋ. An rɨb mös mɨden wöhö, rɨb mag paŋyöbö iör yöx nugwön, ap agapɨm cɨnɨŋa, God Mönö rɨg yadmɨd mag akuyöbö akwör rɨ gɨr mɨjnɨŋö, rön, paŋ rɨb akwör yöx nugumɨdöla. 19 Nɨ ap dib i ususör rön ñɨgö yad nuguba rɨmɨdla: ñɨŋ God höjöpalɨŋ, nuŋ raŋ, ñɨŋ mɨdöi yöraku rɨmgör ina.
20-21  Jer 32:40; Esik 37:26; 1Pit 2:25God mönö wä öim öim mɨdɨb aku, Nöbö Dib Ana Jisas hañ nuŋwa pɨnmɨn wöröxöŋ mönö wä aku mɨdɨb ör mɨda. Hañ nuŋwa pɨnmɨn wöröxɨm, God rɨmɨn nuŋ öbɨl Hön Sipsip Urɨb Nöbö Dib Ödöriö mɨda. God nöbö mö pɨ ri abmɨn tar mɨd ri abmɨdöi Nöbö aku, ñɨgö algör ör ap wä nölaŋ, ap agap apɨm God nuŋ cɨne cön aku, cöña. Makwam, Jisas Krais nuŋ madmag yuörɨb an kwo mɨdön, God nuŋ anɨŋ nöbö mö pödiöm mɨjnɨŋe, cön aku, Jisas Krais anɨŋ raŋ paŋ aliö akwör mɨjnɨŋa. Makwam, Jisas Krais ib nuŋwa öim öim yadɨŋ bɨl sö diöna. Mag aliö akuyöbö aku mag waiö.
Mönö rɨb bli
22 Haul nöbö mölöu nöbö. Köp metyöbö kai kɨtmɨdɨl kɨ, mönö yadmɨdɨl aku nugw ri aböña.
23 Haul ana Timoti nugwo nag nɨgim aku, weik rɨŋadö ha. Womiöx hömɨjön aku, pɨsaŋ inɨŋa.
24 Nöbö ñɨgö nugwidɨx mɨdöi piaku aipam, Krais nöbö mö nuŋ piaku aipam, ñɨgö magalɨg “Mɨdöiŋ ä?” rɨmɨdöla. Krais nöbö mö nuŋwa mögörɨb Itali yöbö piaku ñɨgö “Mɨdöiŋ ä?” rɨmɨdöia.
25 God ñɨgö magalɨg uliöxön pɨ ösös rɨ ri abön nugwidɨx mɨdaŋ. Mag aliö akuyöbö aku mag waiö.

13:2: Jen 18:1‑8; 19:1-3; Rom 12:13

13:4: Epes 5:5

13:5: Diut 31:6,8; Jos 1:5

13:6: Sam 118:6

13:7: 1Kor 4:16

13:9: Rom 14:17

13:11: Lep 16:27

13:12: Jon 19:17

13:13: Hib 12:2

13:14: Hib 11:10,16; 12:22

13:15: Sam 50:14,23

13:16: Pil 4:18

13:17: 1Tes 5:12

13:18: Apos 24:16; 2Kor 1:12

13:20-21: Jer 32:40; Esik 37:26; 1Pit 2:25