12
1Kor 9:24-25Nöbö mö mɨga akwör yadmɨdɨl piaku anɨŋ wob yuö nɨg gɨ mɨdöi aku mɨ, an ap rɨb diba yöx nugumɨdöl bla röböxön, ap kib mag gwogwo anɨŋ rɨmgör cɨrɨp pɨb maga rɨmɨd aku röböxön, ususör rön ödöi Nöbö Diba anɨŋ yad nɨgöŋ aku ipalɨp dinɨm. An Jisas röŋ mag akwör rɨbyöx nugu gör mɨdön, God nugw pön, God mönö yad aku mönö mi yadö, rön, mai God mönö yad aku magalɨg wöxnö akwör nugw ri abnɨŋa. Jisas nugwo bɨ katlö watlö um sö pɨl pal nɨgɨba rɨm, nɨ nöbö gwogwo i röxgöb pɨl pal nɨgɨm möigw yöxnö, rön, yadölöŋ. Mai mögörɨb adöx yöd röul adö kau sö yöraku mɨ ödöriö wahax pɨnö, rön, anɨŋ nöbö mö ñöx nɨgön wöröxön, öbɨl du God imag mɨrɨx adö römɨdöŋa. Makwam, öim öim Jisas nugwör rɨbyöx nugu gör mɨjnɨm.
Nöbö mö mɨga akwör Jisas nugwo rɨb gwogwo yöxön mɨ rɨ gwogwam rɨm dum, nuŋ ipöxölöŋ aku nugwɨŋ. Jisas röŋ mag aku nugwön, an paŋ mag akwör rön, rɨbyöx gɨba alɨg mɨdön, God rɨg yad mag akuyöbö akwör rɨ gɨr mɨjöña. Jisas nuŋ Seten pɨsaŋ nuö nuö röŋ aku, nöbö piaku nugwo bɨ katlö watlö um sö pɨl pal nɨg gɨm wöröxöŋa. Ñɨŋ piöŋö, Seten ñɨgö ap kib mag gwogwo cɨne, rön, rɨb ñɨŋa pɨxmɨn an akuyöbö alöinɨŋ, rön, nugwo pɨsaŋ nuö nuö rɨmɨdöi aku, ñɨgö pɨl pal nɨgölöi. Job 5:17; Prop 3:11-12; Rep 3:19God ñɨgö halöu ha nɨ, me rön, mönö wä yadmɨn God Mönö aku kai kɨtim mönö aku uplöböiŋönö ä? Nuŋ yadöŋa,
“Halöu ha nɨ kɨyöbö!
Nöbö Diba ñɨgö mönö nölön ömörö nöiön aku,
rɨb diba yöx nugumɨjeñ.
Nöbö Diba ñɨgö yadyöxön aku,
anɨŋ mödoŋwadö akwör röböxönɨŋö, rön,
rɨb mɨga yöxmɨjeñ.
Nöbö Diba nöbö mö madmag nɨg akuyöbö ñɨgö mönö nöiöna.
Halöu ha nuŋ bla magalɨg ömörö nöiönɨŋö,” röŋa.
Diut 8:5Makwam, ömörö pön öliöxmɨjöñ aku, rɨb mɨga yöxmɨjeñ; God anɨŋ mönö nölmɨdö, rön, rɨbyöx gɨba alɨg mɨjöña. Ñɨŋ nugwöia, nuö nöbö bla halöu ha ñɨŋ piaku magalɨg mönö nölmɨdöia. God nuŋ halöu ha nuŋ bla magalɨg mönö nöiöna. God ñɨgö mönö nölen aku, ñɨŋ halöu ha nuŋ yöi. Ñɨŋ halöu ha nuö alɨg mɨdölöi aku mɨ, ñɨgö mönö nölen. Acö ana mögörɨb il kɨyöbö, anɨŋ mönö nölmɨn, aliö alön mag wä rɨ ri aböiŋö, rön, nugwöla. Makwam mag aliö akuyöbö, Acö an adöx yöd röul adö kau sö mɨd aku anɨŋ mönö nölaŋ, aliö alön mag wä rɨ ri abö, rɨ rɨbyöx nugwön kömö mɨjnɨŋa.
10 Acö ana mögörɨb döul il kɨ mönö nölmɨdöi piaku, halöu ha ulula mɨdmɨŋ wop metyöbö akwör, rɨb ñɨŋa keir nugwön anɨŋ mönö nölmɨdöia. Jɨ God anɨŋ, me rön, lei gudogudö mɨdla mag aliö akwör mɨdɨŋ, me rön, anɨŋ mönö nölmɨda. 11  Jems 3:17-18Anɨŋ mönö nölmɨdöi mag aku wä röl aku, jɨ mönö nölɨŋ, an mag wä rol akwör nugwön, tar mɨdön rɨ ri ab gɨrön mɨjnɨŋa.
God ap nuŋ piakwör rɨbyöx nugu gör mɨjöña
12  Ais 35:3Makwam, iŋ wajmag ñɨŋa lɨd pɨl aku, hör rö, rön, öbɨl yön bör yönön rɨŋ, ölɨsö piöna. 13  Prop 4:26Ñɨŋ ödöia röb ri abɨŋ, nöbö mö yödpɨlö gwogwo rɨmɨd akuyöbö hömɨdɨŋ, yödpɨlö ñɨŋa aŋadö gwogwo ren. Ödöi wä rola dumɨdɨŋ, yödpɨlö gwogwo ñɨŋa wä cöna.
14 Nöbö mö magalɨg pɨsaŋ paŋör röb gɨ mɨjnɨŋö, rön, mɨjöña. God nöbö mö lei nuŋwa mɨjnɨŋö, rɨ rɨbyöx nugwöña. Nöbö mö lei piakwör ñɨŋ Nöbö Diba nugwo nugwöña.
15 Ñɨŋ nugw ri abön, God anɨŋ ögwö yöxön pɨ ösös rɨ ri abmɨd mag aku röböxmɨjeñ. Nugw ri aböña, mibɨl ñɨŋ bla nöbö mö bli rɨb gwogwo yöxön, nöbö mö bli rɨb gwogwo aku yadmɨjöñ aku, ñɨŋ piöŋö algör rɨmɨdɨŋ rɨmɨdɨŋ, nöbö mö mɨga akwör hölul rɨmɨjöñ mag aku ñɨgö pɨb maga ra. 16  Jen 25:29-34Nugw ri aböña, mibɨl ñɨŋ bla nöbö kib mö kib rölɨŋ. Ñɨŋ magalɨg God ap nuŋ piakwör rɨbyöx nugu gör mɨjöña. Iso maduar ör röŋ mag akuyöbö almɨjeñ. Iso nuŋ God ap nuŋ bla rɨbyöx nugwölön, kiö pɨlmɨn, ap nɨmnö, rön, God nuŋ nuö Aisak nölöŋ ap wä aku, Aisak ha höd nuŋwa nölɨba röŋ ap wä aku, Iso ha höda mɨdön pɨbä ap wä aku hör ap i röxg nɨgɨm röböxön, ap mag nɨmɨba paŋyöbö mɨdöy iör pöŋa. 17  Jen 27:30-40Ñɨŋ nugwöia, nuö Aisak ap wä ha höd nuŋwa nölɨba röŋ ap wä aku, Iso pölöŋ aku mɨ, mai ögwö yöxön im gɨrön rɨp duön, iswob pɨnö, röŋa, jɨ pɨb yör i mɨdölmɨn, mɨ ödöriö ögwö yöxön im gɨrön mɨdöŋa.
God öim kömö mɨd Nöbö aku mögörɨb nuŋwa höia
18  Eks 19:16-20; Diut 4:11-12Isrel nöbö mö ñɨŋ mögörɨb Sainai Pɨda mɨd yöraku duön pɨd aku il yöra hömɨn, rɨn diba yönmɨn, mɨ pɨxmag gurɨm, hödal diba höm, mämäg ñɨŋa keir nugumä. Jɨ ñɨgö mögörɨb aliö akuyöbö hölöi. 19  Eks 20:18-21; Diut 5:22-27Namaga mönö diba yadmɨn, mönö adöx yöd röul adö kau sebö i yadmɨn, nöbö mö bla ipöxön Mosɨs nugwo yadmä, “Ake! Mönö yadmɨd akuyöbö bli yadɨm nugwölölɨŋö,” rɨmä. 20  Eks 19:12-13Aku agapɨm: God mönö höd yad nɨgöŋ aku Isrel nöbö mö piaku yad nölɨba rön, Mosɨs nugwo yadöŋa, “Nöbö mö, hön meme, hön sipsip ap akuyöbö pɨd kɨ hömɨdɨŋ, rɨg röd mɨ aŋadö pal nɨgne,” röŋa. Ñɨŋ mönö aku nugumɨn madmaga dua. 21  Diut 9:19Ap röŋ aku nugwön ipöxmä aku, Mosɨs nuŋ kwo algör nugwön yadöŋa, “Nɨ gɨl gɨl rön ipöxmɨdlö,” röŋa.
22 Ñɨŋ piöŋö Sainai Pɨd aku hölöi; ñɨŋ Saion Pɨda höia. Saion Pɨda höi aku, God öim kömö mɨd Nöbö aku mögörɨb nuŋ aku höia; mögörɨb Jerusalem adöx yöd röul adö kau sö, ejol mɨga wahax pɨmɨdöi mögörɨb yöraku höia.
23 Nöbö mö Krais mönö wä aku nugw pɨmɨn, God ñɨgö ha höd bla röxg pön, halöu ha nɨ, me rön, ib ñɨŋa mögörɨb nuŋwa adöx yöd röul adö kau sö kai kɨta; ñɨŋ mögum rön wahax pɨ gɨrön mɨdöi yöra, ñɨgö mögörɨb aku wöluön, Krais nugw pöi nöbö mö bla pɨsaŋ nɨgiö nɨgön mɨdöia. Ñɨgö Krais nugw pɨmɨdöi aku mɨ, God nöbö mö piaku magalɨg mönö diba yajön Nöbö aku pɨsaŋ nɨgiö nɨgön mɨdöia. Nöbö mö mögörɨb il kɨ mɨdön, God nugw pön, God Mönö rɨg yad mag akuyöbö rön, nöbö mö kömö wä nuŋwa mɨdön wöröxön, inöm ñɨŋa wölu, God pɨsaŋ nöbö mö lei nuŋwa mɨdöi akuyöbö ñɨŋ pɨsaŋ nɨgiö nɨgön mɨdöia. 24  Jen 4:10; Hib 8:6Jisas nuŋ God mönö ölɨsö ma yoŋyöbö rag hö Nöbö mibɨl yöbö mɨd aku höia. Ken pɨgnɨŋ Ebol nugwo pɨl pal nɨgmɨn haña pɨnöŋ aku, mönö diba yöxöŋa; jɨ Jisas anɨŋ ñöx nɨgön wöröxmɨn hañ nuŋwa pɨnöŋ aku mɨ, God pɨsaŋ nɨgiö nɨgön mɨdɨb maga ra.
Nugw ri aböña
25  Hib 2:1-3; 10:26-29Makwam, nugw ri aböña. Nöbö mö Sainai Pɨda il yöraku mɨdön, God mönö yadöŋ aku pölim nöbö mö piaku kömö dub maga nɨgölöŋ. Makwam, God mögörɨb adöx yöd röul adö kau sebö yadmɨd mönö aku röböxnɨŋ aku, anɨŋ algör ör kömö dub maga mɨden, mɨ wöhö.
26  Hag 2:6Höd wop aku God ñɨgö mönö yadmɨn nugugɨrön mɨmöna pöŋa. Jɨ wopik anɨŋ yada, “Mai mag akwör iswob rɨmön, mögörɨb il kɨ aipam, adöx sö aipam magalɨg memexönɨŋö,” röŋa. 27 God nuŋ “Iswob” röŋ mönö mag aku nugwön nugwöla, ap memexbä ap öim mɨdenɨŋö, rön, rɨ nɨgöŋ akuyöbö magalɨg hölögɨpaŋ nugugɨrön ap memexölɨbä piakwör mɨjöna. 28 Makwam, an mögörɨb memexölɨb, mögörɨb öim öim gö mɨdɨb, mögörɨb wä ödöriö dinɨŋ aku rɨbyöx nugwön, wä rɨm wahax pɨ gɨr mɨdön, God nugw pɨ gö nɨgön, Nöbö ölɨsö magalɨg mɨd aku nugwo rɨbyöx nugu gɨrön, ib nuŋwa yadɨŋ bɨl sö diöna. 29  Diut 4:24; 9:3God ana rɨn diba yönmɨd akuyöbö röxg mɨda.

12:1: 1Kor 9:24-25

12:5: Job 5:17; Prop 3:11-12; Rep 3:19

12:7: Diut 8:5

12:11: Jems 3:17-18

12:12: Ais 35:3

12:13: Prop 4:26

12:16: Jen 25:29-34

12:17: Jen 27:30-40

12:18: Eks 19:16-20; Diut 4:11-12

12:19: Eks 20:18-21; Diut 5:22-27

12:20: Eks 19:12-13

12:21: Diut 9:19

12:24: Jen 4:10; Hib 8:6

12:25: Hib 2:1-3; 10:26-29

12:26: Hag 2:6

12:29: Diut 4:24; 9:3