19
Pailot Jisas mönö diba yadöŋa
Aliö rɨmɨdmɨn, Pailot ami nöbö nuŋ bla yadmɨn, Jisas nugwo naga pön pal höuöilmel rɨmä. Luk 23:11Aliö palön, ap kaigap alɨg bli pön, kiŋ nɨgöi usaŋ akuyöbö mei rön, Jisas nugwo röb nölön, wölɨj paskwolö mi mɨlkap i röb nölön, nugwo iswob duön iswob duön yadmä, “Naŋ Juda ada kiŋ ñɨŋa, nagö öim öim mɨdane!” rɨmä. Aliö yad gɨrön, nugwo haŋaj mämäg yuö adö palmä.
Makwam Pailot iswob rɨŋö bö duön, Juda nöbö mö ñɨgö yadöŋa, “Nugwi! Nɨ Jisas nugwo pön rɨŋö kɨ hömön ñɨŋ nugwöña, nɨ nuŋ ap gwogwo rɨ il i hölu nugwöiö,” röŋa. Makwam Jisas nugwo usaŋ kaigap alɨg mɨd aku röb rɨ nölön, wölɨj paskwolö mi mɨlkap adö röb nölmä aku alɨg höm nugugɨrön, Pailot ñɨgö yadöŋa, “Nugwo nugune!” röŋa.
Aliö rɨmɨn, God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib bla aipam, God höjöpalɨb rama ömdö nöbö bla aipam, Jisas nugwo nugwön mönö bölölö rön yadmä, “Nugwo bɨ katlö watlö um sö pɨl pal nɨgi! Nugwo bɨ katlö watlö um sö pɨl pal nɨgi!” rɨmä. Aliö rɨmɨdmɨn, Pailot yadöŋa, “Ñɨŋ keir nugwo pön duön, bɨ katlö watlö um sö pɨl pal nɨgi. Nɨ ap gwogwo rɨ ila hölu nugwöiö!” röŋa.
Aliö rɨmɨn, Juda ada yadmä, “Nuŋ, ‘Nɨ God Ha nuŋ,’ me ra aku, lo an i yada, ‘Wöröxaŋ,’ me rö,” rɨmä.
Aliö rɨmɨn, Pailot nugwön, mɨ göj ipöxön, Mat 27:12höuöil ram möl yuadö duön, Jisas nugwo yad nugwön yadöŋa, “Nagö mögörɨb pikai yöbö?” röŋa. Aliö rɨmɨn, Jisas mönö i paiŋö yadölöŋ. 10 Pailot yadöŋa, “Naŋ nɨ mönö i yadöinö ä? Naŋ nugulö, nɨ nagö nugwidɨx mɨdla. Makwam, nagö yau abnöb yau abna; nagö bɨ katlö watlö um sö pɨl pal nɨgɨŋ, me rɨmön, pɨl pal nɨgɨŋ,” me röŋa.
11  Jon 10:18; Apos 2:23; Rom 13:1Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Naŋ nɨ nugwidɨx mɨdlö aku, naŋ keir yöi, God nagö yadmɨn nugwidɨx mɨdlö. Makwam, nɨ rɨ gwogwam rɨmɨdlö ömörö aku naŋör pöinam; nɨ pön nagö nöl nöbö aku mɨ ölɨŋ höb diba pönɨŋö,” röŋa.
12  Luk 23:2; Apos 17:7Jisas aliö rɨmɨn, Pailot nugwo hör yad abnö, rön, rɨbyöx nugwöŋa, jɨ Juda ada nugwo bölölö rɨ yadön yadmä, “Nagö Jisas nugwo yau abmɨjɨnö aku, Rom nöbö dib Sisa nöbö nugub nuŋwa mɨdöinö. Nöbö, nɨ kiŋ mɨdlö, röi piaku, Sisa pɨsaŋ nuö nuö pinɨŋö, rön, mönö akuyöbö yadöiŋö,” rɨmä.
13 Aliö rɨmɨdmɨn, Pailot mönö aku nugwön, du Jisas nugwo yölɨŋ rɨŋö bö hön, nuŋ du mönö pɨ nuöm nɨgɨb nöbö hogw rol yör sö rim rol aku römɨdöŋa. Kau römɨdöŋ aku, “Rɨg Ödöi” me röia. Makwam Arameik mönö nɨgön, “Gabata” me röia.
14 Makwam wop aku, Juda nöbö mö Pasopa ap aŋalön pɨdɨlub wop ñɨŋ. Naiö mibɨl yör kɨpisö mag aku, Pailot ñɨgö yadöŋa, “Kiŋ ñɨŋ aku mɨk!” me röŋa. 15 Aliö rɨmɨn, ajmöl aj halön yadmä, “Nugwo pɨl pal nɨgö! Nugwo bɨ katlö watlö um sö pɨl pal nɨgö!” rɨmä.
Aliö rɨmɨn, Pailot yadöŋa, “Kiŋ ñɨŋ kɨ bɨ katlö watlö um sö pɨl pal nɨgɨnö ä?” röŋa.
Aliö rɨmɨn, God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib bla yadmä, “Kiŋ an i mɨdöl; Rom nöbö dib Sisa akwör mɨdö,” rɨmä.
16 Makwam aliö yadɨp dumɨdmɨn, Pailot mönö ñɨgö aku pön, ami nöbö bla ñɨgö yadöŋa, “Jisas nugwo pön du bɨ katlö watlö um sö pɨl pal nɨgɨŋ,” me röŋa.
Jisas nugwo bɨ katlö watlö um sö pɨl pal nɨgmä
(Mat 27:32-44; Mak 15:21-32; Luk 23:26-43)
17 Jisas nugwo pɨl pal nɨgɨŋö rim bɨ katlö watlö wab aku, Jisas nuŋ keir nölmɨn, nuŋ pɨrag pɨd nɨg rag “Nöbäpö Yöcmac Yöj Lei” me röi pɨda duöŋa. Pɨd aku, Arameik mönö nɨgön “Golgota” me röia. 18 Jisas nugwo bɨ katlö watlö um sö cɨpɨl pal nɨgön, nöbö mös, i adöi, i adöi, pɨl pal nɨgmä. Jisas mibɨl yöra mɨdöŋa.
19 Pailot yadmɨn, nöbö nuŋ bla bäpö i pön kai kɨtön, Jisas nugwo pɨl pal nɨgim bɨ katlö watlö waba höñ sö yöcmac yöra pikwo audiö nɨgmä. Kai kɨtim mönö aku:
JISAS NASARET YÖBÖ​ JUDA ADA KIŊ ÑƗŊA MƗK.
20 Mönö paŋyöbö adakwör, Arameik mönö kai kɨtön, Latin mönö kai kɨtön, Grik mönö kai kɨtön rɨmä aku, Jerusalem il yöraku mɨdöŋ aku, Juda nöbö mö mɨga akwör mämäga nɨg nugumä. 21 Makwam God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib bla du Pailot nugwo yadmä, “Mönö kai kɨtlö aku wä röl. ‘Juda ada kiŋ ñɨŋa’ mönö aku mɨdenɨm; hör yadö, ‘Nuŋ keir yada, “Nɨ Juda ada kiŋ ñɨŋa mɨdlö,” rö,’ mönö akwör kai kɨtö,” rɨmä.
22 Aliö rɨmɨdmɨn, Pailot paiŋö yadöŋa, “Nɨ mönö pödiö kai kɨtɨl aku, aliö akwör mɨjönɨŋö,” röŋa.
23 Makwam Jisas nugwo bɨ katlö watlö um sö pɨl pal nɨgön, ami nöbö mös mös Jisas wölɨj nuŋ bla nuöm hörɨrör nɨg pön, wölɨj mɨlkapa rön lɨdɨxölim aku, algör ör nuöm nɨg pɨba yadmä, 24  Sam 22:18“Pɨ waglöxöinɨŋ! Hör höbai sadu röxg wobön, nöbö kai pön aku nuŋ pönɨŋö,” rɨmä. Alim mag akuyöbö, God maduar ör nöbö mö bla ñɨgö rɨbyöx nölmɨn, God Mönö aku kai kɨtön, mai aiöñɨŋö, rɨmä aku makwam, mai paŋ mag akwör rɨmä. Mönö aku kai kɨtön yadmä,
“Wölɨj na aku nuöm nɨg hörɨrör pön,
wölɨj mɨlkap na aku, höbai sadu röxg wobön pöiŋö,” rɨmä.
25  Mat 27:55-56Makwam wop aku, Jisas nuöm aku, nobnɨŋ aku, Klopas mönɨŋ Maria aku, Maria Magdala aku, ñɨŋ hön Jisas nugwo bɨ katlö watlö um sö pɨl pal nɨgim il yöra hör hör yörkwo mɨdmä. 26  Jon 13:23Nɨ Jon, Jisas nɨ madmag nɨgmɨd nöbö aku, algör ör il yöra mɨdɨm makwam, Jisas nɨ nugwön, nuöm Maria nugwo yadöŋa, “Mö mɨg, ha naŋa maku pal,” röŋa. 27 Aliö rön, nuŋ piöŋö nuöm Maria nugwön nɨ yadöŋa, “Nam naŋa maku pal,” röŋa. Aliö rɨmɨn nugugɨrön, wop aku, Jisas nuöm nugwo yölɨŋ pön ram na du nɨgön, pɨsaŋ mɨdmɨdöla.
Jisas wöröxöŋa
(Mat 27:45-56; Mak 15:33-41; Luk 23:44-49)
28  Sam 22:15Jisas nugwöŋa, mabö nuŋ adaku magalɨg rɨ pöröŋ makwam, God Mönö yadöŋ aku mönö ma nɨgaŋ, me rön, yadöŋa, “Nɨ iröpa ub rö,” röŋa. 29  Sam 69:21Makwam röbö wain acɨx balol i rag hö yöraku nɨgɨm mɨdöŋ makwam, ami nöbö i, ap höx wab i pön, wain acɨx aku pɨlön, pɨ bɨ hisop löx rɨba idu pɨlön, rag hö Jisas ajmöl cuep uñ röula nɨgöŋa. 30 Jisas röbö wain acɨx aku nɨmön yadöŋa, “Rɨba pörö,” rön, iröpa ubɨlön, inöm nuŋwa God nölöŋa.
Jisas señ nuŋ pala pɨn gɨlɨxmä
31  Diut 21:22-23Makwam Juda nöbö dib bla, iŋösu wop aku pɨgö pɨgö mɨdöŋ mag aku mödö hömɨdmɨn nugwön yadmä, “Löuaŋ God höjöpalɨb wop an aku, nöbäpö bla bɨ katlö watlö höñ sö mɨdölɨŋ,” me rön, du Pailot nugwo yadmä, “Nöbö bɨ katlö watlö höñ sö pɨl pal nɨgöi piaku, ami nöbö bla yödpɨlö ñɨŋ bla pal gɨlɨxɨŋ, rɨmgör wöröxɨŋ, pɨ il bö nɨgɨŋ,” me rɨmä. 32 Aliö rɨmɨn, Pailot ami nöbö piaku ñɨgö yadmɨn, du nöbö Jisas pɨsaŋ pɨl pal nɨgim hogwa, yödpɨlö ñɨŋ bla pal gɨlɨxmä. 33 Jisas yödpɨlö nuŋ aku pal gɨlɨxŋö, rön du nugumɨn, nuŋ mödö wöröxöŋa. Alöŋ aku makwam, yödpɨlö nuŋ aku pal gɨlɨxölim. 34 Jɨ ami nöbö i, nugwopö i pön, Jisas nugwo señ palö pɨnmɨn nugugɨrön, rɨb pia haña röbö alɨg pɨnöŋa. 35  Jon 21:24Makwam, ñɨŋ nöbö mö mönö kai kɨtmɨdɨl kɨ nugwöñ piaku aipam, Jisas nugw pɨne, rön, nɨ Jon, Jisas nugwo röŋ aku mämäg na keir nugul aku, ñɨgö mönö mɨ ödöriö kɨ yadön döŋö, kai kɨtmɨdla. 36  Eks 12:46; Naba 9:12; Sam 34:20Makwam alöŋ aku, God maduar ör nöbö mö bla ñɨgö rɨbyöx nölmɨn, God Mönö aku kai kɨtön, mai akuyöbö aiöñɨŋö, rim makwam, mai mag aliö akuyöbö akwör rɨmä. God Mönö aku kai kɨtön yadmä, “Yöd nuŋwa i pal gɨlɨxeñɨŋö,” rɨmä. 37  Sek 12:10; Rep 1:7Makwam mönö i yadmä, “Nöbö nugwo nugwo pɨlöi bla, nugwo nugwöñɨŋö,” rɨmä.
Josep nuŋ Jisas mɨxɨña pön du hogw pɨlöŋa
(Mat 27:57-61; Mak 15:42-47; Luk 23:50-56)
38 Nöbö Arimatia taun yöbö i, Jisas mönö maga nugw pöŋ aku, jɨ Juda nöbö dib ñɨgö ipöxön, Jisas nugw pɨlö, rön, wöxnö yadmɨdöl. Nöbö aku ib nuŋwa Josep. Nuŋ Jisas nugwo pön du hogw pinö, rön, du Pailot nugwo yad nugumɨn, yöwö rɨm, pɨrag duöŋa. 39  Jon 3:1-2Nikodimas nuŋ Josep pɨsaŋ dumä. Nikodimas nuŋ höd du Jisas nugwo pɨxmag yuö bö nugwöŋ nöbö aku. Nikodimas ap hölɨŋ wä höb mɨga akwör, kilo akuyöbö padokwo padök paŋyöbö i höuöiliö hö wölu möl sö (35) pön duöŋa. Ap hölɨŋ wä höb aku, bɨ mö bɨñugw aku aipam, bɨ alos bɨñugw aku aipam pön rɨmä. 40 Makwam ñɨŋ mös du nöbäpö högi aku pɨ lɨbɨx rɨ rag pɨnön, Juda nöbö mö rɨg rɨmɨdöi mag akuyöbö, bɨ bɨñugwa pɨrag duöŋ aku, nöbäpö högi akuyöbö nɨn kapa pugul nölön, linɨn pɨ wölɨj lei rim ulmɨdö mɨxɨl aku pön, wobmä. 41 Jisas bɨ katlö watlö um sö pɨl pal nɨgim il yöra möriwö i mɨdöŋa. Möriwö aku mibɨl yöra rɨg möl yöudöŋdöŋ ör yöluön, nöbäpö hogw pɨlölim i mɨdöŋa. 42 Juda ada God höjöpalɨb wop ñɨŋ aku womiöx womiöx röŋ aku, yadkap hogw pɨlɨŋö, rön, rɨg möl hör il yöraku hogw pɨlmä.

19:2: Luk 23:11

19:9: Mat 27:12

19:11: Jon 10:18; Apos 2:23; Rom 13:1

19:12: Luk 23:2; Apos 17:7

19:24: Sam 22:18

19:25: Mat 27:55-56

19:26: Jon 13:23

19:28: Sam 22:15

19:29: Sam 69:21

19:31: Diut 21:22-23

19:35: Jon 21:24

19:36: Eks 12:46; Naba 9:12; Sam 34:20

19:37: Sek 12:10; Rep 1:7

19:39: Jon 3:1-2