28
Pol mögörɨb Molta du mɨdöŋa
Makwam an röbö wödoböŋ mögörɨb dumɨŋa, nöbö mö piaku mɨdim bla anɨŋ yadmä, “Kɨ mögörɨb Molta,” me rɨmä. 2Kor 11:27Aliö rön, anɨŋ pön ösös rɨ ri abmä. Anɨŋ ruö pɨl pal nɨgɨm lɨd pɨlöŋ makwam, anɨŋ pɨ ösös rɨ ri abön, rɨn rag hö urmɨn, mauön rɨmɨŋa. Pol piöŋö du bɨ löx löx bli hölu rag hö urmɨn nugugɨrön, hakai i bɨ löx löx rag hömɨdöŋ alebö piaku mɨdöŋ makwam, rɨn aña abmɨn, wölön Pol nugwo imag wab aku öbɨx rɨp alɨg nɨgöŋa. Almɨn, nöbö mö mögörɨb aku mɨdim piaku nugwön, ñɨŋ keir yadmä, “Kɨlabɨs nöbö kɨ nuŋ gwogwam rɨ makwam, kömö dubä maga nɨgöl. Ban yuö yöra mɨdön, bɨyöj aku gwogwo rɨmɨn wöröxöl aku, weik wöröxönɨŋö,” rɨmä. Mak 16:18Aliö rɨmɨn mönö, Pol imag nuŋwa palgwañ rɨmɨn, hakai aku kɨtu pɨnön, rɨn yönöŋa. Makwam Pol nugwo ap i rölöŋ. Apos 14:11Almɨn, nöbö mö piaku ñɨŋ keir yadmä, “Nöbö kɨ nugwo hakai öbɨx aku dɨxönɨŋönö dɨxölaŋ rɨmgör wöröxönɨŋönö,” rön, mɨŋi uplöb nugugu mɨdmä. Makwam aliö nugugu mɨdɨm, nugwo ap i rölöŋ, wöhö. Ñɨŋ nugwön, yadmä, “Nöbö aku nöbö ödöriö i yöi; nuŋ god i mɨdö,” me rɨmä.
Makwam mögörɨb aku nugwidɨx mɨdöŋ nöbö dib aku ib nuŋwa Pablias. Mögörɨb nuŋ aku il yöraku mɨdöŋ makwam, an pön ram nuŋwa duön, wop mös paŋ nugwidɨx mɨd ri aböŋa. Nöbö dib aku nuö nuŋwa ap rɨmɨn, mɨxɨñ nuŋwa rɨn abɨm, höba yuö röbɨm, wöröxmɨdöŋa. Jɨ Pol nuŋ Pablias nuö nugwön, God höjöpalön, nugwo imaga nɨgmɨn nugugɨrön, ap röŋ aku aŋadö kömö nɨgöŋa. Almɨn mönö, nöbö mö mögörɨb aku ap röŋ piaku audiöx nugwön hömɨn nugugɨrön, Pol nuŋ God höjöpalmɨn, ñɨgö kömö nɨgöŋa. 10 Pol almɨn mönö, anɨŋ nugwidɨx mɨd ri abön, bɨyöja pön duba rɨmɨdmɨŋ wop aku, ap agap apɨm mɨdölöŋ bla anɨŋ amnɨmab nölmä.
Pol taun dib Rom uröpɨnöŋa
11 Makwam mögörɨb aku, bɨyöj Aleksadria yöbö i hö mɨdöŋa. Bɨyöj aku ib nuŋwa “Ha Wab” me rɨmä. Wop aku hödal diba höb wop aku höŋ makwam, dub maga nɨgölmɨn, yöraku mɨdöŋa. An aipam mögörɨb akwör mɨdmɨn, mɨlmej mös paŋ röd pöŋa. 12 Bɨyöj Ha Wab aku möla wöl duön, taun dib Sairakius uröpɨnön aŋöi nɨgmɨŋa. U aŋöi nɨgön, wop mös paŋ yöraku mɨdmɨŋa. 13 Bɨyöj akwör pön, Sairakius röböxön, taun dib Regium dumɨŋa. Löum yöbö hödal dib i höglöm adö hö pɨraiumɨn, bɨyöja rɨmgör pön dumɨn, wop mösör röbö yuö yöra mɨdön, Putiolai taun uröpɨnön aŋöi nɨgmɨŋa. 14 Mögörɨb aku Jisas nugw pim nöbö mö bli mɨdim makwam, anɨŋ yadmä, “An pɨsaŋ hölɨm mɨdön, dine,” rɨmä. Aliö rɨmɨn, ñɨgö pɨsaŋ wop akuyöbö mɨj sö hölɨm mɨdön, “Rom duŋö,” rön, dumɨŋa. 15 Makwam Rom nöbö mö Jisas nugw pim bla, “Pol nöbö piaku höñɨŋö,” rɨmɨn nugwön, bli hö anɨŋ Apias Sɨmaim mibɨl aku möigw palmä; bli hö anɨŋ Hölɨmɨb Ram Mös Paŋ mɨdöŋ mögörɨb aku möigw palmä. Pol ñɨgö nugumɨn, höbwab nuŋwa wä rɨmɨn, God nugwo ri ablaŋe röŋa. 16 Makwam an du Rom mɨdmɨŋa, gapman nöbö dib aku Pol nugwo yadöŋa, “Ram naŋ i keir hölɨmanö,” röŋa. Aliö rɨmɨn, Pol nuŋ ram i hölu nugwön hölɨmön mɨdɨm nugugɨrön, ami nöbö i nugwo nugwidɨx mɨdöŋa.
Pol Jisas mönö wä aku taun dib Rom yöra yad nölöŋa
17 Pol wop mös paŋ mɨdön, Juda nöbö dib mögörɨb aku mɨdim piaku ñɨgö wö rɨm, hö mögum rɨmɨn, yadöŋa, “Nöböhöd nöbö. Nɨ nöbö mö an piaku ap gwogwo i rön, nöso auso nöbö mönö rɨg yadim akuyöbö i röd aböi aku, jɨ Juda nöbö dib Jerusalem yöbö piaku nɨ pɨ cɨcɨ nɨgön, pön du Rom gapman nöbö dib piaku nölmä. 18-19  Apos 25:11; 26:31Rom gapman nöbö piaku nɨ mönö diba yadön nugumɨn mönö il i mɨdölöŋ. Nɨ pɨl pal nɨgɨb maga nɨgölöŋ. Makwam, nɨ, yau abnɨŋö, rön, nugumä aku, jɨ Juda ada mɨdim piaku mɨ ususör rön, nɨ iswob mönö diba yadmä. Akuyöbö almɨdmɨn mönö, nɨ yadma, ‘Sisa nuŋ keir mönö na nugwönɨŋö,’ rɨma. Makwam nɨ nöbö mö nɨ Juda bla ñɨgö mönö i yadɨba höi. 20  Apos 26:6-7An Juda ada Nöbö Diba nugwo rɨbyöx gɨba alɨg mɨdöl mönö wä nuŋwa akwör yad nölmön, nɨ nag nɨgöi kɨ. Mönö aku yadɨba mɨ ñɨgö wö rɨmön höiŋö,” röŋa.
21 Pol aliö rɨmɨn, nugwo paiŋö yadmä, “Nöbö mögörɨb Judia yöbö piaku, kɨ hön mönö köp nölmɨn höm, mönö gwogwo bli yadmɨn, nugwölöl. 22  Apos 24:14Makwam an nugumɨn, Juda nöbö mö piaku piaku magalɨg yadöia, ‘Nöbö mö rɨb nagö yöxlö akuyöbö nugwöi piaku, nöbö mö waiö yöi,’ me röia. Makwam, naŋ mönö naŋa keir yadaŋ, an keir nuguŋö,” rɨmä.
23 Ñɨŋ aliö rön, wop i mönö yajnɨŋö, rön, yad nɨgmä. Yad nɨgim wop akwör, nöbö mö höd hem akuyöbö yöi, mɨ nöbö mö mɨga Pol mɨdöŋ ram aku cɨcɨbö yuö alɨg hö mögum rɨmä. Alön hö mögum rɨm nugugɨrön, Pol nuŋ, God nöbö mö pɨba rön, Ha nuŋwa yad abmɨn, Kiŋ röxg höŋ mönö aku yad nölɨba, Mosɨs aipam, God mönö yadɨb nöbö piaku aipam, maduar ör Jisas al aliö cönɨŋö, rön, kai kɨtim mönö aku ñɨgö yad nölöŋa. Jisas mönö aku yadmön nugwɨŋ, me rön, Pol mönö aku yad nölmɨdmɨn nugugɨrön, naiö röd pöŋa. 24 Makwam mönö yadöŋ aku, bli yadöŋ akuyöbö nugw pɨmä jɨ bli nugw pölim. 25 Pol nöbö mö nugw pölim bla ñɨgö yadöŋa, “Maduar ör Inöm Leia nuŋ Aisaia pɨsaŋ mɨdɨm nugugɨrön, nuŋ nöso auso ñɨŋ bla mönö ma yadöŋa. 26  Ais 6:9-10Mönö aku Aisaia nuŋ God Mönö rɨb mɨŋi kai kɨtön yadöŋa,
‘Naŋ duön Juda nöbö mö bla ñɨgö yajɨnö,
“Mönö yadɨŋ nugwöñ aku,
jɨ mönö rɨg yada maku, me rön, röx nugweñ.
Mämäga nugwöñ aku,
jɨ ap i nugweñ.
27 Nöbö mö bɨlɨk mönö na yadɨl aku
ñɨgö ipɨtmɨn nugwölöi.
God Mönö nugwɨŋ, anɨŋ raŋ,
nöbö mö nuŋwa keir mɨdɨb maga rö, rön,
rɨmɨj möla pidɨxön, mämäga ipax gɨ mɨdöiŋö,” rane,’ röŋa.
28 “Makwam, Juda nöbö mö bɨlɨk nugwi! Ñɨŋ Juda ada, God mönö wä aku röböxöi aku, nuŋ yadmɨn, mönö wä aku Juda nöbö mö yöi möl bli duaŋ nugwön ñɨŋ mönö aku pöñɨŋö,” röŋa. 29 Pol ñɨgö mönö aku yad pörmɨn nugugɨrön, Juda nöbö mö piaku ñɨŋ keir du gɨrön, paiŋö yadɨm paiŋö yadɨp dumä.
30 Pol taun dib Rom hölɨmön mɨdmɨd ram aku wobön hölɨm gɨr mɨdɨm, kɨm mös yönöŋa. Nöbö mö nugwo nuguba hömɨdim piaku ñɨgö magalɨg yad wahax pön, pɨ ösös rɨ ri aböŋa. 31 Nöbö mö nugwo hem piaku, God nöbö mö pɨba rön, Ha nuŋwa yad abmɨn, Kiŋ röxg höŋ mönö aku ñɨgö yad nölön, Nöbö Dib Jisas Krais mönö wä aku yad nölön, rɨmɨda. Nuŋ alön rɨmɨdmɨn, Rom gapman nöbö dib bla nugwo yadyöxölim makwam, nuŋ mɨ ususör rön nöbö mö piaku ñɨgö mönö yadön, ödöriö akwör yad nölmɨda.

28:2: 2Kor 11:27

28:5: Mak 16:18

28:6: Apos 14:11

28:18-19: Apos 25:11; 26:31

28:20: Apos 26:6-7

28:22: Apos 24:14

28:26: Ais 6:9-10