16
Pol, “Ñɨŋ mɨdöiŋ ä?” röŋa
Makwam mölöu ana Pibi, Senkria taun yöraku cöc mabö rɨmɨd mö aku, umɨda. Nuŋ mö wä mɨdöm. Ñɨŋ mɨdöi yöraku waŋ, nugwo pɨ ösös rɨ ri aböña. Nɨ wä cön aku, nuŋ ñɨŋ mɨdöi yöraku waŋ, ñɨŋ Nöbö Diba nugw pön mɨdöi makwam, Nöbö Diba nöbö mö nuŋwa nuö nuö pɨ ri abmɨdöi mag akuyöbö, mö Pibi pɨ ri aböña. Ap bli mɨdölaŋ, amnɨmab nöiöña. Nuŋ nöbö mö mɨga pɨ ösös rɨ ri abön, nɨ aipam pɨ ösös rɨ ri abön ra.
Apos 18:2Makwam mö Prisila nöbönɨŋ Akwila yöŋö, Krais mabö nɨgiö nɨgön rɨmɨdöl mönöbö hogwa ñɨgö yajöña, “Pol ñɨgö mönöbö hogwa, ‘Mɨdöiŋ ä?’ rɨ gö,” me cöña. Höd nɨ pɨl pal nɨgɨba rɨmɨdmɨn, mönöbö wä nɨ hogwa mɨdön, nɨ pön ömdö hölun rɨmä. Makwam ñɨŋ keir pɨl pal nɨgöñɨŋö, rön, rɨb aku yöx nugwölim. Aliö almä aku, nɨ wä rɨmɨn, Juda nöbö mö yöi mögörɨb hör pad piaku yad nölmön, Krais Jisas nugw pöi piaku ñɨgö aipam wä ra.
Makwam nöbö mö Krais Jisas nugw pöi ram ñɨŋ mönöbö hogw aku mögum rɨmɨdöi nöbö mö piaku ñɨŋ kwo algör yajöña, “Pol ñɨgö, ‘Mɨdöiŋ ä?’ rɨ gö,” me cöña.
Nöböhöd madmag yöbö nɨ Epinitas nugwo yajöña, “Pol nagö, ‘Mɨdlö ä?’ rɨ gö,” me cöña. Esia Propins yöraku Krais höd nugw pöŋ nöbö aku maku.
Maria kwockwoc palön ñɨgö mabö rɨ nölmɨd mö aku nugwo yajöña, “Pol nagö, ‘Mɨdlö ä?’ rɨ gö,” me cöña.
Makwam nöbö hödɨg nɨ nugub akuyöbö, Adronaikas aipam, Junias aipam, ñɨgö nöbö hogwa yajöña, “Pol ñɨgö nöbö hogwa, ‘Mɨdöiŋ ä?’ rɨ gö,” me cöña. Ñɨŋ nöbö hogwa Krais höd nugw pɨm, nɨ mai nugw pɨma. Nɨ nag nɨgim aku, ñɨŋ nöbö hogwa algör ör nag nɨgɨm, nɨgiö nɨgön mɨdmɨdöla. Makwam Jisas mönö wä pön dub nöbö bla, nöbö hogw aku ñɨgö nugw ri aböia.
Nöböhöd madmag yöbö nɨ Amplietas, Krais nugwo cɨrɨp ri abön rɨ aku, nugwo yajöña, “Pol nagö, ‘Mɨdlö ä?’ rɨ gö,” me cöña.
Nöböhöd Urbanɨs nugwo yajöña, “Pol nagö, ‘Mɨdlö ä?’ rɨ gö,” me cöña. Nöböhöd aku nɨ pɨsaŋ Krais mabö nɨgiö paŋör rɨmɨdöla. Nöböhöd wä Stakis nugwo kwo algör yajöña, “Pol nagö, ‘Mɨdlö ä?’ rɨ gö,” me cöña.
10 Apeles, ömörö höm, Krais nugw pɨ cɨcɨ nɨgön mɨd ri ab nöbö aku, nugwo yajöña, “Pol nagö, ‘Mɨdlö ä?’ rɨ gö,” me cöña.
Nöbö mö Aristobiulas rama hölɨmmɨdöi akuyöbö ñɨgö yajöña, “Pol ñɨgö, ‘Mɨdöiŋ ä?’ rɨ gö,” me cöña.
11 Nöbö hödɨg nɨ nugub Herodion nugwo yajöña, “Pol nagö, ‘Mɨdlö ä?’ rɨ gö,” me cöña.
Nöbö mö Nasisas ram aku mɨdön, Nöbö Diba nugw pöi akuyöbö ñɨgö yajöña, “Pol ñɨgö, ‘Mɨdöiŋ ä?’ rɨ gö,” me cöña.
12 Mö Traipina aipam Traiposa aipam, Nöbö Diba nugw pɨ gö nɨgön, mabö nuŋwa rɨmɨdöi mö hogw aku ñɨgö yajöña, “Pol ñɨgö mö hogwa, ‘Mɨdöiŋ ä?’ rɨ gö,” me cöña.
Möhöd wä nɨ Persis, Nöbö Diba nugw pɨ gö nɨgön, mabö nuŋwa ususör rɨ nölmɨd mö aku nugwo kwo algör, “Pol nagö, ‘Mɨdlö ä?’ rɨ gö,” me cöña.
13  Mak 15:21Nöbö Rupas, Krais mabö nuŋwa kwockwoc palön rɨ nölmɨd nöbö aku algör yajöña, “Pol nagö, ‘Mɨdlö ä?’ rɨ gö,” me cöña. Nuöm nuŋ aku, mam na röxg aku algör yajöña, “Pol nagö, ‘Mɨdlö ä?’ rɨ gö,” me cöña.
14 Asinkritas, Pligon, Hermes, Patrobas, Hermas, nɨmam nöbö ñɨŋ pɨsaŋ mɨdöi akuyöbö aipam ñɨgö magalɨg, “Pol ñɨgö, ‘Mɨdöiŋ ä?’ rɨ gö,” me cöña.
15 Pilologas, Julia, Nereus, Nereus nölöunɨŋ nuŋwa Olimpas, Krais nöbö mö nuŋwa ñɨŋ pɨsaŋ mɨdöi akuyöbö magalɨg, “Pol ñɨgö, ‘Mɨdöiŋ ä?’ rɨ gö,” me cöña.
16  1Kor 16:20; 1Pit 5:14Ñɨŋ Nöbö Diba nugw pöi aku mɨ, nuö nuö wahax pɨ gɨrön, alguna bɨmɨl nɨmöña.
Krais nöbö mö nuŋwa kɨyöbö God höjöpainöb cöc hörɨrör mögum rɨmɨdöi akuyöbö, “Ñɨŋ mɨdöiŋ ä?” röia.
Mönö inakmönö höröi akuyöbö yöxmɨjeñ
17  Mat 7:15; Tait 3:10Haul nöbö mölöu nöbö wä nɨ bla nugw ri aböña. Nöbö mö bli mönö piakuyöbö piakuyöbö pön hön, Krais adö mɨdöi nöbö mö akuyöbö ñɨgö yad nölɨŋ nölɨŋ, rɨb wä höd nugum adaku röböxön, mönö inakmönö höröi aku yöxön, asɨx hörɨrör nɨgöia. Ñɨgö paŋ mag akwör rɨbä maga ra aku, inakmönö hörmɨjöñ mönö aku yöxmɨjeñ. 18  Pil 3:19; 2Pit 2:3Nöbö mö aliö alöi bla, Nöbö Dib ana Krais mabö rɨŋö, rön, rɨb aku yöx nugwön, rölöi; ñɨgö keir wä rɨ adakwör rɨbyöx nugwön, röia. Ñɨŋ mönö wä yös yös mɨdö bla, nöbö mö iba pɨrag wölub mönö akwör yad nöl gɨr mɨdɨm nugugɨrön, nöbö mö nugw ri abölöi piaku, mönö inakmönö ñɨŋa nugw pön gwogwam röia. 19  Rom 1:8; 1Kor 14:20Ñɨŋ piöŋö God mönö wä aku pɨ ri abön, rɨg yad akuyöbö rɨmɨdɨm, nöbö mö piaku magalɨg nugwöi aku, nɨ mɨ wä ra. Ap agapɨm God mämäg il rol nuŋwa wä cön aku, ñɨŋ nöbö mö rɨbyöxba mɨdön, ap agapɨm God mämäg il rol nuŋwa ap gwogwo cön aku, ñɨŋ nöbö mö rɨb u i röxg mɨjöñ aku, nɨ wä cöna.
20  Jen 3:15Womiöx mɨda, God nöbö mö nugwidɨx mɨd ri ab Nöbö aku, nuŋ Seten nugwo pɨ wöktaitö mo ñɨŋ piaku nɨgmɨn, ölɨsö nuŋwa mɨdenɨm.
Nɨ God höjöpalmɨdla, Nöbö Dib ana Jisas ñɨgö ögwö yöxön pɨ ri abön raŋ nugugɨrön, ñɨŋ mɨd ri aböña.
21  Apos 16:1-2; 19:22; 20:4Nöbö nɨ pɨsaŋ mabö nɨgiö paŋör röl, nöbö Timoti, ñɨgö yadmɨda, “Mɨdöiŋ ä?” rɨmɨda. Nöbö hödɨg nugub nɨ bla Lusias, Jeson, Sosipata ñɨŋ kwo algör ñɨgö, “Mɨdöiŋ ä?” rɨmɨdöia.
22 Makwam nɨ nöbö Tetias, Pol yadmɨn köp kai kɨtmɨdɨl kɨ, nɨ kwo algör ñɨŋ Rom ada Krais adö mɨdöi nöbö mö akuyöbö ñɨgö, “Mɨdöiŋ ä?” rɨmɨdla.
23  Apos 19:22; 1Kor 1:14Nöbö Gaias, nɨ pön du ram nuŋwa nɨgön nugwidɨx mɨd ri ab nöbö aku, ñɨgö, “Mɨdöiŋ ä?” rɨmɨda. Nöbö akwör Krais adö mɨdöi nöbö mö bla yadɨm, ram nuŋwa duön mögum rɨmɨdöi nöbö mö akuyöbö ñɨgö pɨ ri ab mɨda.
Makwam pe nölɨb nöbö Erastas aipam, haul ana Kwodas aipam, algör ñɨgö, “Mɨdöiŋ ä?” rɨmɨdöia.
24 Nɨ God höjöpalmɨdla, Nöbö Dib ana Jisas Krais ñɨgö magalɨg uliöxön pɨ ri abaŋ nugwön ñɨŋ mɨd ri aböña. Mag aliö akuyöbö aku mag waiö!
25-26  Rom 1:5; Epes 1:9; 3:5,9; Kol 1:26Makwam an God ib nuŋwa yadɨŋ adöx sö duaŋ. Nuŋwör ñɨgö nugwidɨx mɨdaŋ nugugɨrön, nugwo cɨrɨp gö nɨgön mɨdɨb maga ra. Jisas mönö wä aku höd umadiö mɨdmɨd aku, jɨ weik God mönö yadɨb nöbö bla, God Mönö nuŋwa kai kɨtim il aku wöxnö nɨgmɨn, mönö mag wä aku nöbö mö bla ñɨgö öim yad nöila. God höd yadöŋ mag akuyöbö, nöbö mö mögörɨb adadö piaku piaku magalɨg yad nölɨŋ, nugwo nugw pön rɨg yad mag akwör cöña.
27 God paŋyöbö rɨb wä rɨb ölɨsö yöx nugw Nöbö aku, anɨŋ me rön, Jisas Krais nugwo agal abmɨn höŋ aku, ib nuŋwa öim öim yadɨŋ bɨl sö duaŋ. Mag aliö akuyöbö aku mag waiö.

16:3: Apos 18:2

16:13: Mak 15:21

16:16: 1Kor 16:20; 1Pit 5:14

16:17: Mat 7:15; Tait 3:10

16:18: Pil 3:19; 2Pit 2:3

16:19: Rom 1:8; 1Kor 14:20

16:20: Jen 3:15

16:21: Apos 16:1-2; 19:22; 20:4

16:23: Apos 19:22; 1Kor 1:14

16:25-26: Rom 1:5; Epes 1:9; 3:5,9; Kol 1:26