5
Nöbö Dib ana höuöil hönɨŋö rön rɨb aku yöx nugwön mɨd ri abön pöx mɨjɨnɨm
Makwam haul nöbö mölöu nöbö. Nöbö Diba nuŋ wop kai hön, nöbö mö ap agap ap bɨlɨm rɨmɨdɨŋ nugugɨrön hön aku, ñɨgö yadöinɨŋ. Mat 24:42-43; 2Pit 3:10; Rep 3:3Ñɨŋ keir nugwöia, Nöbö Diba hön wop aku, nugwo pöx mɨjöñ wop aku hen. Ap kib pɨb nöbö bla nöbö mö inɨmö ua hölɨm gɨ mɨdɨm hömɨdöi mag aliö akuyöbö, Nöbö Diba nuŋ alɨp höna. Mat 24:39; Luk 21:34-35Weik tar mɨd ri aböla, anɨŋ weik ap i renɨŋö, cöñ, wop akwör rɨmgör haŋ, rɨb diba ödöriö yöxöña. Mö ha nɨmɨm ölɨŋa rɨg pɨlmɨd mag akuyöbö cöna; rɨmgör ölɨŋ höb gwogwo pɨŋ bör dub maga mɨden.
Haul nöbö mölöu nöbö. Ap kib pɨb nöbö i ram ñɨŋ haŋ, madmag ñɨŋa pɨlɨx cöna. Jɨ ñɨŋ pɨxmag yuö piaku mɨdölöi makwam, wop dib aku haŋ, madmag ñɨŋa pɨlɨx renɨm. Rom 13:12Ñɨŋ magalɨg mil halöu ha mɨdöia; ñɨŋ magalɨg naiö mil halöu ha mɨdöia. An pɨxmag yuö halöu ha yöi; an cɨcɨbö yuö halöu ha yöi. Nöbö mö bli inɨmö hölɨmmɨdöi mag akuyöbö aliö alɨg mɨdöinɨm. Rɨbyöx nugw ri ab gɨ mɨjnɨŋa. Röbö ölɨsö nɨmön uplöb mɨdöinɨm. Nöbö mö inɨmö hölɨmmɨdöi bla, pɨxmag yuö bö ör hölɨmmɨdöia. Nöbö mö röbö ölɨsö nɨmön u pɨlmɨdöi bla, pɨxmag yuö bö ör rɨmɨdöia. Ais 59:17; Epes 6:14,17Makwam an nöbö mö naiö mila yönmɨdöl bla rɨbyöx nugugu mɨjnɨm. God Mönö nuŋwa nugw pɨ gɨrön, God nugwo madmag nɨg gɨrön mɨjnɨm; an aliö alɨŋ, ap uñ ölɨsö ami nöbö röbmɨdöi akuyöbö, pɨbɨl möl an aku mɨjöna. Nöbö Dib ana Jisas Krais pɨsaŋ mögörɨb adöx yöd röul adö kau sö yöraku wöluŋö, rɨ rɨbyöx nugwön, rɨbyöx gɨba alɨg mɨjnɨm; an aliö alɨŋ, usaŋ ölɨsö mea nɨgmɨdöi akuyöbö, yöcmac ana mɨjöna. Aku agapɨm: God anɨŋ röŋ aku, ölɨŋ höb diba pɨŋ, me rön, rölöŋ; Nöbö Dib ana Jisas Krais raŋ, nugwo pɨsaŋ mögörɨb adöx yöd röul adö kau sö yöraku wöluön nuŋ pɨsaŋ kömö öim mɨdɨŋ, me rön, röŋa. 10  Rom 14:8-9; 1Tes 4:14Krais anɨŋ ñöx nɨgön wöröxöŋ aku mɨ, an kömö mɨdɨŋ hönɨŋönö wöröx gɨ mɨdɨŋ hön aku mönö mɨdöl; an duön öim öim nuŋ pɨsaŋ kömö mɨjnɨŋa. 11 Makwam, ñɨŋ Krais nöbö mö nuŋwa nuö nuö Krais mönö wä aku yad nölön, nugw pɨ cɨcɨ nɨgön, wahax pön rɨb wä yöx nugu gör mɨjöña. Makwam yadmɨdɨl kɨ ñɨŋ paŋ mag akwör mödö rɨmɨdöia.
Mönö yad rɨba pörön, “Ñɨŋ mɨdöiŋ ä,” röŋa
12 Haul nöbö mölöu nöbö. Nöbö diba ñɨgö rɨ öliöxön mabö rɨ nölön, mönö pɨ nuöm nɨgön, mönö yad nöl gɨr mɨdöi nöbö bla, ñɨŋ pɨ ösös rɨ ri aböña. 13 God nuŋ keir yadmɨn mabö aliö almɨdöi aku, ñɨgö madmag nɨgön pɨ ri aböña. Makwam ñɨŋ magalɨg tar nɨgiö nɨgön mɨjöña.
14  2Tes 3:6,11Haul nöbö mölöu nöbö nugwi. Nöbö mö mabö rölön, mɨd ri abmɨdölöi bla, ñɨgö mönö ölɨsö yajöña. Nöbö mö lɨblɨb rɨm rɨb mɨxɨla yöxmɨdöi bla, ñɨgö mönö höimöliö yadön yad nöl ri aböña. Nöbö mö höimölɨb bla, ñɨgö nuöd rɨ nöiöña. Nöbö mö bla magalɨg, ñɨgö öim mönö höimöliö yadön tar mɨjöña. 15  Rom 12:17; 1Pit 3:9Nöbö mö bli ñɨgö rɨ gwogwam rɨmɨdɨŋ, paiŋö gwogwam rɨmɨjeñ. Paiŋö paiŋö pɨ ri abön, paiŋö paiŋö ösös rɨ ri aböña. Makwam nöbö mö hör piaku aipam, paŋ mag akwör cöña. 16  Pil 4:4Öim öim wahax pɨ gɨrön rɨmɨjöña; 17 öim öim God höjöpal gɨrön rɨmɨjöña; 18  Epes 5:20agap apɨm ñɨgö cön aku, öim öim God nugwo ri ablaŋe rɨ gɨrön mɨjöña. Krais Jisas nöbö mö nuŋwa mɨdön aliö almɨdɨŋ, God nugwo wä cöna. 19  Epes 4:30God Inöma anɨŋ rɨba nölaŋ, me rön, nugu gɨrön mɨjöña. 20 Nöbö mö God mönö yadɨb bla mönö yadmɨdɨŋ röböxmɨjeñ. 21  1Jon 4:1Jɨ nöbö mö bli inakmönö hörön yadɨb maga ra aku mɨ, nugw ri aböña. God Mönö paxdöriö aku yadmɨjöñ akwör nugwön pöña; inakmönö hörön yadmɨjöñ aku nugwön pɨmɨjeñ. 22 Mag gwogwo adö bli rɨmɨjeñ.
23  2Tes 3:3God anɨŋ nöbö mö pɨ ri abɨm tar mɨd ri ab gɨ mɨdöl Nöbö aku, nuŋ keir ñɨgö nugwidɨx mɨdön raŋ, ñɨŋ nöbö mö lei nuŋwa keir mɨjöña. God nuŋ keir raŋ, Nöbö Dib ana Jisas Krais hön wop aku, inöm ñɨŋ bla, rɨb madmag ñɨŋ bla, mɨxɨñ ñɨŋ bla magalɨg, hölul mag ul pɨx mɨŋi mɨdenɨm. 24 God ñɨgö yad wö pöŋ Nöbö aku, rɨg yadmɨd mag akwör cöna. Makwam an nugwöla, yadmɨdɨl mönö pik paŋ aliar ñɨgö cöna.
25  Kol 4:3; 2Tes 3:1Haul nöbö mölöu nöbö. Anɨŋ rɨbyöx nugwön, God höjöpaiöña. 26 Ñɨŋ Nöbö Diba nugw pön mɨdöi makwam, Krais adö mɨdöi haul nöbö mölöu nöbö magalɨg nuö nuö wahax pɨ gɨrön, alguna bɨmɨl nɨmöña. 27 Nöbö Dib ana nugugu mɨdɨm nugugɨrön ñɨgö yadmɨdla, mönö kai kɨtɨl kɨ, haul nöbö mölöu nöbö piaku ñɨgö magalɨg mämäg nugw yadɨŋ nugwɨŋ.
28 Nöbö Dib ana Jisas Krais ñɨgö uliöxön, pɨ ösös rɨ ri ab gɨ mɨjöna.

5:2: Mat 24:42-43; 2Pit 3:10; Rep 3:3

5:3: Mat 24:39; Luk 21:34-35

5:5: Rom 13:12

5:8: Ais 59:17; Epes 6:14,17

5:10: Rom 14:8-9; 1Tes 4:14

5:14: 2Tes 3:6,11

5:15: Rom 12:17; 1Pit 3:9

5:16: Pil 4:4

5:18: Epes 5:20

5:19: Epes 4:30

5:21: 1Jon 4:1

5:23: 2Tes 3:3

5:25: Kol 4:3; 2Tes 3:1