2
God höjöpalɨb
Mönö yadɨba rɨmɨdɨl kɨ aliö mɨda: an nöbö mö bla ñɨgö magalɨg rɨbyöx nugwön God höjöpainɨm; nöbö mö bla ñɨŋ ap agapɨm mɨden aku, God nugwo yad nugunɨm; nöbö mö bla God ñɨgö rɨ nölön nugwidɨx mɨd ri abaŋ, me rön, höjöpainɨm; nöbö mö akuyöbö magalɨg rɨb wä yöx nugwön God nugwo ri ablaŋe cɨnɨm. God nugwo yad nugwɨŋ, nuŋ kiŋ bla aipam, gapman nöbö dib bla aipam, ñɨgö magalɨg nugwidɨx mɨd ri abaŋ. Aliö alaŋ mɨ, an tar mɨd ri abön, God nugwo rɨbyöx nugu gɨrön, wä raŋ mɨjnɨŋa. Mag akuyöbö akwör cɨnɨŋ aku waiö. God, Kömö Pɨb Nöbö ana aku, nugwo algör ör wä cöna. “Nɨ nöbö mö akuyöbö magalɨg kömö pɨba rɨmɨdɨl aku, ñɨŋ magalɨg mönö wä nɨ aku nugw pön, mönö wä mönö il aku nugw ri abɨŋ,” me rön, rɨb aku yöx nugwa.
Aku agapɨm:
God paŋyöbö iör mɨda.
Nöbö mibɨl yöbö aku, algör ör paŋyöbö iör mɨda.
God pö adöi mɨda; an nöbö mö pö adöi mɨdöla.
Nöbö paŋyöbö iör nöbö mö pɨ God pɨsaŋ nɨgliu nölɨb maga ra.
Nöbö aku Krais Jisas, nuŋ keir nöbö yöböm.
Rom 3:29-30; Gal 1:4Nöbö mö bla magalɨg ap kib mag gwogwo rɨmɨdöi mag pɨx aku,
Krais Jisas nuŋ bɨ katlö watlö um sö mɨxɨñ nuŋwa keir pön,
ölɨŋ höb diba pön wöröxön,
ap rɨb dib an aku aŋadö woböŋa.
Makwam, God yad nɨgöŋ wop aku,
Krais Jisas alöŋ mag aku,
nöbö mö nugwön nugw pöñ bla,
nuŋ ñɨgö magalɨg kömö pöna.
Apos 9:15; Gal 2:7-8; 2Tim 1:11Adakwör, Krais Jisas nɨ yad nɨgmɨn, nɨ Jisas mönö wä pön dub nöbö i mɨdön, mönö wä aku nöbö mö bla magalɨg yad nöl ri abön, Juda nöbö mö yöi bla ñɨgö Krais Jisas mönö mɨ aku yad nöl yönmɨdla. Nɨ mabö yad nɨgöŋ aku, nɨ mɨ ödöriö yadmɨdla.
Nöbö piaku mögörɨb piaku magalɨg, nöbö bli ñɨgö ölɨsö wölölaŋ, nuö nuö yadeñ, tar nɨgiö nɨg gɨ mɨdön, öim öim God rɨg yadmɨd mag akwör rɨ gɨrön, imaga pisö rön nugwo höjöpal gɨr mɨjöñ aku, nɨ wä cöna.
1Pit 3:3-5Makwam mö bla algör ör tar mɨd ri ab gɨ mɨdɨŋ. Yöj panö ñɨŋa wajɨxeñ. Ap gol pön kɨtɨb wä rɨmɨdöi bla, aimönö aŋañ mag köme röxgɨb rɨg diba wobɨb bla, aimönö wölɨj rɨg diba wobɨb bla yömeñ. Mö ap wä wä mɨxɨña yömmɨdöi bla, nöbö mö bli anɨŋ nugwɨŋ wä raŋ, me rön, rɨmɨdöi mag aku God nuŋ nugumɨn wä röl. 10  1Tim 5:10Jɨ mö God nugw pön höjöpalölɨŋö, rɨmɨdöi bla, ñɨŋ nöbö mö akuyöbö bli pɨ ösös rɨ ri abön, mabö bli nuöd rɨ nölɨŋ. Aliö aiöñ mag aku, God nuŋ nugwaŋ wä cöna.
11 Nöbö bla God Mönö yad nölmɨjöñ aku, mö akuyöbö tar mɨdön, nugw ri abɨŋ. 12  1Kor 14:34Nɨ mö akuyöbö ñɨgö yadmɨdla, ñɨŋ God Mönö nöbö bla yad nöleñ; ñɨŋ nöbö piaku nugwidɨx mɨdeñ. Nöbö bla God Mönö yad nölmɨjöñ aku, mö bla ñɨŋ mönö bli yadeñ. 13  Jen 2:7,21-22; 1Kor 11:8-9God nuŋ Adam höd rɨ nɨgön, mai mö nuŋwa Ip rɨ nɨgöŋa. 14  2Kor 11:3; Gal 3:1-6God bɨ mag wöhö röŋ aku, kɨjaki nuŋ inakmönö hörmɨn Adam mönö aku yöxölöŋ. Mönɨŋ nuŋwa Ip kɨjaki inakmönö höröŋ mönö aku yöxön rɨ gwogwam röŋa. 15 Jɨ mö piaku halöu ha yöx pön hön, anau pön, Krais Jisas nugw pɨ gör mɨdön, nöbö mö bla ñɨgö madmag nɨg gɨrön, Krais Jisas mönö wä nuŋwa rɨg yadmɨd mag akwör rɨ gɨrön, rɨ mɨjöñ aku, God ñɨgö kömö pöna.

2:6: Rom 3:29-30; Gal 1:4

2:7: Apos 9:15; Gal 2:7-8; 2Tim 1:11

2:9: 1Pit 3:3-5

2:10: 1Tim 5:10

2:12: 1Kor 14:34

2:13: Jen 2:7,21-22; 1Kor 11:8-9

2:14: 2Kor 11:3; Gal 3:1-6