Pol köp höd aku Timoti kai kɨtöŋa
1
Timoti. Nɨ Pol. God, Kömö Pɨb Nöbö Dib an aku aipam, Krais Jisas an nugwo nugw pön rɨbyöx gɨba alɨg mɨdöl Nöbö Dib aku aipam, nuarö hogwa nɨ yad nɨgɨm, Krais Jisas mönö wä pön dub nöbö nuŋwa i mɨdla. Apos 16:1-3; Tait 1:4Timoti. Krais mönö wä akwör yad nölmön, Krais Jisas nugw pɨlö aku mɨ, nagö ha wä nɨ, me rɨ rɨbyöx nugumɨdla. Acö God aipam, Nöbö Dib ana Krais Jisas aipam, nagö uliöxön, pɨ ösös rɨ ri abön nugwidɨx mɨdɨŋ, naŋ tar mɨd ri ab gɨ mɨdö.
Mönö inakmönö hörɨŋ nugw pɨb maga ra aku, naŋ ñɨgö yad nöl ri abane, röŋa
Nɨ höd Masedonia Propins duba rön, nagö taun dib Epesas pɨ nɨgön mönö yad nölɨm aku, weik algör ör iswob yadmɨdla. Naŋ Epesas yöraku mɨdön, nöbö God Mönö yadmɨdölɨŋö, rön, mönö inakmönö hörön yadmɨdöi nöbö piaku ñɨgö yadyöxön wöhö rön, yad nöl ri abö. 1Tim 4:7; Tait 1:14Mönö inakmönö haiwo urön yad nölmɨdöi aku, “Nöso auso an al aliö yöxɨm hö,” rɨmɨdöi aku, naŋ ñɨŋ yad yöxaŋ mag aku röböxɨŋ. Mönö adaku yadön, nuö nuö akwör yadmɨdöia. Ñɨŋ mönö inakmönö adaku nöbö mö akuyöbö ñɨgö yad nölmɨdɨŋ, nöbö mö akuyöbö God nuŋ nöbö mö kömö pɨba rɨmɨd mönö wä aku nugweñɨm. Makwam, ñɨŋ Krais mönö wä aku nugw pɨb maga nɨgen. Nöbö mö Jisas nugw pöi piaku ñɨŋ nuö nuö madmag nɨg gɨ mɨdɨŋ, me rön, nagö mönö kɨ yadmɨdla. Madmag yuö ñɨŋ kwo, mag aku wä, mag aku gwogwo, me rön, nugw ri abön, mag wä rol akwör dumɨjöñ aku, ñɨŋ mɨ ödöriö haul nöbö mölöu nöbö piaku madmag nɨgöña. Ñɨŋ aliö alön haul nöbö mölöu nöbö piaku nuö nuö madmag nɨgmɨjöñ aku, ñɨŋ mɨ ödöriö Krais mönö wä aku nugw pön, rɨg yad mag akwör rɨmɨdöiŋö, rɨ rɨbyöx nugunɨŋa. Makwam nöbö mö bli Krais mönö wä aku rɨg yadmɨd mag akuyöbö röböxön, nöbö u röxg hör mönö piaku yadɨp yönmɨdöia. An God lo yad nölɨb nöbö mɨjnɨŋö, rön, ñɨŋ anau pölön, nöbö mö piaku ñɨgö mɨ ususör rön yad nölmɨdöi aku, jɨ yad nölmɨdöi mönö aku ila ñɨŋ keir lɨbak nugwölöi.
Rom 7:12,16An nugwöla, God lo mönö nuŋwa yadöŋ aku, mönö paxdöriar, mɨ mönö wä mɨda. Makwam an God lo mönö wä aku pön, rɨb ana keir yöx nugwön mai duön amnör rɨmɨjnɨŋ aku mɨ rɨ gwogwam cɨnɨŋö. God nuŋ rɨg yadöŋ akwör yad nöinɨŋ aku wä cöna; nöi wöhö. An nugwöla, God lo mönö aku nöbö mö rɨ ri abmɨdöi piaku ñɨgö yadmɨdöl; nöbö mö lo mönö röd abmɨdöi piaku ñɨgö yadmɨda. Nöbö mö God nugwölöi piaku aipam, nöbö mö ap kib mag gwogwo rɨmɨdöi piaku aipam, ñɨgö yadmɨda. Nöbö mö God höjöpalölöi piaku aipam, nöbö mö God nugwo mönö gwogwo yadmɨdöi piaku aipam, ñɨgö yadmɨda. Nöbö mö nuö nuöm ñɨŋ bla keir pɨl pal nɨgmɨdöi piaku aipam, nöbö mö nöbäpö pɨl pal nɨgmɨdöi piaku aipam, ñɨgö yadmɨda. 10 Nöbö kib mö kib rɨmɨdöi piaku aipam, nöbö ñɨŋ mö i pɨsaŋ yönölöi wöhö, nöbö ñɨŋ ñɨŋör pɨsaŋ yönmɨdöi piaku aipam, ñɨgö yadmɨda. Nöbö ñɨŋ nöbö mö halöu ha bli kib pön höm, mabö ñɨgö rɨ nölmɨdöi, nöbö piaku aipam, ñɨgö yadmɨda. Nöbö mö inakmönö hörön yadmɨdöi piaku aipam, nöbö mö “God mämäg ila mi yadmɨdölɨŋö,” rön, inakmönö hörön yadmɨdöi piaku aipam, ñɨgö yadmɨda. Nöbö mö Krais mönö wä nuŋ aku röd abmɨdöi piaku aipam, ñɨgö yadmɨda. 11 Mönö wä aku Krais mönö mag wä nuŋ akwör. Mönö mag wä aku, God mil alɨg mɨd Nöbö aku, nɨ mönö yad nöl yönɨb nöbö nuŋwa yad nɨgöŋa.
Nöbö Diba nuŋ Pol nugwo uliöxöŋa
12  Apos 9:15; 1Kor 15:9-10; Gal 1:15-16Nɨ Krais Jisas Nöbö Dib ana nugwo ri ablaŋe rɨmɨdla. Nuŋ nɨ, nöbö wä nɨ, me rön, pön, ölɨsö nuŋ aku nɨ nölön yad nɨgɨm, mabö rɨb nöbö nuŋwa mɨdla. 13  Apos 8:3; 9:1-5Höd nɨ mɨd ri abmɨdöi. Nɨ God nugwo yad höimöuön, Krais Jisas nöbö mö nuŋ bla ñɨgö rɨ gwogwam rön, nöbö mɨ gwogwo, nöbö ölɨsö ödöriö mɨdmɨdma. Jɨ nɨ God nugwo nugwölɨb, mönö yadöŋ il aku nugwölɨb rɨmɨdɨm aku mɨ, nuŋ nɨ ögwö yöxön pöŋa. 14 Nöbö Diba nɨ mɨ ödöriö ögwö yöxön, pɨ ösös rɨ ri abön, Krais Jisas nugw pɨb mag aku aipam, nöbö mö akuyöbö madmag nɨgɨb mag aku aipam, madmag na yuö kwo yu nɨgöŋa.
15  Luk 19:10Mönö aŋadö nugw pɨb i yadmɨdla: Krais Jisas mögörɨb il kɨ höŋ aku, nöbö mö ap kib mag gwogwo rɨmɨdöi akuyöbö ñɨgö kömö pɨba höŋa. Nöbö ap kib mag gwogwo diba ödöriö rɨmɨd nöbö aku nör. 16 Makwam Krais Jisas nɨ ögwö yöxön, kömö pɨnö, rön, yadöŋa, “Nöbö ap kib mag gwogwo ödöriö rɨmɨd aku nugwo kömö pɨmön, nöbö mö akuyöbö magalɨg nugwön yajöña, ‘Krais Jisas nuŋ mɨ nöbö gwogwo aku nugwo kömö pöŋ aku, nɨ algör kömö pönɨŋö,’ cöñɨŋö,” röŋa. Makwam, ñɨŋ Jisas nugw pɨŋ, nuŋ ñɨgö öim mɨdɨb mag aku nöiöna. Il mɨd akwör, nɨ mɨ nöbö gwogwo ögwö yöxön kömö pöŋa. 17 Kiŋ diba nuŋ maduar ör ib hör i mɨdmɨda, wopik mɨda, mai öim öim mɨjöna. Nuŋ kömö mɨdɨb mag akwör mɨda; wöröxɨb mag aku mɨdöl. Nöbö mö nugwo mämäga nugwölöi. Nuŋwör God paŋyöbö iör mɨda. Nöbö Dib mil mag keiryöbö alɨg mɨd Nöbö aku, ib nuŋwa öim öim yadɨŋ adöx sö duaŋ. Mag aliö akuyöbö aku mag waiö.
Pol nuŋ Timoti mönö i yadöŋa
18-19 Ha na Timoti. Nagö yadɨba rɨmɨdɨl mönö kɨ, God höd nöbö mö bli rɨba nölmɨn, nagö mai agapɨm cɨnaŋö rön yadim mönö akwör yajɨna. Mönö aku pön, Krais Jisas mönö wä aku mɨ ususör rɨ nugw pön, ap agapɨm ap wä, ap agapɨm ap gwogwo, me rön, nugw ri abön, mag wä rol akwör duön, kɨjaki yam nuŋ bla pɨsaŋ kwockwoc palön nuö nuö rɨmɨdö. Nöbö mö bli mag akuyöbö rölön, God ñɨgö rɨb wä nöl aku röböxön, hö pɨn pal duöia. 20  1Kor 5:5; 2Tim 4:14-15Nöbö nagö Haimenias Aleksada yöŋö mag akuyöbö almɨn nɨ yadma, “Akuyöbö almɨdöi aku, an pɨsaŋ nɨgiö nɨgön God höjöpalöinɨŋ. Ñɨgö nöbö hogwa röböxɨŋ, Seten adö mɨdön, ömörö diba pön, God nugwo yad höimöumɨdöi aku röböxbä maga rö,” rɨma.

1:2: Apos 16:1-3; Tait 1:4

1:4: 1Tim 4:7; Tait 1:14

1:8: Rom 7:12,16

1:12: Apos 9:15; 1Kor 15:9-10; Gal 1:15-16

1:13: Apos 8:3; 9:1-5

1:15: Luk 19:10

1:20: 1Kor 5:5; 2Tim 4:14-15