3
Anɨŋ rɨbyöx nugwön, God höjöpaiöña
Makwam haul nöbö mölöu nöbö, mönö paŋyöbö i mɨda. Anɨŋ God höjöpal gɨr mɨjöña. An Nöbö Diba mönö wä nuŋwa ñɨgö yad nölmɨn, ñɨŋ nugw pɨm, nöbö mö ñɨŋ bli ñɨgö nugwön Nöbö Diba mönö wä aku algör nugw pɨm, nöbö mö hörɨrör piaku piaku mɨga akwör mönö wä aku nugwön, Nöbö Diba mönö wä nuŋ keiryöbö akwör mɨd aku, me rön, nugw pɨmä. Makwam, God nugwo yad nugwɨŋ, an Nöbö Diba mönö wä aku nöbö mö mögörɨb mibɨl yörɨk mɨdöi kɨyöbö ñɨgö yad nölɨŋ, höd mibɨl ñɨŋ yöraku röŋ mag aliö akuyöbö akwör raŋ. Ñɨŋ God höjöpalön ap i yad nugwöña. God nuŋ raŋ, nöbö gwogwo ap kib mag gwogwo akwör rɨmɨdöi bla anɨŋ ap i rɨb maga nɨgen. Aku agapɨm: nöbö mö bli Krais mönö wä aku nugw pölöi.
Jɨ Nöbö Diba rɨg yad mag akuyöbö, öim paŋ mag akuyöbö akwör ra. Nuŋ ñɨgö raŋ, ñɨŋ mönö nuŋwa nugw pɨ cɨcɨ nɨgön, nugwo cɨrɨp gö nɨg gɨ mɨdɨŋ, Nöbö Gwogwo ñɨgö pɨxön rɨ gwogwam rɨb maga nɨgen. 2Kor 7:16; Gal 5:10Nöbö Diba anɨŋ rɨbyöx nölmɨn, rɨbyöx gɨba alɨg mɨdön nugwöla, mönö ñɨgö yad nölmɨŋ aku, ñɨŋ pön mag aliö akuyöbö akwör rɨ gɨr mɨjöña. An Nöbö Diba nugwo höjöpalön yadmɨdöla, nuŋ ñɨgö rɨb wä nölaŋ, God nöbö mö madmag nɨg aku nugwön, Krais ölɨŋ höb diba pöŋa jɨ usus rön ap agapɨm rɨba röŋ aku röböxölöŋ aku nugwön, ñɨŋ paŋ mag aliö akuyöbö akwör cöña.
Mabö cöñ akwör ap nɨmöña
Rom 16:17Haul nöbö mölöu nöbö. Nöbö Dib Jisas Krais nuŋ nöbö nuŋwa yadön, mönö na nöbö mö akuyöbö yad nöine röŋ aku ñɨgö yadmɨdöla. Haul nöbö an bli ñɨŋ mabö rölöi; hör ör yönön, yadmɨdöl mag akuyöbö rölɨŋ, ñɨgö pɨsaŋ mönö mönö pɨmɨjeñ. Pil 3:17Ñɨŋ keir nugwöia, an ñɨŋ pɨsaŋ mɨdön rɨmɨdöl mag adakwör rɨmɨdɨŋ, Nöbö Diba nugwo wä cöna. An hör mɨdmɨdölöl. 1Tes 2:9Nöbö mö bli ap mag ñɨŋa hör nɨmöinɨŋö, rön, mil pɨxmag yuö bö an ölɨŋ pɨlɨm nugugɨrön mabö rön ap nɨmmɨdöla. 1Kor 9:4; 1Tes 1:6God mabö rɨmɨdöla aku, ñɨgö yad nugwön ap amnɨmab pön nɨmölɨx aku, jɨ ñɨgö mag wä rol aku yabuŋ nugwön paŋ mag aliö akwör cɨne, rön, keir ölɨŋ pɨlɨm nugugɨrön mabö rön ap nɨmmɨdöla. 10 Makwam ñɨŋ pɨsaŋ mɨdön yadmɨdöla, “Nöbö mö mabö rɨmɨdölöi piaku ap nɨmölɨŋ,” me rɨmɨdöl aku mödö nugwöia.
11  1Tim 5:13Mönö i nugwöla aku, nöbö mö ñɨŋ bli mabö rölön, hör ör mɨdön, piaku piaku rɨp yönön, mönö ua nɨgön, nöbö mö bla “Mag akuyöbö alöia; mag akuyöbö alöiŋö,” rɨmɨdöia. 12  1Tes 4:11Nöbö Dib Jisas Krais mabö rɨmɨdöl aku mɨ, nöbö mö piaku ñɨgö mönö ususör rɨ yadmɨdöla, ñɨŋ tar mɨd ri abön, mabö keir rön ap nɨmöña.
13  Gal 6:9Makwam haul nöbö mölöu nöbö. Ñɨŋ mag wä rol akwör rɨp duŋ, ipɨtaipɨtö rɨmɨdaŋ, agap ap wä mɨd aku nugwön ususör rɨ gɨrön mɨdɨŋ.
14 Mönö köp kai kɨtön yadmɨdöl kɨ, nöbö mö bli nugumɨdölɨŋ, nöbö mö bɨl kai mag akuyöbö almɨdöi aku nugw ri abön, ñɨgö pɨsaŋ mönö mönö pɨmɨjeñ; ñɨŋ hör mɨdön möigw yöxöña. 15  1Tes 5:14Makwam ñɨŋ ñɨgö kwolmal an, me rön, höxmɨjeñ; haul an, me rön, ñɨgö yadyöxön mönö nöl ri aböña.
Mönö yad rɨba pörön, “Ñɨŋ mɨdöiŋ ä,” röŋa
16 Nöbö Diba anɨŋ rɨmɨn, rɨb mɨga yöx nugwölöl aku, nuŋ keir ñɨgö magalɨg pɨsaŋ mɨdaŋ, ñɨŋ öim ap agap apɨm cöñ aku, mɨd ri abön rɨb mɨga yöx nugumɨjeñ.
17 Nɨ Pol. Mönö rɨb kɨ imag na keir kai kɨtön, “Ñɨŋ mɨdöiŋ ä?” rɨmɨdla. Imag na keir mönö kai kɨtmɨdɨl kɨ, nɨ öim mag kɨyöbö akwör rön kai kɨtmɨdɨl aku mɨ, nugwöña. 18 Nöbö Dib ana Jisas Krais ñɨgö magalɨg uliöxön pɨ ri ab gɨ mɨdaŋ.

3:4: 2Kor 7:16; Gal 5:10

3:6: Rom 16:17

3:7: Pil 3:17

3:8: 1Tes 2:9

3:9: 1Kor 9:4; 1Tes 1:6

3:11: 1Tim 5:13

3:12: 1Tes 4:11

3:13: Gal 6:9

3:15: 1Tes 5:14