2
Nöbö gwogwo aku
Haul nöbö mölöu nöbö. Nöbö Dib ana Jisas Krais höbkal hön anɨŋ hölu paŋ nuŋ pɨsaŋ mɨjnɨŋ mönö aku yadɨba rɨmɨdla. Nöbö mö bli yadmɨdöia, Nöbö Diba höuöiliö höb wop aku mödö wöxnö nɨgö, rɨmɨdöia. Ñɨŋ inakmönö hörön, God Inöma Pol nöbö piaku rɨba nölmɨn mönö yadim aku nugwön ñɨgö yadmɨdölɨŋö, cöñ aku mönö, inakmönö hörön, Pol nöbö piaku aliö yadɨŋ nöbö bli nugwön mönö pön höi aku nugwön ñɨgö yadmɨdölɨŋö, cöñ aku mönö, inakmönö hörön, Pol nöbö piaku köp kai kɨtön abɨm hö aku nugwön ñɨgö yadmɨdölɨŋö, cöñ aku, madmag ñɨŋa pɨlɨx raŋ, Pol nöbö piaku ñɨŋ keir mönö kɨ yad aböiŋö, rɨ rɨbyöx nugwön, rɨb mɨga yöxmɨjeñ. 1Tim 4:1; 1Jon 2:18; 4:3Makwam nugw ri aböña. Nöbö mö bli ñɨgö inakmönö hörön yadmɨdɨŋ, mönö ñɨŋ aku pɨmɨjeñ. Nöbö Diba höuöil höb wop aku mai höna. Makwam höd, nöbö mö mɨga akwör God nugwo röböxön, rɨb ñɨŋa keir mai duön amnɨmab cöña. Aliö almɨdɨŋ nugugɨrön, God nugwo kwolmal mɨd nöbö aku wöxnö nɨgaŋ, nöbö mö nugwo nugwöña. Makwam mai Nöbö Gwogwo aku rɨn hör yönmɨd möl bö diöna. Esik 28:2; Dan 11:36Nöbö Gwogwo aku ap agap apɨm iba god rɨmɨdöi akuyöbö aipam, ap agap apɨm höjöpalmɨdöi akuyöbö aipam, yad mag pɨn nɨgön, ib nuŋwa keir akwör yadaŋ bɨl sö diöna. Nuŋ du God höjöpalɨb ram aku du römɨdön, nɨ mɨ God, me cöna.
Nɨ ñɨŋ pɨsaŋ mɨdön, aliö aiönɨŋö, rön yadɨm aku, jɨ ñɨŋ yadɨm mönö aku uplöböiŋönö ä? Ñɨŋ nugwöia, nöbö i Nöbö Gwogwo ödöi nuŋwa woba aku mɨ, weik aliö alɨb maga nɨgöl. God nuŋ keir yad nɨgöŋ wop akwör aliö mag akuyöbö cöna.
Makwam weik wop kɨ, God nugwo kwolmal mɨd nöbö aku höm, rɨ gwogwam cöñ adaku mödö rɨmɨdöi aku, jɨ wopik mag ulmɨdö akwör rɨmɨdöia; dib röyɨxa jɨ nöbö ödöi wob nöbö aku mɨdɨm nugugɨrön, God nugwo kwolmal mɨd nöbö aku, nöbö mö akuyöbö uplöb pön pɨxɨp nuŋ adö pön dub maga nɨgöl. Ap kib mag gwogwo mag ulul bli rɨp dumɨdaŋ nugugɨrön, God raŋ nöbö ödöi wob aku hör piaku diöna. Ais 11:4; Rep 19:15God raŋ nöbö ödöi wob aku hör piaku diön aku, God nugwo kwolmal mɨd nöbö aku wöxnö nɨgöna. Jɨ Nöbö Dib Jisas hön wop aku, nuŋ mil maga keiryöbö alɨg hön mönö yadaŋ, Nöbö Gwogwo aku aŋadö hö pɨn bɨcöna. Rep 13:11-13God nugwo kwolmal mɨd nöbö hön aku, nuŋ Seten ölɨsö nuŋwa magalɨg pön, inakmönö hörön, ap rölɨbä hörɨrör mɨ mɨga akwör, ap nugub nugwölɨbä hörɨrör mɨ mɨga akwör rɨp dumɨdaŋ nugugɨrön, nöbö mö aiö waiö cöña. 10 God nugwo kwolmal mɨd nöbö aku, nöbö mö bla ñɨgö inag inag inakmönö hörön, pön pɨxɨp dumɨdaŋ nugugɨrön, rɨn hör yönmɨd möl bö duba cöñ nöbö mö piaku mönö nuŋwa yöxöña. Ñɨŋ Krais mönö wä aku nugwön mönö mɨ, me rön, nugw pön madmag yuö ñɨŋ kwo nɨgöyɨx aku, God ñɨgö nöbö mö nuŋwa keir akuyöbö pöxa. Makwam ñɨŋ aliö aleñ; ñɨŋ mönö ma aku höj nugwöña. 11-12 Ñɨŋ Krais mönö ma aku yöxeñ, ap kib mag gwogwo rön wahax pöña. Makwam, God raŋ ñɨŋ magalɨg inakmönö aku uplöb nugw pöña nugwön nuŋ ñɨgö mönö diba yadön rɨn hör yönmɨd möl bö yad aböna.
13  Epes 1:4; 2Tes 1:3An ñɨgö haul nöbö mölöu nöbö Nöbö Diba madmag nɨg nöbö mö piakwör rɨbyöx nugwön, öim öim God nugwo ri ablaŋe cɨnɨm. Aku agapɨm: maduar ör God rɨb nuŋwa keir yöx nugwön yadöŋa, nöbö mö mönö wä na aku nugw pɨŋ, Inöm na inöm ñɨŋa yuö kwo mɨdön ñɨgö rɨb wä nölaŋ, ñɨŋ nöbö mö leia mɨdɨŋ nugugɨrön, nɨ ñɨgö nöbö mö nɨ keira pɨnö, röŋa. God nuŋ aliö röŋ aku, ñɨgör nugwön yad nɨgöŋa.
14 An Krais mönö wä ñɨgö yad nölmɨn nugugɨrön, ap wä yadmɨdɨl kɨ God nuŋ keir ñɨgö nöinö, röŋa. God aliö alöŋ aku, Nöbö Dib ana Jisas Krais mil mag wä keiryöbö alɨg mɨd aku, ñɨŋ nuŋ pɨsaŋ mɨdön mil mag wä nuŋ aku bli pön wahax pɨ gɨrön mɨjne, rön, aliö alöŋa. 15 Makwam, haul nöbö mölöu nöbö, Nöbö Dib Jisas Krais pɨsaŋ mɨd ri abnɨŋö, rön, kwockwoc palön, mönö ñɨgö yad nölmɨn nugwim aku aipam, mönö kai kɨtön yadmɨn nugwim aku aipam, nugw pɨ cɨcɨ nɨgön mɨjöña.
16 Acö God anɨŋ madmag nɨgön pɨ ri abön raŋ ap wä pɨnɨŋö, rön, wahax pön rɨb wä yöx nugu gör mɨdöla. Acö God aipam, Nöbö Dib ana Jisas Krais nuŋ keir aipam, 17 nuarö hogwa ñɨgö nugwidɨx mɨdɨŋ, wahax pön rɨb wä yöx nugu gör mɨdön, mabö ñɨŋ nuarö hogwa aku röböxmɨjeñ, mönö wä ñɨŋ aku yad nölön, rɨ ri ab gɨrön mɨjöña.

2:3: 1Tim 4:1; 1Jon 2:18; 4:3

2:4: Esik 28:2; Dan 11:36

2:8: Ais 11:4; Rep 19:15

2:9: Rep 13:11-13

2:13: Epes 1:4; 2Tes 1:3