2
1Kor 4:21Makwam nɨ rɨb i yöxön yadma, “Ñɨgö iswob u nugwön, mönö ölɨsö yadmön, ñɨgö iswob ölɨŋ höb pɨb maga rɨ aku mɨ, u nugwöinö,” rɨma. Makwam nɨ rɨmön ñɨŋ ölɨŋ höb pɨmɨjöñ aku, yönɨm mɨdön nɨ pɨ ösös rɨ ri abaŋ wahax pɨmɨjɨn? Nöbö mö aliö akuyöbö bli mɨdeñɨm. Aku nugwön mönö, ñɨgö köp kai kɨtma. Nɨ rɨbyöx nuguma, “Wön nöbö mö piaku nugwön, mɨ ödöriö wahax pɨlöxa jɨ wöhö, wön ñɨgö nugumön, nɨ mɨ ömörö pön rɨb maga rɨ aku, nɨ mɨ wöinö,” rɨma. Nɨ rɨbyöx nuguma, “Nɨ keir wahax pɨn aku, ñɨŋ aipam wahax pöñɨŋö,” rɨma. Apos 20:31Köp kai kɨtɨm aku, madmag na aku ölɨŋ pɨlmɨn, rɨb diba yöx nugu gɨrön, mäp röbö pɨxdör ab gɨrön kai kɨtma. Jɨ köp kai kɨtɨm aku, ñɨŋ ömörö diba pöñɨŋö, rön, kai kɨtölɨm; nɨ ñɨgö madmag ödöriö nɨgɨl aku nugune, rön, kai kɨtma.
Nöbö mag gwogwo röŋ aku, wopik mag gwogwo röŋ aku röböxön nugwo madmag nɨgön pöña
Nɨ rɨbyöx nugula, nöbö i ölɨŋ höb pɨ nölöŋ aku, nɨ pɨ nölölöŋ, ñɨgö nöbö mö bla magalɨg pɨ nölöŋa. Ñɨŋ magalɨg nugwo röböxim makwam, nuŋ ölɨŋ höb pön, rɨ gwogwam röŋ aku mödö nugwa. Makwam, weik akuyöbö almɨjeñ; röböxöña. Weik rɨ gwogwam röŋ mag aku röböxön, nugwo mönö höimöliö mɨda yajöña. Aku agapɨm: nugwo aliö aleñ aku, nuŋ mɨ ömörö diba pön, aŋadö pɨn bɨrɨb maga ra. Makwam, nɨ ñɨgö yadmɨdla, ñɨŋ nugwo haul an me rön madmag nɨgöi aku, nugwo yadɨŋ nugw ri aböna. Nɨ ñɨgö köp kai kɨtɨm aku, ñɨŋ mönö na aku yöxön, agö mönö bɨlɨm yajɨn aku magalɨg mai duön cöñɨŋönö wöhö, rön, köp kai kɨtma. 10 Nöbö i mag gwogwo raŋ, ñɨŋ nugwön mag gwogwo nuŋwa röböxöñ aku, nɨ kwo algör ör nugwön röböxna. Nöbö aku mag gwogwo röŋa nɨ nugwön röböxɨl aku, Krais nɨ nugugu mɨdö, rön, ñɨgö me rön röböxla. 11  Luk 22:31Makwam yöi aku, Seten an Krais nöbö mö nuŋ bli raŋ, hö pɨn bɨrɨb maga ra. Seten öim, nɨ rɨmön hö pɨn bɨrɨŋ, me rön nugw aku nugwöla.
12  Apos 14:27; 1Kor 16:9Makwam nɨ Krais mönö wä aku Troas nöbö mö ñɨgö yad nöinö, rön, Troas dumɨdmön, Nöbö Diba nɨ uba rödmɨn, mabö nuŋ aku mögörɨb aku rɨbä maga nɨgöŋ aku, 13  Apos 20:1jɨ haul nɨ Taitas Troas yöraku hölu nugwölɨm makwam, nɨ rɨb diba yöxön, Troas nöbö mö ñɨgö, “Yörɨk mɨjɨnö” rön, Taitas nugwo nuguba Masedonia Propins yörɨk höma.
14 Makwam, God ra akuyöbö nugwön, nugwo ri ablaŋe rɨla. Ha nuŋwa Krais nugwo agal abmɨn, hön Seten nugwo pɨ wöktaitö möl nuŋ piaku nɨgön, an pöŋa. Nuŋ an pön, ami nöbö dib rɨg rɨmɨdöi mag akuyöbö anɨŋ yölɨŋ höd dum nugugɨrön, nöbö mö hör piaku piaku anɨŋ nugwön, Krais mönö wä nuŋwa nugumɨn, hölɨŋ id wä röxg höm nugwöia. 15-16  Luk 2:34; 2Kor 3:5-6Krais bɨ hölɨŋ wä höba pɨ God höjöpal ur nöl akuyöbö, an mɨdöla. Krais ñɨgö kömö pɨmɨd nöbö mö akuyöbö hölɨŋ aku nugwön, hölɨŋ mɨ id wä nugumɨn, ñɨgö kömö mɨdɨb mag aku nöla. Jɨ wöröxɨba rɨmɨdöi nöbö mö bla, hölɨŋ paŋyöbö akwör nugwön, nöbäpö hölɨŋ gwogwo höm nugumɨn, ñɨgö wöröxɨb mag aku nöla. Jɨ nöbö mö kai mabö aku rɨb maga rɨ? 17 Nöbö mö mɨga rɨg ap mɨga pɨnɨŋö, rön, God Mönö wä nuŋwa yad nöl yönöia. Makwam an mag aliö akuyöbö röinɨŋ. God nuŋ anɨŋ yad nɨgön, mabö nuŋwa cɨne, rön, agal abön, nugugu mɨdɨm nugugɨrön, an Krais nöbö mö nuŋwa mɨdön, mönö mɨ ödöriö akwör yajnɨŋö, rön, God Mönö wä nuŋwa ödöriö akwör yad nölöla.

2:1: 1Kor 4:21

2:4: Apos 20:31

2:11: Luk 22:31

2:12: Apos 14:27; 1Kor 16:9

2:13: Apos 20:1

2:15-16: Luk 2:34; 2Kor 3:5-6