Pol iswob Korid nöbö mö ñɨgö köp kɨtöŋa
1
Nɨ Pol. God nɨ yad nɨgmɨn, Krais Jisas mönö wä pön dub nöbö i mɨdön, haul Timoti an nöbö rama yörɨk mɨdön, ñɨgö God nöbö mö nuŋwa taun dib Korid mɨdöi bla aipam, Akaia Propins mibɨl piaku mɨdöi bla aipam magalɨg, köp kɨ kai kɨtmɨdla. Ñɨgö yadmɨdla, nɨ wä ra aku, Acö God aipam Nöbö Dib Jisas Krais aipam ñɨgö uliöxön pɨ ri abɨŋ, tar mɨd ri aböña.
Pol God nugwo ri ablaŋe röŋa
Rom 15:5Nöbö Dib ana Jisas Krais Nuö nuŋwa God nugwo ri ablaŋe cɨnɨŋa. Acö God halöu ha nuŋwa uliöxön, pɨ ösös rön, öim öim nugwidɨx mɨd ri aba. Ömörö bli anɨŋ hömɨdmɨn, nuŋ anɨŋ nugwidɨx mɨdön pɨ ösös rɨ ri aba aku mɨ, an piöŋö höuöilön, nöbö mö bli ömörö pɨmɨdöi akuyöbö, ñɨgö kwo algör ör pɨ ösös rɨ ri abön nugwidɨx mɨd ri abnɨŋa. Sam 34:19Krais pɨsaŋ mɨdöl aku mɨ, nuŋ ölɨŋ höb rɨg pöŋ mag akuyöbö, an kwo algör ör ölɨŋ höb bli pöla. Jɨ Krais pɨsaŋ mɨdöl makwam, nuŋ anɨŋ öim öim nugwidɨx mɨdön pɨ ösös rɨ ri abmɨn, an wahax pön rɨb wä yöx nugu gör mɨdöla. Ñɨŋ mɨd ri abön, wahax pön rɨb wä yöx nugu gör mɨdön, du nɨ pɨsaŋ öim öim mɨjne, rön, Krais Jisas nuŋ ömörö bli anɨŋ nölmɨda. Makwam Krais nuŋ anɨŋ nugwidɨx mɨdön pɨ ösös rɨ ri abmɨn, an wahax pön rɨb wä yöx nugu gör mɨdöl aku nugwön nugwöña, ömörö bli ñɨgö hömɨjön aku, Krais anɨŋ kwo algör ör nugwidɨx mɨdön pɨ ösös rɨ ri abnɨŋö, rön, ñɨŋ kwo algör wahax pön rɨb wä yöx nugu gör mɨjöña. Rɨb ana yöxöl aku, ñɨŋ Krais nugwo röböxmɨjeñ. An nöbö hogwa ölɨŋ höb rɨg pöl mag akuyöbö, ñɨŋ kwo algör ölɨŋ höb pöña; jɨ God nuŋ an nöbö hogwa nugwidɨx mɨdön pɨ ösös rɨ ri abön rɨ mag akuyöbö, ñɨgö kwo algör ör nugwidɨx mɨdön pɨ ösös rɨ ri abaŋ, ñɨŋ kwo algör wahax pön rɨb wä yöx nugu gör mɨjöña.
Apos 19:23; 1Kor 15:32Makwam haul nöbö mölöu nöbö nugwi. An nöbö hogwa Esia Propins mɨdön, ömörö diba pön öliöx mɨdmɨŋa. Kömö mɨdɨbä maga nɨgölöŋ, mödö wöröxɨba rɨmɨdölɨŋö, rɨmä. Jɨ alöŋ mag aku, an rɨb diba yöxmɨdöl makwam, ölɨsö ana keir mɨdölɨŋö, rön, yadölöl; God nöbö mö wöröxöi bla rɨmɨn öbɨlöi God akwör an nugwidɨx mɨdaŋ mɨjnɨŋö, röla. 10-11  2Tim 4:18An mɨñ wöröxöla, jɨ nuŋ an kömö pöŋ makwam, wopik nuŋ anɨŋ iswob kömö pɨba rɨmɨda. Ñɨŋ God höjöpal gɨr mɨdɨŋ, mai piaku aipam nuŋ algör ör an kömö pönɨŋö, rön, wahax pön rɨb wä yöx nugu gör mɨdöla. Makwam, nöbö mö mɨga akwör God höjöpal gɨr mɨdɨŋ, nuŋ nugwön anɨŋ nöbö hogwa kömö paŋ mönö, nöbö mö mɨga algör an rɨg cön mag aku nugwön, ib nuŋwa yadɨŋ bɨl sö diöna.
Pol du nöbö mö Korid piaku nugwölöŋ, mönö aku yadöŋa
12 Rɨb mag ana yuö kwo nugwöla, nöbö mö bla pɨsaŋ mɨdön ap agap apɨm röl bla, God an pɨsaŋ mɨdɨm nugugɨrön, nugwo rɨbyöx nugu gɨrön röla. An mönö mör yadön, mag wä akwör röla. Nɨ wöxnö yadmɨdla, ñɨgö öim öim paŋ mag aliö akwör röla. Makwam nöbö mö bla rɨg rɨbyöx nugumɨdöi mag akwör rɨbyöx nugwön aliö alölöl. God anɨŋ uliöxön pɨ ösös rön rɨbyöx nölɨm, aliö alöla. 13-14  2Kor 5:12; Pil 2:16Köp ñɨgö kai kɨtɨl bla, mönö höjɨl abön kɨtöi; mämäg nɨg nugwön, il aku rɨmgör nugune, rön, wöxnö akwör kɨtla. Weik hörɨr mɨdöl makwam, nɨ kai kɨtɨl mönö aku nugwöia, jɨ nugw ri abölöi; jɨ nɨ wä rɨ aku, nɨ kai kɨtɨl mönö aku nugw ri abön, paŋ mag akwör rɨŋ, mai Nöbö Dib ana Jisas höbkal hön wop aku, an hö mögum rön, nɨ ñɨgö nugwön wahax pɨna; ñɨŋ nɨ nugwön wahax pöña. 15-16  1Kor 16:5-6Mag akuyöbö mɨ, höd Masedonia Propins duölɨm wop aku, nɨ rɨb i yöxön ñɨgö u nuguba inö, rɨma. Nɨ Masedonia nöbö mö piaku ñɨgö nuguba dina, jɨ höd u ñɨgö nugwön dinö, rɨma. Jɨ höbkal hön, Judia duba, ödöi paŋyöbö akwör hön, ñɨgö iswob nugu gɨrön dinö, rɨma. Almön, ñɨŋ wahax pön nɨ ösös rön ap mag bli nölɨŋ nɨm gɨrön Judia dinö, rɨma. 17 Rɨba aliö yöx nugwön mönö, ñɨgö höd mönö pɨn abɨm aku, jɨ mai wölɨm. Aliö alɨm aku, nɨ yajöña, “Nöbö mɨŋ aku nugwo keir wä rɨ adaku mai duön, ‘Cɨnö cɨnö,’ rön, mönö akwör yadön, mai duöl. Nuŋ hör nöbö mönö röib nɨg yönmɨd mɨŋ aku,” me rɨb maga rɨ aku, 18 jɨ God mɨ ödöriö akwör yad Nöbö aku pɨsaŋ mɨdɨl aku, nɨ rɨb mös yöxön ñɨgö yadöi. 19  Apos 18:5Nɨ, Sailas, Timoti, an God Ha nuŋwa Jisas Krais mönö ñɨgö yad nölmɨŋa. Jisas Krais nuŋ rɨb mös mɨdöl. Nuŋ yöwö rön, mai wöhö renɨm. Nuŋ mönö kai kai yad aku, rɨg yad gɨ mag akwör cöna. 20  Rep 3:14God mönö adö kai kai yadöŋ aku, Jisas Krais hön, paŋ mag akwör magalɨg ra. Nuŋ aliö al aku an nugwöl aku mɨ, God höjöpalön, Jisas Krais ib nuŋwa yadön, “Mɨ” me röla. An aliö alöl aku, God ib nuŋwa bɨl sö duaŋ, me rön, aliö alöla. 21 God nuŋwör rɨmɨn mönö, an aipam, ñɨŋ aipam Krais nugwo cɨrɨp ri ab gɨr mɨdöla. Nuŋwör anɨŋ “Nöbö mö nɨ keir bɨlɨm,” me rön, yad nɨgön, 22  2Kor 5:5; Epes 1:13-14Inöm nuŋ aku an nölmɨn, nuŋ hön madmag yuö an kwo gö nɨgön mɨda. Makwam an nugwöla, an God nöbö mö nuŋwa keir mɨdöla nugwön nuŋ rɨg yadöŋ yadöŋ mag akuyöbö an magalɨg nöiöna.
23 Makwam nɨ ñɨŋ Korid ada mɨdöi bla nuguba rɨma aku, jɨ wön mönö diba yadmön, ñɨŋ ölɨŋ höb pɨb maga rɨ aku nugwön, ñɨgö uliöxön wölɨm. God nuŋ madmag na yuö kwo nugwa nɨ inakmönö höröi. 24  1Pit 5:3Makwam mönö na akwör mai duŋ, me rön, rɨb aku yöx nugwöi. Ñɨŋ keir Krais nugwo rɨbyöx nugwöi makwam, nɨ u ñɨgö yadmön, ñɨŋ ususör rön Krais nugw pɨ ri abön, cɨrɨp gö nɨgön, wahax pɨ gɨrön mɨjöñɨŋö, rön yadmɨdla.

1:3: Rom 15:5

1:5: Sam 34:19

1:8: Apos 19:23; 1Kor 15:32

1:10-11: 2Tim 4:18

1:13-14: 2Kor 5:12; Pil 2:16

1:15-16: 1Kor 16:5-6

1:19: Apos 18:5

1:20: Rep 3:14

1:22: 2Kor 5:5; Epes 1:13-14

1:24: 1Pit 5:3