16
Krais nöbö mö nölɨb rɨg
Rom 15:25-26; 2Kor 8:1-9Rɨg pɨ mögum rön Krais nöbö mö piaku nölɨb rɨg aku mönö yadɨba rɨmɨdla. Krais Jisas nöbö mö Galesia Propins mɨdöi akuyöbö ñɨgö yadɨm mag akuyöbö, ñɨŋ kwo algör cöña. Ñɨŋ nöbö mö hörɨrör magalɨg iŋpɨlö paŋ paŋ wop agñɨŋ aku, pɨmɨdöi rɨg akuyöbö nugwön bli pɨ hör piaku nɨgön pɨ mögum cöña. Almɨjöñ aku, nɨ wön, weik rɨmgör rɨga nöinö, rön, yad yönöinöm.
Makwam nɨ in aku, ñɨŋ nugwön nöbö wä mɨdöiŋö cöñ nöbö piaku bli, nɨ agal abmön, ñɨŋ kɨcöñ köp aku aipam, ñɨŋ nöiöñ rɨg aku aipam, pön pɨragön Jerusalem duŋ. Nɨ dub maga cön aku, nɨ keir ñɨgö yölɨŋ pön dina.
Apos 19:21Makwam nɨ Masedonia Propins aku wön, mɨdöi yöraku ina. Rom 15:24Wön, ñɨŋ pɨsaŋ ul mag mɨŋi mɨdɨbä maga ra. Ibaud kɨ ñɨgö pɨsaŋ mɨdön, mögörɨb bli duba rɨmön, nɨ pön du ödöi mibɨl yöra abɨŋ dina. Nɨ wön ñɨgö mil nugwön dub aku nɨ wä röl. Nöbö dib yöwö rɨmɨdaŋ, u ñɨŋ pɨsaŋ mɨŋi uplöb hölɨm mɨdön mai dina.
Nɨ taun dib Epesas kɨ mɨdön, Pedikos wop dib aku hö padɨxaŋ nugwön mai ina. Apos 19:8-10; 2Kor 2:12Taun dib Epesas kɨ, Nöbö Diba mabö diba rɨmɨdla, jɨ nöbö mö mɨg mɨŋa nɨ höj nugumɨdöia.
10  1Kor 4:17Makwam Timoti mɨdöi yöraku umɨdaŋ, nugwo pɨ ösös rɨ ri abɨŋ, nuŋ ipöxen. Nɨ Nöbö Diba mabö nuŋwa rɨg rɨmɨdɨl mag akuyöbö, nuŋ kwo algör paŋ mag akwör rɨmɨd makwam, 11  1Tim 4:12nugwo röböxmɨjeñ. Ñɨŋ magalɨg nugwo pɨ ösös rɨ ri aböña. Nuŋ ñɨgö pɨsaŋ mɨdön, mai duba rɨmɨjön aku, nugwo pön hö ödöi um yöra abɨŋ, nɨ mɨdɨl kɨ haŋ. Nöböhöd nöbö bli pɨsaŋ höñɨŋö, rön, pöx mɨdla.
12  1Kor 3:6Makwam haul ana Apolos nugwo mönö ölɨsö yadön yadla, naŋ haul nöbö bli uba rɨmɨdöi piaku pɨsaŋ duö, rɨl aku, jɨ nuŋ weik wen. Mai ub maga rɨmɨdaŋ yöna.
Mönö rɨb bli aipam yadöŋa
13 Ñɨŋ nöbö mö nugu gɨrön mɨjöña. God nugw pɨ gö nɨgön rɨmɨjöña. Ap i ipöxmɨjeñ. Mɨ ususör rön rɨmɨjöña. 14 Ap agap apɨm rɨmɨjöñ aku, ñɨŋ nöbö mö bla ñɨgö madmag nɨg gɨrön rɨmɨjöña.
15  1Kor 1:16Haul nöbö mölöu nöbö. Ñɨŋ nugwöia, Grik ada Krais nugw pim piaku, Stepanas nöbö mö yam nuŋ bla höd nugw pɨmä. Nugw pön mɨ, nöbö mö Krais adö mɨdöi akuyöbö ñɨgö madmag nɨgön mabö rɨ nöl gör mɨdöia. Makwam, haul nöbö mölöu nöbö na ñɨgö yadmɨdla, 16 nöbö mö wä piaku aipam, haul nöbö mölöu nöbö ñɨŋ pɨsaŋ mabö rɨmɨdöi bla aipam nugwön, rɨg yajöñ mag akwör cöña.
17 Makwam ñɨŋ keir hö nɨ nugub maga nɨgöl, Stepanas, Potiunetas, Akaikas hön nɨ nugwöi aku nɨ wä ra. 18 Aliö alöi aku nɨ wä rɨmɨn ñɨgö wä ra. Nöbö wä piaku mönö yajöñ aku nugw ri aböña.
19  Apos 18:2,18,26Makwam nöbö mö Krais adö mɨdöi Esia Propins kɨ, ñɨgö Korid nöbö mö bla, “Haul nöbö mölöu nöbö ñɨŋ mɨdöiŋ ä?” röia. Akwila mö nuŋwa Prisila pɨsaŋ ñɨgö Korid nöbö mö, “Nöbö Diba ñɨgö nugwidɨx mɨdaŋ,” me röia. Nöbö mö hön ram ñɨŋ mönöbö hogwa cöca mögum rɨmɨdöi bla algör yadöia. 20 Makwam haul nöbö mölöu nöbö Krais adö mɨdöi pik magalɨg, “Ñɨŋ mɨdöiŋ ä?” röia. Ñɨŋ Nöbö Diba nugw pɨmɨdöi aku, nuö nuö wahax pɨ gɨrön, alguna bɨmɨl nɨmöña.
21 Nɨ Pol, mönö rɨb mag kɨ imag na keir kai kɨtön “Ñɨŋ mɨdöiŋ ä?” rɨmɨdla.
22  Gal 1:8-9; Rep 22:20Nöbö mö kai Nöbö Diba madmag nɨgen aku, nuŋ ölɨŋ höb pöna. Nöbö Diba hö!
23 Nöbö Dib Jisas ñɨgö uliöxön pɨ ösös rɨ ri abaŋ.
24 Haul nöbö mölöu nöbö na Krais Jisas adö mɨdöi bla, nɨ ñɨgö magalɨg madmag nɨgmɨdla. Mag aliö akuyöbö aku mag waiö.

16:1: Rom 15:25-26; 2Kor 8:1-9

16:5: Apos 19:21

16:6: Rom 15:24

16:9: Apos 19:8-10; 2Kor 2:12

16:10: 1Kor 4:17

16:11: 1Tim 4:12

16:12: 1Kor 3:6

16:15: 1Kor 1:16

16:19: Apos 18:2,18,26

16:22: Gal 1:8-9; Rep 22:20