Pita köp agñɨŋ rɨbyöbö kai kɨtöŋa
1
Nɨ Saimon Pita, Jisas Krais mönö wä pön dub nöbö i. Nɨ mabö rɨb nöbö nuŋ i mɨdla.
God an Jisas Krais anɨŋ kömö pöŋ aku, nuŋ Nöbö wä keiryöbö. Jisas Krais anɨŋ uliöxön rɨb wä nölmɨn, an nugwo nugw pöla. Mag aliö akuyöbö, nuŋ ñɨgö nöbö mö bla rɨb wä nölmɨn, ñɨŋ kwo algör ör nugwo nugw pöi akuyöbö, ñɨgö köp kɨ kai kɨtmɨdla. Ñɨŋ nöbö mö God aipam, Nöbö Dib ana Jisas aipam, ñɨgö nuarö hogwa rɨbyöx nugugu mɨdɨŋ, ñɨŋ ñɨgö ögwö yöxön, pɨ ösös rɨ ri abön nugwidɨx mɨdɨŋ, ñɨŋ öim öim tar mɨd ri aböña.
God an pö, rön, nugwo cɨrɨp ri abnɨm
An nöbö mö Jisas Krais adö mɨdöl bla, ap kib mag gwogwo röböxön, nuŋ rɨg yadmɨd mag akuyöbö akwör rɨ mɨdɨb maga ra. An Jisas Krais nugw pöl aku mɨ, Krais nuŋ algör ör God mɨdön, ölɨsö nuŋwa akwör anɨŋ nölmɨn, an God Mönö rɨg yadmɨd mag akuyöbö akwör rɨ mɨdɨb maga ra. Nuŋ Nöbö wä keiryöbö, Nöbö mil mag wä alɨg mɨda, jɨ nuŋ anɨŋ rɨbyöx nugwön, nöbö mö na keir mɨdɨŋ, me rön, anɨŋ yad nɨgöŋa. Makwam, Jisas Krais ap wä ödöriö piaku anɨŋ nöla. Ñɨŋ ap wä wä nöl aku pön, rɨb gwogwo mögörɨb il kɨ nugwön pɨn bɨrɨb maga rɨ akuyöbö röböxön, God nuŋ keir rɨg mɨd mag akuyöbö mɨdɨb maga ra.
Krais ñɨgö rɨb wä nölmɨn, nugwo nugw pöia. Ñɨŋ Jisas Krais nugw pɨ gör mɨdön, ususör rön, nöbö mö akuyöbö pɨ ösös rɨ ri aböña. Ñɨŋ nöbö mö akuyöbö pɨ ösös rɨ ri ab gɨ mɨdön, ususör rön, Jisas Krais nuŋ nöbö pödiöm mɨd mönö ila nugw ri aböña. Gal 5:22-23Ñɨŋ Jisas Krais nuŋ nöbö pödiöm mɨd mönö ila nugw ri ab gɨ mɨdön, ususör rön, mɨxɨñ ñɨŋa rɨbyöx mag akuyöbö rɨmɨjeñ. Ñɨŋ mɨxɨñ ñɨŋa rɨbyöx mag akuyöbö rölön, ususör rön, Jisas Krais nugwör rɨbyöx nugwön nugw pɨ cɨcɨ nɨgön, cɨrɨp ri ab gɨ mɨdön, nuŋ rɨg yadmɨd mag akuyöbö akwör rɨ gɨr mɨjöña. Ñɨŋ Jisas Krais nugwör rɨbyöx nugwön nugw pɨ cɨcɨ nɨgön, cɨrɨp ri ab gɨ mɨdön, nuŋ rɨg yadmɨd mag akuyöbö akwör rɨ gɨr mɨdön, ususör rön, haul nöbö mölöu nöbö piaku nuö nuö pɨ ri abmɨdöi mag akuyöbö, Krais adö mɨdöi haul nöbö mölöu nöbö ñɨŋ piaku nuö nuö pɨ ri aböña. Ñɨŋ Krais adö mɨdöi haul nöbö mölöu nöbö ñɨŋ piaku nuö nuö pɨ ri ab gɨ mɨdön, ususör rön, Krais adö mɨdöi haul nöbö mölöu nöbö ñɨŋ piaku nuö nuö madmag nɨgöña. Nɨ yörɨk mönö kai kai kai kɨtmɨdɨl kɨ, ñɨŋ ap akwör rɨbyöx nugw ri abön, ususör rön, rɨ ri ab gɨ mɨjöñ aku, ñɨŋ Nöbö Dib ana Jisas Krais nuŋ nöbö pödiöm mɨdö, rɨ rɨbyöx nugwön, mabö nuŋwa rɨ ri abɨŋ, nuŋ ap mag wä bli yaxöna. Nɨ yörɨk mönö kai kai kai kɨtmɨdɨl kɨ, ñɨŋ bli ap aku nugweñ aku, ñɨŋ nöbö mö mämäg we röxgɨb. God nuŋ ap kib mag gwogwo rɨmɨdim pɨx kepkep aku örɨx aböŋ adaku uplöbön aliö alöia.
10 Makwam, haul nöbö mölöu nöbö nɨ bla. God rɨb nuŋwa keir yöxön, nɨ mai duön nöbö mö na mɨdɨŋ, me rön, ñɨgö pa aku, ñɨŋ ususör rön nugwo mai duön, nöbö mö nuŋwa mɨjöña. Aliö aiöñ aku mɨ, Krais mönö mag wä aku öim öim nugw pɨ cɨcɨ nɨgön, rɨp duön, röböxeñɨm. 11 Makwam, Nöbö Dib ana Jisas Krais anɨŋ pɨ asɨx nɨg ri aböŋ Nöbö aku hön, ñɨgö yad wahax pɨ gɨrön, nöbö mö nuŋwa öim öim nugwidɨx mɨjön ram möl aku rag hö nɨgön nugwidɨx mɨjöna.
God mönö yadɨb nöbö bla, Inöm Leia ñɨgö rɨba nölmɨn God mönö yad nölmä
12-15 Nɨ mönö yadmɨdɨl kɨ, ñɨŋ mödö nugwön pɨ ri ab gɨ mɨdöia, jɨ nɨ öim öim ñɨgö yad gör mɨjɨna. Nöbö Dib ana Jisas Krais nɨ, wöröxnaŋö, rön, wop yad nɨgöŋ aku igöp hö aku mɨ, mɨxɨña alɨg mɨdɨl wop kɨ, nɨ ususör rön, ñɨgö mönö kɨ yad gör mɨjɨn aku, waiö. Aliö ain aku, ñɨŋ uplöbeñɨm; nɨ wöröxna jɨ ñɨŋ mönö kɨ nugu gör mɨjöña.
16  Mat 17:1-5An ñɨgö höd yadön, Nöbö Dib ana Jisas Krais keiryöbö röxgön ölɨsö maga alɨp hö, rɨmɨŋ aku, haiwo kɨtɨb wä urmɨdöi akuyöbö yadölmɨŋ. An keir höd mämäg ana keir Nöbö Diba ölö keiryöbö aku nugwön, mai ñɨgö yadmɨŋa. 17-18  Mat 17:5Wop aku, an Jisas Krais pɨsaŋ du pɨd lei yöraku mɨdmɨn nugugɨrön, Acö God mil wä mag nuŋ aku hön, Jisas Krais iba pɨrag wölön yadöŋa, “Nöbö kɨ Ha madmag yöbö waiö nɨ; nugwo nugumön nɨ mɨ wä rö,” röŋa. God nuŋ aliö rɨmɨn, an keir mönö nuŋwa audiöx nugumɨŋa.
19 An keir God mönö nuŋwa audiöx nugumɨŋ aku mɨ, an nugwöla, God mönö yadɨb nöbö bla ñɨŋ yadim mönö aku, God mönö nuŋ akwör yadmä; aŋadö pɨb mönö akwör yadmä. Ñɨŋ yadim mönö aku, pɨxmag yuö bö hötɨkö urön nɨgɨm, anɨŋ mila abmɨd mag akuyöbö rɨmɨda. Mila ab gɨb akwör duön ruö löuba rɨmɨn nugugɨrön, gupö pogulɨda wöl haŋ madmag yuörɨb ñɨŋ kwo nugwöña. Röpɨn hön aku, ruö aŋadö röx mag akuyöbö cöna. 20 Nɨ mönö yadmɨdɨl kɨ nugw ri aböña: God mönö yadɨb nöbö bla God Mönö nuŋwa kai kɨtön yadim mönö aku nugwön, an rɨb ana keir yöx nugwön mönö ila nugub maga nɨgöl. 21  2Tim 3:16; 1Pit 1:11-12God mönö yadɨb nöbö bla God mönö aku yadɨba, ñɨŋ keir rɨbyöx nugwim adaku yadölim; Inöm Leia nuŋ ñɨgö rɨba nölmɨn nugugɨrön, God mönö yadmä.

1:6: Gal 5:22-23

1:16: Mat 17:1-5

1:17-18: Mat 17:5

1:21: 2Tim 3:16; 1Pit 1:11-12