5
Krais nugw pöi nöbö mö nugwidɨx mɨdɨb nöbö bla
Krais nugw pöi nöbö mö nugwidɨx mɨdɨb nöbö mɨdöi bla, ñɨgö mönö yadɨba rɨmɨdla. Mabö ñɨŋ rɨmɨdöi akuyöbö, nɨ algör ör Krais nugw pöi nöbö mö nugwidɨx mɨdɨb nöbö i mɨdla. Krais ölɨŋ höb diba pɨmɨdöŋ aku, nɨ nugugu mɨdma. God nuŋ Krais mil wä mag nuŋwa nöbö mö akuyöbö magalɨg ñɨgö yabuön wop aku, nɨ duön nugugu mɨjɨna. Makwam, nɨ ñɨgö mönö kɨ yadɨba rɨmɨdla. Jon 21:15-17; Apos 20:28Nöbö hön sipsip urɨb bla hön sipsip ñɨŋ bla ur ri abmɨdöi mag akuyöbö, God nöbö mö nuŋ keir imag rol ñɨŋa nɨgöŋ nöbö mö akuyöbö, ñɨgö nugwidɨx mɨd ri ab gɨr mɨjöña. Nöbö mö bli ñɨgö God mabö cɨnö rön yad gö gö rɨmɨdɨŋ, God mabö aku rɨmɨjeñ. Rɨg ap bla pɨnɨŋö, rön, God mabö aku rɨmɨjeñ. Wahax pɨ gɨrön God mabö cöña. Almɨjöñ aku, God nugwo wä cöna. 2Kor 1:24; Pil 3:17; Tait 2:7An nöbö diba mɨdölɨŋö, rön, God sipsip nuŋ akuyöbö ñɨgö yadyöxmɨjeñ. Ñɨŋ keir rɨ ri ab gɨ mɨdɨŋ, ñɨŋ ñɨgö nugwön algör rɨŋ. Ñɨŋ aliö alɨŋ, Sipsip Urɨb Nöbö Dib aku hön, usaŋ ölɨsö mea öim öim mil milöu gɨ mɨjön aku ñɨgö nɨg nöiöna.
Ib ana keir pɨrag wölöinɨŋ; rɨba paxdöriö akwör yöx nugunɨŋa
Prop 3:34; Epes 5:21; Jems 4:6Mag aliö akuyöbö, ñɨŋ ha nöbö piaku, Krais nugw pöi nöbö mö nugwidɨx mɨdɨb nöbö piaku rɨg yajöñ mönö akuyöbö yöxön mai diöña. Ñɨŋ magalɨg, Krais adö mɨdöi haul nöbö mölöu nöbö bla nugwön, ñɨŋ nöbö mö ulul, an nöbö mö dib, me rön, rɨb aku yöx nugumɨjeñ. God Mönö aku kai kɨtön yadmä,
“God nöbö mö ib diba pɨnɨŋö, rɨmɨdöi bla, ñɨgö pɨ ösös rɨ ri aben;
jɨ nöbö mö ib diba pɨnɨŋö, rɨmɨdölöi bla, ñɨgö ögwö yöxön, pɨ ösös rɨ ri abö,” rɨmä.
Mat 23:12; Luk 14:11; Jems 4:10Makwam, God Nöbö ölɨsö keiryöbö aku nugwo nugwön anau pön, rɨg yadmɨd mag akwör cöña. Almɨjöñ aku, mai yad nɨgöŋ wop aku, nuŋ raŋ, ñɨŋ nöbö mö diba mɨjöña. Mat 6:25-30God nuŋ keir ñɨgö rɨbyöx nugwön nugwidɨx mɨd ri abmɨd aku nugwön, ñɨŋ ömörö mɨjön aku, magalɨg pɨ imag rol nuŋwa nɨgöña.
1Tes 5:6Wop öim öim pɨdɨlu gör mɨdön, nugw ri ab gɨr mɨjöña. Kwolmal nöbö ñɨŋ aku, kɨjaki, wöñö dib laiön mönö diba pön aulmɨd mag akuyöbö, nöbö mö bli öbɨx nɨmnö, rön, piaku piaku du hölu nugu gɨrön, hö wölu hö pɨn dumɨda. Epes 6:11-13; Jems 4:7Kɨjaki almɨd mag aku, anör rɨmɨdöl; Krais adö mɨdöi haul nöbö mölöu nöbö ana mögörɨb piaku piaku magalɨg ñɨŋ paŋ mag akwör rɨmɨdö, rön, kɨjaki nugwo wöhö rön, Krais mönö wä aku nugw pɨ gö nɨgön rɨ gɨr mɨjöña. 10 God nöbö mö uliöxön, pɨ ösös rɨ ri abmɨd Nöbö aku, öim öim Krais nöbö mö nuŋwa mɨjne, rön, mögörɨb wä mɨda ñɨgö yad nɨgöŋ aku mɨ, wop kɨ ñɨgö rɨ gwogwam rɨm ölɨŋ höb pɨmɨdöia, jɨ mag ulul mɨŋi God nuŋ keir hön ölɨsö nuŋwa ñɨgö nölaŋ, ñɨŋ Krais nugw pɨ gö nɨgön, cɨrɨp ri abön, nöbö mö ölɨsö nuŋwa mɨdön, mɨd ri aböña. 11 God Nöbö ölɨsö aku nöbö mö akuyöbö magalɨg öim öim nugwidɨx mɨdaŋ! Mag aliö akuyöbö aku mag waiö.
Mönö rɨb mag bli
12  Apos 12:2,25; 13:13; 15:22,37-40Nöböhöd wä na Sailas pɨsaŋ mɨdöla. Mönö ñɨgö yadmɨdɨl kɨ Sailas nuŋ kai kɨtmɨda nugwön nɨ köp metyöbö kɨ ñɨgö abna. Haul nöbö aku, rɨb nɨ yöx nugumɨdɨl akuyöbö nuŋ kwo algör yöx nugumɨda. Ñɨgö mönö ölɨsö yadön, mönö ulmɨdö kai kɨtmɨdɨl pik, God nöbö mö uliöxɨb mag yuö ödöriö akwör kai kɨtmɨdla. Mönö kɨ, mönö mɨ ödöriö, me rön, nugu gör mɨjöña.
13  Apos 12:2; 2Tim 4:11Krais nöbö mö nuŋwa taun dib Babilon yörɨk mɨdöi akuyöbö ñɨgö, “Mɨdöiŋ ä?” röia. God ñɨgö yad nɨgöŋ mag aliö akuyöbö, nöbö mö piaku algör yad nɨgöŋa. Ha na Mak ñɨgö algör ör, “Mɨdöiŋ ä?” ra. 14 Krais adö mɨdöi haul nöbö mölöu nöbö madmag nɨgölɨŋö, rön, nuö nuö wahax pɨ gɨrön, alguna bɨmɨl nɨmöña. Krais nuŋ ñɨgö nöbö mö nuŋwa mɨdöi piaku magalɨg pɨ ri abaŋ, ñɨŋ tar mɨd ri ab gɨ mɨjöña.

5:2: Jon 21:15-17; Apos 20:28

5:3: 2Kor 1:24; Pil 3:17; Tait 2:7

5:5: Prop 3:34; Epes 5:21; Jems 4:6

5:6: Mat 23:12; Luk 14:11; Jems 4:10

5:7: Mat 6:25-30

5:8: 1Tes 5:6

5:9: Epes 6:11-13; Jems 4:7

5:12: Apos 12:2,25; 13:13; 15:22,37-40

5:13: Apos 12:2; 2Tim 4:11