2
Pol Krais mönö wä pön dub nöbö bli pɨsaŋ mögum rön, mönö paŋyöbö i yad ödör nɨgmä
Apos 15:2Makwam mɨdɨp duön, kɨm paŋ paŋ akuyöbö ragpɨd adokwebö kwo (14) yönmɨn, haul Banabas an nöbö hogwa, Taitas nugwo yölɨŋön Jerusalem dumɨŋa. God nɨ wöxnö yadmɨn Jerusalem dumɨŋa. Duön, nöbö mö Jisas nugw pim nöbö dib röxg mɨdmɨdöi akuyöbö pɨsaŋ du möl i römɨdön, ñɨŋ pödi yajöñɨŋö, rön, Juda nöbö mö yöi akuyöbö ñɨgö mönö wä pödpödiö yad nölmɨdɨl mönö aku ñɨgö yad yabuma. Mabö höd rɨm aku aipam mabö mai cɨn aku aipam pɨn pal duölaŋ, me rön, mönö aku ñɨgö yad nöl ri abma.
Nöbö nɨ Taitas nuŋ Grik yöbö aku, jɨ nugwo uña ödörönɨŋö, rön, yadölim. Gal 1:7; 5:1,13Makwam nöbö bli inakmönö hörön, Krais Jisas nöbö nuŋ bli röxg nɨgön, tar hön an pɨsaŋ mɨdmä. Makwam an Krais Jisas nugwo cɨrɨp gɨ mɨdön, Juda lo mönö keir keir adaku rɨmɨdölöl, tar mɨd ri ab gɨ mɨdmɨdöl aku, ñɨŋ nugumɨn, höbwab ñɨŋa gwogwo röŋa. Juda lo mönö keir keir adaku rɨŋ, me rön, hön inakmönö aku hör yadmä. Makwam Krais mönö wä aku mönö ma akwör mɨdaŋ, ñɨŋ mönö mɨ akwör nugw pɨne, rön, an inakmönö hörim mönö aku pölmɨŋ.
Makwam nöbö mö Jisas nugw pön nöbö dib röxg mɨdmɨdöi bla ñɨŋ mönö bli nɨ yadölim. Nöbö dib röxg yadmɨdla, jɨ ñɨŋ nöbö dib mönö nöbö ulmɨdö aku nɨ hör ap i röxa. God nuŋ nöbö diba pɨ ri abna, nöbö ulmɨdö pɨ ri aböinö, rön, rɨb aliö akuyöbö yöx nugwöl. Apos 22:21Makwam ñɨŋ nugumä, God nuŋ Pita aipam nɨ aipam mönö wä nuŋwa yad nöl yönɨb mabö aku yad nɨgöŋa. God Pita nugwo yad nɨgmɨn, uña ödöröi nöbö mö bla ñɨgö yad nöl yönmɨda. Nɨ kwo algör ör yad nɨgmɨn, uña ödörölöi nöbö mö bla ñɨgö yad nöl yönmɨdla. Aku nugwön yadmä, “God Pita nugwo ölɨsö nuŋwa nölön nugwidɨx mɨdmɨn nugugɨrön, nuŋ du uña ödöröi nöbö mö akuyöbö ñɨgö Krais mönö wä pön dub nöbö mɨd aku, Pol nugwo kwo algör ör ölɨsö nuŋwa nölön nugwidɨx mɨdmɨn nugugɨrön, nuŋ du uña ödörölöi nöbö mö akuyöbö ñɨgö Krais mönö wä pön dub nöbö mɨdö,” rɨmä. Jems, Pita, Jon ñɨgö nöbö dib me rɨmɨdöi nöbö bla, God nɨ mabö aku nölöŋ aku nugwön, mabö ana adö paŋyöbö iör rölɨŋö, rön, Banabas an nöbö hogwa iŋ palmä. Aliö alön, an mönö paŋyöbö i nɨg ödör nɨgmɨŋa nugwön ñɨŋ yadmä, “Banabas Pol nöbö hogwa duön Juda nöbö mö yöi akuyöbö ñɨgö Krais mönö wä aku yad nölɨŋ, an piöŋö du uña ödöröi nöbö mö akuyöbö ñɨgö Krais mönö wä aku yad nöinɨŋö,” rɨmä. 10  Apos 11:29-30Makwam ñɨŋ mönö paŋyöbö i yadön yadmä, “Duön mögörɨb piaku yönön, nöbö mö Jisas nugw pɨmɨdöi akuyöbö ñɨgö yadɨŋ, Jerusalem kɨ mɨdöi nöbö mö lɨblɨb rɨm mɨdöi akuyöbö ñɨgö uplöbölɨŋ; ñɨgö rɨg bli nölɨŋ,” me rɨmä. Aliö yadim mönö aku, nɨ keir cɨnö, rɨmön, nɨ mɨ wä ra.
Pol nuŋ Pita yadyöxöŋa
11 Makwam mai Pita taun dib Adiok hön, mag akuyöbö keir rɨmɨn, mag wä i röiaŋö, rön, nugwo wöxnö yadyöxma. 12  Apos 11:3Aku agapɨm: nuŋ höd Juda nöbö mö yöi mibɨl bla mɨdön, nöbö mö Jisas nugw pim bla pɨsaŋ ap nɨgiö nɨgön nɨmmɨda. Jɨ mai Jems nöbö nuŋ bli Jerusalem yöbö hömä. Jems nöbö bla nɨ yajöña, “Naŋ pödpöd rɨmɨn nöbö uña ödörölöi piaku pɨsaŋ ap nɨmmɨdlö,” cöñɨŋö, rön, ipöxön, mai Juda nöbö mö yöi piaku pɨsaŋ ap nɨmölöŋ. 13 Almɨn, Juda nöbö mö höd röd du mögörɨb piaku mɨdim bla, alöŋ aku nugwön, ñɨŋ kwo algör rɨmɨdmä. Haul Banabas kwo algör nugwön, ñɨŋ rɨmɨdim mag akwör rɨmɨdöŋa.
14 Jɨ Jisas mönö wä aku aliö röböxmä aku nugwön, nöbö mö bla magalɨg nugugu mɨdɨm nugugɨrön, nɨ Pita nugwo yadma, “Nagö Juda yöbö nöbö aku, jɨ Juda nöbö mö yöi akuyöbö röxg rɨmɨdlö. Jɨ weik pödpöd rɨmɨn naŋ keir asɨx nɨgön, Juda nöbö mö yöi akuyöbö ñɨgö, an Juda nöbö mö rɨg rɨmɨdöl rɨmɨdöl akuyöbö cɨne, rön, yadmɨdlö?” rɨma.
15 Acö mam anɨŋ yöx pön hem aku, Juda nöbö mö yöx pön hömä. Anɨŋ Juda nöbö mö yöi akuyöbö yöx pön hölim. 16  Apos 15:10-11; Rom 3:20-28; Gal 3:11Makwam an Juda nöbö mö nugwöla, nöbö mö lo mönö adaku rɨm dum, God ñɨgö nugwön, nöbö mö kömö wä nɨ me rön yaden. Nöbö mö akuyöbö, Jisas Krais anɨŋ ñöx nɨgön wöröxöŋö, rön, nugwo nugw pöi nöbö mö bla akwör mɨ, God ñɨgö nugwön, nöbö mö kömö wä nɨ, me cöna. An Juda nöbö mö kwo algör ör lo mönö adaku rɨmɨn dum, God nugumɨn nöbö mö kömö wä nuŋwa mɨdölöl. Krais Jisas anɨŋ ñöx nɨgön wöröxöŋö, rön, nugwo nugw pöñ aku mɨ, God nugumɨn an nöbö mö kömö wä nuŋwa mɨdöla.
17 Rɨb ana yöx nugwöl aku, Krais mönö wä aku nugw pɨm, Krais anɨŋ pɨ nuŋ keir pɨsaŋ pɨ nɨgliu nöl nɨgön aku mɨ, God nuŋ anɨŋ nöbö mö kömö wä nɨ, me cöna. Jɨ Krais mönö wä aku nugwön, an nöbö mö magalɨg ap kib mag gwogwo rɨmɨdöl aku wöxnö nugwöla. An Juda nöbö mö nugumɨn, Juda nöbö mö yöi akuyöbö ap kib mag gwogwo rɨbä mɨdöi mag akuyöbö, an Juda nöbö algör rɨbä maga rɨm mɨdöla. Makwam, nöbö mö bli yajöña, Krais nuŋ keir ap kib mag gwogwo rɨb mag aku rɨ gö nɨgönɨŋö, cöña. Aku mɨ wöhö. 18 An wopik nugwöla, Juda lo mönö hörɨrör rɨg yad mag akuyöbö rɨmɨn, God iŋ wödön anɨŋ nöbö mö kömö wä nuŋwa mɨdöiŋö, ren. An wopik nugwöl mönö aku mönö inakmönö. Makwam nɨ inakmönö, mönö hödyöbö aku iswob nöbö mö bla mönö mi röxg yad nöin aku, nɨ ap kib mag gwogwo rɨb nöbö mɨdla. 19 Lo mönö nɨ pɨl pal nɨgöŋa nugwön wopik nɨ nöbäpö röxg mɨdön lo mönö aku nugwöi. Makwam wopik nɨ God nugwo wä cön adakwör cɨna. Krais bɨ katlö watlö um sö pɨl pal nɨgim aku, nɨ Krais pɨsaŋ pɨl pal nɨg gɨm wöröxma. 20  Gal 1:4God Ha nuŋwa nɨ uliöxön wöröxöŋ aku, nɨ nugwo cɨrɨpmön mɨ, nuŋ wöröxöŋ aku, nɨ pɨsaŋ wöröxma. Makwam, nugwo cɨrɨpmön, höd rɨg mɨdmɨdɨl mag aliö akuyöbö mɨdöi. Krais nuŋ yuö nɨ kwo kömö mɨda. Weik nɨ mɨ kömö mɨdön, nugwo rɨbyöx nugumön, nɨ rɨbyöx nöl adakwör rɨmɨdla. 21 God nuŋ nöbö mö bla ñɨgö uliöxön wobön kömö pöŋ mönö wä aku röd aböin. Nöbö mö bla lo mönö hörɨrör rol aku rɨm dum, God nugwön, nöbö mö kömö wä nɨ, me röx aku, Krais anɨŋ ñöx nɨgön wöröxöŋ aku hör wöröxöxa.

2:1: Apos 15:2

2:4: Gal 1:7; 5:1,13

2:7: Apos 22:21

2:10: Apos 11:29-30

2:12: Apos 11:3

2:16: Apos 15:10-11; Rom 3:20-28; Gal 3:11

2:20: Gal 1:4