Pol Galesia nöbö mö ñɨgö köp kai kɨtöŋa
1
Nɨ Pol, Jisas mönö wä pön dub nöbö i mɨdla. Jɨ mabö rɨmɨdɨl aku, nöbö mö bli yadmɨn rɨmɨdöi; rɨb na keir yöx nugwön rɨmɨdöi; Jisas Krais aipam, God Acö nuŋ rɨmɨn nuŋ höbkal öbɨlöŋ Nöbö aku aipam, ñɨŋ nuarö hogw akwör yadmɨn rɨmɨdla.
An haul nöbö mölöu nöbö Krais adö mɨdöl kɨyöbö, ñɨgö haul nöbö mölöu nöbö Galesia Propins yöraku Krais adö mɨdöi akuyöbö, “Ñɨŋ mɨdöiŋ ä?” rɨmɨdöla.
God Acö aipam, Nöbö Dib ana Jisas Krais aipam, ñɨgö uliöxön nugwidɨx mɨdɨŋ mɨd ri aböña. Gal 2:20An ap kib mag gwogwo rɨ gɨrön mɨdmɨŋa, jɨ Nöbö Dib ana Jisas Krais, Acö ana God yadöŋ mönö aku pön, ap kib mag gwogwo rɨmɨdöl akuyöbö pɨx aku örɨx abnö, rön, anɨŋ ñöx nɨgön ölɨŋ höb pön wöröxöŋa. Wöröxöŋ aku, nöbö mö ap kib mag gwogwo rɨmɨdöi mibɨl piaku mɨdmɨŋa, jɨ nuŋ anɨŋ kömö pɨba wöröxöŋa. Makwam, God Acö ana ib nuŋwa öim öim yadɨŋ adöx sö duaŋ. Mag aliö akuyöbö aku mag waiö.
Jisas anɨŋ ñöx nɨgön wöröxöŋ mönö wä akwör nugw pɨnɨŋa
Nɨ rɨb mɨga yöxmɨdla. God ñɨgö uliöxön, Jisas yad abmɨn, nuŋ ñɨgö ñöx nɨgön wöröxöŋ aku, jɨ yadkap ör ñɨŋ God röböxön, mönö wä nuŋ aku röböxön, mönö yoŋyöbö keiryöbö pön höi mönö bli, mönö kɨ mönö waiö, me rön, nugw pɨba rɨmɨdöia. Apos 15:1,24Mönö aku, Krais mönö wä aku yöi; hör nöbö mö bli hön, mönö inakmönö hör adö bli ñɨgö yadmɨn, ñɨŋ yualöbön, “Mönö aku nugunɨŋönö wöhö?” rön, rɨb aku yöx nugumɨdöia. 1Kor 16:22Krais mönö wä ñɨgö höd yad nölmɨŋ aku, mönö mɨ ödöriö akwör yad nölmɨŋa. Makwam, an keir mönö ejol adöx yöd röul adö kau sebö i hön, mönö keiryöbö inakmönö bli ñɨgö yad nöiön aku, God nöbö aku yadaŋ du rɨn nöi öim yönmɨd yuö bö du öim öim yöraku mɨjön aku waiö. Mönö aku ñɨgö iswob yadmɨdla. Nöbö i hön, mönö wä höd nugw pim akuyöbö yöi wöhö, mönö keiryöbö inakmönö bli ñɨgö yad nöiön aku, God nöbö aku yadaŋ du rɨn nöi öim yönmɨd yuö bö du öim öim yöraku mɨjön aku waiö.
10  1Tes 2:4Mönö yadmɨdɨl kɨ, nöbö mö akuyöbö ib na yadɨŋ bɨl sö duaŋ, me rön, yadmɨdöi. God nɨ nugwön wahax paŋ, me rön, yadmɨdla. Mönö yadmɨdɨl kɨ, nöbö mö nugwɨŋ wä raŋ, me rön, yadmɨdöi. Nɨ al gɨrön rɨb aku yöx nugwön mönö yadlöx aku, Krais mabö rɨ nölɨb nöbö nuŋ i mɨdöyöx.
God nuŋwör yadɨm Pol mabö nuŋwa rɨmɨda
11  Mat 16:17Haul nöbö mölöu nöbö. Nɨ ñɨgö mi yadmɨdla. Mönö mag wä nɨ ñɨgö höd yad nölɨm aku, nöbö mö mönö rɨg yadmɨdöi akuyöbö yöi. 12 Mönö aku, nöbö i yadɨm nugwölɨm; mönö aku nöbö i nɨ yad nölmɨn pölɨm. Jisas Krais nuŋ keir nɨ wöxnö yad nölmɨn nuguma.
13  Apos 8:3Ñɨŋ nugwöia, höd nɨ Juda nöbö mö rɨg rɨbyöx nugumɨdöi aliar rɨbyöx nugumɨdla. God nöbö mö nuŋ bla aŋadö wöröxɨŋ, me rön, ñɨgö mɨ ödöriö rɨ gwogwam rɨmɨdla. 14  Apos 22:3Nöso nöbö mönö aku nugw pön, mɨ ususör rɨmɨdla; Juda nöbö nɨ pɨsaŋ nɨgiö dib röxmɨŋ bla, ñɨŋ rɨg rɨmɨdöi mag akuyöbö yöi, nɨ paŋyöbö Juda lo mönö nugw ri abön, nöso nöbö rɨg yadmɨdöi mag akwör ususör rön rɨmɨdla.
15  Ais 49:1; Gal 2:7Makwam mam nɨ yöx pön hölöŋ wop aku, God nuŋ nɨ uliöxön pɨ mabö rɨ nölɨb nöbö nuŋwa i yad nɨgöŋa. Mai dib röxmön, God nuŋ keir wä röŋ wop akwör, 16 Ha na Jisas Pol nugwo yabumön, nuŋ nugw ri abön, Juda nöbö mö yöi akuyöbö ñɨgö mönö wä na aku yad nöl ri abönɨŋö, rön, Ha nuŋwa nɨ yabumɨn, nugw ri abma. Almɨn, Jisas mönö aku pödpöd rɨg mɨdö, rön, nöbö mö bli yad nugwölɨm. 17 Makwam Jisas höd yad nɨgmɨn, mönö wä pön dub nöbö nuŋwa mɨdim akuyöbö ñɨgö nugunö, rön, Jerusalem duölɨm. Hör mögörɨb pad dib Arebia du mɨdön, höuöil hön, taun dib Damaskas mɨdmɨdla. 18  Apos 9:26-27Kɨm mös paŋ yönmɨn, Pita Jerusalem mɨdöŋ yöra nuguba duön, nuŋ pɨsaŋ wop mɨga mɨdölɨm; hör wop paŋ paŋ akuyöbö mac adokwebö kwo (15) mɨdma. 19 Makwam nɨ Jisas mönö wä pön dub nöbö bli alɨg nugwölɨm; Pita Jisas pɨgnɨŋ Jems yöŋö ñɨgör nuguma. 20 Mönö kai kɨtmɨdɨl kɨ, God nugugu mɨd makwam, ñɨgö mɨ ödöriö yadmɨdla.
21  Apos 9:30Makwam nɨ mai Siria Propins duön, Silisia Propins duma. 22 Höd wop aku, Krais nöbö mö nuŋ bli mögörɨb Judia yuadö mɨdim mögörɨb ulul akuyöbö mämäg ñɨŋa nɨ nugwölim aku, 23 jɨ nöbö mö bli mönö nɨ aku piöx rag duön yadmä, “Nöbö Jisas mönö wä nuŋ aku yad höimöuön, anɨŋ rɨ gwogwam rɨmɨd nöbö aku, weik Jisas mönö mag wä aku nöbö mö piaku yad nöl yönmɨdö,” rɨmɨn, 24 ñɨŋ nugwön God ib nuŋwa yadmɨn bɨl sö dumɨda.

1:4: Gal 2:20

1:7: Apos 15:1,24

1:8: 1Kor 16:22

1:10: 1Tes 2:4

1:11: Mat 16:17

1:13: Apos 8:3

1:14: Apos 22:3

1:15: Ais 49:1; Gal 2:7

1:18: Apos 9:26-27

1:21: Apos 9:30