13
Diut 19:15; Mat 18:16; 1Tim 5:19Nɨ höd wop mös u ñɨgö nuguma. Weik piöŋö iswob nuguba rɨmɨdla. God Mönö aku kai kɨtön yadmä, “Nöbö mö bli ñɨgö mönö diba yadɨba rɨmɨdöi aku, nöbö mö mös mönö mös paŋ akuyöbö mämäg ñɨŋa keir nugugu mɨdɨm nugugɨrön rɨ gwogwam rɨmä aku, hön wöxnö yadɨŋ, mɨ nɨgönɨŋö,” rɨmä. Höd wop mös ñɨgö u nugwön, nöbö mö ap kib mag gwogwo rɨmɨdim akuyöbö, mai höuöil hön ñɨgö yadyöxnö, rön, ñɨgö yadön höma. Weik ñɨgö pɨsaŋ mɨdöi, jɨ iswob mönö höd rɨg yadɨm akwör yadmɨdla, nɨ uröpɨnön, nöbö mö höd ap kib mag gwogwo rɨmɨdim akuyöbö aipam, nöbö mö weik ap kib mag gwogwo rɨmɨdöi akuyöbö aipam, ñɨgö uliöxöinöm. Makwam ñɨŋ Krais nuŋ Pol pɨsaŋ mɨdönö wöhö rɨ rɨbyöx nugwöi aku, nugw ri aböña. Krais ap bli mögörɨb mibɨl ñɨŋ piaku raŋ nugwöña, nuŋ Nöbö hör yöi; nuŋ Nöbö ölɨsö keiryöbö. Pil 2:7-8Krais nuŋ Nöbö hör röxg nɨgmɨn, nugwo bɨ katlö watlö um sö pɨl pal nɨgɨm wöröxöŋ aku, jɨ God ölɨsö nuŋ maga rɨmɨn, höbkal öbɨlön kömö mɨda. Mag aliö akuyöbö, an Krais pɨsaŋ mɨdön nöbö hör röxg mɨdöla, jɨ Krais kömö mɨd aku nuŋ God ölɨsö nuŋ maga anɨŋ nölaŋ, ñɨgö me rön mabö cɨnɨŋa.
1Kor 11:28Makwam, ñɨŋ Krais nugw pön nugwo cɨrɨp pölɨŋönö wöhö, rön, rɨba nuöm nɨg nugw ri abön, Krais ñɨgö pɨsaŋ mɨd aku keir nugwöña. Owa rɨbyöx nugup duön, Krais ñɨgö pɨsaŋ mɨdölö, rön aku keir nugwöña. Nɨ rɨbyöx nugula, ñɨŋ anɨŋ nugwöñ aku, Krais an pɨsaŋ mɨd aku keir nugwöña. An ñɨgö, me rön, God höjöpalön yadmɨdöla, “Ñɨgö nugwidɨx mɨdan, ñɨŋ mag gwogwo adaku rölɨŋ,” me rɨmɨdöla. Makwam God höjöpalmɨdöl aku, ñɨŋ mɨd ri abɨŋ, ib ana wöluaŋ, me rön, höjöpalmɨdölöl. Ib ana pɨn diön aku hör ap; ñɨŋ mag wä akwör rɨmɨjöñ aku ap dib.
Makwam Krais mönö wä aku du dib röxön adakwör cɨnɨŋa; Krais mönö wä aku du dib röxen adaku röinɨŋ. Anɨŋ wä rɨ aku, an nöbö mö ölɨsö mɨdöl akuyöbö röxg mɨdɨŋ, ñɨŋ piöŋö nöbö mö ölɨsö mɨjöña. Makwam, God höjöpalön yadöla, “Ñɨgö nugwidɨx mɨdan, mag rol wä akwör rɨŋ,” me röla. 10  2Kor 10:8Nöbö Diba nuŋ nɨ mabö yad nɨgöŋ aku, ñɨgö yadmön pɨn bɨcöñɨŋö, rön, yad nɨgölöŋ; ñɨgö yadmön Krais mönö wä aku nugw pɨ ri abön nugwo cɨrɨp gö nɨgne, rön, nɨ yad nɨgöŋa. Mag akwör nɨ pad pik mɨdön, ñɨgö höd ör köp kɨ kai kɨt abmɨdla. Ñɨŋ mönö nɨ kɨ nugwön, yadmɨdɨl kɨyöbö rɨmɨjöñ aku, nɨ wön mönö ölɨsö yadɨba rɨbyöx nugul aku röböxna.
11 Haul nöbö mölöu nöbö. Nɨ weik mönö yad pörɨba rön, “Ñɨŋ mɨdöiŋ ä?” rɨmɨdla. Köp kai kɨtmɨdɨl kɨ wön aku nugwön, an mag wä adakwör cɨnɨŋö, rön, ususör rön, paŋ mag akwör rɨ gɨr mɨjöña. Mönö kai kɨtmɨdɨl kɨ pön, mönö yad adö paŋyöbö i ödör nɨgön tar mɨd ri aböña. Aliö alɨŋ mönö, God nöbö mö madmag nɨgön pɨ ri ab aku, ñɨŋ pɨsaŋ ör mɨjöna. 12 Ñɨŋ Nöbö Diba nugwo nugw pön mɨdöi aku mɨ, nuö nuö wahax pɨ gɨrön, alguna bɨmɨl nɨmöña. 13 Krais nöbö mö yörɨk mɨdöi bla magalɨg, ñɨgö haul nöbö mölöu nöbö akuyöbö “Mɨdöiŋ ä?” röia.
14 Nöbö Dib Jisas Krais ñɨgö magalɨg uliöxön pɨ ri ab gɨ mɨdaŋ; God nuŋ ñɨgö magalɨg madmag nɨg gɨ mɨdaŋ; Inöm Leia nuŋ ñɨgö magalɨg pɨsaŋiö mɨdaŋ.

13:1: Diut 19:15; Mat 18:16; 1Tim 5:19

13:4: Pil 2:7-8

13:5: 1Kor 11:28

13:10: 2Kor 10:8