12
Pol rɨb nugwöŋ mönö aku yad nölöŋa
Ib na keir yadmön bɨl sö diön aku wä ren, jɨ Nöbö Diba nuŋ nöbö i nugwo rɨm rɨb nugwöŋ mönö aku yadɨba rɨmɨdla. Kɨm paŋ paŋ akuyöbö ragpɨd adokwebö kwo (14) yönöŋ aku, Krais nöbö nuŋ aku nɨ nugul nöbö i, God nugwo pön wölu mögörɨb wä adöx yöd röul adö kau sö yöraku pön duöŋa. Nöbö aku mɨxɨñ alɨg duöŋ mönö mɨxɨña röböxön inöm akwör duöŋ aku, nɨ nugwöi; God nuŋwör nugwa. Makwam nɨ nugula, nöbö aku – mɨxɨñ alɨg duöŋ mönö inöm akwör duöŋ aku, nɨ nugwöi; God nuŋwör nugwa – God nugwo pön wölu mögörɨb wä adöx yöd röul adö kau sö yöraku pön duöŋa. Makwam paŋ sar duön, mönö keiryöbö ödöriö nugwöŋa. Mönö nugwöŋ aku, mönö yadölɨbä, nöbö mö yad nölɨb mönö yöi; mönö mɨ keiryöbö nugwöŋa. Alöŋ nöbö aku nɨ ususör rön ib nuŋ akwör yadmön bɨl sö diöna, jɨ ib na keir yadmön bɨl sö duen. Ib na keir mönö bli yadɨba rɨmɨdɨl aku, nɨ nöbö ölɨsö mɨdöl aliö akuyöbö mɨdɨl mönö akwör yajɨna. Makwam ib na keir pɨrag wölub mönö bli yadlöx aku, nɨ nöbö u röxg yadöyöx; mör yadlöxa. Makwam aliö yadmön, nöbö mö bli nɨ nugwön, “Nöbö aku nöbö wä mɨdöm,” me röyɨx aku nɨ wä rölöx. Nɨ wä rɨ aku, nɨ rɨg rɨl rɨl akuyöbö nugwön mönö rɨg yadɨl yadɨl akuyöbö nugwön mönö, nɨ nöbö pödiöm mɨdɨl aku nugwöña. Job 2:6God nɨ pön dumɨn, nöbö mö bli nugwölim aliö nugum aku, ib na keir yadmön bɨl sö dubä maga rö, rön, God nɨ ap ölɨŋ höb pɨ nölɨb i nöla. Ap aku Seten nöbö nuŋ i röxg hön, nɨ kai röxg pɨn rɨp alɨg mɨda. Nöbö Diba nugwo wop mös paŋ yad nugumön, nɨ almɨd akuyöbö rölaŋ, me rɨmön, Pil 4:11-13nuŋ nɨ paiŋö yadöŋa, “Naŋ keir ör mɨd ri abɨb maga nɨgöl aku, jɨ nɨ nöbö mö ölɨsö mɨdöl akuyöbö ñɨgö uliöxön ölɨsö na nölmön nugugɨrön, ñɨŋ wä akwör mɨjöñɨŋö,” röŋa. Nöbö Diba aliö röŋ aku mɨ, ib na keir yadmön bɨl sö diön aku wä röl; nɨ wä rɨ aku, nɨ ölɨsö mɨdöl nöbö i röxg mɨdɨl aku yad mɨdmön nugugɨrön, Krais nɨ pɨ ri ab gɨr mɨjöna. 10 Nɨ ölɨsö mɨdöl; nɨ yad höimöumɨdöia; nɨ öliöxmɨdla; nɨ rɨ gwogwam rɨmɨdöia; nɨ mɨ ömörö diba pön öliöxmɨdla. Jɨ Krais adö mɨdla aku mɨ, nɨ agö magɨm cöñ aku, nɨ wahax pɨ gɨr mɨjɨna. Makwam nɨ keir ölɨsö mɨdöl aku nugugu mɨdmön, God nuŋ ölɨsö nuŋwa nölaŋ, nɨ ususör rɨ gɨr mɨjɨna.
Pol Korid nöbö mö bla ñɨgö madmag nɨgmɨda
11  2Kor 11:5Nɨ nöbö u röxg yadla. Jɨ ñɨŋör rɨmɨn nɨ akuyöbö rɨla. Nɨ pɨ ri abön, mönö wä bli yadöyɨx aku, jɨ ñɨŋ nɨ röböxön nöbö hör bli pöia. Nɨ nöbö mölyöbö i röxg mɨdɨl aku, jɨ Krais mönö wä pön dub nöbö wä wä ñɨŋ piaku nöbö dib, nɨ nöbö ulmɨdö, me rön, rɨb aku yöx nugwöi. 12  Rom 15:19Nɨ ñɨŋ pɨsaŋ mɨdön, an Krais mönö wä pön dub nöbö bla öim rɨmɨdöl mag akuyöbö rɨmɨdma. Nɨ ap rölɨbä mag nugwölɨbä rɨmɨdɨm aku mɨ, ñɨŋ nɨ Krais mönö wä pön dub nöbö nuŋwa mɨdɨl aku mödö nugwöia. 13  2Kor 11:9Makwam, nɨ Krais nöbö mö nuŋwa mɨdöi möl bli ñɨgö rɨg rɨm rɨm mag akuyöbö ñɨgö kwo algör ör rɨm aku, jɨ ñɨgör adö paŋyöbö iör keir rɨma. Mag aku mɨ, ap nɨ met wöŋ piaku, nɨ nöine, rön, yadölɨm. Makwam ñɨgö rɨ gwogwam rɨm aku nugwön röböxöñ aku waiö.
14 Ñɨgö höd wop mös u nuguma; weik iswob uba rɨmɨdla. Ap ñɨgö i pɨnö rön wöin; ñɨgö nugunö rön ina. Nuö nuöm nöbö rɨg ap pɨ nɨg ri abön, halöu ha ñɨŋ akuyöbö nölmɨdöia. Jɨ halöu ha piaku, nuö nuöm nöbö akuyöbö almɨdölöi. 15 Makwam, rɨb na yöxɨl aku, ñɨgö me rön, rɨg ap nɨ bla magalɨg ab pöcɨnönö mabö rɨ gɨrön Krais mönö wä aku yad nölɨp dumɨd dumɨd wöröxɨn aku, mönö mɨdöl. Jɨ nɨ ñɨgö mɨ ödöriö madmag nɨgmɨdla nugwöñ aku, nɨ paiŋö madmag nɨgeñɨŋ ä? 16 Jɨ ñɨŋ yajöña, “Rɨg ap ana pöiö aku, jɨ nagö mönö inakmönö hörman an gwogwam rölɨŋö,” cöña. 17 Nɨ ñɨgö haul nöbö bli yad abɨm aku, rɨg ap ñɨgö bla mäp nöl pöñɨŋö, rön, yad abɨm mönö? 18  2Kor 8:6,16-18Nɨ ñɨgö me rön Taitas nugwo yad abnö, rön, nugwo yad nugumön yöwö rɨm nugwön haul ana i alɨg nuŋ pɨsaŋ yad abma. Makwam nɨ nugula Taitas ap ñɨgö bli yad pölöŋ. Taitas nɨ rɨg rɨmɨdɨl mag akwör ra; nuŋ mag i keir röl.
19 Makwam nɨ pödpöd rɨmɨn mönö kɨ kai kɨtmɨdɨl? Ñɨŋ rɨb pödiö yöx nugwöi? Pol mönö yadmɨd aku, ib nuŋwa pɨn du wölaŋ me rön yadmɨdö, rɨmɨdöi ä? Makwam adaku yadöiöm wöhö. God nuŋ nugugu mɨdmɨn nugugɨrön, nɨ Krais nöbö nuŋwa mɨdön mönö yadmɨdla. Haul nöbö mölöu nöbö wä na ususör rön Krais nugwo cɨrɨp ri abne, rɨ rɨbyöx nugwön, yadmɨdla. 20 Nɨ ipöxɨl aku, nɨ u ñɨgö nugun wop aku, ñɨŋ rɨmɨdöi mag akuyöbö nugumön, nɨ wä ren. Mag aliö akuyöbö, ñɨŋ nɨ nugwöñ aku, nɨ rɨmɨdɨl mag akuyöbö nugwɨŋ, ñɨgö wä ren. Ñɨŋ nuö nuö yadön asɨx hörɨr nɨgön, ap ñɨŋ akuyöbö anör pɨnɨŋö, rön, haul nöbö mölöu nöbö bli nugwɨŋ ölɨsö wölaŋ, ñɨgö keir ör wä cön adakwör rɨbyöx nugwön, nöbö mö bli ñɨgö mönö gwogwo yadön, mönö röxgölɨba nɨgön inakmönö hörɨp duön, ib ñɨŋa keir mag wöluön, amnɨmab rön, ñɨgö alɨbä maga rɨ aku nɨ ipöxla. 21  2Kor 13:2Makwam nɨ ipöxɨl aku, yöraku iswob wön nugumön, ñɨŋ bli rɨb gwogwo adaku yöx nugwön mö kib nöbö kib rɨmɨdöi aku, pödpöd rɨmɨn aliö alölɨŋö, rön, röböxeñ, mö kib nöbö kib rɨp dumɨdön, rɨb gwogwo yöxön rɨp dumɨdön, amɨn rɨ gör mɨjöña. Almɨjöñ mag aku God nuŋ nugwönɨŋö, rön, nɨ nöbö mölyöbö i röxg mɨdön, möigw haŋ nugugɨrön, ñɨgö me rön im gɨr mɨjɨna.

12:7: Job 2:6

12:9: Pil 4:11-13

12:11: 2Kor 11:5

12:12: Rom 15:19

12:13: 2Kor 11:9

12:18: 2Kor 8:6,16-18

12:21: 2Kor 13:2