20
“Nagö yön yadɨm mag aliö rɨp yönmɨdlö?” rɨmä
(Mat 21:23-27; Mak 11:27-33)
Makwam wop mibɨl yöraku, Jisas nuŋ God höjöpalɨb rama ram möl yuadö duön, nuŋ nöbö mö pɨ God pɨsaŋ nɨgiö nɨgön mönö wä aku yad nöl mɨdöŋa nugwön, God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib bla aipam, lo mönö yad nölɨb nöbö bla aipam, mönö pɨ nuöm nɨgɨb nöbö bla aipam hömä. Hön nugwo yadmä, “Yönɨm nagö yadɨm, naŋ hön mag aliö rɨp yönmɨdlö?” rɨmä.
Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Nɨ ñɨgö paiŋö yad nugub i yad nuguba rɨmɨdla. Jon nöbö mö bla ñɨgö röbö pal nölmɨd aku, God nuŋ yadɨm alöŋ mönö rɨb nuŋwa keir yöx nugwön alöŋ?” röŋa.
Jisas aliö rɨmɨn, ñɨŋ keir nuö nuö yad nugup duön yadmä, “ ‘God yadɨm, Jon nöbö mö bla ñɨgö röbö pal nölö,’ cɨnɨŋ aku, nuŋ yajöna, ‘Makwaim, mönö nuŋ aku pödpöd rɨmɨn pölöi?’ cöna. Jɨ ‘Jon rɨb nuŋwa keir yöx nugwön, nöbö mö bla ñɨgö röbö pal nölö,’ rɨmɨjnɨŋ aku, nöbö mö kɨyöbö, God nuŋ Jon mönö yadɨb nöbö nuŋ aku yad nɨgmɨn hön rɨmɨdö, rön nugwöi aku, ñɨŋ ölɨsö rödön anɨŋ rɨg röd pal nɨgöñɨŋö,” rɨmä. Makwam ñɨŋ rɨb aku yöxön, Jisas nugwo paiŋö yadmä, “Jon hön nöbö mö akuyöbö ñɨgö mönö yad nölön, röbö pal nölön röŋ aku, an nugwölöl, God yadɨm röŋ mönö rɨb nuŋwa keir röŋ aku an nugwölölɨŋö,” rɨmä.
Aliö rɨmɨn, Jisas ñɨgö yadöŋa, “Ñɨŋ nɨ paiŋö yad nölölöi aku, nɨ piöŋö yön yadɨm hön rɨmɨdɨl aku, ñɨgö algör ör yad nölöinö,” röŋa.
Nöbö wain möriwö rɨba nugwidɨx mɨdim bla, Jisas mönö höd röxön yadöŋa
(Mat 21:33-46; Mak 12:1-12)
Ais 5:1Jisas nöbö mö akuyöbö ñɨgö mönö höd röxön yadöŋa, “Nöbö i wain möriwö rɨb mɨŋi rɨ yuön, nöbö mö bli yad nɨgön, du mögörɨb pad piaku mɨjöna. 10 Makwam wain maga göj yön wop aku, nöbö nuŋ i yad abön yajöna, ‘Du nöbö mö wain mabö rɨ mɨdöi akuyöbö ñɨgö yadaŋ, wain mag nɨ bli nölɨŋ rag hane,’ cöna. Yadaŋ uröpɨnaŋ, nöbö mö wain mabö rɨ mɨjöñ akuyöbö nugwo palmɨd palmɨd nɨgön, hör yad abɨŋ höbkal höna. 11 Akuyöbö alɨŋ, nöbö wain möriwö mɨnöbö aku, nöbö i piöŋö yad abaŋ diöna. Dumɨdaŋ nugwo algör ör palmɨd palmɨd nɨgön, hör yad abɨŋ höbkal höna. 12 Akuyöbö alɨŋ, nöbö yoŋyöbö i yad abaŋ uröpɨnaŋ, nugwo mɨ göj palön, pön pɨxɨp du nöla rɨŋö bö aböña. 13 Akuyöbö alɨŋ, nöbö möriwö mɨnöbö aku yajöna, ‘Nɨ pödpöd cɨn? Ha madmag yöbö na agal abɨn aku, mönö nuŋwa yadmɨjön aku nugubä maga rö,’ rön, aböna. 14 Abaŋ uröpɨnaŋ, nöbö mö wain mabö rɨ mɨjöñ piaku yajöña, ‘Hö ha kɨ, nuö wain möriwö aku nuŋ aŋö pɨb maga ra. Nugwo mɨ aŋadö pɨl pal nɨgön, an aŋö pɨŋö,’ cöña. 15 Aliö rön, nugwo pön pɨxɨp du nöla rɨŋö bö duön, aŋadö pɨl pal nɨg gɨŋ wöröxöna.
“Makwam akuyöbö almɨdɨŋ, nöbö möriwö mɨnöbö aku ñɨgö agamö cön? 16 Nuŋ hön, nöbö mö piaku ñɨgö pɨl pal nɨgön, möriwö aku nöbö mö hör bli ñɨgö piöŋö yadaŋ nugwidɨx mɨjöñɨŋö,” röŋa.
Jisas aliö rɨmɨn, nöbö mö nugugu mɨdim akuyöbö yadmä, “Yadlö mag akuyöbö rölaŋ!” rɨmä.
17 Aliö rɨmɨdmɨn, Jisas ñɨgö nugw pörön yadöŋa, “Aliö rɨmɨdlö aku, jɨ aku, God Mönö kai kɨtim rɨb mɨŋi lɨbak nugwön il aku nɨ yad nöli. Yadmɨdɨl rɨb mɨŋ aku aliö mɨda,
‘Nöbö ram urɨb bla, rɨg i wä rölaŋ, me rön, röböxɨm rɨg aku
weik ram padö mibɨl yöbö pɨn nöl gɨ mɨdö,’ rɨmä.
18  Ais 8:14-15“Nöbö mö kai kai hö pɨn rɨg rol aku pɨn bɨcöñ piaku, ñɨgö aŋadö palɨx döbdö rɨ nɨgöna. Jɨ rɨg aku mölöd pɨnön nöbö mö palölö cön piaku, ñɨŋ aŋadö pal caku rɨ nɨgönɨŋö,” röŋa.
19 Jisas aliö rɨmɨn, anɨŋör yadmɨdö, rön, lo mönö yad nölɨb nöbö bla aipam, God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib bla aipam, wopik ör nugwo mönö diba yajnɨŋö, rön nugwim aku, jɨ nöbö mö mɨga akwör nugugu mɨdim akuyöbö nugwön, ipöxön röböxmä.
“Rom nöbö dib Sisa nugwo takis nöinɨŋönö wöhö?” rɨmä
(Mat 22:15-22; Mak 12:13-17)
20  Luk 11:54Makwam Jisas nugwo pödpöd rön pön du mönö diba yajnɨŋö, rön, du nöbö mö bli ñɨgö mönömɨm rɨ nölön yadmä, “Ñɨŋ inag nöbö mö wä röxgön, du inag inag mönö bli yadɨŋ, paiŋö pödi yajönam nugwön, nugwo pön gapman nöbö mönö diba pɨ nuöm nɨgɨb aku pön dinɨŋö,” rɨmä. 21 Aliö rɨmɨdmɨn, nöbö piaku ñɨŋ duön nugwo mönö bli inakmönö hörön yadmä, “Mönö yad nölɨb nöbö, an nugwöla naŋ paŋ adöi ör duöiö; ödöriar yadlö. God Mönö aku nöbö mö akuyöbö ñɨgö yad nöilö aku, algör ör ödöriar yadlö. 22 Makwam, an pödpöd cɨnɨŋ? Rom gapman nöbö dib Sisa nugwo takis nöinɨŋönö wöhö?” rɨmä.
23 Ñɨŋ inakmönö hörön inag yadim mönö aku nugwön, Jisas ñɨgö yadöŋa, 24 “Rɨg takis nölöi aku i nɨ pɨ yabuŋ nugunö,” röŋa. Jisas aliö rɨmɨn, pɨ yabum nugwön yadöŋa, “Rɨg höñ aku, yönɨm inöma mɨd? Kai kɨtim aku, yönɨm iba mɨd?” röŋa.
Jisas aliö rɨmɨn, yadmä, “Sisa inöm nuŋ aku mɨdɨm, ib nuŋwa mɨdö,” rɨmä.
25 Aliö rɨmɨn, Jisas ñɨgö yadöŋa, “Makwam, Sisa ap nuŋwa mɨdaŋ, Sisa nugwo nöli. God ap nuŋwa mɨdaŋ, God nugwo nöli,” röŋa.
26 Jisas nuŋ nöbö mö mɨdim mibɨl yöraku aliö yadmɨdmɨn, mönö nuŋwa röd abɨb maga nɨgölmɨn, rɨb mɨga yöxön mönö i yadölim.
Nöbö mö öbiöñ aku, yad nugub i
(Mat 22:23-33; Mak 12:18-27)
27 Sadiusi bla, nöbö mö wöröxön öbɨleñɨŋö, rön, rɨb aku yöx nugumɨdöia. Makwam Sadiusi nöbö bli Jisas mɨdöŋ yöra hön, nugwo yad nugub i yad nugumä. 28  Diut 25:5Yad nugwön yadmä, “Mönö yad nölɨb nöbö. Mosɨs mönö i anɨŋ kai kɨtön yadöŋa, ‘Nöbö i mö pön, halöu ha yöx pön hen wöhö, hör wöröxön aku, pɨgnɨŋ nuŋ i piöŋö mö aku pön, hödnɨŋ halöu ha nuŋ aku, me rön, yöx pön hönɨŋö,’ röŋa. 29 Makwam, nöbö ila alɨg akuyöbö mɨj sö aku mɨjöña. Nöbö höda mö pön, halöu ha yöx pön hen wöhö, hör wöröxöna. 30 Wöröxaŋ, pɨgnɨŋ nöbö agñɨŋ rɨbyöbö aku piöŋö mö aku pön, algör ör halöu ha yöx pön hen wöhö, hör wöröxöna. 31 Alaŋ, pɨgnɨŋ nöbö igwö wölö aku piöŋö mö aku pön, algör ör halöu ha yöx pön hen wöhö, hör wöröxöna. Aliö alɨp dumɨd dumɨd, pɨgnɨŋ nöbö akuyöbö mɨj sö magalɨg halöu ha yöx pön heñ wöhö, hör wöröxöña. 32 Mai mö aku algör ör wöröxöna. 33 Makwam wöröxön öbiöñɨŋö, rɨlö aku, mö paŋyöbö aku nöbö nuŋ akuyöbö mɨj sö mɨjöñ aku, mai nöbö kai mö nuŋwa mɨjön?” rɨmä.
34 Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Weik mɨdöl wop kɨ, mö bla nöbö pöia, nöbö bla mö pöia. 35 Makwam nöbö mö God rɨmɨn öbɨlön, ram nuŋwa adöx yöd röul adö kau sö diöñ akuyöbö, mö bla nöbö peñɨm, nöbö bla mö peñɨm. 36 Makwam ñɨŋ iswob wöröxeñ; ejol bla röxg öim öim kömö mɨjöña. Ñɨŋ öbiöñ aku mɨ, God halöu ha nuŋwa mɨjöña. 37  Eks 3:6Nöbö mö wöröxön öbɨlöi mönö aku, Mosɨs algör ör rɨn yönmɨdöŋ haiwo aku yadön kai kɨtöŋa. Mosɨs mönö aku kai kɨtön yadöŋa, ‘Nöbö Diba nuŋ Ebraham, Aisak, Jekop, nɨ God ñɨŋa mɨdlö,’ röŋa. 38 Nöbö mö höd wöröxim bla, ‘Nɨ God ñɨŋa mɨdlö,’ röŋ aku nugwön nugwöla, nöbö mö höd wöröxim bla wopik kömö mɨdöia. God nugwa, nöbö mö nuŋwa magalɨg kömö mɨdöiŋö,” röŋa.
39 Jisas aliö rɨmɨn, lo mönö yad nölɨb nöbö bli yadmä, “Mönö yad nölɨb nöbö, mönö paxdöriö mɨd akwör yadlaŋe!” rɨmä. 40 Jisas mönö yad ri abön röŋ aku nugwön, ñɨŋ ipöxiö, mai nugwo mönö bli yad nugwölim.
“Pödpöd rɨmɨn, Mesaia aku Depid ha nuŋ, me rön, nugwölöi?” röŋa
41 Makwam Jisas ñɨgö yadöŋa, “Nöbö mö bla pödpöd rɨmɨn, Mesaia aku Depid ha nuŋ akwör mɨdö, röi? 42  Sam 110:1Depid nuŋ keir God Mönö rɨb Sam i kai kɨtön yadöŋa,
‘Nöbö Diba nuŋ Nöbö Dib na yadöŋa,
“Nagö imag mɨrɨx nɨ adö römɨd gɨ mɨdön;
43 mɨdɨp duön nɨ kwolmal nagö akuyöbö ñɨgö rɨmön,
yamsö mo nagö aku mɨdɨŋ ñɨgö röbɨl pat gɨ mɨjnaŋö,” röŋa.
44 Makwam Depid nuŋ Mesaia aku nugwo, ‘Nöbö Dib nɨ,’ me röŋ aku, pödpöd rɨmɨn, Mesaia aku Depid ha nuŋ akwör mɨdö, röi?” röŋa.
Lo mönö yad nölɨb nöbö bla rɨg röi mag akuyöbö almɨjeñɨŋö, röŋa
(Mat 23:1-36; Mak 12:38-40; Luk 11:37-54)
45 Nöbö mö bla nugugu mɨdɨm nugugɨrön, Jisas nöbö nuŋ akuyöbö ñɨgö yadöŋa, 46 “Lo mönö yad nölɨb nöbö bla rɨg röi mag akuyöbö, ñɨŋ keir rɨb maga röi aku, nugw ri aböña. Ñɨŋ röi adaku, an piaku piaku yönɨŋ ib an akwör urɨŋ, me rön, wölɨj mɨxɨl bla röbön, nöbö mö bla pɨsaŋ mögum rɨŋ, nöbö mö akuyöbö ñɨŋ nugwön, ‘Nöbö dib bla hömɨdöiŋ e!’ rɨmɨjöñ aku, wahax pöña; Juda mögum rɨb ram bla duön, nöbö dib römɨdöi hogw rola römɨdöia; ap diba nɨmöñ wop aku, du nöbö dib römɨdöi kau akwör römɨjöña. 47 Lo mönö yad nölɨb nöbö bla, mö wösrö ram ap ñɨŋ bla kib pön, God höjöpainɨŋ aku, nöbö mö nugwɨŋ, me rön, mönö mɨxɨla pɨxön inakmönö hörön adö bli yadöia. Aliö alöi aku, mai ölɨŋ höb dib keiryöbö ödöriö pöñɨŋö,” röŋa.

20:9: Ais 5:1

20:18: Ais 8:14-15

20:20: Luk 11:54

20:28: Diut 25:5

20:37: Eks 3:6

20:42: Sam 110:1