28
Jisas öbɨlöŋa
(Mak 16:1-10; Luk 24:1-12; Jon 20:1-10)
Löum yöbö ruö löu mil pörɨm nugugɨrön, mö hogwa Maria Magdala aipam Maria i yöŋö duön, Jisas hogw pɨlim hogwaja nuguba dumä. Mag aku mɨmön dib ödöriö pɨmɨn nugugɨrön, ejol i adöx yöd röul adö kau sebö hön, Jisas nugwo hogw pɨlön rɨg aso pɨ idɨxim aku, pɨn göur gägäp adö abön, rola römɨdöŋa. Ejol aku, haŋaj mämäg yuö nuŋwa mil milöu gɨ mɨdöŋa. Wölɨj nuŋ aku, mɨ lei wä mɨda mɨdöŋa. Makwam ami nöbö nugugu mɨdim bla, nugwo nugwön, ölölö rɨmɨn ipöxön, gɨl gɨl rön, wöröxɨbi röxg mɨdmä.
Makwam ejol aku mö hogwa yadöŋa, “Ipöxmɨjeñ! Nɨ nugula, ñɨŋ mö hogwa Jisas bɨ katlö watlö um sö pɨl pal nɨgim nöbö aku hölu yönmɨdöia. Mat 12:40; 16:21Nuŋ yörɨk mɨdöl. Höd yadöŋ mag akuyöbö, maduö höbkal öbɨlön dua. Makwam ñɨŋ hön, nugwo pön hö nɨgim yörɨk nugwön, rɨmgör duön, nöbö nuŋ akuyöbö ñɨgö yajöña, ‘Jisas höbkal öbɨlön Galili dumɨda. Ñɨŋ nöbö pia du gɨrön nugwo piaku nugwöñɨŋö,’ cöña. Mönö akwör ñɨgö yad nölɨba hölö,” röŋa.
Ejol aliö rɨmɨn, mö hogwa nugwön ipöxim aku, jɨ mɨ wahax pɨ gɨrön, nöbäpö hogwaj aku rɨmgör röböxön, Jisas nöbö nuŋ pia yad nölɨba ipalɨp dumä. Ödöi mibɨl piaku dumɨdɨm nugugɨrön, Jisas ñɨŋ mö hogwa möigw palön yadöŋa, “Ñɨŋ mɨdöiŋ ä?” röŋa. Jisas aliö rɨmɨn, mö hogwa hö höxmax yuön, yödpɨlö nuŋwa ölɨsö pön, ib nuŋwa yadmɨn bɨl sö duöŋa. 10  Mat 26:32Jisas ñɨŋ mö hogwa yadöŋa, “Ipöxmɨjeñ! Ñɨŋ duön haul hödpɨg nɨ akuyöbö ñɨgö yajöña, ‘Galili duön Jisas nugwo nugwöñɨŋö,’ cɨne,” röŋa.
Ami nöbö bla du Jisas öbɨlö mönö yadmä
11 Mö hogwa, ödöi mibɨl piaku dumɨdmɨn nugugɨrön, ami nöbö nugugu mɨdim piaku bli taun diba kul yuadö duön, God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib akuyöbö ñɨŋ agö mag bɨlɨm röŋ aku magalɨg yad nölmä.
12 Yad nölmɨdmɨn, God ap höjöpal ur nölɨb nöbö dib piaku duön, mönö pɨ nuöm nɨgɨb nöbö bla pɨsaŋ mönö yad ödör paŋyöbö i nɨgön, ami nöbö piaku ñɨgö rɨg diba nölön yadmä, 13 “Ñɨŋ mönö gör yadön, ‘Pɨxmag yuö mibɨl kwo inɨmö hölim gɨ mɨdöl mag aku, nöbö nuŋ bla hön, nöbäpö högi mɨŋa kib pɨrag duöiŋö,’ cöña. 14 Aliö yadɨŋ, gapna Pailot mönö aku nugwön aku, an nugwo pɨsaŋ yadɨŋ, ñɨgö ömörö bli pɨ nölenɨŋö,” rɨmä.
15 Aliö rɨmɨn, ami nöbö piaku rɨg aku pön, duön Juda nöbö dib adaku rɨg yadim mag akwör rɨmä. Ñɨŋ inakmönö hörön, Jisas högi mɨŋ aku, nöbö nuŋ bla kib pön duöiŋö, rim mönö aku, Juda nöbö mö akuyöbö inakmönö akwör hörön weik yad gör mɨdöia.
Nöbö nuŋ bla Jisas nugumä
(Mak 16:14-18; Luk 24:36-49; Jon 20:19-23)
16  Mat 26:32Jisas nöbö nuŋ akuyöbö agɨp aku Galili duön, Jisas höd yadöŋ pɨda dumä. 17 Duön, Jisas nugwo nugwön, ib nuŋwa yadmɨn bɨl sö duöŋa. Makwam nöbö nuŋ bli nugwön yualöbön yadmä, “Aku Jisas mönö nöbö hörɨm?” rɨmä.
18  Jon 13:3; Epes 1:20-22Makwam Jisas il yöra hön, ñɨgö yadöŋa, “Acö na yadmɨn, mögörɨb adöx yöd röul adö kau sö aipam, mögörɨb mɨgrö kɨ aipam, nɨ magalɨg nugwidɨx mɨdla. 19  Mak 16:15-16; Apos 1:8Makwam, ñɨŋ mögörɨb adadö magalɨg duön, nöbö mö adadö mɨdöi bla magalɨg mönö wä na yad nölɨŋ, ñɨŋ nɨ nugw pön, nöbö mö na mɨdön, nɨ mai höŋ. Akuyöbö alön, Acö aku, Ha aku, Inöm Lei aku iba urön, ñɨgö röbö pal nöiöña. 20 Ñɨŋ akuyöbö alön, nɨ ñɨgö cɨnö, rön, agö mönö bɨlɨm yad nöil aku, ñɨŋ algön nör mönö aku ñɨgö magalɨg yad nöl ri abɨŋ, ñɨŋ nugwön mönö aku magalɨg mai diöña. Makwam nɨ ñɨgö mɨ ödöriö yadmɨdla, nɨ ñɨgö pɨsaŋ mɨdön, mɨdɨp duön, mɨdmön, mögörɨb kɨ hölögɨpönɨŋö,” röŋa.

28:6: Mat 12:40; 16:21

28:10: Mat 26:32

28:16: Mat 26:32

28:18: Jon 13:3; Epes 1:20-22

28:19: Mak 16:15-16; Apos 1:8