Pol Pilipai nöbö mö ñɨgö köp kai kɨtöŋa
1
Apos 16:12-40Nɨ Pol. Timoti an nöbö hogwa Krais Jisas mabö nuŋwa rɨmɨdöl nöbö aku hön mɨdmɨn nugugɨrön, ñɨgö köp kɨ kai kɨtmɨdla. Krais Jisas nugwo cɨrɨpön nöbö mö nuŋwa taun dib Pilipai piaku mɨdöi akuyöbö ñɨgö magalɨg köp kɨ kai kɨtmɨdla. Ñɨgö magalɨg, Krais nöbö mö nuŋwa mɨdöi akuyöbö; Krais nöbö mö nuŋwa ñɨgö nugwidɨx mɨdöi nöbö piaku; nöbö nugwidɨx mɨdɨb piaku ñɨgö mabö rɨ nölmɨdöi nöbö mö piaku; ñɨgö magalɨg köp kɨ kai kɨtmɨdla. God Acö ana aipam, Nöbö Dib Jisas Krais aipam, ñɨgö uliöxön pɨ ri abön rɨŋ, ñɨŋ mɨd ri aböña.
Pol Krais nöbö mö Pilipai piaku höjöpalön, God nugwo ri ablaŋe röŋa
Nɨ ñɨgö rɨbyöx nugwön God na nugwo ri ablaŋe rɨmɨdla. 4-5 God nugw pim wop aku ila nɨgön, nɨ Krais mönö wä aku nöbö mö akuyöbö ñɨgö yad nölmɨdɨl aku, ñɨŋ öim nɨ rɨ nöl gɨr mɨdmä. Makwam, ñɨgö magalɨg God höjöpalön, nɨ öim öim wahax pön höjöpaila. 1Kor 1:8Nɨ nugula, God ñɨgö höd nöbö mö nuŋwa pöŋ aku, ñɨgö röböxenɨm wöhö; mabö wä aku nuŋ keir rɨp dumɨd dumɨd ñɨgö nugwidɨx mɨdɨp dumɨd dumɨdaŋ, Krais Jisas höbkal höna.
Nɨ höd piaku piaku duön, Krais mönö wä aku yad nölmɨdmön, nöbö mö bli mönö nuö nuö yadmɨn nugugɨrön, nɨ ñɨgö pɨsaŋ mönö yadɨp uhö gɨrön, Krais mönö wä aku mönö ma ödöriö mɨd aku yad nöl yönmɨdla aipam, weik yörɨk naga mɨdɨl aku aipam, God nɨ yad nɨgmɨn mabö nuŋwa rɨmɨdɨl aku, ñɨŋ magalɨg öim öim nɨ rɨ nöl gɨr mɨdöia. Makwam, nɨ ñɨgö madmag nɨgön, rɨbyöx nugu gör mɨdla. God nuŋ nugwa Krais Jisas ñɨgö madmag nɨgmɨd mag akuyöbö, nɨ ñɨgö kwo algör madmag nɨgla.
Nɨ God höjöpalön yadla, ñɨŋ nuö nuö madmag nɨg mɨdɨŋ, madmag nɨgɨb mag aku dib röxaŋ nugugɨrön, ñɨŋ mönö ma aku rɨbyöx nugw ri abön, mönö pɨ nuöm nɨg ri aböña. 10  1Tes 5:23Makwam, ñɨŋ ödöi kai ödöi wä ödöriö aku nugw ri abön, ödöi wä ödöriö rol akwör yön ri abön, mag wä rol akwör rɨmɨdɨŋ mɨ, ñɨgö mönö i mɨdölaŋ nugugɨrön Krais höbkal höna. 11 Makwam, Jisas Krais nöbö mö nuŋwa ñɨgö rɨ nölaŋ ñɨŋ rɨ ri abmɨdöi mag akuyöbö aku, nuŋ ñɨgö kwo algör ör raŋ, ñɨŋ rɨ ri abön mag wä rol akwör rɨ gör mɨdɨŋ, nöbö mö bla nugwön God ib nuŋwa yadɨŋ bɨl sö duaŋ.
Pol nag nɨgɨm mɨdöŋa, jɨ Jisas mönö mag wä aku du dib röxöŋa
12 Makwam haul nöbö mölöu nöbö nugwi! Krais mönö wä aku nugwölɨŋ, me rön, nɨ nag nɨgmä aku, jɨ naga mɨdɨl aku, Krais mönö wä aku du mɨ dib röxa. 13  Apos 28:30Nöbö mö gapman nöbö dib Sisa mabö nuŋwa rɨ nölmɨdöi akuyöbö magalɨg nɨgön, nöbö mö hör akuyöbö mɨga akwör nɨgön, nɨ Krais mönö akwör yad nölmön, nɨ nag nɨgöi aku nugwöia. 14 Makwam nɨ naga mɨdɨl aku mɨ, haul nöbö mölöu nöbö mɨga Nöbö Diba nugw pɨ gö nɨgön ipöxölöi; mɨ usus rön God Mönö mag aku wöxnö yad nölmɨdöia. 15 Nöbö akuyöbö nöbö bli nɨ ölɨsö wölɨm, an kwo algör ib diba mɨdaŋ, me rön, Krais mönö yad nölmɨdöia. Nöbö bli ñɨŋ nɨ madmag nɨgön rɨbyöx nugw ri abön, Krais mönö yad nölmɨdöia. 16 Nöbö piaku, God nɨ yad nɨgmɨn, Krais mönö wä aku mönö mɨ ödöriö mɨd aku yad nölmɨdɨl aku nugwön, nɨ madmag nɨgön, ñɨŋ kwo algör ör Krais mönö wä aku yad nölmɨdöia.
17 Jɨ nöbö mö nɨ ölɨsö wölɨm, Krais mönö yad nölmɨdöi nöbö akuyöbö, rɨb mös mɨdɨm, an aliö alɨŋ, Pol ömörö pön öliöxmɨdaŋ jɨ an ib diba pɨnɨŋö, rön, aliö almɨdöia. 18 Makwam aku mönö mɨdöl! Ñɨŋ nɨ rɨb wä yöx nugwön Krais mönö wä aku yad nölöiŋönö nɨ rɨb gwogwo yöx nugwön Krais mönö wä aku yad nölmɨdöi aku, mönö mɨdöl. Ap dib aku ñɨŋ Krais mönö wä aku yad nölmɨdöia. Aku nɨ wahax pɨmɨdla.
Pol, Krais nɨ nugwidɨx mɨjönɨŋö, röŋa
Nɨ wahax pɨmɨdɨl aku, mai algör ör wahax pɨna. 19  2Kor 1:11Nɨ nugula, ñɨŋ God höjöpal gɨrön mɨdɨŋ, Jisas Krais Inöm nuŋwa nɨ nugwidɨx mɨdaŋ, nɨ nag mɨdɨl kɨ rɨŋadö dina. 20 Makwam nɨ wä cön aku, nɨ ap agap apɨm cɨn, kömö mɨjɨnönö wöröxɨn, nɨ rɨbyöx gɨba alɨg mɨdön, mɨxɨñ na ususör rön, Krais mönö wä nuŋ aku yad nölön, ib nuŋwa yadmön bɨl sö duaŋ nugugɨrön nɨ möigw henɨm. Höd alöŋ aku, mai paŋ mag aliö akwör cön aku waiö. 21  Gal 2:20Kömö na aku Krais mɨ; wöröxɨn aku, weik mɨdɨl akuyöbö yöi, mɨ mɨd ri abna. 22 Mɨxɨñ kɨ kömö mɨjɨn aku, mabö rɨmön ap mag bli yaxöna. Makwam, nɨ wöröxnönö mɨjɨn aku nugwöi. 23  2Kor 5:8Makwam, nɨ rɨb mös mɨda, jɨ wöröxön du Krais pɨsaŋ mɨjɨnö, rɨ rɨbyöx nugula. Alöx aku, nɨ mɨ wä röxa. 24 Jɨ rɨb nɨ i mɨd aku, nɨ mɨxɨñ alɨg mɨdön, ñɨgö rɨ nölmön, mɨd ri aböñ aku ap dib. 25 Makwam, nɨ keir rɨb ölɨsö yöx nugul aku, wöröxöin; ñɨgö rɨ nölmön, ñɨŋ Krais mönö wä nuŋ aku nugw pɨ ri ab gɨrön, nugwo cɨrɨp gö nɨgön rɨp duön, wahax pɨ gɨrön mɨjöña. 26 Makwam, nɨ ñɨŋ mɨdöi yöraku iswob höuöil wön paŋör mɨjnɨŋ aku, ñɨgö wä raŋ, Jisas Krais mɨ ödöriö wahax pɨ gɨrön rɨ mɨjöña.
Ñɨŋ ipöxmɨjeñ
27  Epes 4:1; 1Tes 2:12Makwam ap dib aku, Krais mönö wä aku rɨg yad mag akuyöbö akwör nugwön rɨ ri aböña. Almɨjöñ aku, nɨ mɨdöi yöraku inönö pik mɨdmön mönö haŋ, ñɨŋ rɨb paŋyöbö akwör yöx nugwön, mɨ ödöriö ususör rön mabö nɨgiö nɨgön, Krais mönö wä aku nugw pɨ gö nɨgön, nöbö mö bla yad nöiöñ aku, nɨ mönö aku nugwön wahax pɨ gɨrön mɨjɨna. 28 Makwam nöbö mö ñɨgö rɨ gwogwam rɨmɨdöi bla nugwön ipöxmɨjeñ. Nɨgiö paŋör mɨdön ipöxölɨŋ, ñɨŋ nugwöña, God nuŋ ñɨŋ pɨl pal nɨgön, ñɨgö kömö pöna. 29  Apos 16:19-40God ap wä i ñɨgö nölmɨn, ñɨŋ Krais nugw pɨmä. Makwam God ap wä i ñɨgö nöl aku, ñɨŋ Krais nöbö mö nuŋwa mɨdɨm, nöbö mö bli ñɨgö rɨb gwogwo yöx nugumɨn ölɨsö wölɨm, ñɨŋ ölɨŋ höb pɨmɨdöia. 30 Nɨ Krais nöbö nuŋwa mɨdmön nɨ rɨ gwogwam rɨmɨdöi mag akuyöbö, weik ñɨgö kwo algör ör rɨmɨdöia. Ñɨŋ pɨsaŋ mɨdmön nɨ rɨ gwogwam rɨmɨn öliöxön amɨn mɨdmɨdɨl aku mämäg ñɨŋa keir nugumä. Weik kwo algör ör, nɨ rɨ gwogwam rɨmɨdöi mönö aku nöbö mö bli ñɨgö yad nölmɨn nugwöia.

1:1: Apos 16:12-40

1:6: 1Kor 1:8

1:10: 1Tes 5:23

1:13: Apos 28:30

1:19: 2Kor 1:11

1:21: Gal 2:20

1:23: 2Kor 5:8

1:27: Epes 4:1; 1Tes 2:12

1:29: Apos 16:19-40