2
Haul nöbö mölöu nöbö akuyöbö ñɨgö madmag nɨgnɨm
Krais ñɨgö uliöxön pɨ aku mɨ, ñɨŋ gö nɨgön rɨb mɨga yöx nugweñ. Krais ñɨgö madmag nɨg aku mɨ, ñɨŋ wahax pön rɨb wä yöx nugu gör mɨjöña. Inöma nuŋ yuö ñɨŋ kwo mɨd aku mɨ, ñɨŋ nugwo nɨgiö nɨgön mɨdön, haul nöbö mölöu nöbö akuyöbö nuö nuö uliöxön pɨ ösös rɨ ri aböña. Makwam, rɨb mag paŋyöbö i yöxön, nuö nuö madmag nɨgön, rɨb ñɨŋ paŋyöbö i yöx gɨ mɨjöña. Almɨjöñ aku mɨ, nɨ wä cöna. Gal 5:26An nöbö mö diba mɨdɨŋ, nöbö mö bli anɨŋ nugwön ib ana yadɨŋ bɨl sö duaŋ, me rön, rɨb aku yöx nugumɨjeñ. Anör nöbö mö dib, nöbö mö piaku nöbö mö ulmɨdö, me rön, rɨb aku yöx nugumɨjeñ. Nöbö mö piaku magalɨg pɨ ri abön rɨb nöbö mö mɨdöiŋö, rön, rɨb akwör yöx nugwöña. 1Kor 10:24Anör mɨd ri abnɨŋö, rön, rɨb aku yöx nugumɨjeñ; nöbö mö bli algör ör mɨd ri abɨŋ, me rön, rɨb akwör yöx nugwöña.
Krais Jisas rɨbyöx nugwön rɨg röŋ mag akwör cöña
Krais Jisas rɨbyöx nugwön rɨg röŋ mag akwör cöña:
Jon 1:1-2; 17:5Krais Jisas maduar ör öim God rɨg mɨd akwör mɨd aku,
jɨ God ölɨsö rɨg mɨd mag akuyöbö, nɨ kwo aliar mɨjɨnö, rön, rɨb aku yöxölöŋ.
Jon 1:14; 2Kor 8:9Rɨb nuŋwa keir nugwön, ap nuŋ piaku magalɨg röböxön,
nöbö nag mabö rɨb i röxg mɨjɨnö, rɨm,
nuöma nugwo yöx pön höm, ha kiai mɨdöy röxgön,
nöbö mö rɨg mɨdöi aliö akuyöbö mɨdöŋa.
Hib 5:8; 12:2Makwam rɨb na keir nugwön cɨnö, rön, rölöŋ;
God rɨg yadöŋ mag akwör rɨp dumɨdɨm nugugɨrön,
nöbö gwogwo ödöriö piaku ñɨgö ölɨŋ höb pɨ nölmɨdöi mag akuyöbö,
nugwo bɨ katlö watlö um sö pɨl pal nɨgɨm wöröxöŋa.
Apos 2:33; Epes 1:20-21; Hib 1:3-4Krais röŋ aku, God nugwo pön wölu
mögörɨb adöx yöd röul adö kau sö yöraku nɨgön,
nugwo ib keiryöbö ödöriö mɨ bɨl sö mɨd i nölmɨn,
iba magalɨg ib nuŋwa moa mɨdöia.
10  Rom 14:11Alöŋ aku, Jisas ib nuŋwa pɨrag wölɨba,
ñɨŋ magalɨg,
adöx yöd röul adö kau sö mɨdöi bla aipam,
mögörɨb döul il kɨ mɨdöi bla aipam;
mögörɨb yuö bö mɨdöi bla aipam;
höxmax yuön,
11  Rom 10:9ñɨŋ magalɨg wöxnö yadön,
Jisas Krais nuŋ Nöbö Diba mɨdö, cöña.
Mönö aku yadmɨjöñ aku,
Acö God mil mag wä nuŋ aku nugwöña.
Hötɨkö mila ab mag aliö mil ab gɨr mɨjnɨm
12 Makwam, nöbö mö madmag yöbö nɨ bla. Ñɨŋ pɨsaŋ mɨdɨm wop aku, mönö yadmön nugwön rɨmɨdmä. Makwam weik pik mɨdɨl aku, mönö ñɨgö yadmɨdɨl kɨ kwo algön nör nugwön cöña. God nöbö mö nuŋwa mögörɨb adöx yöd röul adö kau sö pön wöliönɨŋö röŋ mönö wä aku mönö an, me rön, öim God nugwo rɨb wä yöxön, nuŋ rɨg yad akwör nugwön, mɨ ususör rɨmɨjöña. 13 God nuŋwör ususör rön madmag yuö ñɨŋ kwo rɨbyöx nölmɨn, nugwo wä cön adaku rɨŋö, rön, aliö alöia. 14 Ölɨsö wölaŋ, nuö nuö yadmɨjeñ. 15-16  Dan 12:3; Pil 1:10; 1Tes 2:19Ñɨŋ alön, mögörɨb il kɨ mɨdön, nöbö mö gwogwo ödöriö ap kib mag gwogwo rɨmɨdöi bla pɨsaŋ mɨdöi aku, jɨ ñɨŋ God halöu ha nuŋ wä ödöriö hölul mɨdöla mɨjöña. Kömö maga nölɨb mönö mag aku pön, nöbö mö ap kib mag gwogwo rɨmɨdöi piaku ñɨgö yad nöiöña, gupö adöx yöd kau sö mil abmɨd mag akuyöbö, ñɨŋ aliö mil ab gɨr mɨjöña. Krais mönö wä ñɨgö öim yad nölmɨdɨl aku, ñɨŋ nugwön mag akwör cöñ aku, mönö yadɨm aku hör pɨn pal duölö, rön, Krais höuöil hön wop aku, mɨ ödöriö wahax pɨna.
17 Ñɨŋ God nugw pɨmɨdöi aku, nugwo ap pal höjöpal ur nölmɨn nuŋ wä rɨ mag aliö akuyöbö ra. Makwam Krais mönö wä aku öim yad nölmön, nɨ pɨl pal nɨgɨŋ hañ na pɨñön aku, mönö mɨdöl. Aku hör röbö wain pɨ ap pal höjöpal ur nölmɨdöi adaku hörmɨdöi mag aliö akuyöbö mɨda. Ñɨŋ God nugw pɨmɨdöi aku, ap pal höjöpal ur nölɨbi röxg mɨda; hañ na pɨñön aku röbö wain rol aku hörɨbi röxg mɨda. Alaŋ, God ap höjöpal ur nölɨŋ nuŋ wä cön ap aku röxg mɨda. Makwam, nɨ ñɨñɨ nɨgön ñɨgö pɨsaŋ wahax pɨna. 18  Pil 3:1; 4:4Makwam, ñɨŋ algör ör ñɨñɨ nɨgön nɨ pɨsaŋ wahax pöña.
Timoti yöna
19 Ñɨŋ mɨd ri aböiŋönö pödpödriö mɨdöi aku nugwöi. Nöbö Dib Jisas yöwö rɨmɨn, womiöx mɨda nɨ Timoti nugwo yad abmön, u ñɨgö nugwön hön mönö aku yadaŋ, nɨ wä cöna. 20 Timoti nöbö wä, nɨ ñɨgö uliöxön madmag nɨgmɨdɨl mag akuyöbö nuŋ kwo algör ñɨgö uliöxön madmag nɨgmɨda. Timoti röxgɨb nöbö i nɨ pɨsaŋ yörɨk mɨdöl. 21  2Tim 4:10Nöbö mö bli mag akuyöbö almɨdölöi; ñɨŋ keir wä raŋ, me rɨ rɨbyöx nugwön rɨmɨdöia; Jisas Krais nugwo wä raŋ, me rɨ rɨbyöx nugwön rɨmɨdölöi. 22 Timoti nuŋ nöbö wä ödöriö mɨd aku mämäg ñɨŋa keir mödö nugwöia. Nuŋ ha na röxg mɨdmɨn, nöbö nuarö hogw i röxg Jisas mönö wä aku yad nöl yönmɨdöla. 23 Nɨ rɨbyöx nugul aku, igöp mɨda nag mɨdɨl aku mönö yadɨŋ nugwön, nɨ ap agapɨm cöñ mönö aku Timoti nugwo yadmön, nuŋ wön ñɨgö yad nöiöna. 24 Rɨb na aku, Nöbö Diba yöwö rɨm, igöp mɨda nɨ keir kwo algör ör mɨdöi yöraku ina.
Epaprodaitas yöna
25  Pil 4:18Makwam ñɨŋ nöböhöd ana Epaprodaitas nugwo yad abɨm hön, nɨ nugwidɨx mɨdmɨn nugugɨrön, an ami nöbö rɨg rɨmɨdöi maga ususör rön, God mabö nuŋ aku nɨgiö paŋör rɨmɨdöla. Makwam weik nugwo yad abmön ñɨgö mɨdöi yöraku höbkal yöna. 26 Nuŋ ñɨgö madmag nɨgön u nugunö rɨ rɨbyöx nugwa. Nuŋ ap rö rim mönö aku nugwön ögwö yöxmɨdim aku nugwön Epaprodaitas nuŋ rɨb mɨga yöxmɨda. 27 Epaprodaitas nugwo ap diba rɨmɨn, mɨñ wöröxöŋ aku, God nugwo uliöxön rɨmɨn, öbɨl duöŋa. Makwam nugwör yöi; God nɨ kwo algör ögwö yöxöŋa. Haul aku wöröxöxa, nɨ mɨ ögwö röxa. 28 Makwam, Epaprodaitas nugwo rɨmgör yad abmön waŋ, ñɨgö wä raŋ nugugɨrön, nɨ rɨb mɨga yöxmɨdɨl akuyöbö nugwöinöm. 29-30 Ñɨŋ höd mɨ pad piaku mɨdmɨn, nöbö nɨ nugwidɨx mɨdɨb nöbö i mɨdölmɨn, nöbö ñɨŋ aku yad abmɨn, Krais mabö aku cɨnö, rön, hön nɨ nugwidɨx mɨdön, mɨñ wöröxöŋa. Nöbö bli akuyöbö alɨbä rɨmɨdöi bla pɨ ri aböña. Makwam, nuŋ waŋ, Nöbö Dib mabö rɨ haul an aku hömɨdö, rön, nugwo yad wahax pön mɨ ödöriö wahax pöña.

2:3: Gal 5:26

2:4: 1Kor 10:24

2:6: Jon 1:1-2; 17:5

2:7: Jon 1:14; 2Kor 8:9

2:8: Hib 5:8; 12:2

2:9: Apos 2:33; Epes 1:20-21; Hib 1:3-4

2:10: Rom 14:11

2:11: Rom 10:9

2:15-16: Dan 12:3; Pil 1:10; 1Tes 2:19

2:18: Pil 3:1; 4:4

2:21: 2Tim 4:10

2:25: Pil 4:18