3
Krais nugw pɨl aku mɨ, God nɨ nugwön nöbö kömö wä nɨ me ra
Haul nöbö mölöu nöbö. Nɨ womiöx mönö yad pörɨba rön, ñɨgö mönö i alɨg yadɨba rɨmɨdla. Nöbö Diba nöbö mö nuŋwa mɨdöi aku, wahax pöña. Mönö ñɨgö höd yadɨm aku iswob yajɨn aku waiö. Iswob yadmön mɨd ri ab gɨ mɨjöñ aku waiö.
Wöñö höpebö bla nugw ri ab gɨrön mɨjöña. Ñɨŋ mag gwogwo ödöriö rɨmɨdöia. Ñɨŋ mɨxɨña wölɨxdörmɨdöia. Rom 2:29An God nöbö mö nuŋ ödöriö mɨdöla. Aku agapɨm: God Inöm nuŋwa anɨŋ pɨsaŋ mɨdaŋ, God höjöpainɨŋa. Krais Jisas nugwo cɨrɨpɨm wä rɨm nugugɨrön mɨdöl aku mɨ, God nöbö mö nuŋ ödöriö mɨdöla. An mɨxɨñ ap piaku rɨmɨdöi rɨb aku yöx nugwön God nöbö mö nuŋwa mɨdöinɨŋö, rɨ rɨbyöx nugwöl aku mɨ, God nöbö mö nuŋwa paxdöriar mɨdöla.
Apos 22:3Makwam mɨxɨñ ap bla rɨg rɨmɨdöi mönö aku yadön, an nöbö diba mɨdölɨŋö, cöñ aku, nɨ yajɨna, ñɨŋ mɨxɨñ ap piaku nöbö dib yöi, nɨ keir ör nöbö diba mɨdla. Luk 1:59; Apos 23:6; 2Kor 11:22Nɨ yöx pön hön wop akuyöbö amñaxɨb sö mɨdön, rɨl uña ödörmä. Nöso maduebö an Isrel, ha nuŋ pɨg Benjamin il aku mɨ, nɨ nöbö Hibru ödöriö mɨdla. Makwam Juda lo mönö yadmɨdöi aku, nɨ Perisi nöbö mɨdɨm aku, mönö aku rɨg yadmɨd mag akuyöbö magalɨg nugw ri abön rɨ mɨdmɨdla. Apos 8:3Juda mönö aku nugup duön mɨ ususör rön ölɨsö diba rödön, Krais nöbö mö ñɨgö nugwön, mɨ rɨ gwogwam rɨmɨdla. An Juda nöbö mö lo mönö ulul hörɨrör rɨmɨdɨl piaku aliö almɨdɨl aku, nöbö dib bla nɨ mönö i yadɨb maga nɨgölöŋ. Mat 13:44-46Makwam mai rɨbyöx nugw ri abön, höd rɨmɨdɨl adaku rɨ ri abmɨdöi aku nugwön, Krais nɨ ra akwör ap wä, me rɨ rɨba paŋ akwör yöx nugu gɨrön, höd rɨmɨdɨl ap bla magalɨg hör ap röxg aŋadö röböxma. Makwam höd rɨmɨdɨl ap piakwör yöi. Rɨb na yöxmɨdɨl aku, Krais Jisas Nöbö Diba nɨ nugul aku ap dib ödöriö. Ap piaku magalɨg mɨ hör ap. Krais Jisas mabö nuŋwa cɨnö, rön, ap piaku magalɨg röböxma. Krais nöbö nuŋwa mɨdön, nugwo nugw ri abnö, rön, ap hör bla magalɨg bɨcep bli röxg nugula. Rom 3:21-22Nɨ Krais pɨsaŋ nɨgiö mɨjɨna. Nɨ Juda lo mönö adaku rɨmɨdmön aku, God nɨ nugwön nöbö kömö wä nɨ me ren. Makwam Krais nugw pɨmɨdɨl aku mɨ, God nɨ nugwön nöbö kömö wä nɨ me cöna. 10  Rom 6:3-5; 8:17Makwam, Krais nugwo nugw ri abön, nuŋ öbɨlöŋ aku ölɨsö aku nugwön, nuŋ ömörö diba pöŋ akuyöbö ömörö pön, nuŋ wöröxöŋ akuyöbö wöröxmön, 11 nuŋ öbɨlöŋ mag akuyöbö God raŋ nɨ kwo algör öbina.
Pol ususör rön röŋa
12  1Tim 6:12,19Nɨ ap yadmɨdɨl pik magalɨg mödö pön, hölul mɨdöl nöbö i röxg mɨdɨl aku yadmɨdöi. Jɨ Krais Jisas, nɨ nöbö pödiöm mɨdanö, rön, nɨ kömö pöŋ mag aliö akuyöbö mɨjɨnö, rön, nɨ mɨ ususör rön ipalɨp dumɨdla. 13 Haul nöbö mölöu nöbö. Ap wä aku mödö pɨlö, rön, yadmɨdöi. Jɨ nɨ rɨb paŋyöbö i mɨda. Höd rɨmɨdɨl mag aku uplöbön, yöd nɨgön ap wä ödöi yöra nugwön ipalɨp dumɨdla. 14  1Kor 9:24God ap wä nɨ nöiön aku pɨnö, rön, rɨba paŋ akwör yöx nugu gɨrön, ödöia ödöriö akwör ipalɨp duön, rɨb sö dub yöra ipalɨp dumɨdla. God nɨ wö rön ap wä nöiön aku, Krais Jisas nɨ raŋ mögörɨb adöx yöd röul adö kau sö yöraku öim mɨjɨna. 15  1Kor 2:6An nöbö mö God nugwo cɨrɨp gö nɨg gɨ mɨdöl bla magalɨg, paŋ rɨb akwör yöx nugunɨŋa. Makwam mönö adö bli rɨb hör yöx nugumɨjöñ aku, God ñɨgö rɨb paxdöriö yöx nugub mag aku yabuöna. 16 Makwam Krais mönö wä nugw pöl mönö mag aku röböxöinɨŋ; mönö aku nugw pɨ gö nɨgön rɨŋ duaŋ.
17  1Kor 4:16Haul nöbö mölöu nöbö. Nɨ rɨg rɨmɨdɨl mag akuyöbö ñɨŋ kwo mag aliö akwör rɨp diöña. Nöbö mö paŋ mag aliö akwör cöñ aku, nugw ri aböña. 18 Aku agapɨm: ñɨgö öim yadmɨdɨl mönö aku nɨ iswob imön yadmɨdla, nöbö mö mɨga ap kib mag gwogwo rön, Krais bɨ katlö watlö um sö wöröxöŋ aku kwolmal röxg mɨdöia. 19  Rom 16:18Ñɨŋ mögörɨb gwogwo bö diöña. Mɨxɨñ ñɨŋa rɨbyöx nölmɨd adakwör rɨbyöx nugumɨdöia. Ap kib mag gwogwo rɨm möigw höxa, jɨ ñɨŋ nöbö akuyöbö wöxnö yadmɨdöia. Ap mögörɨb döul il kɨ mɨd akwör rɨbyöx nugumɨdöia. 20  Epes 2:6,19Makwam mögörɨb an aku, mögörɨb adöx yöd röul adö kau sö yöraku mɨda. Nöbö mö Kömö Pɨb Nöbö aku, Nöbö Dib Jisas Krais, adöx yöd röul adö kau sebö höna. An Nöbö aku pöx mɨdöla. 21  1Kor 15:28,42‑53Nuŋ mɨ Nöbö ölɨsö yadaŋ, ap bla magalɨg mönö nuŋwa nugwön mai diöna. Nöbö Dib Jisas Krais ölɨsö nuŋwa raŋ, mɨxɨñ an lɨdu lɨl rɨ pɨnɨb mɨxɨñ piaku raŋ, mɨxɨñ mɨ wä, mɨxɨñ nuŋ keir akwör röxg nɨgaŋ mɨjnɨŋa.

3:3: Rom 2:29

3:4: Apos 22:3

3:5: Luk 1:59; Apos 23:6; 2Kor 11:22

3:6: Apos 8:3

3:7: Mat 13:44-46

3:9: Rom 3:21-22

3:10: Rom 6:3-5; 8:17

3:12: 1Tim 6:12,19

3:14: 1Kor 9:24

3:15: 1Kor 2:6

3:17: 1Kor 4:16

3:19: Rom 16:18

3:20: Epes 2:6,19

3:21: 1Kor 15:28,42‑53