4
Mɨd ri aböña
1Tes 2:19-20Makwam, nöbö mö wä nɨ bla. Pad pik mɨdön, ñɨgö madmag nɨgön, u nugunö, rön, rɨb aku yöx nugu gɨrön mɨdla. Ñɨgö nugwön, wahax pön rɨb wä yöx nugu gör mɨdla. Mönö kai kɨtmɨdɨl kɨ nugwön, aliö alön, Nöbö Diba nugw pɨ cɨcɨ nɨg gɨr mɨjöña.
Yuodia Sidiki yöŋö ñɨgö mö hogwa yadmɨdla, ñɨŋ Nöbö Diba nugw pön mɨdöi makwam, ñɨŋ nuö nuö yadmɨjeñ; tar nɨgiö nɨgön mɨjöña.
Luk 10:20Makwam nöbö wä na, nɨ pɨsaŋ nɨgiö nɨgön mabö rɨmɨdöl aku, nɨ nagö yadmɨdla, naŋ mö hogw aku ñɨgö pɨ ösös rɨ nölaŋ, mɨd ri aböña. Höd mö hogw aku, nɨ aku, Klemen aku, nöbö mö piaku bli pɨsaŋ nɨgiö nɨgön, Krais mönö wä nuŋ aku nöbö mö akuyöbö yad nölmɨdöla. God nuŋ ib ñɨŋa nöbö mö öim kömö mɨdɨb köp rogw mɨdö bö kai kɨt gɨm mɨda.
Nöbö Diba nugwo cɨrɨpön, wahax pɨ gɨr mɨjöña. Iswob piöŋö ñɨgö yadmɨdla, wahax pɨ gɨr mɨjöña! Hib 10:25; Jems 5:8-9Nöbö mö höimölɨb wä mɨdɨŋ, nöbö mö piaku magalɨg nugwöña. Nöbö Diba womiöx höna. Mat 6:25‑34; Kol 4:2Rɨb diba yöxmɨjeñ. God nugwo yad nugwön, öim ri ablaŋe rön, ap magalɨg nugwo höjöpal gɨr mɨjöña. Ais 26:3; Jon 14:27; Kol 3:15Ñɨŋ Krais Jisas nugwo cɨrɨp ri ab gɨ mɨdöi aku mɨ, God höbwab höimöliö mɨda rɨb madmag yuö ñɨŋ kwo nɨgaŋ, ñɨŋ ipöxön rɨb mɨga yöxmɨjeñ. An nöbö mö akwör mɨdöl aku mɨ, God pödpöd rön aliö rɨmɨd aku nugwölöl.
Haul nöbö mölöu nöbö. Nɨ womiöx mönö yad pörɨba rön, ñɨgö mönö i kwo yadɨba rɨmɨdla.
Ap kai ap mɨm;
ap kai ap paxdöriöm;
ap kai ap ödöriöm;
ap kai mödɨba mɨdöl;
ap kai madmag nɨgɨbɨm;
ap kai nöbö mö nugwön wahax pɨmɨdöi;
ap kai ap wä mɨdöm;
ap kai nöbö mö nugwön wä rö rɨmɨdöi;
ñɨŋ ap piakwör rɨbyöx nugu gör mɨjöña.
Rom 16:20Nɨ ñɨgö pɨsaŋ mɨdön, ap kai rɨmön nugumä aku, mönö kai yadmön nugumä aku, paŋ mag akwör cöña. Akuyöbö almɨdɨŋ, God ñɨgö pɨsaŋ mɨdön, rɨb madmag ñɨŋa nugwidɨx mɨdaŋ, rɨb mɨga yöx nugweñ.
Pilipai nöbö mö ñɨŋ Pol nugwo ap nölmɨn, nuŋ wahax pöŋa
10 Nɨ rɨbyöxma, wa nɨ uplöböiŋö, rɨ rɨbyöx nugum aku, jɨ wöhö; nɨ rɨbyöx nugu gör mɨdmä, jɨ ödöi mɨdölöŋ nugwön ñɨŋ nɨ ap i nölölim. Makwam weik nölöi aku, nɨ rɨbyöx nugu gör mɨdöi aku nugwön, Nöbö Dib ana nugwo ri ablaŋe rön mɨ ödöriö wahax pɨmɨdla. 11 Wop bli hör mɨdɨl rɨb aku yöxön yadmɨdöi; Nöbö Diba nɨ rɨba nölmɨn wopik nugula, nɨ pödpöd cön aku, mönö mɨdöl. 12 Wop bli ap mɨga mɨda; wop bli mɨdöl. Mɨd wop bla nɨmla; mɨdöl wop bla hör mɨdla. Al aku, ap mɨga mɨdönö mɨdölö, rɨb diba yöxöi. 13  2Kor 12:10Nöbö Diba nɨ nugwidɨx mɨdön ölɨsö nölmɨd aku mɨ, nɨ agap apɨm rane, cön aku, cɨna.
14 Makwam nɨ ömörö pɨmɨdma, ñɨŋ nɨ rɨbyöx nugwön ap nölöi aku, mɨ mag wä röia. 15  2Kor 11:9Ñɨŋ Pilipai nöbö mö nugwöia, ñɨŋ Jisas mönö wä nuŋ aku höd meme nugwim wop aku, nɨ Masedonia Propins röböxön, God Mönö yad nöl yönmɨdmön, God nöbö mö nuŋwa mɨdim akuyöbö bli nɨ ap nölölim. Ñɨŋ Pilipai nöbö mö piakwör nɨ rɨg ap akuyöbö nölmɨdmä. 16 Makwam nɨ wön taun dib Tesalonaika mɨdɨm wop aku nɨ ap i mɨdölöŋ, jɨ ñɨŋ nɨ rɨg ap bla öim nölmɨdmä.
17 Jɨ rɨg ap ñɨŋ bla pɨnö rön yadmɨdöi; rɨb ñɨŋa keir nugwön ap amnör nölim aku nugwön, God ñɨgö nöbö mö mɨ ödöriö wahax pön, ñɨŋ alim mag aku uplöbenɨŋö, rön, yadmɨdla.
18 Ñɨŋ ap nölmä aku magalɨg pɨla. Nöbö ñɨŋ Epaprodaitas nugwo rɨg ap bla nölmä aku nuŋ pön hön nɨ nölmɨn, weik nɨ ap mɨga mɨdmɨn mɨd ri ab gɨ mɨdla. Nɨ aliö nölmä aku, God nugwo ap urön nölɨŋ, hölɨŋ wä höm nugwo wä rɨmɨd mag aliö akuyöbö röia. 19 Ñɨŋ Krais Jisas nöbö mö nuŋwa mɨdöi aku, God na Nöbö rɨb ödöriö aku ñɨgö nugwidɨx mɨdön, ap agapɨm mɨden akuyöbö ñɨgö nölaŋ.
20 Makwam, God Acö ana ib nuŋwa öim öim yadɨŋ adöx sö duaŋ. Mag aliö akuyöbö aku mag waiö.
Mönö rɨb mag bli
21-22 Krais Jisas nöbö mö nuŋwa nöbö dib Sisa pɨsaŋ mɨdöi akuyöbö, ñɨgö Krais Jisas nöbö mö nuŋwa mɨdöi piaku magalɨg, “Ñɨŋ mɨdöiŋ ä?” rɨmɨdöia. Makwam mɨ, Krais Jisas nöbö mö nɨ pɨsaŋ yörɨk mɨdöl bla magalɨg, ñɨgö Krais Jisas nöbö mö nuŋwa mɨdöi piaku magalɨg, “Ñɨŋ mɨdöiŋ ä?” rɨmɨdöla.
23 Nöbö Dib Jisas Krais ñɨgö nugwidɨx mɨdön pɨ ösös rɨ ri aböna. Mag aliö akuyöbö aku mag waiö.

4:1: 1Tes 2:19-20

4:3: Luk 10:20

4:5: Hib 10:25; Jems 5:8-9

4:6: Mat 6:25‑34; Kol 4:2

4:7: Ais 26:3; Jon 14:27; Kol 3:15

4:9: Rom 16:20

4:13: 2Kor 12:10

4:15: 2Kor 11:9