Pol Kolosi nöbö mö ñɨgö köp kai kɨtöŋa
1
1-2 Nɨ Pol. God nuŋ keir nɨ yad nɨgmɨn, Krais Jisas mönö wä pön dub nöbö i mɨdla. Makwam weik haul ana Timoti nɨ pɨsaŋ mɨdmɨn nugugɨrön, ñɨgö haul nöbö mölöu nöbö Krais Jisas nugw pön cɨrɨp ri abön taun dib Kolosi mɨdöi bla, köp kɨ kai kɨtmɨdla.
God Acö ana ñɨgö uliöxön pɨ ri abaŋ, mɨd ri aböña.
Pol Krais nöbö mö Kolosi mɨdim bla höjöpalön, God nugwo ri ablaŋe röŋa
3-4  Epes 1:15-16Yadɨm nugwöla, ñɨŋ Krais Jisas nugw pön cɨrɨp ri abön, nöbö mö nugwo nugw pɨmɨdöi bla ñɨgö magalɨg madmag nɨgmɨdöia. Makwam, an höjöpalön, ñɨgö rɨbyöx nugwön, öim öim God Nöbö Dib ana Jisas Krais Nuö nuŋ aku nugwo ri ablaŋe rɨmɨdöla. Epes 1:13; 1Pit 1:4Mögörɨb adöx yöd röul adö kau sö yöraku wöluön ap wä pɨnɨŋö, rɨ rɨbyöx nugumɨdöi aku mɨ, ñɨŋ Krais Jisas nugwo cɨrɨp gö nɨgön, nöbö mö nuŋ bla madmag nɨgmɨdöia. Mönö mɨ ödöriö, Krais mönö wä aku höd höm, ñɨŋ ap wä ñɨŋa adöx yöd röul adö kau sö mɨd aku mödö nugwöia.
Ñɨŋ höd meme Krais mönö mag wä aku nugwön, God nuŋ nöbö mö akuyöbö uliöxön pɨ ösös rɨ ri abmɨd mönö ma aku nugwön, ñɨŋ keir alɨg nugw pim wop aku ila nɨgön, Krais mönö wä aku yuö ñɨŋ kwo mag yaxɨm diba dumɨd mag aliö akuyöbö, Krais mönö wä aku mögörɨb piaku piaku hörɨrör magalɨg duön, nöbö mö yuö ñɨŋ kwo maga yaxɨm diba dumɨda.
Kol 4:12; Plm 23Nöbö madmag yöbö an Epapras, an pɨsaŋ mabö rön, Krais mabö nuŋwa öim rɨ ri abmɨd aku, ñɨgö höd meme Krais mönö wä aku yad nölöŋa. Alöŋ mag aku, anɨŋ rɨ nölöŋa. Inöma yuö ñɨŋ kwo mɨdmɨn nugugɨrön, ñɨŋ nöbö mö bla madmag nɨgmɨdöi aku, Epapras yörɨk hön anɨŋ yad nölöŋa.
Epes 1:16-17Makwam, Epapras nuŋ höd meme anɨŋ mönö aku yad nölmɨn nugumɨŋ wop aku ila nɨgön, ñɨgö me rön God nugwo öim höjöpalmɨdöla. God höjöpalön yadmɨdöla, nuŋ inöm ñɨŋa rɨba nölaŋ, ñɨŋ rɨbyöx nugw ri abön, ap agapɨm God nugwo wä cön aku nugw ri aböñɨŋö, rɨmɨdöla. 10 Makwam, ñɨŋ Nöbö Diba nöbö mö nuŋ ödöriö akuyöbö mɨdön, nugwo mɨ wä cön adakwör rɨŋ duaŋ. Ñɨŋ aliö alön, ap wä hörɨrör mɨga akwör rɨp duön, God nuŋ nöbö pödiöm mɨd aku nugw ri aböña. Aliö alɨŋ, ap mag mɨga akwör yaxöna. 11  Epes 1:19; 3:16God nuŋ Nöbö ölö ödöriö mil alɨg mɨd aku, nuŋ ölɨsö nuŋwa magalɨg ñɨgö nölaŋ, ñɨŋ ölɨsö nuŋwa pön, ömörö bli haŋ rɨb aku yöx nugweñ, rɨbyöx gɨba alɨg mɨdön, wahax pɨ gɨrön, 12  Epes 1:11,18Acö nugwo ri ablaŋe rɨ gɨr mɨjöña. Krais nöbö mö nuŋwa mögörɨb öim mila mɨd yöraku ap wä pɨmɨjöñ aku, Acö nuŋ ñɨgö raŋ, ñɨŋ kwo algör ör ap wä aku pöña. 13  Luk 22:53; Epes 2:2Kɨjaki, cɨcɨbö adaku nugwidɨx mɨd nöbö aku, anɨŋ nag nɨg cɨcɨ nɨgmɨn mɨdmɨŋ aku, jɨ God nuŋ anɨŋ yau abɨm, weik Ha madmag yöbö nuŋwa anɨŋ pɨ ri abön nugwidɨx mɨda. 14  Epes 1:7Ha nuŋ akwör anɨŋ ñöx nɨgön wöröxön, naga mɨdmɨŋ aku yau aböŋa; nuŋ ap kib mag gwogwo rɨmɨdöl piaku nugwön röböxöŋa.
Krais ap bla magalɨg nugwidɨx mɨda
15  Jon 1:18; 2Kor 4:4Nuö God nugwo wöxnö nugub maga nɨgöl aku, jɨ Ha nuŋwa Nuö röxg mɨda. Nöbö mö ap piaku rɨ nɨgölöŋ wop aku, Ha Nuö pɨsaŋ mɨdöŋa. Nöbö mö ap piaku magalɨg yöra bö mɨda; Krais nuŋ röul yöra sö mɨda. 16 Ap adöx yöd röul adö kau sö piaku aipam, ap mögörɨb il kɨ aipam, ap mämäga nugwöl bla aipam, ap mämäga nugwölöl bla aipam, inöm ap bla nugwidɨx mɨdöi bla aipam, magalɨg nuŋwör rɨ nɨgöŋa. Rɨ nɨgöŋ aku, Krais ib nuŋwa yadɨŋ bɨl sö duaŋ, me rön, rɨ nɨgöŋa. 17  Jon 1:1; 8:58Mögörɨb maduar ör rɨ nɨgölöŋ wop aku, Krais mɨdöŋa. Nuŋ mɨda aku mɨ, ap bla magalɨg yör ñɨŋ keir akwör mɨdön nɨgiö nɨgön mɨda. 18  Apos 26:23; Epes 1:22-23; Rep 1:5Krais nuŋ yöcmaca mɨda; nöbö mö nuŋ bla, cöc aku, mɨxɨñ nuŋwa mɨda. Nuŋ ila nɨgön wöröxön höbkal öbɨlöŋ aku mɨ, nöbö mö nuŋ bla höbkal öbɨlön öim kömö mɨjöña. Nuŋ ila nɨgön wöröxön höbkal öbɨlöŋ aku mɨ, ap agap apɨm mɨd piaku yöra bö mɨda; nuŋwör bɨl yöra sö mɨda. 19  Kol 2:9God rɨb nuŋwa keir yöx nugwön rɨmɨn, God nuŋ rɨg mɨd mag akwör, Krais nuŋ kwo algör rɨg mɨda. 20  Epes 1:10Makwam, ap agap apɨm mögörɨb il kɨ mɨda aipam, mögörɨb adöx yöd röul adö kau sö mɨda aipam, ap bla magalɨg God pɨsaŋ nɨgiö nɨgɨb maga ra. Höd ap piaku God nugwo kwolmal röxg mɨdmɨdöia. Makwam Ha nuŋwa, Nuö nuŋwa keir rɨg mɨd mag akwör rɨg mɨdön, bɨ katlö watlö um sö haña pɨnmɨn wöröxɨm, wopik ap piaku magalɨg God pɨsaŋ nɨgiö nɨgɨb maga ra.
21  Rom 5:10; Epes 2:12Ñɨŋ höd ap kib mag gwogwo rɨbyöx nugu gɨrön, paŋ mag akwör rɨ gɨr mɨdön, God nöbö mö pɨlgɨb nuŋwa mɨdön, pad piaku mɨdmɨdöia. 22  Rom 5:10; Epes 5:27Jɨ weik Ha nuŋwa nöbial mɨxɨña nɨgön wöröxöŋ aku mɨ, God nuŋ ñɨgö pɨ nuŋ keir pɨsaŋ nɨgliu nöl nɨgmɨn, ñɨŋ mögörɨb nuŋwa adöx yöd röul adö kau sö yöraku wöluön, God mämäg il rol nuŋ yöra nöbö mö leia, nöbö mö hölul mɨdöla, nöbö mö mönö i mɨdöla, mɨjöña. 23 Makwam ñɨŋ Krais mönö wä nugw pɨmɨdöi aku, ram padö röxg nugw pɨ gö nɨg gɨrön, God ap wä ñɨgö nöiön aku rɨb madmag yuö ñɨŋ kwo pɨ cɨcɨ nɨgön, rɨbyöx nugu gɨrön mɨjöña. Krais mönö mag wä ñɨgö yad nölmɨn nugumä aku, ñɨgör yöi, nöbö mö mögörɨb akuyöbö hörɨrör magalɨg yad nölmɨn duöŋa. Nɨ Pol kwo algör ör mabö adakwör rɨmɨdla.
Pol nuŋ Krais mabö nuŋwa rɨmɨdöŋa
24 Ñɨgö me rön Krais mönö wä yad nölmɨdmön nɨ rɨ gwogwam rɨm ömörö pɨm aku, weik nɨ wahax pɨmɨdla. Krais nuŋ keir mɨ ödöriö ömörö diba pöŋ mag akuyöbö, Krais nöbö mö nuŋ bla ñɨŋ kwo algör mɨ ödöriö ömörö diba pöñɨŋö, rön, Krais mɨxɨñ nuŋ aku, cöc nuŋ aku, rɨ nöinö, rön, mɨxɨñ na ömörö bli pɨmɨdla.
25  Epes 3:2,7-8God nɨ yad nɨgmɨn, ñɨgö God Mönö aku magalɨg yad nöl ri abmɨdɨl aku mɨ, nɨ cöc nuŋwa mabö rɨ nölɨb nöbö mɨdla. 26  Rom 16:25-26; Epes 3:5,9Mönö wä aku maduar ör kɨm mɨga umad gɨ mɨdmɨda, jɨ weik God nuŋ Krais nöbö mö nuŋwa ñɨgö mönö wä aku pɨ wöxnö nɨga. 27 God rɨbyöx nugwön mönö yad nɨgöŋ aku, mönö wä ödöriö, mönö mila alɨg umad gɨ mɨdmɨd aku, nöbö mö bla magalɨg nugwɨŋ, me rön, nöbö mö nuŋwa ñɨgö wöxnö yabuöna. Mönö wä aku il aku aliö mɨda: Krais madmag yuö ñɨŋ kwo mɨd aku mɨ, ñɨŋ mögörɨb adöx yöd röul adö kau sö yöraku wöluön, God mil mag keiryöbö alɨg mɨd yöra pɨsaŋ öim mɨjöña. 28 Makwam, an Krais nuŋwör yad nöl yönmɨdöla. Ñɨŋ magalɨg Krais nugwo cɨrɨp ri ab gɨrön, mönö nuŋwa nugw ri abön, rɨg yad mag akwör rɨ gɨrön mɨjöñɨŋö, rön, an rɨbyöx nugw ri abön, nöbö mö akuyöbö ñɨgö magalɨg mönö nölön, Krais mönö wä aku yad nölmɨdöla. 29  Epes 3:7,20; Pil 4:13Mag akwör, Krais ölɨsö mag nuŋwa keir magalɨg nɨ nöl aku pön, mɨ ususör rön mabö nuŋwa rɨ gɨrön mɨdla.

1:3-4: Epes 1:15-16

1:5: Epes 1:13; 1Pit 1:4

1:7: Kol 4:12; Plm 23

1:9: Epes 1:16-17

1:11: Epes 1:19; 3:16

1:12: Epes 1:11,18

1:13: Luk 22:53; Epes 2:2

1:14: Epes 1:7

1:15: Jon 1:18; 2Kor 4:4

1:17: Jon 1:1; 8:58

1:18: Apos 26:23; Epes 1:22-23; Rep 1:5

1:19: Kol 2:9

1:20: Epes 1:10

1:21: Rom 5:10; Epes 2:12

1:22: Rom 5:10; Epes 5:27

1:25: Epes 3:2,7-8

1:26: Rom 16:25-26; Epes 3:5,9

1:29: Epes 3:7,20; Pil 4:13