2
Ñɨgö inakmönö hörön yadmɨjöñ mönö aku yöxmɨjeñ
Makwam nugwi! Ñɨŋ Kolosi nöbö mö bla aipam, Leodisia nöbö mö bla aipam, nöbö mö bli haŋaj mämäg yuö na nugwölöi bla aipam, ñɨŋ mɨd ri abne, rön, nɨ mabö mɨ ususör rön rɨmɨdla. Ñɨŋ wahax pön rɨb wä yöx nugu gör mɨdön, rɨb paŋyöbö iör nugwön, nuö nuö madmag nɨgön, rɨbyöx nugw ri abön, God Mönö umadiö mɨdmɨd aku magalɨg nugw ri abɨŋ, me rön, rɨb aku yöx nugumɨdla. God Mönö umadiö mɨdmɨd aku Krais. 1Kor 1:24,30God rɨb wä wä nuŋ bla magalɨg Krais yuö nuŋ kwo umad gɨ mɨd aku mɨ, nuŋ keir ör God rɨb wä aku pɨ wöxnö nɨgɨb maga ra.
Rom 16:18Nöbö mö bli inakmönö hörön, mönö kɨtɨb wä bli yadmɨn nugugɨrön, inakmönö ñɨŋ aku nugw pɨbä mag rö, rön, ñɨgö mönö kɨ yad nöl ri abmɨdla. 1Kor 5:3Nɨ mögörɨb pad yörɨk mɨdɨl aku, jɨ rɨb na aku ñɨgö ada mɨdɨm nugugɨrön, ñɨgö rɨbyöx nugugu mɨdla. Makwam ñɨŋ Krais nugw pɨ gö nɨgön, tar mɨdön, nɨgiö nɨgön mɨdöi aku, nɨ wä ra.
Krais pɨsaŋ mɨdön nuŋ rɨg yad mag akwör cɨnɨŋa
Ñɨŋ Jisas Krais nugw pön, Nöbö Dib an me rön nugw pɨmɨdöi mag akuyöbö, paŋ adakwör nugwön rɨŋ duaŋ. Epes 3:17Ñɨŋ Krais nugwo cɨrɨp ri abön, mönö mɨ nuŋwa yad nölɨm nugumä aku nugw pɨ gö nɨgön, rɨg yad mag akwör rön, God nugwo ri ablaŋe rɨ gɨrön mɨjöña.
Makwam nugw ri aböña. Nöbö mö bli ñɨgö mönö hör inakmönö hörön yadɨm, ñɨŋ nöbö mö piaku adö dub maga ra. Mönö hör inakmönö hörmɨdöi aku, nöso nöbö haiwo ñɨŋ aipam, inöm gwogwo ap bla mögörɨb il kɨ nugwidɨx mɨdöi bla haiwo aipam pön yadmɨdöia. Krais mönö wä aku pön yadmɨdölöi. Jon 1:14,16Aku agapɨm: Krais mɨxɨñ alɨg mɨd aku, jɨ God rɨg mɨd mag akuyöbö, Krais nuŋ kwo paŋ mag akwör rɨg mɨda. 10  Epes 1:21-22God nuŋ rɨmɨn, ñɨŋ Krais nugwo cɨrɨpön, nugwo pɨsaŋ nɨgiö nɨgön mɨdön, kömö ödöriö mɨdöia. Krais nuŋwör mɨ, inöm gwogwo ap piaku mögörɨb il kɨ nugwidɨx mɨdöi bla magalɨg padɨx bɨl yöra sö mɨda.
11  Rom 2:29Ñɨŋ Krais pɨsaŋ nɨgiö nɨgön mɨdöi aku mɨ, ñɨŋ mödö Juda nöbö mö uña ödöröi mag akuyöbö röxg mɨdöia. Juda nöbö mö bla yu asa pön uña ödörmɨdöia, jɨ ñɨŋ Krais pɨsaŋ nɨgiö nɨgön mɨdöi aku mɨ, Krais nuŋ ap kib mag gwogwo rɨmɨdöi nag akwör ödöra. 12  Rom 6:4Ñɨgö röbö palmä aku, ñɨgö Krais pɨsaŋ hogw pɨlmä; ñɨŋ God ölɨsö nuŋwa Jisas pɨ pabɨl nölöŋa aku nugw pɨmä aku mɨ, God ñɨgö Krais pɨsaŋ pɨ pabɨl nölmɨn, nöbö mö kömö yoŋyöbö nuŋwa mɨdöia.
13  Epes 2:1,4-5Ñɨŋ höd ap kib mag gwogwo adakwör rɨmɨdöia. Krais nuŋ ap kib mag gwogwo rɨmɨdöi nag aku ödörölöŋ wop aku, ñɨŋ nöbö mö mödö wöröxöi akuyöbö aliö alɨg mɨdmä. Makwam God nuŋ keir rɨmɨn, wopik ñɨŋ Krais pɨsaŋ kömö mɨdöia. God ap kib mag gwogwo rɨmɨdöl aku magalɨg nugwön röböxa. 14  Epes 2:14‑16; 1Pit 2:24Ap kib mag gwogwo rɨmɨdöl aku, lo mönö hörɨrör paiŋö nölɨb mönö kai kɨtim aku, God pɨ bɨ katlö watlö um sö cɨpɨl pal nɨgmɨn, aŋadö pöröŋa. 15 Bɨ katlö watlö um sö mɨdön wöröxön öbɨlön, Krais nuŋ inöm gwogwo ap bla mögörɨb il kɨ nugwidɨx mɨdöi piaku pɨ mo nuŋwa nɨgön, nöbö mö akuyöbö nugumɨdɨm nugugɨrön, ñɨgö nag wabɨlön pön pɨxɨp duöŋa.
16  Rom 14:1-13Alöŋ mag akuyöbö, ñɨŋ ap mag piaku bli röbö piaku bli nɨmmɨdɨŋ, nöbö mö bli ñɨgö yad höimöumɨdɨŋ, rɨb mɨga yöx nugumɨjeñ. Weik God höjöpalɨb wop dib me rön hölul cöñ mag aku ñɨŋ alölɨŋ, ñɨgö yad höimöumɨdɨŋ, rɨb mɨga yöx nugumɨjeñ. Weik mɨlmeja yöudöŋdöŋ wöl wopik wop dib me rön hölul cöñ mag aku ñɨŋ alölɨŋ, ñɨgö yad höimöumɨdɨŋ, rɨb mɨga yöx nugumɨjeñ. Weik Juda God höjöpalɨb wop dib me rön hölul cöñ mag aku ñɨŋ alölɨŋ, ñɨgö yad höimöumɨdɨŋ, rɨb mɨga yöx nugumɨjeñ. 17  Hib 8:5Krais hölöŋ wop aku, ap piaku inöm röxg nugwön rɨmɨdöia; jɨ ap yöbö aku Krais.
18 Makwam, nöbö mö bli hön, mönö mɨxɨla pɨxön, “An rɨb nugwöl aku mɨ, ñɨŋ al aliö cöñɨŋönö nöbö mö mölyöbö mɨjöñɨŋönö ejol bla höjöpainö,” rɨmɨjöñ aku, mönö ñɨŋa yöxön, God ap wä ñɨgö nöiön ap aku röböxeñ. Nöbö mö piaku, Krais mönö wä aku nugwölöi; rɨb ñɨŋa keir akwör nugwön, rɨb inakmönö piakuyöbö pön, an nöbö mö dib, me rön, hör haiwo mɨxɨla urmɨdöia. 19  Epes 2:21; 4:16Nöbö mö piaku, ñɨŋ Krais röböxön mag gwogwo aku rola dumɨdöia. Makwam Krais nuŋ yöcmac maga mɨdön, mɨxɨñ nuŋ aku, magalɨg löxlö akuyöbö nɨgliu nöl nɨgön, ap wä nölön, nugwidɨx mɨd ri abmɨn nugugɨrön, God nuŋ rɨm mɨxɨña dib röxmɨn dumɨda.
20  Gal 4:3,9; 1Tim 4:3Ñɨŋ Krais cɨrɨp gɨ mɨdöi aku mɨ, ñɨŋ nugwo pɨsaŋ wöröxön, inöm gwogwo ap akuyöbö mögörɨb il kɨ nugwidɨx mɨdöi piaku mo ñɨŋa mɨdölöi. Ap i ñɨgö rɨ gwogwam rɨb ölɨsö mɨdöl. Makwam, pödpöd rɨmɨn nöbö mö bla rɨg rɨbyöx nugumɨdöi mag akuyöbö, ñɨŋ kwo algör rɨbyöx nugumɨdöi? 21 “Ap aku imaga pɨmɨjeñ! Ap aku nɨmmɨjeñ! Ap aku pɨ nugumɨjeñɨŋö,” rɨmɨdöia. 22  Mat 15:9Jɨ ap mag röbö ap yadmɨdöi bla magalɨg nɨmɨŋ pöcöna. Mönö kɨtɨb wä yad nölmɨdöi piaku magalɨg nöbö mö rɨb hör yöxön yadmɨdöi adakwör nugwön yad nölmɨdöia.
23 Nöbö mö piaku aliö yadön yadmɨdöia, ñɨŋ mönö ana mai duön paŋ aliö akwör höjöpalön, nöbö mö lɨblɨb mɨdö bla röxg mɨdön, mɨ ususör rön ap hölul rön, akuyöbö aiöñ aku wä cönɨŋö rɨmɨdöia. Aliö alɨŋ, nöbö mö bli nugwɨŋ, mönö mi röxgöna, jɨ ap kib mag gwogwo rɨb rɨb mag aku haŋ, ap inakmönö bla akwör rɨbyöx nugwön, Krais cɨrɨp gɨ mɨdölöi aku mɨ, ñɨŋ ölɨsö mɨdölaŋ nugugɨrön mɨxɨñ ñɨŋa keir rɨbyöx nölmɨd adaku röböxɨb maga nɨgöl.

2:3: 1Kor 1:24,30

2:4: Rom 16:18

2:5: 1Kor 5:3

2:7: Epes 3:17

2:9: Jon 1:14,16

2:10: Epes 1:21-22

2:11: Rom 2:29

2:12: Rom 6:4

2:13: Epes 2:1,4-5

2:14: Epes 2:14‑16; 1Pit 2:24

2:16: Rom 14:1-13

2:17: Hib 8:5

2:19: Epes 2:21; 4:16

2:20: Gal 4:3,9; 1Tim 4:3

2:22: Mat 15:9