3
God rɨmɨn, an Krais pɨsaŋ öbɨlmɨŋa
1-2  Mat 6:33; Mak 12:36; 16:19; Epes 1:20Makwam ñɨŋ Krais pɨsaŋ öbɨlön kömö mag yoŋyöbö pön mɨdöi aku, mögörɨb döul il kɨ ap blaku rɨbyöx nugumɨjeñ. Rɨb dib ñɨŋ aku diön ap mögörɨb adöx yöd röul adö kau sö mɨd piaku. Krais nuŋ öbɨlön adöx yöd röul adö kau sö yöraku duön, God imag mɨrɨx adö römɨd gɨ mɨda. Ñɨŋ Krais pɨsaŋ wöröxmä aku mɨ, kömö mɨdɨb mag ñɨŋ aku God Krais yöŋö nuarö hogwa pɨsaŋ umadiö mɨda. Kömö mɨdɨb mag ñɨŋa il aku Krais. Mai nuŋ hön wop aku, ñɨŋ duön nuŋ pɨsaŋ mil mag keiryöbö alɨg mɨd ri aböña.
Höd mɨdmɨdöi aku keiryöbö, wopik mɨdöi aku keiryöbö
Rom 6:6,11; Epes 4:19; 5:3-6Makwam, ap agapɨm mɨxɨña rɨbyöx nöl adaku pɨl pal nɨgöña. Mö kib nöbö kib rön, rɨb gwogwo yöxön, amnɨmab rön, ap kib mag gwogwo akwör rɨŋö, rön, köme ulnöu löpöi gol rɨg ap piaku mɨga akwör pɨnɨŋö, rön, rɨb rɨb aku pɨl pal nɨgöña. Köme ulnöu löpöi gol rɨg ap akuyöbö mɨga akwör pɨnɨŋö, rɨ rɨbyöx nugumɨdöi nöbö mö bla, ñɨŋ nöbö mö ap inakmönö höjöpal ur nölmɨdöi akuyöbö akwör mɨdöia. Ñɨŋ paŋ ap piakwör rɨŋ, God nuŋ ölɨsö rödön, ñɨgö mɨ ölɨŋ höb diba pɨ nöiöna. Ñɨŋ keir höd mag gwogwo rol akwör rɨbyöx nugwön, paŋ mag aliö akuyöbö akwör rɨmɨdöia. Epes 4:25-29; 5:4Makwam weik mag gwogwo rol aku aŋadö röböxöña. Höd ölɨsö diba wölmɨn, mɨ ölɨsö diba rödön, rɨb gwogwo yöxön, nöbö mö akuyöbö ñɨgö yad höimöuön, mönö gwogwo gwogwo yadön rɨmɨdöi aku, weik rɨmɨjeñ. Epes 4:22,25Mönö inakmönö hörön nuö nuö yadmɨjeñ. Krais pɨsaŋ wöröxmä aku mɨ, rɨ gwogwam rɨmɨdöi mag aku ñɨgö wölɨj röxg woböŋ aku aipam, höbwab rɨb madmag hödyöbö ñɨŋ aku aipam, pɨ asɨx aböia. 10  Epes 4:24Höbwab rɨb madmag hödyöbö ñɨŋ aku pɨ asɨx abön, höbwab rɨb madmag yoŋyöbö ñɨŋ aku wölɨj röxg röb nɨgöia. Nöbö mö yoŋyöbö mɨdön, God ñɨgö rɨ nɨgöŋ Nöbö aku nuŋ öim öim raŋ, ñɨŋ nuŋ keir rɨg mɨd aliö akwör röxg nɨgön, nugwo mɨ nugw ri aböña. 11  Gal 3:28God aliö alöŋ aku mɨ, Grik nöbö mö bla keir, Juda nöbö mö bla keir mɨdölöi. Nöbö mö uña ödörmɨdöi bla keir, nöbö mö uña ödörmɨdölöi bla keir mɨdölöi. Nöbö mö kai kɨtɨba nugumɨdöi bla keir, nöbö mö kai kɨtɨba nugumɨdölöi bla keir mɨdölöi. Nöbö mö alömö bla keir, nöbö mö wödɨx bla keir mɨdölöi. Nöbö mö wob pön du nɨgɨm nag mabö rɨmɨdöi bla keir, nöbö mö rɨb ñɨŋa keir yöx nugwön mabö rɨmɨdöi bla keir mɨdölöi. Nöbö mö yoŋyöbö mɨdöl aku mɨ, Krais nuŋ keir ör anɨŋ magalɨg madmag yuö kwo mɨdmɨn, ap bli magalɨg hör ap i röxa.
12  1Pit 2:9God nöbö mö nuŋwa mɨdöia. Nuŋ ñɨgö madmag nɨgön, nöbö mö nuŋwa keir yad nɨgöŋa. Makwam, wölɨj röb gɨ mɨdöi mag akuyöbö, rɨ ri abɨb mag aku röb nɨgöña. Ñɨŋ nöbö mö bla uliöxön pɨ ösös rɨ ri aböña; ib ñɨŋa keir yadɨŋ bɨl sö duölaŋ; nöbö mö höimölɨb wä mɨjöña; nöbö mö akuyöbö mönö höimöliö yadön ölɨsö rödmɨjeñ. 13  Epes 4:2,32Krais nöbö mö nuŋwa bli ñɨgö rɨ gwogwam rɨmɨdɨŋ, ñɨgö paiŋö mag i rɨmɨjeñ. Mönö bli mɨjöna, Nöbö Dib ñɨŋa ap kib mag gwogwo rɨmɨdöi aku nugwön röböx mag akuyöbö, nöbö mö bla ñɨgö rɨ gwogwam rɨmɨdɨŋ, ñɨŋ algör mag ñɨŋ cöñ aku nugwön röböxöña. 14  Rom 13:8-10Makwam ñɨŋ rɨ ri abɨb mag aku röb nɨgön, madmag nɨgɨb mag aku rola röböña. Madmag nɨgɨb mag aku, ap wä akuyöbö magalɨg wob paŋ nɨgiö nɨgaŋ, ap wä i met wenɨm.
15  1Kor 12:27; Epes 4:4; Pil 4:7God ñɨgö pön mɨxɨñ paŋyöbö akwör nɨgliu nöl nɨgöŋ aku, ñɨŋ tar mɨdön nuö nuö pɨ ösös rɨ ri abne, rön, röŋa. Makwam, Krais höbwab höimölɨb maga nöl aku, nugwo yad nugwɨŋ, madmag yuö ñɨŋ kwo höbwab höimölɨb mag aku nɨgaŋ, ñɨŋ tar mɨdön, ap agapɨm nugwo wä cön aku nugwöña. Makwam, nugwo ri ablaŋe rɨ gɨrön mɨjöña. 16  Epes 5:19Krais mönö wä aku yuö ñɨŋ kwo aja wöl gɨ mɨdaŋ, ñɨŋ mönö nuŋ aku nugw ri abön, nuö nuö yad nöl ri ab gɨrön, God Mönö rɨb Sam bli wopal yad gɨrön, God ib nuŋwa pɨrag wölub wopal bli yad gɨrön, God nugwo ri ablaŋe rɨ gɨrön mɨjöña. 17  1Kor 10:31; Epes 5:20Makwam mönö yadɨba aimönö agap apɨm rɨba, Nöbö Dib Jisas nöbö mö nuŋwa mɨdölɨŋö, rɨ rɨbyöx nugwön, God Jisas ñɨgö nuarö hogwa ri ablaŋe rɨ gɨrön rɨŋ duaŋ.
Krais nöbö mö nuŋ bla mɨd ri abɨŋ
18  Epes 5:22Ñɨŋ mö piaku, ñɨŋ Krais nugw pön mɨdöi makwam, nöbönɨŋ nöbö ñɨŋ bla yajöñ mönö aku yöxön mai diöña.
19  Epes 5:25Makwam ñɨŋ nöbö bla, mö ñɨŋ bla mönö ölɨsö yadön palmɨjeñ; ñɨŋ madmag nɨgöña.
20  Epes 6:1Ñɨŋ halöu ha bla, ñɨŋ Krais nugw pön mɨdöi makwam, nauö nam yajöñ mönö aku yöxön mai diöña. Aliö almɨdɨŋ God nugwo wä cöna.
21  Epes 6:4Makwam ñɨŋ nuö nöbö, halöu ha ñɨŋ bla ñɨgö mönö ölɨsö yadön palɨŋ, ñɨŋ rɨb gwogwo yöxön, mɨd ri abɨb maga nɨgöl aku, nugw ri aböña.
Nöbö mö nag mabö rɨmɨdöi piaku pödpödiö rɨmɨjöñ? Nöbö dib ñɨŋ piaku pödpödiö rɨmɨjöñ?
22  Epes 6:5-8Ñɨgö nöbö mö, nöbö bli ñɨgö nag nɨgön wabɨl pɨxɨp höm, nag mabö rɨ nölmɨdim akuyöbö, mönö bli yadɨba rɨmɨdla. Nöbö diba nugugu mɨjöñ mag akwör mabö rɨmɨdɨŋ, ñɨŋ wä raŋ, me rön, rɨmɨjeñ. Rɨb mös yöxmɨjeñ, Nöbö Dib ana adöx yöd röul adö kau sö nugugu mɨd makwam, an mabö rɨ ri abnɨŋö, rön, rɨb wä akwör yöx nugwön wahax pɨ gɨrön mabö cöña. 23 Ñɨŋ ap agap apɨm rɨmɨjöñ aku, nöbö mö mögörɨb il kɨ bli mabö ñɨŋ rɨ nölmɨdölɨŋö, rön, rɨmɨjeñ; Nöbö Dib adöx yöd röul adö kau sö mɨd Nöbö aku mabö nuŋ akwör rɨ nölmɨdölɨŋö, rön, mɨ ususör rön, rɨb wä akwör yöx nugwön wahax pɨ gɨrön mabö cöña. 24 Mabö rɨ nölmɨdöi aku, Nöbö Dib Krais mabö nuŋwa rɨ nölmɨdöia. Ñɨŋ nugwöia Nöbö Diba nuŋ paiŋö nölön ñɨgö ap wä nöiöna. 25  Rom 2:11Makwam God nuŋ nöbö mö rɨ gwogwam cöñ akuyöbö mönö diba yadɨba, nöbö mö dib blaku, nöbö mö ulul blaku, me rön, mönö diba yaden; mag paŋyöbö akwör yadön, ölɨŋ höb pɨ nöiöna.

3:1-2: Mat 6:33; Mak 12:36; 16:19; Epes 1:20

3:5: Rom 6:6,11; Epes 4:19; 5:3-6

3:8: Epes 4:25-29; 5:4

3:9: Epes 4:22,25

3:10: Epes 4:24

3:11: Gal 3:28

3:12: 1Pit 2:9

3:13: Epes 4:2,32

3:14: Rom 13:8-10

3:15: 1Kor 12:27; Epes 4:4; Pil 4:7

3:16: Epes 5:19

3:17: 1Kor 10:31; Epes 5:20

3:18: Epes 5:22

3:19: Epes 5:25

3:20: Epes 6:1

3:21: Epes 6:4

3:22: Epes 6:5-8

3:25: Rom 2:11