4
Epes 6:9Makwam, ñɨŋ nöbö dib röxg mɨdöi piaku, Nöbö Dib ñɨŋa adöx yöd röul adö kau sö mɨd aku rɨbyöx nugu gɨrön, nöbö mö ñɨŋ nag mabö rɨ nölmɨdöi akuyöbö ñɨgö nugwidɨx mɨd ri abön, ap ñɨŋ nölɨbä akuyöbö amnɨmab nöiöña.
God höjöpal gɨr mɨjöña
Epes 6:18; Pil 4:6Ñɨŋ rɨbyöx nugw ri ab gɨrön, God nugwo ri ablaŋe rɨ gɨrön, höjöpal gɨr mɨjöña. Rom 15:30; Epes 6:19Ñɨŋ anɨŋ algör God höjöpalɨŋ, nuŋ ödöi nɨgaŋ, Krais mönö wä umadiö mɨdmɨd aku nöbö mö akuyöbö ñɨgö wöxnö yad nöinɨŋa. Krais mönö wä akwör yadmön, nɨ nag nɨg gɨm mɨdla. Makwam ñɨŋ God höjöpalɨŋ, nɨ nugwidɨx mɨdaŋ nugugɨrön, mönö aku yad nöl ri abmön, nöbö mö nugw ri abɨŋ. Nɨ paŋ mag akwör cɨna aku waiö.
Epes 5:15-16Ñɨŋ öim öim rɨbyöx nugu gör mɨdɨŋ, uba rödaŋ, nöbö mö Krais nugw pölöi bla ñɨgö pɨ ösös rɨ ri abön, Krais mönö wä mag aku ñɨgö yad nöiöña. Epes 4:29; 1Pit 3:15Ajmöl ñɨŋ aku usö id röxg yönaŋ. Alaŋ, nöbö mö mönö ñɨŋa nugwɨŋ, id yönaŋ, nugw ri aböña. Ñɨgö mönö kai yad nugwöñ aku, ñɨgö paiŋö yad nöl ri aböña.
Pol Ticikas Onesimas yöŋö nöbö hogwa ñɨgö yad aböŋa
7-8  Epes 6:21-22Nöböhöd madmag yöbö ana Ticikas, nɨ Nöbö Diba mabö ususör rɨmɨdɨl mag akuyöbö akwör rɨmɨd nöbö aku, nugwo yad abmön ñɨŋ mɨdöi yöraku yöna. Nuŋ wön, nɨ pödpödiö mɨdɨl aku ñɨgö yad nölaŋ nugwön wahax pɨne, rön, yad abna. Plm 10-12Makwam haul madmag yöbö ana Onesimas, nöbö ñɨŋa keir aku, Ticikas pɨsaŋ yöña. Nɨ Nöbö Diba mabö nuŋwa ususör rɨmɨdɨl mag akuyöbö, Onesimas nuŋ algör ör rɨmɨda. Nöbö hogwa wön, an ap agap apɨm pik rɨmɨdöl piaku magalɨg ñɨgö yad nöl ri aböña.
Pol mönö yad rɨba pöröŋa
10  Apos 12:12; 13:13; 15:37-39; 2Tim 4:11Nöbö Aristakas, nɨ pɨsaŋ nag mɨdöl aku aipam, nöbö an Mak aipam ñɨgö, “Mɨdöiŋ ä?” röia. Mak mɨ, nöbö an Banabas nölpönɨŋ nuŋ aku. Nöbö akwör höd mönö abön yadma, “Nugwo yöraku waŋ pɨ ösös cɨne,” rɨma. 11 Nöbö ana Jisas, ib nuŋ i Jastas me rɨmɨdöi aku, algör ör ñɨgö, “Mɨdöiŋ ä?” ra. Juda nöbö mös paŋ piakwör nɨ pɨsaŋ mabö rɨmɨdöla. Juda nöbö bli nɨ pɨsaŋ mabö rɨmɨdölöl; ñɨŋ nöbö adakwör nɨ pɨsaŋ God nöbö mö pön nugwidɨx mɨdɨb mönö wä aku yad nölmɨdöla.
12  Kol 1:7; Plm 23-24Nöbö ñɨŋ Epapras, Krais Jisas mabö rɨmɨd nöbö aku ñɨgö, “Mɨdöiŋ ä?” ra. Nuŋ öim öim ususör rön ñɨgö God höjöpal gɨrön yadmɨda, “Ñɨŋ rɨb bli yöxmɨjeñ; Krais mönö wä aku nugw pɨ gö nɨgön, nugwo cɨrɨp ri ab gɨrön, naŋ rɨg yajɨnö mag akwör rɨŋ duaŋ,” me rɨmɨda. 13 Mämäg na keir nugwön ñɨgö yadmɨdla, Epapras nuŋ mɨ kwockwoc palön ñɨgö mabö rɨ nölön, Leodisia nöbö mö ñɨgö mabö rɨ nölön, Hirapolis nöbö mö ñɨgö mabö rɨ nölön rɨmɨda.
14 Makwam nöbö wä ana, uj wobɨb nöbö Luk aipam, Demas aipam ñɨgö, “Mɨdöiŋ ä?” röia. 15 Haul nöbö mölöu nöbö taun dib Leodisia bla, nöbö mö hön mö Nimpa rama God höjöpalmɨdöi bla magalɨg, “Pol ñɨgö, ‘Mɨdöiŋ ä?’ rö,” cöña.
16 Ñɨgö köp röx abmɨdɨl kɨ nugwön, nölɨŋ duaŋ, Krais nöbö mö Leodisia mɨdöi bla algör ör nugwɨŋ. Makwam Leodisia nöbö mö ñɨgö köp röx abɨl aku, ñɨŋ algör ör pön nugwöña.
17  Plm 2Makwam Akipas nugwo yajöña, “Nöbö Diba mabö nagö yad nɨgöŋ aku rɨ pöranö,” cöña.
18  1Kor 16:21Nɨ Pol, weik imag na keir, mönö rɨb mag kɨ kai kɨtmɨdla. Nɨ nag sena pön nag nɨg gö nɨgöi aku, nɨ uplöbmɨjeñ. God ñɨgö uliöxön pɨ ri abaŋ, mɨd ri aböña.

4:1: Epes 6:9

4:2: Epes 6:18; Pil 4:6

4:3: Rom 15:30; Epes 6:19

4:5: Epes 5:15-16

4:6: Epes 4:29; 1Pit 3:15

4:7-8: Epes 6:21-22

4:9: Plm 10-12

4:10: Apos 12:12; 13:13; 15:37-39; 2Tim 4:11

4:12: Kol 1:7; Plm 23-24

4:17: Plm 2

4:18: 1Kor 16:21