3
Krais nöbö mö nuŋwa pödpöd cöñ
Rom 13:1-7; 1Pit 2:13-14Krais nöbö mö nuŋ piaku ñɨgö yadaŋ, kiŋ bla aipam, gapman nöbö dib bla aipam mönö rɨg yajöñ mag akwör rɨŋ. Öim ör ñɨŋ nöbö mö bli ñɨgö rɨ ri abɨb maga nɨgön aku, ñɨgö rɨ ri abɨŋ. Nöbö mö bli ñɨgö inakmönö hörön yadɨŋ ib ñɨŋa pɨn duenɨm; mönö nuö nuö yadeñ; nöbö mö bli yad pön rɨ ri abön, nöbö mö piaku magalɨg pɨsaŋ nöbö mö höimöliö mɨd ri abɨŋ. 1Kor 6:9-11; Epes 2:1-2; 5:8Aku agapɨm: an keir höd algör ör rɨbyöx nugw ri abmɨdölöl. God Mönö rɨg yadmɨd akuyöbö höj nugwön, mɨxɨñ ana keir rɨbyöx nölmɨd mag akwör cɨnɨŋö, rön, kɨlabɨs nöbö röxg mɨdmɨdmɨŋa. An ap kib mag gwogwo akwör rɨ gɨr mɨdmɨdmɨŋa; nöbö mö piaku ñɨgö rɨb gwogwo yöxön, ap ñɨŋ bla ap ana alɨg mɨdöxisöŋö, rön, ñɨgö paiŋö paiŋö nugum ölɨsö wölɨm rɨmɨdmɨŋa.
Höd almɨdöl aku, jɨ mai Kömö Pɨb Nöbö an aku, God nöbö mö ögwö yöxön madmag nɨg Nöbö aku, wöxnö nɨgöŋa. 2Tim 1:9; Hib 10:22God nuŋ anɨŋ kömö pöŋa. Anɨŋ kömö pöŋ aku, an keir ap wä bli rɨmɨn anɨŋ kömö pölöŋ. Nuŋ anɨŋ mɨ ödöriö ögwö yöxmɨd aku mɨ, anɨŋ kömö pöŋa. Alöŋ aku, Inöm Leia anɨŋ yad abmɨn hön, pɨx ana örɨx abmɨn, nöbö mö yoŋyöbö ödöriö wöxnö nɨgöla. Apos 2:17-18Kömö Pɨb Nöbö an Jisas Krais anɨŋ ñöx nɨgön wöröxön an kömö pöŋ aku mɨ, God nuŋ Inöm Leia anɨŋ aŋadö yad abmɨn hön yuö an kwo mɨda. God alöŋ mag aku, anɨŋ uliöxön nöbö mö kömö wä na pɨmön, kömö öim mɨdɨb mag aku pɨŋ, me rön, röŋa. Mönö mɨ ödöriö aku maku.
Naŋ mönö yadmɨdɨl kɨ nugw ri abön ususör rön yad nölaŋ, God nugw pöi nöbö mö piaku rɨb paŋyöbö akwör nugwön, nöbö mö bli ñɨgö rɨ ri ab gɨrön mɨdɨŋ. Aliö almɨjöñ aku rɨ ri aböña. Mönö kɨ mönö wä mɨdöm; ñɨŋ mönö wä kɨ mögörɨb piaku piaku pön duŋ, rɨg yad mag akuyöbö akwör rɨmɨjöñ aku, nöbö mö magalɨg tar mɨd ri aböña.
2Tim 2:14,16Jɨ nöbö mö bli mönö amnör yadɨp uhö gɨrön, nöso auso an bla al aliö yöxɨm hö, rön, Juda lo mönö aku al aliö mɨdö, rön, mönö nuö nuö yadmɨjöñ aku, nagö pɨsaŋ yadmɨjɨnö. Mönö piaku il i mɨdöl; nöbö mö mönö hör aku nugwön tar mɨd ri abɨb maga nɨgöl.
10  Mat 18:15-17Nöbö mö bli God Mönö ödöriö aku röböxön hör mönö bli yadmɨdɨŋ, wop paŋyöbö i ñɨŋ yadyöxö. Nugumɨdölɨŋ mönö, wop igwö aipam yadyöxö. Wop igwö yadaŋ nugweñ aku, mödö ñɨgö aŋadö röböxö. 11 Naŋ nugulö, nöbö mö aliö almɨdöi piaku ñɨŋ rɨb gwogwo akwör yöxön, ap kib mag gwogwo akwör rɨ gɨr mɨdɨm, rɨb madmag yuö ñɨŋ kwo pɨxa mɨd aku wöxnö nɨgmɨn nugwöla.
12  Epes 6:21-22; Kol 4:7-8Nɨ mai Atemas mönö Ticikas yad abmön, naŋ mɨdlö yöra waŋ, naŋ yadkap höb maga rɨmɨjön aku, yadkap Nikopolis tauna hö. Ibaud rön ij rɨmɨjön wop aku nɨ du mɨjɨn Nikopolis tauna. 13  Apos 18:24; 1Kor 3:5-6Sinas lo mönö nugw nöbö aku Apolos yöŋö, ñɨgö pɨ ri abaŋ, ñɨŋ ödöi duba rɨmɨjöñ aku, ap ñɨŋ bli mɨden aku nölaŋ pɨragön diöña. 14  Epes 4:28Krais nöbö mö nuŋwa Krit mɨdöi piaku, ñɨŋ mabö rɨ gɨr mɨdɨŋ ap maga waŋ. Ñɨŋ ususör rön öim öim mag wä akwör rɨ ri ab gɨr mɨdön, mabö rɨ gɨr mɨdön, ap maga nɨmön, nöbö mö ap mɨdöl akuyöbö bli nöiöña.
15 Taitas. Nöbö mö nɨ pɨsaŋ mɨdöl yörɨk nagö, “Mɨdlö ä?” rɨmɨdöia. An Krais mönö wä nugw pön mɨdöl mag aliö akuyöbö nugw pön anɨŋ madmag nɨgmɨdöi nöbö mö piaku ñɨgö, “Mɨdöiŋ ä?” rö.
God ñɨgö magalɨg ögwö yöxön nugwidɨx mɨdaŋ.

3:1: Rom 13:1-7; 1Pit 2:13-14

3:3: 1Kor 6:9-11; Epes 2:1-2; 5:8

3:5: 2Tim 1:9; Hib 10:22

3:6: Apos 2:17-18

3:9: 2Tim 2:14,16

3:10: Mat 18:15-17

3:12: Epes 6:21-22; Kol 4:7-8

3:13: Apos 18:24; 1Kor 3:5-6

3:14: Epes 4:28