Pol nuŋ Pilimon köp kai kɨtöŋa
1
Nɨ Pol. Krais Jisas mabö rɨmɨdmön, nɨ nag nɨgɨm mɨdla. Nɨ haul ana Timoti pɨsaŋ mɨdön, ñɨgö köp kɨ kai kɨtmɨdöla.
Nöböhöd wä an Pilimon, an mabö nɨgiö nɨgön rɨmɨdöla. Kol 4:17; 2Tim 2:3Nagö aku, mölöu an Apia aku, nöbö an pɨsaŋ God mabö kwockwoc palön rɨmɨd nöbö Akipas aku, Krais Jisas nöbö mö nuŋwa ram nagö hön God höjöpalmɨdöi akuyöbö magalɨg, ñɨgö köp kɨ kai kɨtmɨdöla.
Acö ana God aipam, Nöbö Dib Krais Jisas aipam, ñɨgö ögwö yöxön, pɨ ösös rɨ ri abön nugwidɨx mɨdɨŋ, ñɨŋ tar mɨd ri ab gɨ mɨdɨŋ.
Nöbö mö God nugw pöi bla madmag nɨglaŋö, röŋa
4-5 Naŋ Nöbö Dib Jisas nugw pön, God nöbö mö nuŋ akuyöbö ñɨgö magalɨg madmag nɨgmɨdlö aku nɨ yad nölɨm nugwön, nɨ God na höjöpalön, nagö rɨbyöx nugwön öim öim ri ablaŋe rɨmɨdla. Nɨ God höjöpalön yadmɨdla, “Acö, naŋ raŋ, Pilimon nuŋ Krais mönö mag wä nugw pɨmɨd aku nöbö mö bla yad nölaŋ, naŋ an Krais nugw pöl nöbö mö bla ap wä agap apɨm nölmɨdlö aku, Pilimon nuŋ magalɨg nugw ri abaŋ,” me rɨmɨdla.
2Kor 7:4Nöböhöd wä na Pilimon nugwö! Naŋ God nöbö mö nuŋ akuyöbö ñɨgö madmag ödöriö nɨgmɨdlö aku, ñɨŋ madmag yuö ñɨŋ kwo wahax pɨmɨdöia. Nɨ kwo algör ör nugwön wahax pön rɨb wä yöx nugu gör mɨdla.
Onesimas nugwo yadyöxmɨjnaŋö, röŋa
Naŋ God nöbö mö nuŋwa mɨ ödöriö madmag nɨgmɨdlö aku nugwön, an nöbö hogwa haul hödpɨg röxg mɨdöl aku nugwön, nɨ nagö mönö ölɨsö yadön, akuyöbö alane, rɨlöxa. Nɨ wopik nöbö nom röxgla. Krais Jisas mönö wä aku yad nöl yönmɨdmön, nɨ nag nɨgɨm mɨdɨl aku, nagö mönö ölɨsö yadlöxa, jɨ nagö aliö yadöin. Nagö nöbö madmag yöbö na mɨdlö makwam, nɨ rɨg yajɨn mag akuyöbö rö. 10  1Kor 4:15; Kol 4:9Makwam mönö na aku, Onesimas nuŋ ha na keir röxg nɨga. Mabö nagö rön röböx duöŋ aku, yörɨk nɨ pɨsaŋ naga mɨdön, Krais mönö wä aku yad nölmön nugw pa aku mɨ, nɨ nuö nuŋwa röxg mɨdla; nuŋ ha na keir röxg mɨda. 11 Höd nuŋ mabö nagö rɨ nöl ri abmɨdöl; jɨ wopik nuŋ mabö nagö rɨ nöl ri abön, mabö na aipam rɨ nöl ri aböna.
12 Makwam, ha madmag yöbö na aku nagö yad abmɨdla. 13 Höd yad nugwön mönö nagö pɨlöx aku, nugwo yad aböyöx. Krais mönö wä yadmɨdmön, nɨ nag nɨgɨm mɨdɨl yörɨk, nagö hön nɨ nugwidɨx mɨdɨbä maga nɨgöl aku, Onesimas nɨ nugwidɨx mɨdöxisöŋö waiö. 14 Jɨ rɨb na keir Onesimas nugwo pɨ gɨ mɨjɨn aku wä renɨŋö, rön, nugwo höd yad abön, nagö mai yad nugumɨdla. Nuŋ höuöil yad abnöb yad abö. 15 Nɨ rɨbyöx nugula, God nuŋ keir rɨmɨn, Onesimas nagö mag ulmɨdö mɨŋi röböxön du aku mɨ, wopik nagö höuöil hön nagö pɨsaŋ öim öim mɨjöna. 16  1Tim 6:2Jɨ naŋ weik nugwo hör nag mabö rɨb nöbö nagö i nugwöinö; weik nugwo haul madmag yöbö an nöbö hogwa mɨrɨx ödöriö i röxg nugunö. Nuŋ haul madmag yöbö nɨ ödöriö, jɨ nuŋ nag mabö rɨb nöbö nagö mɨd aku mɨ, naŋ nag mabö rɨb nöbö wä i aipam, Nöbö Diba nugw pɨ haul wä an aipam pɨnö makwam, mɨ wahax pö. 17 Makwam, naŋ nɨ pɨsaŋ nɨgiö nɨgön Nöbö Diba mabö rɨmɨdöl aku rɨbyöx nugwön, nɨ keir ulöx aku nɨ pɨ ösös rɨ ri ablax mag akuyöbö, Onesimas nuŋ yön aku nugwo algör pɨ ösös rɨ ri abö. 18 Nuŋ nagö rɨ gwogwam röŋ aku mönö ap bli paiŋö nölölöŋ aku, me rön, mönö bli mɨjön aku, nugwo yadmɨjɨnö; mönö aku nɨ yadö. Yadaŋ, nɨ nagö paiŋö nöina. 19 Mi yadmɨdɨl kɨ, ib na keir köp alɨg kai kɨtön nɨgmɨdla. Nɨ Krais mönö wä akwör yad nölmön nagö nugw pön, Krais Jisas nöbö nuŋwa mɨdlö aku, nagö yadöin; naŋ keir nugulö. 20 Nöböhöd na. Nöbö Diba mabö rɨmɨdöl aku nugwön, nɨ nagö yadmɨdɨl mag akwör rö. Krais an nöbö hogwa pɨ ri abɨm hödpɨg hogwa mɨdöl aku, naŋ aliö alaŋ nugwön nɨ wahax pɨna. 21 Nɨ rɨg yadmɨdɨl mag akuyöbö akwör wöhö, naŋ keir rɨbyöx nugw ri abmɨdlö adakwör nugwön, Onesimas nugwo paŋ mag akwör cɨne, rön, wä rɨmɨn nugugɨrön nagö köp kɨ kai kɨtmɨdla.
22  Pil 1:25; 2:24Mönö paŋyöbö i mɨda. Ram naŋ aku ram möl i ösös rɨ nɨgö. Ñɨŋ ususör rön God höjöpalmɨdöi makwam, igöp mɨda naga mɨdɨl kɨ röböxön ub maga rö, rɨ rɨbyöx nugwön, rɨbyöx gɨba alɨg mɨdla.
Mönö yad pöröŋa
23  Kol 1:7Nöbö nagö Epapras algör ör Krais Jisas mönö yad nölmɨdmɨn, nugwo nag nɨgɨm, nɨ pɨsaŋ mɨdöl kɨ. Nuŋ nagö “Mɨdlö ä?” rɨmɨda. 24  Kol 4:10-14Nöbö mabö nɨgiö nɨgön rɨmɨdöl nöbö Mak aku, Aristakas aku, Demas aku, Luk aku “Mɨdlö ä?” rɨmɨdöia. 25 Nöbö Dib Jisas Krais ñɨgö nöbö mö piaku ögwö yöxön nugwidɨx mɨdaŋ.

1:2: Kol 4:17; 2Tim 2:3

1:7: 2Kor 7:4

1:10: 1Kor 4:15; Kol 4:9

1:16: 1Tim 6:2

1:22: Pil 1:25; 2:24

1:23: Kol 1:7

1:24: Kol 4:10-14