Hibru nöbö mö Krais adö mɨdmä akuyöbö ñɨgö köp kai kɨtöŋa
1
God Ha nuŋwa anɨŋ mönö wä nölöŋa
Höd God nuŋ nöso auso an Juda nöbö mö akuyöbö ñɨgö mönö yadɨba, mönö yadɨb nöbö nuŋ piaku hörɨrör rɨba nölmɨn, ñɨŋ nugwön nöso auso nöbö piaku yad nölmɨdmä. Jon 1:3Makwam wop maiyöbö mɨdöl kɨ, Ha nuŋwa keir yad abmɨn hön anɨŋ mönö yad nöla. God nuŋ yadmɨn, Ha nuŋwa mögörɨb ap piaku magalɨg maduar ör rɨ nɨgöŋa. Ha nuŋwa mögörɨb ap piaku magalɨg nugwidɨx mɨjöna. Jon 14:9; Kol 1:20; Hib 8:1Nuö mɨ mil mag diba alɨg mɨd mag akuyöbö, Ha nuŋ algör ör mɨ mil mag diba alɨg mɨda. Nuö nuŋ nöbö pödiöm mɨd aku, Ha nuŋ algör ör paŋ mag akwör rɨg mɨda. Ha nuŋ mönö ölɨsö mag nuŋwa yadmɨn, mögörɨb ap bla magalɨg mɨda. Ha nuŋ hön, anɨŋ nöbö mö magalɨg ñöx nɨgön wöröxön, nöbö mö akuyöbö magalɨg ap kib mag gwogwo rɨmɨdöi pɨx aku magalɨg örɨx abön, höbkal öbɨl hö wölu Nuö ölɨsö keiryöbö alɨg mɨd Nöbö aku imag mɨrɨx adö römɨdön pɨsaŋ mɨdöia.
Ejol bla yöra bö mɨdöia; God Ha nuŋ mɨ Nöbö Dib ödöriö mɨda
Pil 2:9God nuŋ rɨmɨn, Krais nuŋ ejol piaku röxgɨb yöi; nuŋ Nöbö Diba mɨda. God nuŋ Krais nugwo Ha nɨ, me röŋ aku, ib nuŋwa ejol ib röxgɨb yöi; ib nuŋwa mɨ bɨl sö mɨda. 2Sam 7:14; 1Kro 17:13; Sam 2:7; Apos 13:33God Mönö rɨb mɨŋi God nuŋ mönö yadön yadöŋa,
“Nɨ weik nagö yadmɨdla, nagö Ha na mɨdman,
nɨ Nauö nagö mɨdlö,” röŋa.
Mönö aku God nuŋ ejol i yadölöŋ. Diut 32:43; Rom 8:29Ha nuŋ höd aku mögörɨb kɨ yad abɨba rɨmɨdöŋ wop aku, God nuŋ ejol nuŋ ada ñɨgö yadöŋa,
“God ejol bla magalɨg ib nuŋwa yadɨŋ adöx sö duaŋ,” me röŋa.
Sam 104:4God nuŋ ejol bla mönö yadön yadöŋa,
“God nuŋ ejol nuŋ bla rɨmɨn,
wop i hödal röxg hömɨdöia.
Mabö rɨ nölɨb nöbö nuŋ bla raŋ,
wop i rɨn pin röxg hömɨdöiŋö,” röŋa.
Sam 45:6-7Jɨ God nuŋ Ha nuŋwa nugwo mönö yadön yadöŋa,
“Nagö God. Nagö Kiŋ öim öim mɨdön,
nöbö mö naŋ bla öim öim nugwidɨx mɨdanö.
Nöbö mö naŋ bla nugwidɨx mɨdön, pɨ ösös rɨ ri abön,
ödöriö akwör rön, nugwidɨx mɨdanö.
Nöbö mö mag wä rɨ ri abmɨdmɨn,
naŋ wahax pɨmɨdlö,
jɨ nöbö mö ap kib mag gwogwo rɨmɨdɨm,
naŋ ölɨsö wölɨm nugumɨdlö.
Makwam, nɨ God, God naŋ, nagö nugwön mɨ wahax pɨmɨdla.
Nɨ rɨmön nagör Nöbö Dib keiryöbö ödöriö mɨdlö;
nöbö nugub nagö bla nagö rɨg mɨdlö akuyöbö mɨdeñɨŋö,” röŋa.
10  Sam 102:25-27God mönö bli kwo yadön yadöŋa,
“Nöbö Dib, nagö keir maduar ör mɨdön,
mögörɨb il kɨ rɨ nɨgön, mɨjöi adöx yöd sö imag naŋa rɨ nɨgmö.
11-12 Ap piaku mag mɨŋi mɨdön, hölögɨpɨba rɨmɨda,
jɨ nagö mɨdɨb ör mɨjɨnö.
Ap piaku, wölɨj lɨduön lɨl pɨnmɨn, pɨ öröu hör yöraku nɨgön,
yoŋyöbö röbmɨdöi mag aliö akuyöbö cɨnö.
Makwam nagö Nöbö Dib, höd rɨg mɨdmɨdmö mag akuyöbö,
weik kɨ kwo paŋ mag akwör rɨg mɨdlö;
wopik mɨdlö mag akuyöbö
mai paŋ mag aliö akwör öim öim alɨg mɨjnaŋö,” röŋa.
13  Sam 110:1God Mönö rɨb mɨŋi God nuŋ mönö yadön yadöŋa,
“Nagö imag mɨrɨx nɨ adö kɨ römɨd gɨ mɨdaŋ,
ap agap apɨm nagö kwolmal röxg mɨd akuyöbö magalɨg,
wöktaitö mo nagö nɨgɨnö,” röŋa.
Mönö aku God nuŋ ejol i yadölöŋ. 14  Sam 34:7; 91:11Ejol bla nöbö pödiöm mɨdöi? God nuŋ ñɨgö yad abmɨn, mabö nuŋwa rɨ nöl gɨrön, Krais nuŋ kömö pɨmɨn adöx yöd röul adö kau sö mɨjöñ nöbö mö akuyöbö ñɨgö rɨ nölmɨdöia.

1:2: Jon 1:3

1:3: Jon 14:9; Kol 1:20; Hib 8:1

1:4: Pil 2:9

1:5: 2Sam 7:14; 1Kro 17:13; Sam 2:7; Apos 13:33

1:6: Diut 32:43; Rom 8:29

1:7: Sam 104:4

1:8: Sam 45:6-7

1:10: Sam 102:25-27

1:13: Sam 110:1

1:14: Sam 34:7; 91:11