Stori bilong Ol King
Buk 1
Tok i go pas
Dispela tupela buk yumi kolim 1 Stori na 2 Stori, tupela i autim gen planti stori i stap pinis long ol buk bilong Samuel na King. Planti stori i wankain, tasol as tingting bilong man i raitim, em i narakain liklik. Dispela tupela buk i laik autim klia tupela tingting.
1) Tru, ol lain Israel i givim baksait long God na ol kain kain hevi i bagarapim ol, tasol God i no lusim ol olgeta. Nogat. God i wok yet wantaim ol bilong inapim ol promis em i bin mekim long ol tumbuna bilong ol. Bilong soim klia dispela tingting, dispela tupela buk i tokaut long ol gutpela samting i bin kamap long han bilong King Devit na Solomon na Jehosafat na Hesekia na Josaia.
2) Dispela tupela buk i gat planti tok long pasin bilong lotu long God long haus bilong God long Jerusalem. Tupela buk i laik soim klia, olsem wanem dispela ol pasin i bin kamap, na ol i gat wanem as. Na tu, tupela i laik soim na autim klia wok bilong ol pris na bilong ol lain Livai.
1 Stori i gat ol lista bilong ol lain tumbuna bilong ol Israel, stat long Adam na i kam inap long King Sol. Na em i stori long taim bilong King Sol na King Devit.
Ol lain bilong Adam
Sapta 1
(Sapta 1.1-27)
Nem bilong ol lain pikinini bilong Adam
(Stat 5.1-32 na 10.1-31 na 11.10-26)
Adam em i papa bilong Set na Set em i papa bilong Enos. Enos em i papa bilong Kenan na Kenan em i papa bilong Mahalalel na Mahalalel em i papa bilong Jaret. Jaret em i papa bilong Enok na Enok em i papa bilong Metusela na Metusela em i papa bilong Lamek na Lamek em i papa bilong Noa. Na Noa i gat tripela pikinini man, Siem na Ham na Jafet.
Nem bilong ol pikinini man bilong Jafet i olsem, Gomer na Magok na Madai na Javan na Tubal na Mesek na Tiras. Gomer em i tumbuna bilong ol lain pipel bilong Askenas na Rifat na Togarma. Na Javan em i tumbuna bilong ol lain pipel bilong Elisa na Tarsis na Saiprus na Rodes.
Nem bilong ol pikinini man bilong Ham i olsem, Kus na Misraim na Put na Kenan. Kus em i tumbuna bilong ol Sudan na Misraim em i tumbuna bilong ol Isip na Put em i tumbuna bilong ol Libia na Kenan em i tumbuna bilong ol Kenan. Nem bilong ol pikinini man bilong Kus i olsem, Seba na Havila na Sapta na Rama na Sapteka. Rama i gat tupela pikinini man, Seba na Dedan. 10 Kus i gat narapela pikinini man, nem bilong en Nimrot. Nimrot em i namba wan man i bin kamap strongpela king.
11 Misraim em i tumbuna bilong ol Lidia na ol Anam na ol Lehap na ol Naptu 12 na ol Patrus na ol Kaslu na ol Krit. Ol Filistia i kamap long lain Kaslu. 13 Kenan em i tumbuna bilong ol Saidon, em ol lain tumbuna bilong namba wan pikinini man bilong en. Na tu Kenan em i tumbuna bilong ol Hit 14 na ol Jebus na ol Amor na ol Girgas 15 na ol Hivi na ol Arka na ol Sini 16 na ol Arvat na ol Semar na ol Hamat.
17 Nem bilong ol pikinini man bilong Siem i olsem, Elam na Asur na Arpaksat na Lut na Aram na Us na Hul na Geter na Mesek. 18 Arpaksat em i papa bilong Sela na Sela em i papa bilong Eber. 19 Eber i kamapim tupela pikinini man, Pelek na Joktan. Ol manmeri bilong graun i wok long bruk bruk long planti lain long taim Pelek* Long tok Hibru dispela nem Pelek i klostu wankain olsem dispela tok, “bruk bruk.” i kamap, olsem na papa bilong en i kolim em Pelek. 20 Nem bilong ol pikinini man bilong Joktan i olsem, Almodat na Selep na Hasarmavet na Jera 21 na Hadoram na Usal na Dikla 22 na Ebal na Abimael na Seba 23 na Ofir na Havila na Jobap. 24 Siem em i papa bilong Arpaksat na Arpaksat em i papa bilong Sela 25 na Sela em i papa bilong Eber na Eber em i papa bilong Pelek na Pelek em i papa bilong Reu 26 na Reu em i papa bilong Seruk na Seruk em i papa bilong Nahor. Na Nahor em i papa bilong Tera 27 na Tera em i papa bilong Abram. Abram i bin kisim nupela nem, em Abraham.
Ol lain bilong Abraham
(Sapta 1.28-54)
Nem bilong sampela lain pikinini bilong Abraham
(Stat 25.12-16)
28 Abraham i gat tupela pikinini man, Aisak na Ismael. 29 Namba wan pikinini man bilong Ismael em Nebaiot. Na nem bilong ol arapela pikinini bilong Ismael i olsem, Kedar na Atbel na Mipsam 30 na Misma na Duma na Masa na Hadat na Tema 31 na Jetur na Nafis na Kedema.
32 Abraham i gat namba 2 meri, nem bilong en Ketura. Nem bilong ol pikinini man Ketura i karim i olsem, Simran na Joksan na Medan na Midian na Isbak na Sua. Joksan i gat tupela pikinini man, Seba na Dedan. 33 Na nem bilong ol pikinini man bilong Midian i olsem, Efa na Efer na Hanok na Abida na Elda.
Nem bilong ol lain pikinini bilong Iso
(Stat 36.1-19)
34 Aisak, pikinini man bilong Abraham, em i gat tupela pikinini man, Iso na Jekop. Narapela nem bilong Jekop, em Israel. 35 Na nem bilong ol pikinini man bilong Iso i olsem, Elifas na Ruel na Jeus na Jalam na Kora. 36 Nem bilong ol pikinini man bilong Elifas i olsem, Teman na Omar na Sefi na Gatam na Kenas na Timna na Amalek. 37 Nem bilong ol pikinini man bilong Ruel i olsem, Nahat na Sera na Sama na Misa.
Nem bilong ol lain pikinini bilong Seir
(Stat 36.20-30)
38 Nem bilong ol pikinini bilong Seir i olsem, Lotan na Sobal na Sibeon na Ana na Dison na Eser na Disan. 39 Nem bilong ol pikinini man bilong Lotan i olsem, Hori na Homam. Susa bilong Lotan em Timna. 40 Nem bilong ol pikinini man bilong Sobal i olsem, Alvan na Manahat na Ebal na Sefi na Onam. Nem bilong ol pikinini man bilong Sibeon i olsem, Aia na Ana. 41 Pikinini man bilong Ana em Dison. Nem bilong ol pikinini man bilong Dison, brata bilong Ana, i olsem, Hamran na Esban na Itran na Keran. 42 Nem bilong ol pikinini man bilong Eser i olsem, Bilhan na Savan na Jakan. Na nem bilong ol pikinini man bilong Disan i olsem, Us na Aran.
Nem bilong ol king bilong Idom
(Stat 36.31-43)
43 Long taim kantri Israel i no gat king yet, kantri Idom i gat planti king. Namba wan king em Bela, pikinini bilong Beor. Em i stap king long taun Dinhaba. 44 Na taim Bela i dai, Jobap, pikinini bilong Sera bilong taun Bosra, i kamap king. 45 Na taim Jobap i dai, Husam bilong graun Teman i kamap king. 46 Na taim Husam i dai, Hadat, pikinini bilong Bedat, i kamap king. Hadat i bin i go long kantri Moap na pait long ol Midian na winim ol. Hadat i stap king long taun Avit. 47 Taim Hadat i dai, Samla bilong taun Masreka i kamap king. 48 Taim Samla i dai, Saul bilong taun Rehobot klostu long wara Yufretis, i kamap king. 49 Na taim Saul i dai, Balhanan, pikinini bilong Akbor, i kamap king. 50 Na taim Balhanan i dai, Hadat i kamap king. Na em i stap king long taun Pau. Meri bilong en, em Mehetabel, pikinini bilong Matret na tumbuna pikinini bilong Mesahap.
51 Bihain long Hadat i dai, ol hetman i bosim ol Idom. Ol i bosim ol dispela distrik, Timna na Alva na Jetet 52 na Oholibama na Ela na Pinon 53 na Kenas na Teman na Mipsar 54 na Makdiel na Iram.
Nem bilong ol pikinini man bilong Israel
(Sapta 2-8)

*1:19: Long tok Hibru dispela nem Pelek i klostu wankain olsem dispela tok, “bruk bruk.”