Sapta 25
Sedekaia Jer 21.1-10, 34.1-5, Ese 24.2 i no laik tru long king bilong Babilon i bosim em, olsem na em i no moa i stap aninit long em. Orait na long namba 10 mun bilong namba 9 yia bilong Sedekaia i stap king, na long namba 10 de bilong dispela mun, King Nebukatnesar bilong Babilon i bringim olgeta ami bilong en na i kam banisim Jerusalem na i pait bilong kisim taun. Ol i raunim Jerusalem na hipim graun klostu long banis bilong taun, bilong ol i ken sanap long en na pait. Ol i banisim Jerusalem i stap inap wan yia na hap. Na long namba 11 yia bilong Sedekaia i stap king, na long namba 9 de bilong namba 4 mun* Tok Hibru long dispela hap i no gat namba bilong mun. Tasol Jeremaia 52.6 i tok long dispela samting i kamap long namba 4 mun. bilong dispela yia, ol manmeri bilong Jerusalem i hangre nogut tru, long wanem, olgeta kaikai bilong ol i pinis. Na Ese 33.21 long dispela de ol Babilon i brukim wanpela hap bilong banis na i go insait long Jerusalem. Tasol long nait King Sedekaia wantaim ol soldia bilong Jerusalem i laik ranawe na ol i wokabaut i go long gaden bilong king na ol i lusim taun long dispela dua i stap long ples we tupela banis i bung. Ol planti Babilon i wok yet long raunim banis bilong Jerusalem, tasol ol soldia bilong Jerusalem i lusim Jerusalem na i bihainim rot i go long ples daun bilong wara Jordan. Tasol ol ami bilong Babilon i ranim King Sedekaia na ol i kamap long em long dispela stretpela ples i stap klostu long taun Jeriko. Na ol lain ami bilong Sedekaia i lusim em na ranawe i go nabaut.
Orait ol Babilon i holimpas Sedekaia na bringim em i go long king bilong Babilon. Long dispela taim king bilong Babilon i stap long taun Ripla. King Nebukatnesar i lukim Sedekaia na i tok, Sedekaia i mas kisim pe nogut bilong rong bilong en. Ol Ese 12.13 Babilon i bin kisim tu ol pikinini man bilong Sedekaia, na bringim ol i kam long Ripla. Na long dispela ples Nebukatnesar i tok na ol i kilim i dai ol pikinini man bilong Sedekaia long ai bilong Sedekaia. Na king i tok, na ol i kamautim tupela ai bilong Sedekaia. Na ol i pasim hanlek bilong en long sen na kisim em i go kalabus long Babilon.
Ol Babilon i bagarapim Jerusalem
(Jeremaia 52.12-23)
Long namba 19 yia bilong Nebukatnesar i stap king bilong Babilon, na long namba 7 de bilong namba 5 mun bilong dispela yia, Nebusaradan, wanpela ofisa bilong king bilong Babilon, i kam long Jerusalem. Nebusaradan i save bosim ol lain soldia i save was long king. Na 1 Kin 9.8 em i kukim haus bilong Bikpela na haus bilong king bilong Juda na olgeta haus bilong ol bikman bilong Jerusalem. I no gat wanpela haus ol Babilon i no kukim. 10 Na olgeta ami bilong Babilon, em ol lain i stap wantaim Nebusaradan, ol i brukim olgeta, banis i raunim Jerusalem. 11 Na Nebusaradan i kisim ol manmeri i stap yet long Jerusalem wantaim ol arapela manmeri, na bringim ol i go kalabus long Babilon. Na em i kisim ol Juda i bin lusim Jerusalem long taim bilong pait na ranawe i go i stap long kem bilong ol Babilon, na em i bringim ol tu i go kalabus long Babilon. 12 Tasol sampela Juda i sot tru long olgeta samting, na Nebusaradan i lusim ol i stap bilong lukautim ol gaden wain na ol arapela gaden.
13 Na 1 Kin 7.15-26, 2 Sto 3.15-17, 4.2-5 ol Babilon i go long haus bilong Bikpela na brukim ol pos bras na ol wilkar ol man i bin wokim long bras bilong putim ol liklik tang antap long ol. Na ol i brukim tu dispela bikpela tang wara ol man i bin wokim long bras. Na ol i kisim olgeta dispela bras i go long Babilon. 14 Na 1 Kin 7.45, 2 Sto 4.16 ol Babilon i kisim tu ol sospen na ol savol na ol samting bilong mekim i dai lam na ol plet bilong kukim paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel na olgeta arapela samting bipo ol Juda i bin wokim long bras bilong mekim wok insait long haus bilong Bikpela. 15 Na Nebusaradan i kisim tu ol samting ol man i bin wokim long gol na silva, em ol plet bilong karim paia na ol dis bilong putim blut bilong ofa.
16 Bipo ol wokman bilong King Solomon i bin kisim bras na wokim dispela tupela pos na dispela bikpela tang wara na ol wilkar bilong putim ol liklik tang antap long ol. Na Solomon i bin tok na ol i bin putim ol dispela samting long haus bilong Bikpela. Tasol nau ol Babilon i brukim ol dispela samting na kisim bras bilong ol. Na hevi bilong dispela bras i moa yet na i no inap man i skelim. 17 Ol man i bin wokim dispela tupela pos bras long wankain mak tasol. Longpela bilong tupela em inap 8 mita. Na ol i bin wokim het bilong pos long bras na dispela tupela het i bikpela liklik. Na het i go antap inap 1 mita na 30 sentimita. Na ol i bin kisim bras na wokim gutpela bilas olsem umben na ol pikinini bilong diwai pomigranet. Na ol i bin pasim ol dispela pomigranet nabaut long dispela samting olsem umben. Na ol i bin putim dispela bilas i raunim het bilong tupela pos.
Ol Juda i go kalabus long Babilon
(Jeremaia 52.24-27)
18 Nebusaradan, dispela namba wan ofisa bilong ol Babilon, em i kisim hetpris Seraia, na Sefanaia, namba 2 bilong Seraia, na tripela arapela pris i save was long dua bilong haus bilong God. 19 Na long Jerusalem em i kisim dispela ofisa i save bosim ol soldia bilong Jerusalem. Na em i kisim 5-pela bilong ol man i save givim tingting long king bilong Juda. Ol dispela lain i stap yet long Jerusalem na em i holimpas ol. Na em i kisim kuskus bilong namba wan ofisa bilong ol ami bilong Juda, em dispela man i gat wok bilong kisim ol man bilong kamap soldia. Na em i lukim 60 man i stap yet long Jerusalem, na em i kisim ol dispela man tu. 20 Orait Nebusaradan i bringim olgeta dispela man i go long king bilong Babilon long taun Ripla 21 long graun bilong Hamat. Na king i tok na ol i kilim ol dispela man i dai.
Ol Babilon i mekim olsem, na bihain ol i kisim ol arapela Juda i go kalabus long kantri Babilon.
Gedalia i bosim graun bilong Juda
(Jeremaia 40.7-9 na 41.1-3)
22 King Jer 40.7-9 Nebukatnesar i makim Gedalia bilong bosim ol dispela manmeri ol Babilon i bin lusim ol i stap long graun bilong Juda. Gedalia em i pikinini man bilong Ahikam, na tumbuna pikinini bilong Safan. 23 Sampela ofisa bilong ami bilong Juda wantaim ol soldia bilong ol, ol i stap yet long sampela hap bilong kantri. Taim ol i harim tok olsem, king bilong Babilon i bin makim Gedalia bilong bosim graun bilong Juda, ol i go long lukim Gedalia long Mispa. Nem bilong ol dispela ofisa i olsem, Ismael, pikinini bilong Netania, na Johanan, pikinini bilong Karea, na Seraia, pikinini bilong Tanhumet bilong ples Netofa, na Jesania bilong graun Maka. 24 Gedalia i lukim ol na i tokim ol olsem, “Tru antap, yupela i no ken pret long ol Babilon. Nogat. Yupela i mas i stap long dispela graun na i stap aninit long king bilong Babilon, na bai yupela i stap gut.”
25 Ismael Jer 41.1-3 em i pikinini bilong Netania na tumbuna pikinini bilong Elisama. Na em i wanpela man bilong lain famili bilong ol king bilong Juda. Orait long namba 7 mun bilong dispela yia, em i kisim 10-pela man na ol i kam long Mispa na kilim Gedalia i dai. Na ol i kilim tu ol lain Juda na ol soldia bilong Babilon i stap wantaim Gedalia long Mispa. 26 Bihain Jer 43.5-7 long dispela, olgeta arapela Juda i stap long dispela hap, na ol ofisa bilong ami, olgeta i pret long ol Babilon. Olsem na ol i ranawe i go i stap long Isip.
King bilong Babilon i lusim King Jehoiakin long kalabus
(Jeremaia 52.31-34)
27 King Jehoiakin bilong Juda i stap kalabus long Babilon inap 37 yia, na long dispela namba 37 yia Evil Merodak i kamap king bilong Babilon. Na long de namba 27 bilong namba 12 mun bilong dispela yia, Evil Merodak i sori long Jehoiakin na i pinisim kalabus bilong en. 28 Evil Merodak i mekim gutpela pasin long em na givim biknem na namba long em, na dispela i winim biknem na namba bilong ol arapela king i stap kalabus wantaim Jehoiakin long Babilon. 29 Olsem na Jehoiakin i no moa putim klos bilong ol kalabusman. Na olgeta taim em i save kaikai wantaim king bilong Babilon, i go inap long taim Jehoiakin i dai. 30 King bilong Babilon i tok, na olgeta de ol i givim mani samting long Jehoiakin, bilong Jehoiakin i ken i stap gut. Na ol i mekim olsem i go inap long taim Jehoiakin i dai.

25:1: Jer 21.1-10, 34.1-5, Ese 24.2

*25:3: Tok Hibru long dispela hap i no gat namba bilong mun. Tasol Jeremaia 52.6 i tok long dispela samting i kamap long namba 4 mun.

25:4: Ese 33.21

25:7: Ese 12.13

25:9: 1 Kin 9.8

25:13: 1 Kin 7.15-26, 2 Sto 3.15-17, 4.2-5

25:14: 1 Kin 7.45, 2 Sto 4.16

25:22: Jer 40.7-9

25:25: Jer 41.1-3

25:26: Jer 43.5-7