Sapta 52
Ol Babilon i pait long Jerusalem na kisim taun
(2 King 24.18—25.7 na Jeremaia 39.1-10)
Long taim Sedekaia i kamap king bilong Juda, em i gat 21 krismas, na em i stap king long Jerusalem inap 11-pela yia. Mama bilong en, em Hamutal, pikinini meri bilong narapela Jeremaia, em wanpela man bilong taun Lipna. Sedekaia i bihainim pasin bilong King Jehoiakim, na em i mekim pasin nogut long ai bilong Bikpela. Pasin nogut bilong ol Juda na Jerusalem i mekim Bikpela i belhat nogut tru, olsem na Bikpela i les long ol dispela manmeri na i rausim ol i go longwe long graun bilong ol.
Sedekaia i no laik tru long king bilong Babilon i bosim em, olsem na em i no moa i stap aninit long em. Orait Ese 24.2 na long namba 10 mun bilong namba 9 yia bilong Sedekaia i stap king, na long namba 10 de bilong dispela mun, King Nebukatnesar bilong Babilon i bringim olgeta ami bilong en na i kam banisim Jerusalem na i pait bilong kisim taun. Ol i raunim Jerusalem na hipim graun klostu long banis bilong taun, bilong ol i ken sanap long en na pait. Ol i banisim Jerusalem i stap inap wan yia na hap. Na long namba 11 yia bilong Sedekaia i stap king, na long namba 9 de bilong namba 4 mun bilong dispela yia, ol manmeri bilong Jerusalem i hangre nogut tru, long wanem, olgeta kaikai bilong ol i pinis. Na Ese 33.21 long dispela de ol Babilon i brukim wanpela hap bilong banis na i go insait long Jerusalem. Tasol King Sedekaia wantaim ol soldia bilong Jerusalem i ranawe. Long nait ol i wokabaut i go long gaden bilong king na ol i lusim taun long dispela dua i stap long ples tupela banis i bung long en. Ol planti Babilon i wok yet long raunim banis bilong Jerusalem, tasol ol soldia bilong Jerusalem i lusim Jerusalem na i bihainim rot i go long ples daun bilong wara Jordan. Tasol ol ami bilong Babilon i ranim King Sedekaia na ol i kamap long em long dispela stretpela ples i stap klostu long taun Jeriko. Na ol lain ami bilong Sedekaia i lusim em na ranawe i go nabaut.
Orait ol Babilon i holimpas Sedekaia na bringim em i go long king bilong Babilon. Long dispela taim king bilong Babilon i stap long taun Ripla, insait long graun bilong taun Hamat. King Nebukatnesar i lukim Sedekaia na i tok, Sedekaia i mas kisim pe nogut bilong ol rong bilong en. 10 Ol Babilon i bin kisim tu ol pikinini man bilong Sedekaia na ol hetman bilong Juda, na ol i bringim ol i kam long Ripla. Na long dispela ples Nebukatnesar i tok na ol i kilim i dai ol pikinini man bilong Sedekaia long ai bilong Sedekaia. Na tu ol i kilim ol hetman bilong Juda. 11 Na Ese 12.13 king i tok, na ol i kamautim tupela ai bilong Sedekaia. Na ol i pasim hanlek bilong en long sen na kisim em i go long Babilon. Na ol i putim em long kalabus na em i stap kalabus inap long taim em i dai.
Ol Babilon i bagarapim Jerusalem
(2 King 25.8-17)
12 Long namba 19 yia bilong Nebukatnesar i stap king bilong Babilon, na long namba 10 de bilong namba 5 mun bilong dispela yia, Nebusaradan, namba wan ofisa bilong ol lain soldia i save was long king bilong Babilon, i kam long Jerusalem, bilong bosim wok bilong king bilong Babilon. 13 Na 1 Kin 9.8 em i kukim haus bilong Bikpela na haus bilong king bilong Juda na olgeta haus bilong ol bikman bilong Jerusalem. I no gat wanpela haus ol Babilon i no bin kukim. 14 Na olgeta ami bilong Babilon, em ol lain i stap wantaim Nebusaradan, ol i brukim banis i raunim Jerusalem na bagarapim olgeta. 15 Na Nebusaradan i kisim ol manmeri i stap yet long Jerusalem na bringim ol i go kalabus long Babilon. Na em i kisim ol Juda i bin lusim Jerusalem long taim bilong pait na ranawe i go i stap long kem bilong ol Babilon, na em i bringim ol tu i go kalabus long Babilon. Na sampela saveman bilong wokim ol kain kain samting, ol i stap yet long Jerusalem, na em i kisim ol tu i go. 16 Tasol sampela Juda i sot tru long olgeta samting, na Nebusaradan i lusim ol i stap bilong lukautim ol gaden wain na ol arapela gaden.
17 Na 1 Kin 7.15-47 ol Babilon i go long haus bilong Bikpela na brukim ol pos bras na ol wilkar ol man i bin wokim long bras bilong putim ol liklik tang bilong holim wara antap long ol. Na ol i brukim tu dispela bikpela tang wara ol man i bin wokim long bras. Na ol i kisim olgeta dispela bras i go long Babilon. 18 Na ol Babilon i kisim tu ol sospen na ol savol na ol samting bilong mekim i dai lam na ol dis bilong putim blut bilong ofa na ol plet bilong kukim paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel na olgeta arapela samting bipo ol Juda i bin wokim long bras bilong mekim wok insait long haus bilong Bikpela. 19 Na Nebusaradan i kisim tu ol samting ol man i bin wokim long gol na silva, em ol liklik dis na ol plet bilong karim paia na ol dis bilong putim blut bilong ofa na ol sospen na ol stik lam na ol plet bilong kukim paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel na ol dis bilong putim ol ofa bilong wain.
20 Bipo ol wokman bilong King Solomon i bin kisim bras na wokim dispela tupela pos na dispela bikpela tang wara na ol piksa bilong 12-pela bulmakau i stap aninit long bikpela tang na ol wilkar bilong putim ol liklik tang antap long ol. Na Solomon i bin tok na ol i bin putim ol dispela samting long haus bilong Bikpela. Tasol nau ol Babilon i brukim ol dispela samting, bilong kisim bras bilong ol. Na hevi bilong dispela bras i moa yet na i no inap man i skelim. 21-22 Ol man i bin wokim dispela tupela pos bras long wankain mak tasol. Longpela bilong tupela em inap 8 mita na bikpela bilong tupela em inap 5 mita na 30 sentimita. Na ol i bin wokim tupela pos olsem bikpela paip bras, na bras i go insait inap 7 na hap sentimita. Na ol i bin wokim het bilong pos long bras na dispela tupela het i bikpela liklik. Na het i go antap inap 2 mita na 20 sentimita. Na ol i bin kisim bras na wokim gutpela bilas olsem umben na olsem ol pikinini bilong diwai pomigranet. Na ol i bin pasim ol dispela pomigranet nabaut long dispela samting olsem umben. Na ol i bin putim dispela bilas i raunim het bilong tupela pos. 23 Wan wan pos i gat 100 pikinini bilong pomigranet i stap long het bilong en. 96 bilong ol dispela pomigranet i stap long ol 4-pela sait bilong het.
Ol Juda i go kalabus long Babilon
(2 King 25.18-21)
24 Nebusaradan, dispela namba wan ofisa bilong ol Babilon, em i kisim hetpris Seraia, na Sefanaia, em namba 2 bilong Seraia, na tripela arapela pris i save was long dua bilong haus bilong God. 25 Na long Jerusalem em i kisim dispela ofisa i save bosim ol soldia bilong Jerusalem. Na em i kisim 7-pela bilong ol man i save givim tingting long king bilong Juda. Ol dispela lain i stap yet long Jerusalem na em i holimpas ol. Na em i kisim kuskus bilong namba wan ofisa bilong ol ami bilong Juda, em dispela man i bin i gat wok bilong kisim ol man bilong kamap soldia. Na em i lukim 60 man i stap yet long Jerusalem, na em i kisim ol dispela man tu. 26 Orait Nebusaradan i bringim olgeta dispela man i go long king bilong Babilon long taun Ripla 27 long graun bilong Hamat. Na king i tok na ol i kilim ol dispela man i dai.
Ol Babilon i mekim olsem, na bihain ol i kisim ol arapela Juda i go kalabus long kantri Babilon. 28 Namba bilong ol manmeri Nebukatnesar i kisim i go kalabus, em i olsem. Long namba 7 yia bilong em i stap king, em i kisim 3,023 manmeri bilong Juda. 29 Na long namba 18 yia bilong em i stap king, em i kisim 832 manmeri bilong Jerusalem. 30 Na long namba 23 yia bilong em i stap king, dispela namba wan ofisa, Nebusaradan, i kisim 745 manmeri bilong Juda na bringim ol i go kalabus. Namba bilong ol dispela kalabus, em inap 4,600 olgeta.
King bilong Babilon i lusim King Jehoiakin long kalabus
(2 King 25.27-30)
31 King Jehoiakin bilong Juda i stap kalabus long Babilon inap 37 yia, na long dispela namba 37 yia Evil Merodak i kamap king bilong Babilon. Na long de namba 25 bilong namba 12 mun bilong dispela yia, Evil Merodak i sori long Jehoiakin na i pinisim kalabus bilong en. 32 Evil Merodak i mekim gutpela pasin long em na i givim biknem na namba long em, na dispela i winim biknem na namba bilong ol arapela king i stap kalabus wantaim Jehoiakin long Babilon. 33 Olsem na Jehoiakin i no moa putim klos bilong ol kalabusman. Na olgeta taim em i save kaikai wantaim king bilong Babilon, i go inap long taim Jehoiakin i dai. 34 King bilong Babilon i tok, na olgeta de ol i givim mani samting long Jehoiakin, bilong Jehoiakin i ken i stap gut. Na ol i mekim olsem i go inap long taim Jehoiakin i dai.

52:4: Ese 24.2

52:7: Ese 33.21

52:11: Ese 12.13

52:13: 1 Kin 9.8

52:17: 1 Kin 7.15-47