Ol Manmeri i
Krai Sori long Jerusalem
Tok i go pas
Ol i raitim dispela buk long taim ol Babilon i bin bagarapim Jerusalem na ol manmeri i sori moa yet long gutpela taun bilong ol. Pastaim taun Jerusalem yet na haus bilong God i stap long en, em i bin i stap olsem piksa bilong soim olsem God i stap wantaim ol lain Israel. Na taim Jerusalem i bagarap, bilip bilong ol Israel i pundaun liklik na tingting bilong ol i bagarap. Olsem na ol i krai na sori planti.
Ol wan wan sapta bilong dispela buk i olsem wanpela song ol manmeri i bin singim bilong krai sori long Jerusalem. Ol lain Juda i save yusim dispela ol song long bikpela de bilong tingim gen dispela hevi i bin kamap long ol.
Sapta 1
Jerusalem i gat bikpela hevi
Sori tru long Jerusalem, bipo em i gat planti manmeri moa, tasol tarangu, nau em i stap nating tru. Bipo em i gat biknem namel long ol arapela lain pipel, tasol nau em i gat bikpela hevi, olsem wanpela meri, man bilong en i dai pinis. Bipo em i olsem kwin na i bosim planti provins, tasol nau ol birua i daunim em pinis na em i stap olsem wokmeri nating. Bipo olgeta kantri nabaut i bin prenim em, tasol nau i no gat wanpela kantri i sori wantaim em. Ol dispela pren i giamanim em na i kamap birua bilong en. Olsem na olgeta nait Jerusalem i save krai nogut tru na aiwara bilong en i kapsait na i ran i go daun. Ol birua i bin mekim save long ol Juda na mekim nogut long ol. Na nau ol i bringim ol Juda i go kalabus long narapela kantri. Kantri Juda i bin i stap namel long ol arapela kantri, tasol em i no gat gutpela sindaun. Ol birua i bin ranim em, tasol em i no inap ranawe, na ol i bin holimpas em. Ol rot i go long taun Saion i stap nating na i krai sori, long wanem, i no gat man i wokabaut moa long ol long ol bikpela de bilong lotu. Ol dua bilong taun i stap nating. Na ol pris i bel hevi na i krai nogut olsem man i karim pen. Ol yangpela meri bilong Saion i pilim bikpela hevi. Na taun Saion yet i pilim nogut tru.
Ol birua i bosim Jerusalem. Na ol dispela birua i sindaun isi na i no wari, long wanem, ol Jerusalem i no inap givim hevi long ol. Jerusalem i bin mekim planti sin, olsem na Bikpela i mekim em i karim dispela bikpela pen. Na ol birua i bin kisim ol pikinini bilong Jerusalem na bringim ol i go kalabus long longwe ples. Biknem bilong Saion i pundaun pinis. Na strong bilong ol hetman bilong en i pinis olgeta, olsem ol wel abus i painim taim nogut na bun bilong ol i slek. Tasol ol hetman i traim ranawe long ol birua. Nau Jerusalem i bagarap i stap na ol manmeri bilong en i stap nabaut long olgeta hap. Na em i tingting bek long ol gutpela gutpela samting em i bin i gat bipo. Taim ol birua i bin kisim ol manmeri bilong Jerusalem, ol arapela lain i no bin helpim em. Na ol dispela birua i bin lukim em i bagarap, na ol i lap nogut tru. Jerusalem i bin mekim planti sin na i kamap olsem wanpela stingpela samting. Bipo ol arapela lain i bin givim biknem long em, tasol nau ol i lukim sem bilong en na ol i rabisim em tru. Na Jerusalem i krai olsem meri i gat bikpela pen na i haitim pes bilong en. Bipo ol pasin nogut bilong en i bin i stap ples klia tru, tasol em i no tingting long em bai i bagarap. Olsem na em i bagarap nogut tru na i no gat man i sori long em. Na em i tok olsem, “Bikpela, lukim ol dispela hevi bilong mi. Ol birua i daunim mi pinis, na mi bagarap nogut tru.” 10 Ol birua i bin stilim olgeta gutpela gutpela samting bilong Jerusalem. Bikpela, yu bin tok, ol dispela lain i no ken kamap manmeri bilong Israel, em ol manmeri bilong yu. Ol dispela haiden i no inap i go insait long haus bilong yu. Tasol nau ol i bin i go insait, na Jerusalem i bin lukim dispela samting nogut i kamap long en. 11 Ol manmeri bilong Jerusalem i hangre moa yet na ol i hatwok tru long painim kaikai. Na ol i krai nogut tru. Ol i salim ol gutpela gutpela samting bilong ol, bilong kisim mani na baim kaikai bai ol i ken i stap gut. Na Jerusalem i tok olsem, “Bikpela, lukim. Ol i rabisim mi tru.”
12 Jerusalem i singaut long ol manmeri i wokabaut long ol rot klostu long em. Em i tok olsem, “Lukim, mi karim bikpela pen. Bikpela i belhat moa yet long mi na em i givim bikpela pen long mi. Ating bipo i no gat man i bin karim dispela kain pen. Tasol yupela i ting dispela i samting nating, a? 13 Bikpela i bin salim paia i kam daun na i kukim ol bun bilong mi na i daunim strong bilong mi. Em i bin taitim wanpela umben na holimpas mi. Na em i tromoi mi i go na mi pundaun long baksait. Na em i lusim mi olgeta na oltaim mi pilim nogut tru. 14 Bikpela i bin bungim olgeta sin bilong mi na em i pasim ol strong na putim long nek bilong mi. Ol dispela sin i hevi tumas na i pinisim tru strong bilong mi. Na Bikpela i bin putim mi long han bilong ol birua, na mi no gat strong bilong pait long ol. 15 Bikpela i bin givim baksait long ol strongpela soldia bilong mi. Em i bin singautim ol ami i kam bilong pait long mi na bagarapim ol yangpela man bilong mi. Bikpela i krungutim ol gutpela manmeri bilong kantri Juda, olsem ol man i save krungutim ol pikinini wain long ples bilong wokim wain. 16 Dispela i mekim aiwara bilong mi i kapsait na i ran i go daun. Na i no gat man bilong sori wantaim mi na strongim mi gen. Ol birua i winim mi pinis na ol pikinini bilong mi i stap nogut tru.”
17 Saion i laikim tumas bai sampela man i kam helpim em. Tasol i no gat wanpela i kam na sori wantaim em. Bikpela i bin singautim ol birua i kam long olgeta hap na pait long ol Israel. Na ol dispela birua i lukim Jerusalem i olsem wanpela stingpela samting. 18 Tasol Jerusalem i tok olsem, “Dispela pasin Bikpela i mekim long mi, em i stret olgeta, long wanem, mi bin sakim tok bilong em. Yupela manmeri bilong olgeta kantri, harim dispela tok bilong mi. Lukim dispela bikpela pen mi karim. Ol birua i bin kisim ol yangpela man na meri bilong mi na bringim ol i go kalabus long longwe ples. 19 Mi bin singautim ol pren bilong mi na askim ol long helpim mi. Tasol ol i kamap birua bilong mi. Ol pris na ol hetman bilong mi i hangre moa yet, na ol i bin hatwok long painim kaikai, bilong ol i ken i stap gut. Tasol i no gat kaikai na ol dispela man i bin dai.
20 “Bikpela, lukim mi. Mi gat bikpela hevi tru na mi stap nogut. Na tingting bilong mi i bagarap olgeta, long wanem, mi bin bikhet moa yet na sakim olgeta tok bilong yu. Ol birua i bin kilim ol manmeri bilong mi long ol rot bilong mi. Na ol manmeri i stap long ol haus, ol tu i dai pinis. 21 Ol arapela lain i harim mi i krai nogut long dispela pen bilong mi. Tasol i no gat man i sori wantaim mi. Ol birua bilong mi tu i harim tok long dispela bikpela hevi yu bin givim long mi. Na ol i amamas long dispela samting yu bin mekim. Bipo yu bin makim wanpela taim bilong mekim save long mi, na dispela taim i kamap pinis. Tasol nau mi laik bai yu mekim wankain pasin long ol birua bilong mi. 22 Yu bin tingim ol sin bilong mi na yu mekim save long mi. Na nau mi laik bai yu tingim olgeta pasin nogut ol dispela birua i bin mekim na yu mekim save long ol long wankain pasin olsem yu bin mekim long mi. Mi wok long krai nogut olsem meri i karim pen, na bel bilong mi i bagarap olsem meri i gat bikpela sik.”